Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty công nghệ hóa sinh việt nam

104 20 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN NGUYỄN MINH ĐAN HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CƠNG NGHỆ HĨA SINH VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN NGUYỄN MINH ĐAN HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CƠNG NGHỆ HĨA SINH VIỆT NAM Chun ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LE VAN HUY Đà Nẵng – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Nguyễn Minh Đan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm phân tích tài 1.1.2 Mục tiêu phân tích tài 1.2 THƠNG TIN VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Tài liệu, thơng tin sử dụng phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Các phƣơng pháp phân tích tài doanh nghiệp 11 1.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 15 1.3.1 Phân tích khái quát Bảng cân đối kế toán 15 1.3.2 Phân tích khái quát Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 18 1.3.3 Phân tích tỷ số tài 20 1.3.4 Phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng vốn 25 1.4 CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 26 1.4.1 Cách tổ chức phân tích 26 1.4.2 Quy trình phân tích 27 1.4.3 Sử dụng kết phân tích 28 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 29 1.5.1 Nhân tố chủ quan 29 1.5.2 Nhân tố khách quan 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CƠNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CƠNG NGHỆ HĨA SINH VIỆT NAM 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 31 2.1.3 Các ngành nghề kinh doanh Công ty 33 2.1.4 Đặc điểm cấu tổ chức Công ty 33 2.1.5 Tổ chức máy kế toán cơng tác kế tốn Cơng ty 37 2.1.6 Tình hình hoạt động Cơng ty năm gần 40 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CƠNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM 43 2.2.1 Về mục tiêu phân tích 43 2.2.2 Về thông tin sử dụng 43 2.2.3 Về phƣơng pháp phân tích 44 2.2.4 Về cách tổ chức phân tích 44 2.2.5 Về quy trình phân tích 45 2.2.6 Về nội dung 47 2.2.7 Về sử dụng kết phân tích 66 2.3 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY 68 2.3.1 Thành tựu đạt đƣợc 68 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 68 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CƠNG NGHỆ HĨA SINH VIỆT NAM 71 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 71 3.1.1 Định hƣớng sản xuất kinh doanh 71 3.1.2 Định hƣớng quản lý tài 71 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CƠNG NGHỆ HĨA SINH VIỆT NAM 72 3.2.1 Hồn thiện tổ chức quy trình phân tích tài 72 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng nguồn thông tin sử dụng 72 3.2.3 Hồn thiện phƣơng pháp phân tích 73 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 74 3.2.5 Nâng cao trình độ cơng nghệ phục vụ cơng tác phân tích 75 3.2.6 Hồn thiện nội dung phân tích 75 3.3 KIẾN NGHỊ CHUNG 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT Bảng cân đối kế toán NCVLĐ Nhu cầu vốn lƣu động NVTT Nguồn vốn tạm thời NVTX Nguồn vốn thƣờng xuyên TSCĐ Tài sản cố định VLĐ Vốn lƣu động DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình hoạt động chung 42 2.2 Cơ cấu tài sản từ năm 2012-2014 47 2.3 Tính tự chủ tài 49 2.4 Tính ổn định tài trợ 49 2.5 Tính cân tài 50 2.6 Phân tích báo cáo thu nhập theo chiều ngang 51 2.7 Phân tích báo cáo thu nhập theo chiều dọc 52 2.8 Khả toán 55 2.9 Khả tốn Cơng ty CP Dƣợc Thú y Cai Lậy 56 2.10 Hiệu hoạt động 57 2.11 Hiệu hoạt động Công ty CP Dƣợc Thú y Cai Lậy 59 2.12 Khả sinh lời 60 2.13 Khả sinh lời Công ty Cổ phần Dƣợc Thú y Cai Lậy 61 2.14 Biến động nguồn vốn sử dụng vốn năm 2013 62 2.15 Biến động nguồn vốn sử dụng vốn năm 2014 64 3.1 Tỷ số nợ tổng tài sản 76 3.2 Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu 76 3.3 Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản (RE) 77 3.4 Mối quan hệ ROE nhân tố thành phần 78 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Số hiệu sơ đồ biểu đồ Tên sơ đồ biểu đồ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức Cơng ty Cơng nghệ Hóa sinh Việt Nam 33 2.2 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cơng nghệ Hóa sinh Việt Nam 37 2.3 Cơ cấu tài sản 47 2.4 Tính cân tài 50 2.5 Khả toán 55 2.6 Hiệu hoạt động 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phân tích tài có vai trò đặc biệt quan trọng công tác quản lý tài doanh nghiệp, cung cấp thơng tin tình hình phân bổ tài sản, tình hình huy động sử dụng vốn, cấu trúc tài chính, hiệu kinh doanh, rủi ro kinh doanh, sức mạnh tài chính… doanh nghiệp Những thông tin mối quan tâm nhiều đối tƣợng nhƣ nhà đầu tƣ, ngƣời cho vay, Nhà nƣớc… nhƣng đặc biệt quan trọng với nhà quản lý doanh nghiệp sở tảng để nhà quản lý doanh nghiệp đƣa định tài trợ tài sản, sách huy động sử dụng vốn, sách đầu tƣ, tín dụng, xác định đƣợc điểm mạnh, điểm yếu trình hoạt động, công tác quản lý doanh nghiệp để giúp cho doanh nghiệp có đƣợc cấu trúc tài lành mạnh, tránh đƣợc rủi ro tƣơng lai, ngày phát triển mạnh mẽ Công ty Công nghệ Hóa sinh Việt Nam Cơng ty hàng đầu lĩnh vực sản xuất chế phẩm sinh học, thức ăn chăn nuôi thuốc thủy sản, Công ty đạt đƣợc nhiều danh hiệu nhƣ giải thƣởng dành cho đóng góp việc phục vụ nông nghiệp nuôi trồng thủy sản Từ năm 2010, Công ty bắt đầu thực cơng tác phân tích tài sau nhận đƣợc tầm quan trọng công tác quản trị tài Tuy nhiên, cơng tác phân tích tài Cơng ty chƣa đƣợc nhìn nhận đánh giá mức, việc phân tích mức sử dụng phƣơng pháp đơn giản, mà chƣa xây dựng đƣợc hệ thống đánh giá hoàn thiện Xuất phát từ thực tiễn đó, tơi nhận thấy việc hồn thiện cơng tác phân tích tài Cơng ty Cơng nghệ Hóa sinh Việt Nam cần thiết Việc 81 KẾT LUẬN Phân tích tài doanh nghiệp hoạt động quan trọng trình quản trị doanh nghiệp, cơng cụ hữu hiệu mà nhà quản lý doanh nghiệp thƣờng xuyên sử dụng nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu hoạt động tài Qua việc phân tích tài chính, nhà quản lý đánh giá thực trạng tài chính, nhận đƣợc điểm mạnh điểm yếu hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ hoạt động tài doanh nghiệp Trên sở đó, nhà quản lý doanh nghiệp xây dựng chiến lƣợc tài phù hợp cho tƣơng lai, hạn chế rủi ro, nâng cao doanh thu lợi nhuận Chính vậy, cơng tác phân tích tài doanh nghiệp hoạt động cần thiết tất doanh nghiệp tham gia thị trƣờng tài muốn tồn phát triển kinh tế thị trƣờng Qua thời gian nghiên cứu lý luận phân tích báo cáo tài chính, tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh công tác quản lý tài Cơng ty Cơng nghệ Hóa sinh Việt Nam, tơi hồn thành luận văn với nội dung sau: - Tổng hợp lý luận phân tích tài doanh nghiệp, thơng tin sử dụng, quy trình, phƣơng pháp, nội dung phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác phân tích tài doanh nghiệp - Tìm hiểu cơng tác phân tích báo cáo tài Cơng ty, từ đó, đƣa nhận xét, đánh giá thành tựu đạt đƣợc nhƣ hạn chế công tác phân tích tài Cơng ty Cơng nghệ Hóa sinh Việt Nam - Trên sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực tế cơng tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, tơi xin đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài Cơng ty Cơng nghệ Hóa sinh Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Thị Kim Anh (2012), Hoàn thiện phân tích tài Cơng ty TNHH Tâm Châu, Tóm tắt luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội [2] Trần Trung Chuyên (2013), “Khái niệm vai trò phân tích tài doanh nghiệp thơng tin sử dụng phân tích tài chính”, http://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-vai-tro-cua-phan-tich-tai-chinhdoanh-nghiep-va-thong-tin-su-dung-trong-phan-tich-tai-chinh/ 59b75e31, ngày truy cập: 20/06/2015 [3] Lƣu Thị Hƣơng (2002), Giáo trình tài doanh nghiệp, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [4] Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài chính, Đà Nẵng [5] Nguyễn Năng Phúc (2011), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính”, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [6] Trần Thị Phƣơng Thảo (2010), Hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài Tổng Cơng ty Xây dựng Cơng trình Giao thơng 5, Tóm tắt luận văn thạc sĩ Kế toán, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [7] Nguyễn Phƣơng Thảo (2012), “Giải pháp hoàn thiện cơng tác phân tích tài khách hàng hoạt động cho vay Agribank – Chi nhánh Huyện Võ Nhai”, Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ,94(06), 55-61 [8] Trƣơng Bá Thanh, Trần Đình Khơi Ngun (2001), Phân tích hoạt động kinh doanh phần II, Nhà xuất Giáo dục, Đà Nẵng [9] Trần Ngọc Thơ (2003), Tài doanh nghiệp đại”, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [10] Trần Văn Toàn (2013), “Khái niệm, ý nghĩa phƣơng pháp phân tích tình hình tài doanh nghiệp”, http://voer.edu.vn/m/khai-niemy-nghia-va-phuong-phap-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-doanhnghiep/d9d390a2, ngày truy cập: 22/06/2015 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cơng nghệ Hóa sinh Việt Nam năm 2012-2014 ĐVT: Đồng TÀI SẢN A – TÀI SẢN NGẮN HẠN NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 3,336,864,490 3,901,635,759 4,096,717,547 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 198,169,755 190,201,925 199,712,022 1.Tiền 198,169,755 190,201,925 199,712,022 Các khoản tƣơng đƣơng tiền - - - II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn - - - Đầu tƣ ngắn hạn - - - Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn - - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 1,993,019,963 3,119,855,256 3,275,848,019 Phải thu khách hàng 1,196,261,693 1,497,315,567 1,794,763,472 Trả trƣớc cho ngƣời bán - 960,771,111 786,227,541 Phải thu nội ngắn hạn - - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - - - 796,758,271 661,768,577 694,857,006 - - - Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu NH khó đòi IV Hàng tồn kho 657,645,784 113,620,783 119,301,822 Hàng tồn kho 657,645,784 113,620,783 119,301,822 Dự phòng giảm giá hàng tồn - - - V Tài sản ngắn hạn khác 488,028,988 477,957,795 501,855,684 3,361,111 4,303,032 4,518,184 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ - - - Thuế khoản khác phải thu Nhà nƣớc - - - 484,667,877 473,654,763 497,337,501 Chi phí trả trƣớc ngắn hạn Tài sản ngắn hạn khác B – TÀI SẢN DÀI HẠN 8,519,031,559 8,048,009,550 7,750,934,530 I Các khoản phải thu dài hạn 1,846,323,258 1,846,323,258 1,846,323,258 Phải thu dài hạn KH 1,846,323,258 1,846,323,258 1,846,323,258 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc - - - Phải thu dài hạn nội - - - Phải thu dài hạn khác - - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi - - - II Tài sản cố định 6,361,490,665 6,089,486,365 5,790,134,682 Tài sản cố định hữu hình 4,586,680,665 4,320,476,365 4,026,924,682 - Nguyên giá 9,390,965,745 9,390,965,745 9,390,965,745 - Giá trị hao mòn luỹ kế 4,804,285,081 5,070,489,381 5,364,041,064 Tài sản cố định thuê tài - - - - Nguyên giá - - - - Giá trị hao mòn luỹ kế - - - Tài sản cố định vơ hình 1,774,810,000 1,769,010,000 1,763,210,000 - Nguyên giá 1,783,993,333 1,783,993,333 1,783,993,333 - Giá trị hao mòn luỹ kế -9,183,333 -14,983,333 -20,783,333 Chi phí xây dựng dở dang - - - III Bất động sản đầu tƣ - - - - Nguyên giá - - - - Giá trị hao mòn luỹ kế - - - IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn 163,906,667 13,350,000 14,017,500 Đầu tƣ vào công ty - - - Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh - - - 163,906,667 13,350,000 14,017,500 - - - 147,310,970 98,849,927 100,459,090 80,644,303 32,183,261 33,792,424 - - - Đầu tƣ dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trƣớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 66,666,667 66,666,667 66,666,667 11,855,896,049 11,949,645,309 11,847,652,077 NGUỒN VỐN A – NỢ PHẢI TRẢ 7,139,344,666 7,103,474,709 6,960,572,948 I Nợ ngắn hạn 3,292,085,764 3,277,383,577 3,325,786,373 Vay nợ ngắn hạn 2,001,173,333 1,498,506,667 1,486,130,727 Phải trả ngƣời bán 296,504,875 98,481,520 103,405,596 Ngƣời mua trả tiền trƣớc 116,388,282 993,647,333 1,003,583,807 Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc 155,801,681 416,146,855 436,954,198 Phải trả ngƣời lao động - - - Chi phí phải trả - - - Phải trả nội - - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - - - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 688,603,030 231,615,662 254,777,228 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn - - - 11 Quỹ khen thƣởng phúc lợi 33,614,563 38,985,540 40,934,817 II Nợ dài hạn 3,847,258,902 3,826,091,132 3,634,786,575 Phải trả dài hạn ngƣời bán 1,844,159,994 1,844,159,994 1,751,951,994 Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác - - - 245,131,430 196,666,667 186,833,333 Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1,668,460,000 1,527,620,000 1,451,239,000 - - - Dự phòng trợ cấp việc làm 12,303,177 8,443,206 8,021,046 Dự phòng phải trả dài hạn - - - Doanh thu chƣa thực 77,204,301 249,201,265 236,741,202 - - - Quỹ phát triển khoa học công nghệ B – VỐN CHỦ SỞ HỮU 4,716,551,383 4,846,170,599 4,887,079,129 I Vốn chủ sở hữu 4,716,551,383 4,846,170,599 4,887,079,129 Vốn đầu tƣ chủ sở hữu 4,028,000,000 4,028,000,000 4,028,000,000 Thặng dƣ vốn cổ phần - - - Vốn khác chủ sở hữu - - - Cổ phiếu quỹ - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 2,079,773 2,568,956 2,697,404 Quỹ đầu tƣ phát triển 85,221,313 121,063,481 127,116,655 Quỹ dự phòng tài 85,221,313 121,063,481 127,116,655 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - - 516,028,983 573,474,682 602,148,416 - - - 10 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tƣ XDCB 12 Qũy hỗ trợ xếp doanh nghiệp - - - II Nguồn kinh phí quỹ khác - - - Quỹ khen thƣờng, phúc lợi - - - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ - - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 11,855,896,049 11,949,645,309 11,847,652,077 PHỤ LỤC Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Cơng ty Cơng nghệ Hóa sinh Việt Nam năm 2012-2014 ĐVT: Đồng CHỈ TIÊU NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 3,837,827,445 5,771,955,054 5,973,973,481 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 3,837,827,445 5,771,955,054 5,973,973,481 Giá vốn hàng bán 2,513,373,219 3,748,392,943 3,898,328,660 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 1,324,454,226 2,023,562,111 2,075,644,821 Doanh thu hoạt động tài 673,570,895 148,294,791 155,709,531 Chi phí tài 549,499,509 559,539,349 572,285,723 Trong đó: Chi phí lãi vay 216,166,175 555,094,682 559,618,160 - - - Chi phí quản lý doanh nghiệp 615,008,158 640,570,222 653,381,626 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 833,517,454 971,747,332 1,005,687,002 Chi phí bán hàng 11 Thu nhập khác - 9,090,909 - 23,514,336 28,485,751 29,055,466 13 Lợi nhuận khác - 23,514,336 - 19,394,841 -29,055,466 14 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 810,003,118 952,352,491 976,631,537 15 Chi phí thuế TNDN hành 202,910,196 235,509,139 242,587,265 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại - - - 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 607,092,922 716,843,352 761,772,599 12 Chi phí khác PHỤ LỤC Bảng kê chi tiết nguồn vốn sử dụng vốn năm 2013 ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Sử dụng vốn Nguồn vốn TÀI SẢN Tiền 198,169,755 Các khoán phải thu 1,993,019,963 190,201,925 7,967,830 3,119,855,256 1,126,835,293 ngắn hạn Hàng kho tồn 657,645,784 113,620,783 544,025,001 Tài ngắn sản hạn 488,028,988 477,957,795 10,071,193 Các khoản phải thu 1,846,323,258 1,846,323,258 4,586,680,665 4,320,476,365 266,204,300 1,774,810,000 1,769,010,000 5,800,000 163,906,667 13,350,000 150,556,667 khác dài hạn Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình Các khồn đầu tƣ tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng 147,310,970 98,849,927 48,461,043 11,855,896,049 11,949,645,309 1,126,835,293 1,033,086,034 NGUỒN VỐN Vay hạn ngắn 2,001,173,333 1,498,506,667 502,666,666 trả bán 296,504,875 98,481,520 198,023,355 994,407,555 1,680,395,391 trả bán 1,844,159,994 1,844,159,994 dài 1,668,460,000 1,527,620,000 trả Phải khác DH 334,638,908 454,311,138 4,028,000,000 4,028,000,000 85,221,313 121,063,481 Phải ngƣời NH trả Phải khác NH Phải ngƣời 685,987,836 DH Vay hạn Vốn đầu tƣ chủ 140,840,000 119,672,230 sở hữu Quỹ tƣ triển đầu phát 35,842,168 Quỹ dự phòng tài 85,221,313 121,063,481 35,842,168 516,028,983 573,474,682 57,445,699 2,079,773 2,568,956 489,183 Lợi nhuận 10 chƣa phân phối Chêch 11 lệch tỷ giá hối đoái Tổng cộng 11,855,896,049 11,949,645,309 Tổng mức biến động nguồn vốn sử dụng vốn 841,530,021 935,279,284 1,968,365,318 1,968,365,318 Bảng kê chi tiết nguồn vốn sử dụng vốn năm 2014 ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Sử dụng vốn TÀI SẢN Tiền Các khoán phải thu 190,201,925 199,712,022 9,510,096 3,119,855,256 3,275,848,019 155,992,763 ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 113,620,783 119,301,822 5,681,039 477,957,795 501,855,684 23,897,890 Nguồn vốn Các khoản phải thu dài 1,846,323,258 1,846,323,258 4,320,476,365 4,026,924,682 293,551,683 1,769,010,000 1,763,210,000 5,800,000 13,350,000 14,017,500 667,500 98,849,927 100,459,090 1,609,163 11,949,645,309 11,847,652,077 197,358,451 hạn Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình Các khồn đầu tƣ tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng 299,351,683 NGUỒN VỐN Vay ngắn hạn 1,498,506,667 1,486,130,727 98,481,520 103,405,596 4,924,076 Phải trả khác NH 1,680,395,391 1,736,250,050 55,854,659 Phải trả ngƣời bán 1,844,159,994 1,751,951,994 Phải trả ngƣời bán 12,375,940 NH 92,208,000 DH Vay dài hạn Phải trả khác DH Vốn đầu tƣ chủ sở 1,527,620,000 1,451,239,000 76,381,000 454,311,138 431,595,581 22,715,557 4,028,000,000 4,028,000,000 121,063,481 127,116,655 6,053,174 121,063,481 127,116,655 6,053,174 573,474,682 602,148,416 28,673,734 2,568,956 2,697,404 128,448 hữu Quỹ đầu tƣ phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận 10 chƣa phân phối Chêch lệch 11 tỷ giá hối đoái Tổng cộng 11,949,645,309 11,847,652,077 Tổng mức biến động nguồn vốn sử dụng vốn 203,680,497 101,687,265 401,038,948 401,038,948 ... tiễn nhằm góp phần hồn thiện cơng tác phân tích tài Cơng ty Cơng nghệ Hóa sinh Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng công tác phân tích tài Cơng ty Cơng nghệ Hóa sinh Việt Nam năm qua sao? Thành... pháp, cách thức tổ chức công tác phân tích tài Cơng ty Cơng nghệ Hóa sinh Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng công tác phân tích tài Cơng ty Cơng nghệ Hóa Sinh Việt Nam năm từ năm 2012 đến... hồn thiện cơng tác phân tích tài Cơng ty Cơng nghệ Hóa sinh Việt Nam Việt Nam Từ khoảng trống nghiên cứu này, tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng phân tích tài phƣơng hƣớng hồn thiện cơng tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty công nghệ hóa sinh việt nam , Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty công nghệ hóa sinh việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn