Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng đăk lăk

427 10 0
  • Loading ...
1/427 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:04

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH CHÂU HỒN THIN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIU QU HOT ð NG KINH DOANH TI CÔNG TY C PH N XÂY D NG ð KL K LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðăk Lăk – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH CHÂU HỒN THIN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIU QU HOT ð NG KINH DOANH TI CƠNG TY C PH N XÂY D NG ð KL K Chuyên ngành: K Toán Mã s: 60.34.03.01 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng ᄃ i h ng dn khoa hc: PGS.TS HOÀNG TÙNG ðăk Lăk – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Nguyn Th Châu MC LC Mð U 1 Tính Cp Thit Ca ñ tài M c tiêu nghiên c ba, thơng qua q trình tìm hi(u, nghiên c u lý lun v phân tích hi ᄂ u qu hot đng th)c tiMn cơng tác phân tích hi ᄂ u qu hot đng ti cơng ty c ᄂ phn xây d)ng ðăkLăk, lun văn ñã ñ a mt s gii pháp nhLm hoàn thi ᄂ n cơng tác phân tích hi ᄂ u qu hot đng kinh doanh ti Công ty c ᄂ phn Xây d)ng ðăkLăk DANH MC TÀI LIU THAM KHO [1] NguyMn Tt Bình (2003), Phân tích hot đng doanh nghip, NXB ði hEc Qu c gia thành ph H Chí Minh [2] NguyMn Văn Cơng (2010), Giáo trình phân tích kinh doanh, NXB ði hEc kinh t qu c dân [3] Hồng văn Cương (2012), Giáo trình phân tích hot đng kinh doanh, Trưng ði hEc Xây d)ng Min Trung [4] Lê Th0 NgEc Di ᄂ p (2014), Hoàn thi ᄂ n cơng tác phân tích hi ᄂ u qu hot ñng ti Công ty c ᄂ phn Vt tư nông nghi ᄂ p Th a Thiên Hu, Lun văn thc sO qun tr0 kinh doanh, chuyên ngành k toán, ði hEc ðà NPng [5] Phm Văn D ᄂ c, TS Huỳnh ð c Lng, ThS Lê Th0 Minh Tuyt (2011), Phân tích hot đng kinh doanh, Nhà xut bn lao ñng [6] Phan ð c Dũng (2009), Phân tích báo cáo tài đ0nh giá tr0 doanh nghi ᄂ p, Nhà xut bn th ng kê [7] Phm Th0 Gái (1997), Phân tích hot đng kinh doanh, NXB Giáo d c [8] NguyMn Th0 Như Lân (2009), Phân tích hi ᄂ u qu hot đng ti Cơng ty c ᄂ phn D ᄂ t Hòa Khánh – ðà NPng, Lun văn Thc sO Qun tr0 kinh doanh, Chuyên ngành k toán, ði HEc ðà NPng [9] NguyMn Thành Luân (2013), Hồn thi ᄂ n cơng tác phân tích hi ᄂ u qu hot đng ti Cơng ty Cao su Kon Tum, Lun văn thc sO qun tr0 kinh doanh, chuyên ngành k toán, ði hEc ðà NPng [10] NguyMn Khánh Thu HLng (2012), Phân tích hi ᄂ u qu hot đng ti Cơng ty c ᄂ phn Thương mi – D0ch v - ðu tư Cù Lao Chàm, Lun văn Thc sO Qun tr0 kinh doanh, Chuyên ngành k toán, ði HEc ðà NPng [11] Trương Bá Thanh (2012), PGS.TS Trn ðình Khơi Ngun, Giáo trình phân tích hot ñng kinh doanh, ði hEc kinh t ðà NPng [12] NguyMn Th0 Hng Vân (2013), Phân tích hi ᄂ u qu hot đng ti Cơng ty c ᄂ phn Du l0ch ðăk Lăk, Lun văn thc sO Qun tr0 kinh doanh, chuyên ngành Tài ngân hàng, ði HEc ðà NPng PH LC Báo cáo tài c&a Công ty c3 ph%n xây d4ng ðăk Lăk năm 2012 – 2014 ... 2.2 TH&C TRNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIU QU HOT ð NG KINH DOANH TI CÔNG TY C PHN XÂY D&NG ðĂK LĂK 48 2.2.1 B phn phân tích 48 2.2.2 Ngun thông tin ph cv công tác phân tích ... tiêu phân tích tài sn 31 2.1 Bng phân tích báo cáo k 52 2.2 Bng phân tích hi ᄂ u qu kinh doanh t ᄂ ng h ᄂp t qu kinh doanh 55 3.1 MCu k ty c ᄂ phn xây d)ng ðăk Lăk 3.2 Bng phân tích hi ᄂ u qu kinh. .. CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIU QU HOT ð N NG KINH DOANH TRONG CÔNG TY C PH 1.1 TNG QUAN V CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIU QU HOT ð NG KINH DOANH TRONG CÔNG TY C PHN 1.1.1 Khái ni ᄂ m hi ᄂ u qu hot ñng kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng đăk lăk , Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn