Hoàn thiện công tác kế toán tại bệnh viện mắt tỉnh đăk lăk

158 38 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HUYỀN TRANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HUYỀN TRANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS TS TRƯƠNG BÁ THANH ĐÀ NẴNG - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Huyền Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CĨ THU 1.1 ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CĨ THU 1.1.1 Khái niệm phân loại đơn vị nghiệp có thu 1.1.2 Quản lý tài đơn vị nghiệp có thu 1.2 VAI TRÒ, NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 14 1.2.1 Vai trò kế tốn việc quản lý tài đơn vị nghiệp có thu 14 1.2.2 Phương pháp, nguyên tắc yêu cầu cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp có thu 16 1.3 NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 18 1.3.1 Mơ hình tổ chức cơng tác kế tốn 18 1.3.2 Cơng tác lập dự tốn ngân sách 21 1.3.3 Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn 24 1.3.4 Tổ chức công tác kiểm tra kế toán 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH ĐẮK LẮK 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN MẮT TỈNH ĐẮK LẮK .33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Bệnh viện Mắt tỉnh Đăk Lắk 33 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Bệnh viện Mắt 33 2.1.3 Đặc điểm quản lý thu Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk .35 2.1.4 Đặc điểm quản lý chi Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk 37 2.1.5 Chênh lệch thu chi 50 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH ĐẮK LẮK 53 2.2.1 Tổ chức máy kế toán Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk 53 2.2.2 Công tác lập dự toán Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk 54 2.2.3 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk 65 2.2.4 Cơng tác lập báo cáo tài chính, toán ngân sách Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk 73 2.2.5 Tổ chức kiểm tra kế toán 76 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH ĐẮK LẮK 77 2.3.1 Những kết đạt cơng tác kế tốn 77 2.3.2 Những tồn cơng tác kế tốn 78 2.3.3 Nguyên nhân 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 CHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH ĐẮK LẮK 88 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH ĐẮK LẮK 88 3.1.1 Sự cần thiết hồn thiện cơng tác kế toán Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk 88 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác kế tốn Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk 89 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH ĐẮK LẮK 91 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quản lý tài bệnh viện 91 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức máy kế toán 93 3.2.3 Hồn thiện hệ thống thơng tin kế toán 95 3.2.4 Hồn thiện hệ thống báo cáo phân tích tài 101 3.2.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra kế toán 104 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH ĐẮK LẮK106 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 106 3.3.2 Kiến nghị với Sở Y tế 107 3.3.3 Kiến nghị với Kho bạc nhà nước tỉnh Đắk Lắk 107 3.3.4 Kiến nghị với đơn vị 108 KẾT LUẬN CHƯƠNG 110 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm Xã hội BHYT : Bảo hiểm Y tế CBCNVC : Cán công nhân viên chức ĐVSN : Đơn vị nghiệp HCSN : Hành nghiệp KBNN : Kho bạc nhà nước KPCĐ : Kinh phí cơng đồn NSNN : Ngân sách nhà nước SNCT : Sự nghiệp có thu TSCĐ : Tài sản cố định XDCB : Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng tổng hợp nguồn thu Bệnh viện 36 2.2 Dự toán thực thu Ngân sách Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk 2012 - 2014 56 2.3 Tình hình trích lập Quỹ Bệnh viện năm 2014 58 2.4 Bảng so sánh chi trả tiền lương tăng thêm Bệnh viện năm 2012 - 2014 59 2.5 Bảng dự toán chi ngân sách năm 2012-2014 63 2.6 So sánh thực tế với dự toán chi Bệnh viện 20122014 64 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk 34 2.2 Mơ hình tổ chức máy kế tốn Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk 53 2.3 Quy trình mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ 62 2.4 Tổ chức luân chuyển chứng từ 65 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước năm 1989, Nhà nước cung cấp gần toàn nguồn tài cho hoạt động sở y tế cơng lập Tuy nhiên, trước khó khăn kinh tế, nguồn kinh phí ngân sách eo hẹp, Đảng Nhà nước ban hành nhiều sách để xã hội hoá hoạt động y tế như: Quyết định số 95/HĐBT ngày 25/4/1989 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) cho phép ngành Y tế thu phần viện phí nhằm giải số khó khăn cho cơng tác khám chữa bệnh; Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân, sách Bảo hiểm Y tế (ra đời năm 1992), Nghị số 90/CP ngày 21/8/1997 Nghị số 46-NQTW ngày 23/2/2005 công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân; Nghị số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 Chính Phủ đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá thể dục thể thao, tạo điều kiện pháp lý để huy động nguồn lực khác xã hội tham gia vào phát triển dịch vụ y tế phục vụ việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân Triển khai quan điểm chủ trương Đảng Nhà nước xã hội hoá hoạt động y tế, ngành y tế huy động nhiều nguồn lực tài khác ngồi nguồn lực tài từ ngân sách nhà nước để phục vụ cho hoạt động sở y tế công lập Tuy nhiên song song với chiến lược huy động nguồn lực tài cho ngành y tế cần phải có sách nhằm quản lý, sử dụng nguồn lực tài cách có hiệu Điều đòi hỏi ngành y tế nói chung cụ thể bệnh viện - nơi trực tiếp nhận nguồn lực tài phải có chế quản lý tài phù hợp Là phận cấu thành hệ thống kế tốn Việt Nam, kế tốn hành nghiệp ln đổi thích ứng với u cầu chế Phụ lục 2.9 Chi tiết tài khoản 461 tài khoản 661 Số hiệu Tên tài khoản Số hiệu Tên tài khoản 461 Nguồn kinh phí hoạt động 661 Chi hoạt động 4611 Năm trước 6611 Năm trước 46111 Nguồn kinh phí thường xuyên 66111 Chi thường xun 461111 Nguồn kinh phí cấp dự tốn 661111 Chi kinh phí dự tốn 461112 Nguồn kinh phí từ thu viện phí 661112 Chi kinh phí thu viện phí 461113 Nguồn kinh phí từ thu khác 661113 Chi kinh phí khác 461114 Nguồn kinh phí viện trợ 661114 Chi kinh phí viện trợ 4612 Năm 6612 Năm 46121 Nguồn kinh phí thường xuyên 66121 Chi thường xuyên 661211 Chi kinh phí dự tốn 461212 Nguồn kinh phí từ thu viện phí 661212 Chi kinh phí thu viện phí 461213 Nguồn kinh phí từ thu khác 661213 Chi kinh phí khác 461214 Nguồn kinh phí viện trợ 661214 Chi kinh phí viên trợ 461211 Nguồn kinh phí cấp dự tốn (Nguồn: Báo cáo Tài Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk năm 2014) Phụ lục 2.10 Kế tốn nguồn kinh phí hoạt động bệnh viện TK 461 TK 111, 112 (9) (1) TK 111, 152, 153 TK 211, 213, 331 TK 336 (3) (4) TK 661 (10) TK 661 (3) TK 461 (4611, 4612, 4613) (2) (11) (5) TK 511 TK 421 (12) TK 521 (7) (8) (6) TK 421 (1): Khi bệnh viện thực rút dự tốn nhận kinh phí hoạt động tiền mặt nhập quỹ; mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho; nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vơ hình Ngân sách cấp; toán trực tiếp với nhà cung cấp, trả nợ vay (2): Khi bệnh viện thực chi khoản chi trực tiếp cho chi hoạt động thường xuyên (3): Trong trường hợp dự toán bệnh viện chưa Sở Y tế giao, bệnh viện Kho bạc cho phép tạm ứng kinh phí (4): Khi bệnh viện Sở Y tế giao dự toán thực ghi Nợ TK 008 “Dự toán chi hoạt động” Sau bệnh viện thực thủ tục toán tạm ứng với Kho bạc với chứng từ kế toán là: Giấy đề nghị toán tạm ứng Giấy rút dự toán ngân sách để chuyển số toán tạm ứng thành nguồn kinh phí hoạt động, ghi Có TK 008 “Dự tốn chi hoạt động” ghi bút toán (4) với TK 461 “Nguồn kinh phí hoạt động” (5) Số viện phí mà bệnh viện thu được, Nhà nước cho để lại để trang trải chi phí cho việc thu viện phí Số viện phí thu phải nộp NSNN để lại để chi trường hợp bệnh viện có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách bệnh viện bổ sung tăng nguồn kinh phí hoạt động (6): Cuối kỳ, kế toán bệnh viện xác định cụ thể số viện phí phải nộp NSNN phép để lại để chi theo quy định trường hợp bệnh viện chưa có chứng từ ghi thu ghi chi (7): Sang kỳ kế tốn sau, có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách cho khoản viện phí thu kỳ trước kế tốn thực việc ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động khoản (8): Từ khoản chênh lệch thu chi hoạt động bệnh viện bao gồm chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên chênh lệch thu chi hoạt động khác, kế toán bệnh viện thực bổ sung tăng nguồn kinh phí hoạt động (9) Cuối niên độ kế toán, bệnh viện phải nộp lại số kinh phí hoạt động chưa sử dụng hết theo quy định tài (10): Thực kết chuyển chi hoạt động vào nguồn kinh phí hoạt động báo cáo toán năm duyệt (11): Cuối kỳ kế toán năm, khoản chi hoạt động chưa tốn với nguồn kinh phí hoạt động nguồn kinh phí hoạt động sử dụng chuyển từ nguồn KP năm thành nguồn KP năm trước Nguồn KP năm trước xác định chưa sử dụng xét duyệt báo cáo toán năm chuyển thành nguồn KP năm sang đầu năm sau kết chuyển nguồn KP năm sau sang nguồn KP năm (12): Khi báo cáo toán năm duyệt xác định chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên – Số tiết kiệm chi hoạt động bệnh viện chuyển sang TK 4211 “Chênh lệch thu chi thường xuyên” Phụ lục 2.11 Kế toán chi hoạt động bệnh viện TK 661 TK 152, 153 TK 111, 112, 152 (1) (7) TK 332, 334, 331 (2) TK 661 (66111, 66112) TK 111, 112, 336 (3) (8) TK 211, 213 (4) TK 461 (46111, 46112) TK 466 (4) TK 461 (9) (5) TK 331 TK 337 (6) (10) (1): Xuất kho thuốc, dịch truyền, hoá chất, đồ văn phòng phẩm dụng cụ chuyên môn sử dụng cho chi hoạt động bệnh viện (2): Tính lương, trích quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ cho viên chức BV; phản ánh khoản chi phí dịch vụ điện nước, điện thoại chưa toán cho bên cung cấp (3): Chi tiền mặt, TGNH kinh phí nhận tạm ứng Kho bạc (vào đầu niên độ kế toán dự toán chưa giao) để chi trực tiếp cho hoạt động BV (4): Bệnh viện mua TSCĐ vơ hình, TSCĐ hữu hình nguồn KP hoạt động (5): Rút dự toán chi hoạt động để chi trực tiếp đồng thời ghi đơn bên Có TK 008 (6): Cuối năm kế toán bệnh viện vào biên kiểm kê nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho, bảng xác nhận khối lượng SCL, XDCB hoàn thành thuộc kinh phí hoạt động ngân sách cấp năm để toán vào chi hoạt động năm (7): Khi phát sinh khoản giảm chi hoạt động (8): Khi toán năm chưa duyệt, cuối năm kế toán chuyển số chi hoạt động năm thành số chi hoạt động năm trước (9): Sau báo cáo toán chi hoạt động duyệt, kế toán tiến hành kết chuyển số chi hoạt động vào nguồn kinh phí hoạt động (10): Với khoản chi sai, chi vượt định mức không duyệt mà phải thu hồi Phụ lục 2.12 Kế toán khoản thu viện phí, thu khác (dịch vụ, khoản thu khác) chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên, hoạt động khác bệnh viện TK 5111 - Thu viện TK 111, 112, TK 333 (1) (2) TK 461 TK 4211, 4218 (3) TK 521 (4) (4) (10) TK 431 TK 5118 - Thu khác (11) TK 111,112 (5) (7) (10) TK 333 (8) TK 311 (6) (6) TK 461, 431 (9) (1): Khi phát sinh phản ánh khoản thu viện phí (2): Xác định số phí thu nộp phải trích nộp vào ngân sách (nếu có) (3): Số viện phí mà bệnh viện thu được, Nhà nước cho để lại để trang trải chi phí cho việc thu viện phí Số viện phí thu phải nộp NSNN để lại để chi trường hợp bệnh viện có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách bệnh viện bổ sung tăng nguồn kinh phí hoạt động (4): Cuối kỳ, kế tốn bệnh viện xác định cụ thể số viện phí phải nộp NSNN phép để lại để chi theo quy định trường hợp bệnh viện chưa có chứng từ ghi thu ghi chi Sang kỳ kế toán sau, có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách cho khoản viện phí thu kỳ trước kế toán thực việc ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động khoản (5): Khi phát sinh khoản thu khác ngồi thu viện phí thu tiền mặt tiền gửi ngân hàng Đặc biệt với khoản thu khác ngồi thu viện phí thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện như: thu khám chữa bệnh tự nguyện, thu tiền lao vụ dịch vụ, thu học phí số lớp bồi dưỡng… bệnh viện chủ yếu hạch toán TK 5118 “Thu khác” (6): Với khoản tạm thu như: tạm thu vào viện , chưa xác định chắn có thu hay không phản ánh qua TK 311 “Các khoản phải thu” xác định chắn thu lúc phản ánh vào TK 5118 “Thu khác” (7): Khi phát sinh khoản chi trực tiếp phục vụ cho hoạt động thu khác nh thu dịch vụ: giặt là, chế phẩm thuốc… bệnh viện (8): Khi phát sinh khoản thuế phí khoản phải thu vào NSNN (9): Cuối kỳ kết chuyển phần chênh lệch thu lớn chi hoạt động khác vào quỹ bệnh viện bổ sung nguồn kinh phí theo quy định Bộ Y tế cho phép (10): Với khoản thu nghiệp báo cáo toán năm trước bệnh viện duyệt, số chênh lệch nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên với khoản chi hoạt động thường xuyên cho phép chuyển sang TK 4211 “Chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên” Cuối kỳ kết chuyển chênh lệch thu lớn chi hoạt động khác bệnh viện sang TK 4218 “Chênh lệch thu, chi hoạt động khác” TK 4218 “Chênh lệch thu, chi hoạt động khác” bệnh viện chi tiết tương ứng với nguồn kinh phí khoản chi nhằm đảm bảo xác định chi tiết chênh lệch thu chi cụ thể nguồn Các bệnh viện chủ yếu sử dụng TK cấp TK 421 “Chệnh lệch thu chi chưa xử lý” là: TK 4211 “Chệnh lệch thu chi hoạt động thường xuyên”, TK 4218 “Chệnh lệch thu, chi hoạt động khác” (11): Chênh lệch thu lớn chi hoạt động nghiệp hoạt động khác kết chuyển vào tài khoản liên quan như: Các quỹ bệnh viện, bổ sung tăng nguồn kinh phí hoạt động theo quy định Phụ lục 2.13 Sổ chi tiết hoạt động ĐVCQ: Mẫu số: S61-H Đơn vị: (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG Quý năm Nguồn kinh phí: Chương Loại Ngày tháng ghi Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C sổ A khoản Diễn giải Tiểu mục Ghi Nợ TK661 Ghi có TK661 D E Sổ có trang, đánh số từ đến trang Ngày mở sổ: Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.14 Danh mục BCTC Báo cáo toán Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk Ký hiệu STT biểu Tên biểu báo cáo Kỳ hạn nộp báo cáo Nơi nhận Sở Y tế Kho bạc I Báo cáo theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC B01-H Bảng cân đối tài khoản Quý, năm X B02-H Tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí Quý, năm X X sử dụng F02-1H Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động Quý, năm X X F02-2H Báo cáo chi tiết kinh phí dự án Quý, năm X X Quý, năm X X Quý, năm X X Quý, năm X F02-3aH Bảng đối chiếu dự tốn kinh phí Ngân sách KBNN F02-3bH Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng tốn tạm ứng kinh phí Ngân sách KBNN B03-H Báo cáo thu, chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh B04-H Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ Năm X B05-H Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng toán Năm X STT Ký hiệu Tên biểu báo cáo Kỳ hạn Nơi nhận năm trước chuyển sang 10 B06-H Thuyết minh báo cáo tài Năm X 11 S61-H Sổ chi tiết chi hoạt động Quý, năm X III Báo cáo nội Báo cáo chi tiết khoản Thường thu, chi xuyên Ban giám đốc Báo cáo tình hình trích lập Quỹ Thường xuyên Ban giám đốc Báo cáo xuất nhập tồn thuốc - vật tư y tế Tháng Ban giám đốc III Báo cáo khác 79a-HDTH C80a-HD 20/BHYT Danh sách người bệnh BHYT khám ngoại trú đề Tháng nghị toán tỉnh Danh sách người bệnh BHYT khám chữa bệnh Cơ quan BHXH Tháng nội trú đề nghị toán tỉnh Thống kê tổng hợp thuốc sử dụng cho người bệnh Cơ quan BHYT điều trị nội Tháng 21/BHYT Thống kê tổng hợp dịch vụ kỹ thuật cho người bệnh BHYT điều trị nội trú/ngoại trú BHXH tỉnh trú/ngoại trú Cơ quan BHXH Cơ quan Tháng BHXH tỉnh Phụ lục 2.15 Cơng khai dự tốn thu chi NSNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đơn vị: Chương: THƠNG BÁO CƠNG KHAI DỰ TỐN THU - CHI năm (Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) ĐV tính: đồng STT Chỉ tiêu A Dự toán thu I Tổng số thu Thu phí, lệ phí Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ Thu viện trợ (chi tiết theo dự án) Thu nghiệp khác II Số thu nộp NSNN Phí, lệ phí Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ Hoạt động nghiệp khác III Số để lại chi theo chế độ Phí, lệ phí Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ Thu viện trợ Hoạt động nghiệp khác Dự toán Ghi giao STT Chỉ tiêu B Dự toán chi ngân sách nhà nước Dự toán Ghi giao I Loại , khoản Chi toán cá nhân Chi nghiệp vụ chuyên môn Chi mua sắm, sửa chữa lớn Chi khác II Loại , khoản C Dự tốn chi nguồn khác (nếu có) Chi tốn cá nhân Chi nghiệp vụ chuyên môn Chi mua sắm, sửa chữa lớn Chi khác Ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị Phụ lục 2.16 Công khai tốn thu chi NSNN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đơn vị: Chương: THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUY Ế T TOÁN THU - CHI NGU Ồ N NSNN, NGUỒ N KHÁC năm (Dùng cho đơn vị dự toán cấp đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) Đơn vị tính: Đồng STT Chỉ tiêu A Quyết toán thu I Tổng số thu Thu phí, lệ phí Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ Thu viện trợ (chi tiết theo dự án) Thu nghiệp khác II Số thu nộp NSNN Phí, lệ phí Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ Hoạt động nghiệp khác III Số để lại chi theo chế độ Phí, lệ phí Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ Số liệu báo cáo Số liệu toán toán duyệt STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo Số liệu toán toán duyệt Thu viện trợ Hoạt động nghiệp khác B Quyết toán chi ngân sách nhà nước Loại , khoản - Mục: + Tiểu mục + Tiểu mục Loại , khoản C Quyết toán chi nguồn khác - Mục: + Tiểu mục + Tiểu mục * Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm nguồn viện trợ Ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị Phụ lục 3.1 Giấy đề nghị tạm ứng Bộ phận: Mẫu số C32 - HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC Mã đơn vị QHNS: ngày 30/03/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vị: GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày tháng năm Số : Kính gửi: Tên là: Bộ phận (hoặc địa chỉ): Đề nghị cho tạm ứng số tiền: (Viết chữ): Lý tạm ứng : Thời hạn toán : Số nợ tạm ứng: Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Phụ trách phận Người đề nghị tạm ứ Duyệt (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ... hồn thiện cơng tác kế tốn Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk 89 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH ĐẮK LẮK 91 3.2.1 Hồn thiện cơng tác. .. MẮT TỈNH ĐẮK LẮK 88 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH ĐẮK LẮK 88 3.1.1 Sự cần thiết hồn thiện cơng tác kế toán Bệnh viện Mắt tỉnh. .. Cơng tác lập báo cáo tài chính, toán ngân sách Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk 73 2.2.5 Tổ chức kiểm tra kế toán 76 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại bệnh viện mắt tỉnh đăk lăk , Hoàn thiện công tác kế toán tại bệnh viện mắt tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn