Đề cương triết 1 Mac Lenin

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:01

............................................................................................................................................................................................................... đề cương triết 1 Câu 6: Trình bày phân tích chất đường nhận thức, vai trò nhận thực tiễn nhận thức theo quan đểm triết học MácLênin??? Bằng sự kế thừa những yếu tố hợp lý của các học thuyết đã có, khái qt các thành tựu  khoa học, C. Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng nên học thuyết biện chứng duy vật về nhận  thức. Học thuyết này ra đời đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lý luận nhận thức vì đã xây dựng được những quan điểm khoa học đúng đắn về bản chất của nhận thức. Học thuyết  này ra đời dựa trên các ngun tắc cơ bản sau:  ­ Một là, thừa nhận thế giới vật chất tồn tại khách quan độc lập đối với ý thức của con  người.  ­ Hai là, thừa nhận khả năng nhận thức được thế giới của con người, coi nhận thức là sự  phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người, là hoạt động tìm hiểu khách thể của chủ thể. Khơng có cái gì là khơng thể nhận thức được mà chỉ có cái con người chưa  nhận thức được mà thơi.  ­ Ba là, khẳng định sự phản ánh đó là một q trình biện chứng, tích cực, tự giác và sáng  tạo. Q trình phản ánh ấy diễn ra theo trình tự từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến biết  nhiều, từ hiện tượng đến bản chất.  ­ Bốn là, coi thực tiễn là cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức, là động lực, mục  đích của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý.  Dựa trên ngun tắc đó, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định: nhận thức là q trình phản ánh biện chứng, tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào trong  đầu óc con người trên cơ sở thực tiễn.  Con đường biện chứng của q trình nhận thức đó chính là con đừong "từ trực  quan sinh động đến tư duy trìu tượng và từ tư duy trìu tượng đến thực tiễn".   Nhận thức cảm tính (hay còn gọi là trực quan sinh động) là giai đoạn đầu tiên của  q trình nhận thức. Đó là giai đoạn con người sử dụng các giác quan để tác động  vào sự vật nhằm nắm bắt sự vật ấy.  Nhận thức lý tính (Tư duy trừu tượng) là giai đoạn phản ánh gián tiếp trừu tượng,  khái qt sự vật, được thể hiện qua các hình thức như khái niệm, phán đốn, suy  luận.  Nhận thức cảm tính và lý tính có cùng chung đối tượng phản ánh, đó là các sự vật; cùng  chung chủ thể phản ánh đó là con người và cùng do thực tiễn quy định. Đây là hai giai  đoạn hợp thành q trình nhận thức. Do vậy, chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau,        biểu hiện: Nhận thức cảm tính là cơ sở cung cấp tài liệu cho nhận thức lý tính; nhận thức lý tính nhờ có tính khái qt cao hiểu được bản chất nên đóng vai trò định hướng cho nhận  thức cảm tính để có thể phản ánh được sâu sắc hơn Nếu nhận thức chỉ dừng lại ở giai đoạn lý tính thì con người chỉ có được những tri thức về  đối tượng. Còn bản thân tri thức đó có chân thực hay khơng thì chưa khẳng định được.  Muốn khẳng định, nhận thức phải trở về thực tiễn, dùng thực tiễn làm tiêu chuẩn.  Câu 7: Trình bày phân tích phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất theo quan điểm triết học MácLênin Phân tích vận dụng quy luật ttrình đổi phát triển Việt Nam nay??? a Trình độ lực lượng sản xuất định hình thành, biến đổi phát triển QHSX   Trình độ LLSX thể trình độ phát triển cơng cụ lao động; trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kỹ năng, kỹ xảo người lao động; trình độ phân cơng lao động xã hội; trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất; suất lao động Trình dộ LLSX định tính chất LLSX, trình độ LLSX cao tính chất xã hội LLSX cao Trình độ LLSX định QHSX tương ứng LLSX biến đổi đòi hỏi QHSX phát triển theo cho phù hợp  Khuynh hướng sản xuất xã hội không ngừng tiến Sự tiến xét cho phát triển LLSX Để nâng cao hiệu sản xuất giảm bớt lao động nhọc, người khơng ngừng cải tiến, hồn thiện chế tạo công cụ sản xuất Đồng thời với tiến công cụ, tri thức khoa học, trình độ chun mơn kỹ thuật kỹ người lao động ngày phát triển Do LLSX yếu tố thường xun biến đổi, định hình thành, phát triển biến đổi QHSX Mac nói: "Do có LLSX mới, loài người thay đổi quan hệ sản xuất thay đổi cách làm ăn mình, lồi người thay đổi tất quan hệ sản xuất mình"  Sự phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất kết hợp đắn mặt quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất đem lại phương thức liên kết người lao động với tư liệu sản xuất đạt hiệu cao để có sản xuất tái sản xuất mở rộng Tuy nhiên, phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ lực lượng sản xuất phù hợp bao hàm mâu thuẫn Nghĩa lực lượng sản xuất biến đổi đến mức định mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất có đòi hỏi tất yếu khách quan phát triển xã hội quan hệ sản xuất cũ thiết phải bị xóa để thay quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Trong lịch sử, việc xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ thay quan hệ sản xuất thực cách mạng xã hội  Các- Mac viết: "Tới giai đoạn phát triển đó, lực lượng sản xuất vật chất xã hội mâu thuẫn với quan hệ sản xuất có mà từ trước đến lực lượng sản xuất phát triển Từ chỗ hình thức phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất trở thành xiềng xích lực lượng sản xuất Khi bắt đầu thời đại CMXH"  Lịch sử chứng minh phát triển lực lượng sản xuất, loài người lần thay đổi quan hệ sản xuất gắn liền với cách mạng xã hội, dẫn đến đời nối tiếp hình thái kinh tế xã hội (*1) b Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất   Quan hệ sản xuất khơng hồn tồn phụ thuộc vào lực lượng sản xuất cách thụ động mà quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất Khi quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển; ngược lại kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất tác động mạnh mẽ trở lại lực lượng sản xuất quy định mục đích sản xuất, quy định hệ thống tổ chức quản lý sản xuất quản lý xã hội, quy định phương thức phân phối phần cải hay nhiều mà người lao động hưởng Do quan hệ sản xuất tác động trực tiếp đến lợi ích thái độ quảng đại quần chúng lao động (lực lượng sản xuất chủ yếu xã hội) Khi quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất kích thích việc cải tiến cơng cụ lao động, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hợp tác phân công lao động.v.v tạo suất lao động cao Còn ngược lại, làm cho suất lao động thấp, sản xuất bị đình đốn, lực sáng tạo người lao động bị mai c Tác động quy luật Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất quy luật chung phát triển xã hội, tác động tồn lịch sử xã hội loài người Sự thay thế, phát triển xã hội lồi người từ xã hội cơng xã ngun thủy lên chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư chủ nghĩa đến xã hội cộng sản tương lai tác động hệ thống quy luật xã hội, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Câu 8: Trình bày phân tích mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng theo quan điểm triết học Mác-Lênin Phân tích vận dụng mối qua hệ trình đổi phát triển Việt Nam nay??? Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng nó, chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau, sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng kiến trúc thượng tầng tác động trở lại sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng - Cơ sở hạ tầng sinh kiến trúc thượng tầng Cơ sở hạ tầng xã hội định nào, tính chất sao, giai cấp đại diện cho hệ thống tư tưởng trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, v.v quan hệ; thể chế tương ứng với tư tưởng - Cơ sở hạ tầng định biến đổi kiến trúc thượng tầng Sự biến đổi xảy hình thái kinh tế - xã hội, từ hình thái kinh tế — xã hội sang hình thái kinh tế - xã hội khác Trong xã hội có đối kháng giai cấp, biến đổi diễn thơng qua đấu tranh giai cấp gay go, phức tạp - Cơ sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng quy luật phổ biến hình thái kinh tế - xã hội 2 Sự tác động trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng - Sự tác động tích cực kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng thể trước hết chức trị - xã hội kiến trúc thượng tầng nhằm bảo vệ, trì, củng cố phát triển sở hạ tầng sinh nó; đấu tranh xoá bỏ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng cũ - Các phận khác kiến trúc thượng tầng tác động đến sở hạ tầng nhiều hình thức khác nhau, nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng có tác động to lớn trực tiếp sở hạ tầng - Trong hình thái kinh tế - xã hội, kiến trúc thượng tầng có q trình biến đổi định Q trình phù hợp với sở hạ tầng tác động sở hạ tầng có hiệu quả; ngược lại, q trình khơng theo chiều với quy luật vận động sở hạ tầng cản trở phát triển sở hạ tầng - Trong thời đại ngày nay, vai trò kiến trúc thượng tầng tăng lên rõ rệt, thể với tư cách yếu tố tác động mạnh mẽ đến tiến trình lịch sử Song nhấn mạnh thổi phồng vai trò kiến trúc thượng tầng đến mức phủ định tính tất yếu kinh tế xã hội, rơi vào chủ nghĩa tâm chủ quan, ý chí Cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng thời kỳ độ nước ta - Cơ sở hạ tầng thời kỳ độ nước ta bao gồm kiểu quan hệ sản xuất gắn liền với hình thức sở hữu tương ứng với thành phần kinh tế khác nhau, chí đối lập nhau, tồn cấu kinh tế thống theo định hướng xã hội chủ nghĩa Câu 9: Trình bày phân tích phạm trù hình thái kinh tế-xã hội theo quan điểm triết học Mác-Lênin Nêu ý nghĩa phương pháp luận quan điểm phân tích vận dụng lý luận hình thái kinh tế- xã hội vào trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam nay??? * Hình thái kinh tế xã hội Hình thái kinh tế xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử dùng để xã hội giai đoạn phát triển lịch sử định Với quan hệ sản xuất thích ứng với LLSX trình độ định với KTTT xây dựng QHSX * Ý nghĩa việc nghiên cứu học thuyết Hình thái kinh tế xã hội - Nghiên cứu học thuyết Hình thái kinh tế xã hội cho ta thấy rõ xã hội có quan hệ sản xuất - Tiêu biểu cho chế độ kinh tế xã hội quan hệ vật chất, hình thức xã hội trình sản xuất - Việc phát quan hệ vật chất xã hội đặt sở khoa học cho việc nghiên cứu xã hội đặt sở khoa học cho việc nghiên cứu xã hội quan điểm vật từ vào phân tích quan hệ phức tạp khác đời sống, xã hội giai đoạn lịch sử định B - Nhờ có khái qt khoa học có khả phân tích cách đắn tượng q trình lịch sử xã hội cụ thể từ phân biệt chế độ xã hội với chế độ xã hội khác đồng thời tìm thấy giống khác xã hội - Học thuyết hình thái kinh tế xã hội vạch nguồn gốc động lực bên phát triển xã hội đặt sở khoa học cho xã hội nâng xã hội học lên thành khoa học thực - Học thuyết hình thái kinh tế xã hội sở lý luận cho đường lối cách mạng giai cấp vô sản quần chúng lao động xã hội cũ xây dựng xã hội - Nó vũ trang cho phương pháp khoa học để nghiên cứu phát triển xã hội qua chế độ xã hội khác hiểu rõ cấu chung hình thái kinh tế xã hội quy luật phổ biến tác động chi phối vận động phát triển xã hội * Vận dụng Đảng ta: - Đảng ta vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội để xây dựng hình thái kinh tế xã hội nước ta - Xây dựng kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước - Xây dựng hệ thống trị theo nguyên tắc nhân dân lao động người chủ xã hội, bảo vệ quyền dân chủ thành viên xã hội - Mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp cận vận dụng giá trị văn minh nhân loại - Tạo môi trường cho hoạt động tự sáng tạo cho sáng kiến cá nhân đơn vị Khai thác triệt để yếu tố người, người, xây dựng hình thái kinh tế xã hội, XHCN nước ta thời độ phát triển LLSX xây dựng QHSX theo định hướng XHCN xây dựng hệ thống trị bảo đảm quyền làm chủ nhân dân lao động, hoạt động theo nguyên tắc tất từ người người Tiếp tục cải cách máy Nhà nước xây dựng hoàn thiện Nhà nước CHXHCN Việt Nam Nhà nước dân dân dân, lấy liên minh giai cấp cơng nhân với giai cấp nơng dân tầng lớp trí thức XHCN làm tảng cho Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo./ ... bày phân tích phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất theo quan điểm triết học MácLênin Phân tích vận dụng quy luật ttrình đổi phát triển Việt Nam nay??? a Trình độ... ngày phát triển Do LLSX yếu tố thường xuyên biến đổi, định hình thành, phát triển biến đổi QHSX Mac nói: "Do có LLSX mới, lồi người thay đổi quan hệ sản xuất thay đổi cách làm ăn mình, lồi người... Trong lịch sử, việc xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ thay quan hệ sản xuất thực cách mạng xã hội  Các- Mac viết: "Tới giai đoạn phát triển đó, lực lượng sản xuất vật chất xã hội mâu thuẫn với quan hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương triết 1 Mac Lenin, Đề cương triết 1 Mac Lenin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn