4 bai tap nhan biet

18 104 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:58

‘’CHUN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hoàng Oppa (093.299.00.90) BTKTHH 11.VC1.11.16 ❶ KIẾN THỨC CẦN NHỚ: NHẬN BIẾT HĨA VƠ CƠ ① DẠNG 1: NHẬN BIẾT CHẤT HOẶC CHỨNG MINH CHẤT CÓ TRONG HỖN HỢP: a) Các bước thực hiện: ◊ B1: Phân loại chất nhãn chất cần chứng minh ◊ B2: Liệt kê tính chất đặc trưng (riêng biệt) chất để xác định chất nhận biết trước (hoặc chứng minh trước) ◊ B3: Chọn thuốc thử thích hợp lập kế hoạch để thực nhận biết ◊ B4: Trình bày lời giải:  Trích mẫu thử chất để làm thí nghiệm (nếu chất khí bỏ qua bước này)  Nêu chất chọn làm thuốc thử ? Chất nhận ? Dấu hiệu nhận biết ? Viết phương trình phản ứng xảy (nếu có) Chú ý: Dấu hiệu để nhận biết chất phải đặc trưng, dễ dàng quan sát (như: thay đổi màu, xuất kết tủa, sủi bọt khí, có mùi đặc trưng ) b) Bảng tóm tắt số thuốc thử thường dùng:  CHẤT LỎNG: Chất cần Thuốc thử Hiện tượng nhận biết dd axit dd kiềm dd H2SO4 muối sunfat SO42- dd HCl muối clorua Cl- dd HBr muối bromua Br- q tím q tím dd BaCl2 � BaSO4 � Ba2+ + SO42- �� dd AgNO3 tạo kết tủa trắng, không tan axit: � AgCl � Ag+ + Cl- �� dd AgNO3 tạo kết tủa vàng, không tan axit: � AgBr � Ag+ + Br- �� dd kiềm (OH-) dd muối Cu2+ (xanh lam) dd NH3 dư dd kiềm (OH-) dd muối Zn qùi tím hóa đỏ qùi tím hóa xanh tạo kết tủa trắng, không tan axit: 2+ dung dịch NH3 tạo kết tủa xanh lơ: Cu2+ + 2OH- �� � Cu(OH)2 �(xanh lơ) tạo kết tủa xanh lơ, tan NH3 dư: Cu2+ + 2NH3 + 2H2O �� � Cu(OH)2 �(xanh) � Cu(OH)2 + 4NH3 [Cu(NH3)4](OH)2 (dd xanh lơ) tạo kết tủa màu trắng, sau kết tủa tan kiềm dư: � Zn(OH)2 �(trắng) Zn2+ + 2OH- �� Zn(OH)2 + 2OH- dư �� � ZnO2- (trong suốt) + 2H2O tạo kết tủa màu trắng, tan NH3 dư:  Zn2+ + 2NH3 + 2H2O �� � Zn(OH)2 �(trắng) + NH4 Zn(OH)2 + 4NH3 � [Zn(NH3)4](OH)2 (dd không màu) dd kiềm (OH-) dd muối Fe2+ (lục nhạt) dung dịch NH3 dd kiềm (OH-) P.B-A.M.1.11.16 Trang 1/14 tạo kết tủa màu trắng xanh, chuyển sau màu đỏ nâu tiếp xúc không khí: Fe2+ + 2OH- �� � Fe(OH)2 �(trắng xanh) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O �� � 4Fe(OH)3 �(đỏ nâu) tạo kết tủa màu trắng xanh, chuyển sau màu đỏ nâu tiếp xúc khơng khí:  Fe2+ + 2NH3 + 2H2O �� � Fe(OH)2 �(trắng xanh) + NH4 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O �� � 4Fe(OH)3 �(đỏ nâu) tạo kết tủa màu nâu đỏ: Fe3+ + 3OH- �� � Fe(OH)3 �(nâu đỏ) ‘’CHUN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hoàng Oppa (093.299.00.90) dd muối Fe3+ (vàng nâu) tạo kết tủa màu nâu đỏ:  Fe3+ + 3NH3 + 3H2O �� � Fe(OH)3 �(nâu đỏ) + NH4 tạo kết tủa trắng, không tan Mg2+ + 2OH- �� � Mg(OH)2 � tạo kết tủa trắng, không tan:  Mg2+ + 2NH3 + 2H2O �� � Mg(OH)2 �(nâu đỏ) + NH4 dung dịch NH3 dd kiềm (OH-) dd muối Mg2+ dd muối Ba2+ muối amoni dung dịch NH3 dd H2SO4 loãng tạo kết tủa màu trắng, không tan thuốc thử dư: � BaSO4 � Ba2+ + SO42- �� dd K2CrO4 Hoặc K2Cr2O7 tạo kết tủa màu vàng tươi: dd kiềm (OH-), đun nhẹ có khí mùi khai làm xanh quỳ tím: � NH3 � + H2O NH4+ + OH- �� tạo kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan kiềm dư: � Al(OH)3 �trắng keo Al3+ + 3OH- �� � BaCrO4 � - Ba2+ + CrO42- �� � 2BaCrO4 �+ 2H+ - 2Ba2+ + Cr2O72- +H2O �� dd kiềm (OH-) dd muối Al3+ Al(OH)3 + OH- dư �� � AlO2- (trong suốt) + H2O tạo kết tủa trắng keo:  Al3+ + 3NH3 + 3H2O �� � Al(OH)3 �(trắng keo) + NH4 tạo kết tủa màu xanh, sau kết tủa tan kiềm dư: � Cr(OH)3 �xanh Cr3+ + 3OH- �� Cr(OH)3 + OH- dư �� � CrO2- (xanh) + H2O tạo kết tủa xanh: � Cr(OH)3 �xanh Cr3+ + 3OH- �� dung dịch NH3 dd kiềm (OH-) dd muối Cr3+ dung dịch NH3 dd muối Na+ dd muối K+ dd muối photphat (PO43-) dd muối sunfua (S2-) dd muối cacbonat (CO32-) muối sunfit (SO32-) dd muối silicat (SiO32-) dd muối nitrat (NO3-) SO3 (chất lỏng, dễ bay hơi) đốt cháy lửa vô sắc dd AgNO3 -Ngọn lửa màu vàng tươi -Ngọn lửa màu tím cà tạo kết tủa vàng: � Ag3 PO43- � 3Ag+ + PO43- �� dd axit mạnh (HCl, H2SO4 loãng ) dd muối Pb(NO3)2 Cu(NO3)2 dd axit mạnh (HCl, H2SO4 loãng ) dung dịch nước vôi dd axit mạnh (HCl, H2SO4 loãng ) Cu + H2SO4 loãng dd BaCl2 sủi bọt khí mùi trứng thối: S2- + 2H+ �� � H2S � � PbS � Cu2+ + S2- �� � CuS � tạo kết tủa đen: Pb2+ + S2- �� sủi bọt khí khơng màu ra: �CO2 (khơng mùi); �SO2 (mùi xốc): CO32- + 2H+ �� � H2O + CO2 � 2+ SO3 + 2H �� � H2O + SO2 � tạo khí đục nước vơi trong: CO32- + Ca2+ �� � CaCO3 �(tan dd H+) SO32- + Ca2+ �� � CaSO3 �(tan dd H+) � H2SiO3 � tạo keo trắng: SiO32- + 2H+ �� kim loại đồng tan ra; tạo dd màu xanh, có khí khơng màu (NO), hóa nâu khơng khí (NO2): 3Cu + 8H+ 2NO3- �� � 3Cu2+ + 2NO �+ 4H2O 2NO + O2 �� � 2NO2 � tạo kết tủa trắng, không tan axit: SO3 + H2O �� � H2SO4 2+ 2- �� � BaSO4 � Ba + SO4  CHẤT RẮN: kim loại hoạt động (trước H dãy hoạt động) dd axit mạnh (HCl, H2SO4 lỗng ) có khí khơng màu, khơng mùi kim loại tan, sủi bọt khí khơng màu, khơng mùi: P.B-A.M.1.11.16 Trang 2/14 ‘’CHUN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hoàng Oppa (093.299.00.90) kim loại Al, Zn (kim loại có hiđroxit lưỡng tính) kim loại IA; Ba; Ca; Sr (kim loại tan nước điều kiện thường) kim loại yếu: Cu; Ag (sau H) hợp chất có kim loại hóa trị thấp như: FeO; Fe3O4; FeS; FeS2; Fe(OH)2; Cu2S SiO2 (thủy tinh) BaO; Na2O; K2O CaO P2O5 CuO Ag2O MnO2; PbO2 dd kiềm (OH-) 2Al + 2NaOH + 2H2O �� � 2NaAlO2 + 3H2 � Zn + 2NaOH �� � Na2ZnO2 + H2 � H2O Có khí khơng màu, khơng mùi bay dd HNO3 đặc dd HNO3, H2SO4 đặc kim loại tan; có khí màu nâu có khí bay ra: NO2 (màu nâu); SO2 (mùi hắc) dd HF hòa tan vào nước (thử tiếp với q tím cần thiết) chất rắn bị tan ra: SiO2 + 4HF �� � SiF4 + 2H2O tan, tạo dd làm q tím hóa xanh tan, tạo dd đục tan, tạo dd làm q tím hóa đỏ dd màu xanh lá: CuCl2 kết tủa màu trắng: AgCl có khí màu vàng lục Cl2 � dd HCl (nếu MnO2 PbO2 cần đun nóng)  CHẤT KHÍ: Ngun tắc: Người ta dựa vào tính chất vật lí tính chất hóa học đặc trưng KHÍ CO2 (khơng màu, khơng mùi) SO2 (khơng màu, mùi hắc, độc) H2S (có mùi trứng thối) khí NH3 (không màu, mùi khai) HCl Cl2 (vàng lục) NO O2 CO H2 THUỐC THỬ dd Ba(OH)2 Ca(OH)2 dư HIỆN TƯỢNG Tạo �màu trắng, tan khí dư PTPỨ CO2 + Ca(OH)2 �� � CaCO3 �+ H2O CaCO3 + CO2 + H2O �� � Ca(HCO3)2 dd Brom; Iot cánh hoa hồng ẩm dd Ba(OH)2 Ca(OH)2 dư Nhạt màu Brom, Iot; Hoa hồng ẩm màu SO2 + Br2 + H2O �� � 2HBr + H2SO4 Tạo �màu trắng, tan khí dư Có màu đen giấy lọc SO2 + Ca(OH)2 �� � CaSO3 �+ H2O CaSO3 + SO2 + H2O �� � Ca(HSO3)2 2+ H2S + Pb �� � PbS giấy tẩm dung dịch muối chì axetat qùi �� � xanh Giấy quì ẩm đốt cháy qùi �� � đỏ qùi �� � đỏ �� � quì màu (do HClO) Khí khơng màu nâu 2NO + O2 �� � 2NO2 than bùng cháy C + O2 �� � CO2 cháy lửa xanh nhạt có kết tủa vàng Pb � chất rắn màu đen �� � đỏ gạch cháy lửa xanh, có nước CuO, (t0) chất rắn màu đen �� � đỏ gạch Oxi khơng khí than nóng đỏ đốt khơng khí dung dịch PbCl2 CuO (t0)  MỘT SỐ CHÚ Ý:  Dung dịch muối axit mạnh bazơ yếu làm q tím hóa đỏ (như: NH4Cl; (NH4)2SO4; NH4NO3 )  Dung dịch muối axit yếu bazơ mạnh làm q tím hóa xanh (như: Na2CO3; NaHCO3; Na2S )  Nếu chất A thuốc thử chất B chất B thuốc thử chất A  Nên ưu tiên chọn thuốc thử cho xảy phản ứng hóa học  Nếu đề cho thuốc thử hạn chế, chất chọn làm thuốc thử phải nhận chất, cho chất làm thuốc thử cho chất lại  Nếu đề khơng cho thêm chất khác, thường đun nóng (nhiệt phân) cho chất tác dụng đôi với (thường lập bảng để mô tả tượng)  Nhận biết chất rắn thường dùng chất lỏng dung dịch (nước, axit, kiềm, )  Khi nhận biết dung dịch chất dễ tạo khí kết tủa nhận trước Thường theo thứ tự sau: P.B-A.M.1.11.16 Trang 3/14 ‘’CHUYÊN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hồng Oppa (093.299.00.90) CO32 NH4 (+ki� m) � SO32 ( axit m� nh) � PO34 (+dd MgCl ) � SO24 (+dd BaCl2 ) � S2 Cl   Br (+dd AgNO3 ) � NO3 (c� n l� i) ❷ QUY LUẬT TÍNH TAN HĨA VƠ CƠ: I AXIT: Hầu hết TAN trừ H2SiO3 �màu tắng keo II BAZƠ: TAN: IA, Ba, Sr, Ca ~ Bazơ mạnh KHÔNG TAN ~ lại: * Cu(OH)2 � Xanh lam * Fe(OH)2 � Tr� ng xanh * Mg(OH)2 �, Zn(OH)2 �, Sn(OH)2 �, Pb(OH)2 � : Tr� ng * Al(OH)3 � Tr� ng keo * Fe(OH)3 � N� u� � * Cr(OH)2 � V� ng III MUỐI: Luôn TAN: IA/ NH4 / NO3 / HCO3 / HSO3 / H2PO4 Cụ thể: a) Clorua (Cl-): Hầu hết TAN (trừ AgCl �màu trắng; PbCl2 �màu trắng) b) Sunfat ( SO24 ): Hầu hết TAN (trừ BaSO4 �/màu trắng; Pb SO4 �màu trắng) c) Sunfit ( SO32 ) - Hầu hết �TRẮNG Cacbonat ( CO32 ) Photphat ( PO34 ) Silicat ( SiO32 ) - Riêng: Ag3PO4 �màu VÀNG tan H+ 2- d) Sunfua (S ):  TAN nước axit (HCl, H2SO4 loãng, HNO3 loãng): IA, Ba, Sr, Ca/ NH4 : Cho dd suốt  KHƠNG TAN nước khơng tan axit (HCl, H2SO4 lỗng, HNO3 lỗng): [Pb -trở sau] Ví dụ: PbS/ CuS/ Ag2S �đen, không tan axit (HCl, H2SO4 lỗng, HNO3 lỗng)  KHƠNG TAN nước TAN axit (HCl, H2SO4 lỗng, HNO3 lỗng): CỊN LẠI Ví dụ: FeS �đen CdS �vàng  DẠNG 1: NHẬN BIẾT CÁC CHẤT MẤT NHÃN RIÊNG BIỆT (KHÔNG HẠN CHẾ THUỐC THỬ) Câu: Nhận biết dung dịch sau đựng riêng lọ nhãn Các dụng cụ thí nghiệm hóa chất có đủ: H2SO4, HCl, BaCl2, NaOH, Ca(OH)2  Nhận xét: Các chất gồm axit, bazơ muối trung tính nên ta dùng q tím  Trích chất thành mẫu thử:  Thử mẫu chất q tím nhận dung dịch BaCl2 khơng làm đổi màu q tím, phân biệt hai nhóm: Nhóm I: (HCl; H2SO4) làm q tím hóa đỏ; Nhóm II: (NaOH; Ca(OH)2) làm q tím hóa xanh  Thử mẫu nhóm I dung dịch BaCl2, nhận H2SO4 tạo kết tủa màu trắng, mẫu lại HCl: BaCl  H2SO4 �� � BaSO4 �2HCl  Thử mẫu nhóm II dung dịch Na2CO3, nhận dung dịch Ca(OH)2 nhờ xuất kết tủa màu trắng, lại NaOH: Na3CO3  Ca(OH)2 �� �CaCO3 �2NaOH Câu: Nhận biết lọ khí khơng màu nhãn phương pháp hóa học, viết phương trình phản ứng xảy (nếu có): CO2, SO2, N2  Nhận xét: Khí CO2 SO2 oxit axit, làm đục nước vôi nên dùng Ca(OH)2 để nhận biết Khí SO2 có tính oxh nên SO2 làm màu dung dịch Brom  Dẫn khí qua nước brom, nhận SO làm nhạt màu dung dịch Brom: SO2  Br2  H2O �� � H2SO4  2HBr P.B-A.M.1.11.16 Trang 4/14 ‘’CHUYÊN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hồng Oppa (093.299.00.90)  Dẫn khí lại vào dung dịch nước vôi dư, nhận CO2 làm đục nước vôi trong: CO2  Ca(OH)2 �� � CaCO3 � H2O Khí lại N2 Câu: Có mẫu chất bột màu trắng nhãn: Al, Mg, Ag, MgO Hãy nhận biết chất rắn trên, viết phương trình hóa học minh họa Các dụng cụ, hóa chất coi có đủ  Nhận xét: Ta thấy, Al tan kiềm tạo khí, Ag kim loại có tính khử yếu khơng tác dụng với axit HCl nên thuốc thử ta chọn kiềm axit  Trích chất rắn thành mẫu thử  Thử mẫu dung dịch NaOH đặc, mẫu tan sủi bọt khí Al: 2Al  2NaOH  2H2O �� � 2NaAlO2 (tan)  3H2 �  Thử ba mẫu lại dung dịch HCl, mẫu tan có khí Mg; mẫu tan khơng có khí MgO Mẫu khơng tan Ag: Mg  2HCl �� � MgCl  H2 � MgO  2HCl �� � MgCl  H2 Câu: Nhận biết chất nhãn đựng lọ riêng biệt, viết phương trình hóa học xảy ra? Các hóa chất coi có đủ a) Các dung dịch: HCl,H2SO4, HNO3, NaOH b) Các dung dịch: Na2CO3, NaCl, Na2SO4, NaNO3, BaCl2 c) Các dung dịch: NH4Cl, NaCl, Na2SO4, Na2CO3, NaNO3, NaBr d) Các chất bột: Al, Mg, Ag, MgO e) Các chất khí: CO2, H2S, N2, SO2 g) Các mẫu phân bón (rắn): ure, amoninitrat, kaliclorua, canxi đihiđ rophotphat a) Trích chất rắn thành mẫu thử  Dùng dung dịch BaCl2 để thử mẫu thử, nhận H2SO4 có kết tủa màu trắng: BaCl  H2SO4 �� � BaSO4 �2HCl  Dùng dung dịch AgNO3 thử hai mẫu thử lại, có kết tủa màu trắng nhận HCl, có kết tủa đen nhận NaOH: � � AgCl � HNO3 �AgNO3  HCl �� � � NaNO3  Ag2O � �AgNO3  NaOH �� b) Trích chất rắn thành mẫu thử  Dùng dung dịch H2SO4 loãng thử mẫu thử, mẫu thử xuất khí khơng màu, không mùi Na 2CO3; mẫu xuất kết tủa trắng BaCl2: � BaCl  H2SO4 �� � BaSO4 �2HCl � � Na2CO3  H2SO4 �� � Na2SO4  CO2 � H2O �  Dùng dung dịch BaCl2 thử mẫu lại, mẫu thử thấy xuất kết tủa màu trắng Na 2SO4: BaCl  Na2SO4 �� � BaSO4 � NaCl  Thử hai mẫu thử lại dung dịch AgNO3, mẫu thử thấy xuất kết tủa màu trắng HCl, mẫu lại không tượng NaNO3: AgNO3  HCl �� � AgCl � HNO3 c) Trích chất rắn thành mẫu thử  Dùng q tím để nhận NH4Cl hóa đỏ; Na2CO3 hóa xanh  Thử mẫu thử lại dung dịch BaCl2, nhận Na2SO4 có kết tủa màu trắng: BaCl  Na2SO4 �� � BaSO4 � NaCl  Thử mẫu thử lại dung dịch AgNO3, nhận NaCl có kết tủa màu trắng; nhận NaBr có kết tủa màu vàng; mẫu thử lại NaNO3: AgNO3  NaCl �� � AgCl � NaNO3 AgNO3  NaBr �� � AgBr � NaNO3 d) Trích chất rắn thành mẫu thử  Dùng dung dịch NaOH để thử mẫu thử, mẫu chất rắn tan có sủi bọt khí khơng màu, khơng mùi Al; mẫu thử lại khơng tượng: P.B-A.M.1.11.16 Trang 5/14 ‘’CHUN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hoàng Oppa (093.299.00.90) 2Al  2NaOH  2H2O �� � 2NaAlO2  3H2 �  Dùng dung dịch HCl để thử mẫu lại, nhận Mg chất rắn tan xuất khí khơng màu, khơng mùi; nhận MgO chất rắn tan (khơng có khí ra); lại Ag khơng tan HCl: � Mg  2HCl �� � MgCl  H2 � � � MgO  2HCl �� � MgCl  H2O � e)  Dẫn khí vào dung dịch CuCl2, có kết tủa đen H2S; mẫu lại khơng tượng: CuCl  H2S �� � CuS �2HCl  Tiếp tục thử mẫu lại dung dịch brom, nhận SO2 làm nhạt màu dung dịch Brom: SO2  Br2  H2O �� � 2HBr  H2SO4  Thử hai mẫu lại nước vơi dư, mẫu thử có kết tủa mẫu chứa khí CO 2; lại N2: CO2  Ca(OH)2 �� � CaCO3 � H2O g) Trích chất rắn thành mẫu thử  Hòa tan chất vào nước thành dung dịch: (NH2 )2 CO  2H2O �� �(NH4 )2 CO3 Thử mẫu phân bón dung dịch nước vơi Nếu có kết tủa màu trắng khí mùi khai ure Nếu có khí mùi khai NH4NO3, có kết tử mà khơng có khí Ca(H2PO4)2: � (NH4 )2 CO3  Ca(OH)2 �� � CaCO3 �2NH3 �2H2O � � 2NH4NO3  Ca(OH)2 �� � Ca(NO3 )2  2NH3 �2H2O � � Ca(H2PO4 )2  2Ca(OH)2 �� � 2Ca3(PO4 )2 �4H2O � Câu: Có khí đựng riêng biệt lọ khơng nhãn: H2, CO2, SO2, N2, HCl Hãy kẽ bảng mô tả phương pháp nhận biết khí phương pháp hóa học Viết phương trình hóa học xảy (nếu có) dd AgNO3 dd Br2 dd Ca(OH)2 dư CuO (t0) H2    CO2   �trắng SO2  nhạt màu da cam rắn đen � đỏ AgNO3  HCl �� � AgCl � HNO3 Các phương trình hóa học xảy ra: N2     HCl �trắng SO2  Br2  H2O �� � 2HBr  H2SO4 CO2  Ca(OH)2 �� � CaCO3 � H2O t H2  CuO �� � Cu  H2O  DẠNG 2: NHẬN BIẾT CÁC CHẤT MẤT NHÃN RIÊNG BIỆT (HẠN CHẾ THUỐC THỬ) Câu: Nhận biết dung dịch sau (chỉ lấy thêm axit): BaCl2; H2SO4; NaOH; Ba(OH)2 Viết phương trình phản ứng xảy ?  Nhận xét: Axit phophoric H3PO4 không tác dụng với BaCl2 tác dụng với Ba(OH)2; Ba(OH)2 thuốc thử H2SO4; H2SO4 thuốc thử BaCl2 Vì chọn H3PO4  Trích chất thành mẫu thử  Thử mẫu thử axit H3PO4, mẫu có kết tủa màu trắng Ba(OH)2: � 2H3PO4  3Ba(OH)2 �� � Ba3(PO4 )2 �6H2O � � � Na3PO4  3H2O �H3PO4  3NaOH ��  Thử mẫu thử lại dung dịch Ba(OH)2, nhận H2SO4 có kết tủa màu trắng: Ba(OH)2  H2SO4 �� � BaSO4 �2H2O  Thử hai mẫu thử lại dung dịch H2SO4, mẫu thử tạo kết tủa màu trắng BaCl2 Mẫu khơng có tượng NaOH: BaCl  H2SO4 �� � BaSO4 �2HCl P.B-A.M.1.11.16 Trang 6/14 ‘’CHUN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hoàng Oppa (093.299.00.90) Câu: Chỉ lấy thêm chất khác, nhận biết chất sau dạng bột: Al, Ba, BaO, BaCO3 Viết phương trình hóa học xảy (nếu có)  Nhận xét: Khi nhận biết chất rắn, người ta thường dùng nước, axit kiềm Khi không dùng chất dùng chất khác Ở BaO, Ba tan nước, Al tan kiềm, BaCO3 không tan nước kiềm nên chọn thuốc thử nước  Trích chất thành mẫu thử  Thử mẫu thử nước (dư), mẫu tan có khí khơng màu, khơng mùi bay Ba; mẫu tan khơng có khí BaO Hai mẫu lại khơng có tượng: � Ba  2H2O �� � Ba(OH)2  H2 � � � BaO  H2O �� � Ba(OH)2 �  Thử hai mẫu lại dung dịch Ba(OH)2, mẫu tan sủi bọt khí Al Mẫu khơng tan dung dịch Ba(OH)2 CaCO3: Ba(OH)2  2Al  2H2O �� � Ba(AlO2 )2  3H2 � Câu: Có gói chất rắn: BaCl2, Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, CaO đựng lọ riêng biệt Chỉ lấy thêm chất (tùy chọn) để nhận biết chất đựng lọ  Nhận xét: Khi nhận biết chất rắn, người ta thường dùng nước, axit kiềm Khi không dùng chất dùng chất khác Ở ta thấy CaCO3 không tan nước, CaO tan nước làm dung dịch đục Như dùng nước nhận CaCO3 CaO  Trích chất thành mẫu thử  Hòa tan mẫu thử vào nước dư, không tan CaCO 3; tan dung dịch tạo thành bị đục CaO Các mẫu BaCl2; Na2SO4; Na2CO3 tan nước: CaO  H2O �� � Ca(OH)2  Lấy dung dịch Ca(OH)2 loãng (thu được) để thử mẫu thử lại Mẫu thử có kết tủa trắng Na2CO3 Hai mẫu lại Na2SO4 BaCl2: Na2CO3  Ca(OH)2 �� �CaCO3 �2NaOH  Thử hai mẫu lại Na2CO3 (vừa nhận ra), mẫu có kết tủa màu trắng BaCl 2, mẫu lại Na2SO4: Na2CO3  BaCl �� � BaCO3 �2NaCl Câu: Chỉ dùng thêm quỳ tím, nhận biết dung dịch nhãn đựng lọ riêng biệt: NaHSO 4, BaCl2, NaHCO3, Na2SO3, Na2S, NaCl  Trích chất thành mẫu thử  Thử mẫu thử q tím, nhận dung dịch NaHSO4 làm q hóa đỏ Các mẫu thử lại chia thành hai nhóm: + Nhóm 1: Làm q hóa xanh gồm: NaHCO3; Na2SO3; Na2S + Nhóm 2: Qùi tím khơng đổi màu gồm: BaCl2; NaCl  Thử mẫu nhóm I, II dung dịch NaHSO4: + Nếu có khí khơng màu, khơng mùi NaHCO3; có khí khơng màu, mùi xốc Na2SO3; có khí khơng màu, mùi trứng thối Na2S; có kết tủa màu trắng BaCl2; mẫu lại khơng tượng NaCl: �NaHSO4  NaHCO3 �� � Na2SO4  CO2 � H2O � 2NaHSO4  Na2SO3 �� � 2Na2SO4  SO2 � H2O � � 2NaHSO4  Na2S �� � 2Na2SO4  H2S � � � 2NaHSO4  BaCl �� � BaSO4 �2HCl  Na2SO4 � Câu: Có mẫu kim loại: Ba, Mg, Fe, Al, Ag Nếu dùng thêm H2SO4 lỗng nhận biết kim loại số kim loại trên? Trình bày cách nhận biết viết phương trình hóa học xảy  Nhận xét: Mấu chốt tập chỗ: BaSO4 kết tủa; Ag không tan H2SO4 lỗng; muối Mg(OH)2 khơng tan kiềm dư; Al(OH)3 tan kiềm dư; Fe(OH)2 bị hóa nâu nước  Thử mẫu kim loại dung dịch H2SO4 lỗng: Kim loại khơng tan Ag; Kim loại tạo kết tủa màu trắng có khí Ba Các kim loại lại tan H2SO4 loãng tạo dung dịch suốt: � Ba  H2SO4 �� � BaSO4 � H2 � � Mg  H2SO4 �� � MgSO4  H2 � � � 2Al  3H2SO4 �� � Al 2(SO4 )3  3H2 � � �Fe H SO �� � FeSO4  H2 � �  Lấy mẫu sản phẩm Ba, tác bỏ kết tủa cho tiếp Ba dư vào Lấy phần nước lọc (Ba(OH) 2) làm thuốc thử cho dung dịch kim loại lại: P.B-A.M.1.11.16 Trang 7/14 ‘’CHUN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hồng Oppa (093.299.00.90) + Nếu có kết tủa trắng khơng tan Ba(OH)2 dư kim loại Mg: MgSO4  Ba(OH)2 �� � BaSO4 �Mg(OH)2 � + Nếu có kết tủa trắng (hơi xanh) sau hóa nâu kim loại Fe: � FeSO4  Ba(OH)2 �� � BaSO4 � Fe(OH)2 � � � 4Fe(OH)2 �2O2  4H2O �� � 4Fe(OH)3 � � + Nếu mẫu xuất kết tủa trắng tan phần Ba(OH) dư kim loại ban đầu Al: � Al2 (SO4 )3  3Ba(OH)2 �� � 3BaSO4 �2Al(OH)3 � � � 2Al(OH)3 � Ba(OH)2 �� � Ba(AlO2 )2  4H2O � Câu: Có gói muối rắn đựng lọ nhãn là: Na2SO4; Na2CO3; BaCO3; BaSO4; NaCl Chỉ dùng nước dung dịch HCl trình bày phương pháp nhận biết muối Trích mẫu chất rắn hòa tan vào nước dư, phân biệt hai nhóm: + Nhóm I: Tan nước, gồm Na2SO4; Na2CO3; NaCl + Nhóm II: Khơng tan nước, gồm BaCO3 BaSO4  Hòa tan mẫu thử nhóm II vào dung dịch HCl dư, chất rắn tan HCl có sủi bọt khí khơng màu, khơng mùi BaCO3 Chất rắn không tan BaSO4: BaCO3  2HCl �� � BaCl  CO2 � H2O  Thử mẫu (dung dịch) nhóm I dung dịch HCl, mẫu thử có khí khơng màu, khơng mùi bay Na2CO3, hai mẫu không tượng Na2SO4 NaCl: Na2CO3  2HCl �� � NaCl  CO2 � H2O  Thử hai mẫu lại nhóm I (NaCl Na2SO4) dung dịch BaCl3 (sản phẩm BaCO3 tác dụng với HCl), thấy xuất kết tủa màu trắng mẫu Na2SO4, mẫu lại không tượng NaCl: Na2SO4  BaCl2 �� � BaSO4 �2NaCl Câu: Có dung dịch đựng riêng biệt lọ nhãn: NH4Cl; (NH4)2SO4; KCl; AlCl3; MgCl2; ZnSO4 Chỉ dùng thêm dung dịch chứa chất tan đẻ nhận biết dung dịch phương pháp hóa học  Trích chất thành mẫu thử Chọn thuốc thử dung dịch Ba(OH)2 (nhỏ từ từ dư):  Mẫu có khí khơng màu, mùi khai bay lên khơng có kết tủa NH4Cl: Ba(OH)2  2NH4Cl �� � BaCl  2NH3 �2H2O  Mẫu vừa có khí khơng màu, mùi khai bay lên có kết tủa màu trắng (NH 4)2SO4: Ba(OH)2  (NH4 )2 SO4 �� � BaSO4 �2NH3 �2H2O  Mẫu có kết tủa trắng keo, sau kết tủa tan dung dịch Ba(OH) dư dung dịch AlCl3: � 3Ba(OH)2  2AlCl �� � 2Al(OH)3 �3BaCl � � Ba(OH)2  2Al(OH)3 ��� � Ba(AlO2 )2  4H2O �  Mẫu có kết tủa màu trắng, khơng tan dung dịch Ba(OH) dư dung dịch MgCl2: Ba(OH)2  MgCl �� � Mg(OH)2 �BaCl  Mẫu có kết tủa màu trắng sau kết tủa tan phần dung dịch Ba(OH) dư ZnSO4: � Ba(OH)2  ZnSO4 �� � Zn(OH)2 � BaSO4 � (kh� ng tan ki� m d� ) � � Ba(OH)2  Zn(OH)2 ��� � BaZnO2  2H2O �  Mẫu khơng có tượng KCl Câu: Bình X chứa dung dịch KHCO3 K2CO3 Bình Y chứa dung dịch KHCO3 K2SO4 Bình Z chứa dung dịch K2CO3 K2SO4 Chỉ dùng quỳ tím, dung dịch HCl, dung dịch Ba(OH)2 ống nghiệm; phân biệt dung dịch chứa bình trên? Viết phương trình phản ứng minh hoạ  Điều chế dung dịch BaCl2 từ Ba(OH)2: Cho dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm, nhỏ tiếp vài giọt quỳ tím Cho từ từ dung dịch HCl vào, lắc nhẹ đến màu xanh vừa biến dừng lại, thu dung dịch BaCl 2: Ba(OH)2  2HCl �� � BaCl  2H2O  Cho dung dịch BaCl2 vào mẫu trích từ X, Y, Z thu kết tủa: Mẫu X: K 2CO3  BaCl �� � BaCO3 �2KCl Mẫu Y: P.B-A.M.1.11.16 Trang 8/14 ‘’CHUYÊN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hồng Oppa (093.299.00.90) K 2SO4  BaCl �� � BaSO4 �2KCl Mẫu Z: Xảy hai phản ứng nên có chất kết tủa: BaCO BaSO4  Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa kết tủa: + Nếu kết tủa tan hoàn tồn mẫu X + Nếu kế tủa khơng tan mẫu Y + Nếu kết tủa tan phần mẫu Z  DẠNG 3: NHẬN BIẾT CÁC CHẤT MẤT NHÃN RIÊNG BIỆT (KHƠNG DÙNG THUỐC THỬ) Câu: Có dung dịch đựng lọ nhãn: K2CO3, BaCl2, H2SO4, HCl  Nhận xét: Ta thấy cho chất tác dụng đơi kết là: K2CO3: �+ �; BaCl2: �; H2SO4: �+ �; HCl: � Vậy tượng tạo từ mẫu thử khác  Trích chất thành mẫu thử  Nhỏ mẫu chất vào mẫu thử lại, kết theo bảng sau: K2CO3 BaCl2 H2SO4 HCl  K2CO3 � � �   BaCl2 � �   H2SO4 � �    HCl � Nhận xét: + Chất có lần tạo khí lần tạo kết tủa K2CO3 + Chất có lần tạo kết tủa (khơng sinh khí) BaCl2 + Chất có lần tạo khí lần tạo kết tủa H2SO4 + Chất có lần tạo khí (khơng tạo kết tủa) HCl K 2CO3  BaCl �� � BaCO3 �2KCl K 2CO3  H2SO4 �� � K 2SO4  CO2 � H2O K 2CO3  2HCl �� � 2KCl  CO2 � H2O BaCl  H2SO4 �� � BaSO4 �2HCl Câu: Nhận biết chất sau đựng lọ riêng biệt mà không lấy thêm chất khác: a) Các dung dịch: NaOH, HCl, phenolphtalein, NaCl b) Các dung dịch: Na2CO3, H2SO4, Ba(HCO3)2, BaCl2, NaCl c) Các dung dịch loãng: NaCl, H2SO4, AgNO3, BaCl2, NaOH d) Các dung dịch: BaCl2, Na2CO3 , HNO3, K3PO4 e) Các dung dịch: NaOH, KCl, MgCl2, CuCl2, AlCl3, NH4Cl g) Các dung dịch: Na2CO3 HCl a)  Trích chất thành mẫu thử đánh số (1); (2); (3); (4)  Cho mẫu thử vào mẫu lại thấy cặp chất tạo dung dịch màu hồng cặp NaOH phenolphtalein (Nhóm A)  Cặp lại NaCl, HCl (Nhóm B) Nhỏ vào giọt dung dịch màu hồng lên mẫu nhóm B, dung dịch màu hồng trở nên khơng màu (*) nhận HCl, mẫu lại NaCl: NaOH  HCl �� � NaCl  H2O (do HCl trung h� a h� t NaOH)  Nhỏ dung dịch không màu (*) vào mẫu nhóm (A), màu hồng xuất nhận NaOH, mẫu lại phenolphtalein b)  Trích chất thành mẫu thử  Đun nóng mẫu thử; có kết tủa màu trắng Ba(HCO 3)2: t Ba(HCO3)2 �� � BaCO3 �CO2 � H2O  Thử mẫu thử lại với dung dịch Ba(HCO3)2, mẫu có kết tủa màu trắng mà khơng có khí mẫu Na2CO3; P.B-A.M.1.11.16 Trang 9/14 ‘’CHUYÊN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hồng Oppa (093.299.00.90) mẫu thử có kết tủa có khí bay mẫu chứa H 2SO4; hai mẫu lại khơng có tượng BaCl2 NaCl: � Ba(HCO3)2  H2SO4 �� � BaSO4 �2CO2 �2H2O � � Ba(HCO3)2  Na2CO3 �� � BaCO3 �2NaHCO3 �  Cho dung dịch Na2CO3 (vừa nhận ra) vào hai mẫu thử lại, mẫu thử có kết tủa trắng BaCl 2; mẫu khơng có tượng NaCl: BaCl  Na2CO3 �� � BaCO3 �2NaCl c)  Trích chất thành mẫu thử  Cho mẫu thử tác dụng đôi một, kết theo bảng sau: NaCl H2SO4 AgNO3 BaCl2 NaOH    NaCl �trắng    H2SO4 �trắng  AgNO3 �trắng �trắng �đen   BaCl2 �trắng �trắng    NaOH �đen  Kết luận: + Mẫu có lần phản ứng tạo kết tủa màu đen NaOH + Mẫu có lần tạo kết tủa màu trắng BaCl2 + Mẫu có hai lần kết tủa trắng + lần kết tủa đen AgNO + Hay mẫu lại (NaCl H2SO4) có lần kết tủa màu trắng: AgNO3  NaCl �� � AgCl �NaNO3 BaCl  H2SO4 �� � BaSO4 �2HCl BaCl  2AgNO3 �� � BaSO4 �2AgNO3 2NaOH  2AgNO3 �� � 2NaNO3  Ag2O � H2O 2NaOH  H2SO4 �� � Na2SO4  2H2O  Nhỏ hai mẫu thử lại lên kết tủa màu đen, chất rắn tan H 2SO4 Chất không tan Ag2O NaCl: Ag2O  H2SO4 �� � Ag2SO4  H2O d)  Trích chất thành mẫu thử  Cho mẫu thử tác dụng đôi một, kết theo bảng sau: BaCl2 Na2CO3 �trắng  HNO3 BaCl2 Na2CO3 �trắng �  HNO3 �   K3PO4 �trắng  Kết luận: + Mẫu có hai lần kết tủa dung dịch BaCl2 + Mẫu có lần kết tủa lần tạo khí dung dịch Na2CO3 + Mẫu có lần tạo khí HNO3 + Mẫu có lần tạo kết tủa K3PO4 � BaCl  Na2CO3 �� � BaCO3 �2NaCl � 3BaCl  2K 3PO4 �� � Ba3(PO4 )2 �6KCl � � 2HNO3  Na2CO3 �� � 2NaNO3  H2O  CO2 � � K3PO4 �trắng   e)  Trích chất thành mẫu thử  Quan sát mẫu thử thấy mẫu màu xanh lam dung dịch CuCl2  Thử mẫu thử lại dung dịch CuCl2, có kết tủa xanh lơ mẫu thử NaOH: CuCl  2NaOH �� � Cu(OH)2 �2NaCl Thử mẫu thử lại dung dịch NaOH dư, có kết tủa màu trắng không tan NaOH dư MgCl 2; có kết tủa trắng keo, sau tan NaOH dư AlCl3; có khí khơng màu, mùi khai NH4Cl: P.B-A.M.1.11.16 Trang 10/14 ‘’CHUYÊN ĐỀ: NHẬN BIẾT VÔ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hồng Oppa (093.299.00.90) MgCl  2NaOH �� � Mg(OH)2 �2NaCl � � Al(OH)3 �3NaCl �AlCl  3NaOH �� � � NaAlO2  2H 2O �Al(OH)3  NaOH �� NH4Cl  NaOH �� � NaCl  NH3 �H2O g)  Trích chất thành mẫu thử đánh số (1); (2)  Cho từ từ chất mẫu (1) vào mẫu (2) quan sát: Nếu có khí liên tục mẫu (1) Na2CO3; mẫu (2) HCl: Na2CO3  2HCl �� � 2NaCl  CO2 � H2O Nếu sau thời gian thấy khí mẫu (1) dung dịch HCl, mẫu (2) dung dịch Na 2CO3: � Na2CO3  HCl �� � NaHCO3  NaCl � � NaHCO3  HCl �� � NaCl  CO2 � H2O �  DẠNG 4: NHẬN BIẾT CÁC CHẤT TRONG CÙNG HỖN HỢP: Câu: Một hỗn hợp khí gồm CO2, SO2, H2 Nêu cách nhận biết khí hỗn hợp Viết phương trình hóa học phản ứng xảy  Nhận xét: Chứng minh khí có hỗn hợp, thường kết hợp nhận biết dấu hiệu (hiện tượng) loại bỏ chất vừa nhận biết khỏi hỗn hợp thường dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng thuốc thử lấy dư  Dẫn hỗn hợp khí vào bình đựng dung dịch brom dư, dung dịch bị nhạt màu chứng tỏ tỏng hỗn hợp có SO2: SO2  Br2  H2O �� � 2HBr  H2SO4  Dẫn hỗn hợp khí lại vào dung dịch nước vôi dư, thấy dung dịch nước vơi bị đục chứng tỏ hỗn hợp có khí CO2: CO2  Ca(OH)2 �� � CaCO3 � H2O  Khí dẫn vào ống đựng CuO, nung nóng, chất rắn mà đen chuyển sang màu đỏ hỗn hợp có khí H2: t0 CuO  H2 �� � Cu  H2O Câu: Một hỗn hợp khí gồm: CO, CO2, SO3, H2 Nêu cách nhận biết khí hỗn hợp Viết phương trình hóa học phản ứng xảy  Dẫn hỗn hợp qua dung dịch BaCl2 dư, có kết tủa trắng chứng tỏ hỗn hợp chứa SO 3: BaCl  SO3  H2O �� � BaSO4 �2HCl  Dẫn hỗn hợp khí lại qua dung dịch nước vơi thấy dung dịch đục, chứng tỏ hỗn hợp có CO 2: Ca(OH)2  CO2 �� � CaCO3 � H2O  Thu khí bay khỏi bình nước vơi trong, cho qua dung dịch PbCl2 dư, xuất kết tủa màu vàng hỗn hợp khí CO: PdCl  CO  H2O �� � Pd �CO2 �HCl  Khí lại dẫn qua ống đựng CuO nung nóng, chất rắn màu đen chuyển thành màu đỏ hỗn hợp ban đầu có khí H2: t H2  CuO �� � Cu  H2O Câu: Có lọ đựng dung dịch loãng gồm axit: HCl, HNO3, H2SO4 Chỉ dùng ống nghiệm nêu cách tiến hành thí nghiệm để nhận biết có mặt axit dung dịch ? Viết phương trình hóa học minh họa Các dụng cụ để lấy hóa chất thuốc thử có đủ Cho vào ống nghiệm dung dịch hỗn hợp, đánh số (1); (2):  Nhỏ dung dịch hỗn hợp lên giấy quỳ tím, quỳ tím hóa đỏ, chứng tỏ dung dịch có axit  Cho dung dịch Ba(NO3)2 dư vào dung dịch ống nghiệm (1); có kết tủa trắng chứng tỏ dung dịch có H2SO4: H2SO4  Ba(NO3 )2 �� � BaSO4 �2HNO3 P.B-A.M.1.11.16 Trang 11/14 ‘’CHUN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hoàng Oppa (093.299.00.90)  Tách bỏ kết tủa cho tiếp AgNO3 vào phần nước lọc, có kết tủa trắng, chứng tỏ dung dịch có HCl: HCl  AgNO3 �� � AgCl � HNO3  Cho Cu vào ống nghiệm (2), có khí khơng màu, hóa nâu dung dịch có HNO 3: � 3Cu  8HNO3 �� �3Cu(NO3)2  2NO �4H2O � � 2NO  O2 �� � 2NO2 � BÀI TẬP VỀ NHÀ Câu: Nhận biết chất đựng riêng biệt lọ nhãn: a) Na2O, MgO, CaO, P2O5, Al2O3, Al (chỉ dùng thêm nước) b) Các hỗn hợp: (Fe + Fe2O3), (Fe + FeO), (FeO + Fe2O3) c) Các chất rắn màu đen: Ag2O, MnO2, FeO, CuO (chỉ dùng thêm dung dịch làm thuốc thử) a) Thử mẫu chất rắn nước dư:  Mẫu tan tạo dung dịch đục CaO: CaO  H2O �� � Ca(OH)2  Mẫu tan thành dung dịch suốt, gồm Na2O; P2O5 (nhóm A): � � 2NaOH �Na2O  H2O �� � � 3H3PO4 �P2O4  3H2O ��  Mẫu thử không tan, gồm MgO, Al, Al2O3 (nhóm B): + Thử mẫu thử nhóm (A) dung dịch Ca(OH) 2, có kết tủa màu trắng chất ban đầu P2O5, mẫu lại Na2O: 3H3PO4  3Ca(OH)2 �� � Ca3(PO4 )2 �6H2O + Thử mãu nhóm (B) dung dịch Ca(OH)2, chất rắn tan có bọt khí khơng màu, khơng mùi mẫu chứa Al; mẫu thử tan Ca(OH)2 khơng có khí Al2O3; mẫu lại khơng tan MgO: � 2NaOH  2H2O  2Al �� � 2NaAlO2  3H2 � � � 2NaOH  Al 2O3 �� � 2NaAlO2  H2O � b)  Thử mẫu thử dung dịch HCl, mẫu khơng có khí (FeO; Fe 2O3) Hai mẫu lại có khí không màu, không mùi bay ra: Fe 2HCl �� � FeCl  H2 �  Hai mẫu lại cho vào dung dịch FeCl3 dư, lọc lấy chất rắn Nếu lọc chất rắn màu đen mẫu ban đầu (Fe, FeO); lọc chất rắn màu nâu đỏ mẫu ban đầu (Fe, Fe 2O3): Fe 2FeCl3 �� � 3FeCl c) Dùng thuốc thử dung dịch HCl đặc:  Nếu có khí mùi hắc, màu vàng lục, mẫu thử MnO2: t0 MnO2  4HCl �� � MnCl  Cl2 �2H2O  Mẫu tạo dung dịch màu xanh CuO: CuO  2HCl �� � CuCl  2H2O  Mẫu taọ dung dịch lục nhạt FeO: FeO  2HCl �� � FeCl  2H2O  Mẫu xuất chất rắn không tan màu trắng Ag 2O: Ag2O  2HCl �� � 2AgCl � H2O Câu: Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch riêng biệt trường hợp sau: a) Dung dịch AlCl3 dung dịch NaOH (không dùng thêm hóa chất) b) Dung dịch Na2CO3 dung dịch HCl (khơng dùng thêm hóa chất) c) Dung dịch NaOH 0,1M dung dịch Ba(OH)2 0,1M (chỉ dùng thêm dung dịch HCl phenolphtalein) a) Trích dung dịch thành mẫu thử đánh số (1); (2): Nhỏ từ từ đến dư mẫu (1) vào mẫu (2): * Nếu ban đầu có kết tủa trắng keo sau tan dần đến suốt mẫu (1) NaOH, mẫu (2) AlCl 3: � 3NaOH  AlCl3 �� � Al(OH)3 �3NaCl � � NaOH (d� )  Al(OH)3 ��� � NaAlO2(tan)  2H2O � * Nếu ban đầu khơng có kết tủa, sau hồi lâu có kết tủa mẫu (1) AlCl 3; mẫu (2) NaOH: P.B-A.M.1.11.16 Trang 12/14 ‘’CHUN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hoàng Oppa (093.299.00.90) � � NaAlO2  3NaCl  2H2O �AlCl  4NaOH �� � )  3NaAlO2  6H2O �� � 4Al(OH)3 �3NaCl �AlCl (d� b) Trích dung dịch thành mẫu thử đánh số (1); (2): Nhỏ từ từ đến dư mẫu (1) vào mẫu (2): * Nếu ban đầu có khí liên tục, mẫu (1) Na 2CO3, mẫu (2) HCl, vì: Na2CO3  2HCl �� � 2NaCl  CO2 � H2O * Nếu ban đầu khơng có khí, lúc sau có khí bay mẫu (1) HCl, mẫu (2) Na 2CO3, vì: � Na2CO3  HCl �� � NaHCO3  NaCl � � HCl (d� )  NaHCO3 �� � NaCl  CO2 �H2O � c) Trích lấy dung dịch nhẫn với thể tích (giả sử V) cho vào ống nghiệm đánh số (1); (2) sau thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein vào ống nghiệm Dùng dụng cụ hút dung dịch HCl (dụng cụ có vạch thể tích-pipet) nhỏ từ từ vào ống nghiệm đến màu hồng vừa biến mất, Kiểm tra thể tích dung dịch HCl dùng Ống nghiệm cần thể tích dung dịch HCl gấp đơi ống đựng Ba(OH) 2, ống lại NaOH: � Ba(OH)2  2HCl �� � BaCl  2H2O � �0,1V 0,2V � � NaCl  H2O �NaOH  HCl �� � 0,1V 0,1V � Câu: Có mẫu phân bón hố học khơng nhãn: Phân kali (KCl), phân đạm (NH4NO3), Phân lân Ca(H2PO4)2, phân ure: CO(NH2)2 Ở nơng thơn có nước vơi sống, ta nhận biết mẫu phân hay khơng ? Nếu trình bày phương pháp nhận biết viết phương trình hóa học cho cách nhận biết (Biết phân ure đất chuyển hoá thành amoni cacbonat, nguồn cung cấp dinh dưỡng cho phát triển trồng) Cho nước vào vôi sống, lọc lấy vôi trong: CaO  H2O �� � Ca(OH)2 Trích loại cho vào nước thành mẫu thử: (NH2 )2 CO  H2O �� �(NH4 )2 CO3 Thử mẫu nước vơi Quan sát thấy:  Mẫu khơng có kết tủa, có khí khơng màu, mùi khai NH4NO3: 2NH4NO3  Ca(OH)2 �� � Ca(NO3 )2  2NH3 �2H2O  Mẫu có kết tủa màu trắng, khơng có khí Ca(H2PO4)2: Ca(H2PO4 )2  2Ca(OH)2 �� � Ca3(PO4 )2 �4H2O  Mẫu vừa có kết tủa màu trắng, vừa có khí khơng màu, mùi khai ure: (NH4 )2 CO3  Ca(OH)2 �� � CaCO3 �2NH3 �2H2O  Mẫu khơng có tượng KCl Câu: Nhận biết chất sau đựng lọ nhãn: a) Các dung dịch K2SO4, NaOH, K2CO3, HCl, BaCl2 (Lấy thêm thuốc thử) b) Các dung dich nồng độ mol/ lít: NaOH, NaCl, NaHSO 4, BaCl2, nước (Chỉ dùng thêm thuốc thử dung dịch phenol phtalein) c) Các lọ khí: O2, O3, SO2, H2, N2 (Khơng dùng tàn đóm đỏ) d) Các dung dịch: KAlO2, K2CO3, AgNO3, K2SO4, NaHCO3 (chỉ dùng thuốc thử nhất) a)  Dùng H2SO4 lỗng để nhận BaCl2 có kết tủa trắng; nhận K2CO3 có khí khơng màu, khơng mùi thoát ra: �H2SO4  BaCl �� � BaSO4 �2HCl � � � K 2SO4  CO2 � H2O �H2SO4  K 2CO3 ��  Dùng BaCl2 làm thuốc thử, nhận K2SO4 có kết tủa màu trắng: K 2SO4  BaCl �� � BaSO4 �2KCl  Thử hai mẫu thử lại K2CO3 mẫu thử có khí khơng màu, khơng mùi HCl; mẫu không tượng NaOH: 2HCl  K 2CO3 �� � 2KCl  CO2 �H2O b) P.B-A.M.1.11.16 Trang 13/14 ‘’CHUN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hồng Oppa (093.299.00.90) Trích chất thành mẫu tích (cùng số mol chất tan):  Cho phenolphtalein vào mẫu, nhận NaOH tạo dung dịch màu hồng  Cho dung dịch màu hồng vào mẫu thử lại, nhận NaHSO làm màu hồng dung dịch (do số mol NaOH số mol NaHSO4) Các mẫu lại chủ làm nhạt màu hồng (vì nồng độ NaOH dung dịch giảm pha trộn) NaHSO4  NaOH �� � Na2SO4  H2O  Dùng NaHSO4 nhận BaCl2 có kết tủa màu trắng: NaHSO4  BaCl �� � BaSO4 � NaCl  HCl (không tạo Na2SO4 số mol NaHSO4 số mol BaCl2)  Cơ cạn hai mẫu lại, lại chất rắn màu trắng NaCl, không để lại dấu vết nước c)  Dẫn khí vào dung dịch nước vơi dư, nhận lọ SO làm đục nước vôi trong: SO2  Ca(OH)2 �� � CaSO3 � H2O  Đưa giấy tẩm dung dịch (KI; Hồ tinh bột) vào thử lọ khí lại Lọ làm giấy chuyển xanh khí O 3: O3  2KI  H2O �� � 2KOH  I �O2 �  Dẫn khí qua bột Cu (nung nóng) đồng bị hóa đen nhận lọ O 2: t0 Cu  O2 �� � CuO  Dẫn khí lại (H2 N2) qua CuO nung nóng, xuất chất rắn màu đỏ mẫu chứa khí H Khí lại N2: t0 CuO  H2 �� � Cu  H2O d) Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào mẫu, quan sát thấy:  Mẫu xuất kết tủa trắng tăng dần sau tan hết KAlO 2: � � Al(OH)3 � KCl �KAlO2  HCl  H2O �� � 3HCl  Al(OH)3 ��� � AlCl3  3H2O �  Mẫu xuất kết tủa trắng, không tan HCl dư mẫu AgNO 3: HCl  AgNO3 �� � AgCl � HNO3  Mẫu sau hồi lâu thấy khí khơng màu, khơng mùi K2CO3: � � KHCO3  KCl �HCl  K 2CO3 �� � � KCl  CO2 � H2O �HCl  KHCO3 ��  Mẫu thấy khí khơng màu, liên tục NaHCO 3, mẫu lại không tượng K2SO4: HCl  NaHCO3 �� � NaCl  CO2 � H2O Câu: Có dung dịch gồm Ba(NO3)2, Na2CO3, MgCl2 K2SO4 Na3PO4 đựng lọ (mỗi lọ chứa dung dịch); đánh số thứ tự lọ từ đen khơng theo trật tự chất hóa học Xác định tên muối có lọ ban đầu, viết phương trình hóa học minh họa Biết rằng: – Dung dịch lọ tạo thành kết tủa trắng với dung dịch lọ 3, – Dung dịch lọ tạo thành kết tủa trắng với đung dịch lọ – Dung dịch lọ tạo thành kết tủa trắng với dung dịch lọ 1,5 – Dung dịch lọ tạo thành kết tủa với dung dịch lọ 1, 2, – Nếu đem chất kết tủa sinh dung dịch lọ tác dụng với dung dịch lọ phân hủy nhiệt độ cao tạo thành oxit kim loại  Phân tích: Dạng tập dạng tập nhận biết không dùng thuốc thử Để giải loại này, ta cần liệt kê dấu hiệu (kết tủa, khí có) chất cho tác dụng với chất lại Đây sở để xác định chất tương ứng với số thứ tự (1); (2) Ba(NO3)2 Na2CO3 MgCl2 K2SO4 Na3PO4 Ba(NO3)2 � � � Na2CO3 � � MgCl2 � � K2SO4 � Na3PO4 � �  Qua bảng ta dễ dàng thấy được: (4) tạo kết tủa với ba chất (1, 2, 5) nên chọn (4) Ba(NO 3)2 (3) tạo kết tủa với hai mẫu (1, 5) nên chọn (3) MgCl t0 (1) + (3) � ��� � (1) Na2CO3 (5) Na3PO4 � oxit kim loại, nên �� P.B-A.M.1.11.16 Trang 14/14 ‘’CHUYÊN ĐỀ: NHẬN BIẾT VÔ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hồng Oppa (093.299.00.90) Vậy (1): Na2CO3 (natri cacbonat); (2): K2SO4 (kali sunfat); (3) MgCl2 (magie clorua); (4) Ba(NO3)2 (bari nitrat); (5) Na3PO4 (natri photphat) Các phương trình phản ứng xảy ra: Ba(NO3 )2  Na2CO3 �� � BaCO3 �2NaNO3 Ba(NO3 )2  K 2SO4 �� � BaSO4 �2KNO3 3Ba(NO3 )2  2Na3PO4 �� � Ba3(PO4 )2 �6NaNO3 Na2CO3  MgCl �� � MgCO3 �2NaCl 3MgCl  2Na3PO4 �� � Mg3(PO4 )2 �6NaCl t MgCO3 �� � MgO  CO2 � Câu: Chỉ dùng thêm dung dịch HCl (không sử dụng nhiệt độ để nhiệt phân), nhận biết chất rắn: Na 2CO3, BaCO3, NaHCO3, BaSO4 chứa lọ riêng biệt  Đề yêu cầu không dùng nhiệt độ để nhiệt phân, dùng nhiệt để thực việc khác thỏa mãn yêu cầu đề  Trích mẫu chất rắn  Cho mẫu vào lượng dư dung dịch HCl, nhận BaSO4 khơng tan HCl Các mẫu lại sủi bọt khí: �Na2CO3  2HCl �� � 2NaCl  H2O  CO2 � � � � NaCl  H2O  CO2 � �NaHCO3  HCl �� � BaCO3  2HCl �� � BaCl  H2O  CO2 � �  Đun nhẹ dung dịch sản phẩm chất tan (đuổi axit dư) Hòa tan chất rắn lại vào dung dịch sản phẩm Nếu xuất kết tủa màu trắng, mẫu chất rắn Na 2CO3, mẫu không tan dung dịch mẫu BaCO3, mẫu tan dung dịch khơng có kết tủa NaHCO 3: Na2CO3  BaCl �� � BaCO3 �2NaCl Câu: Chỉ dùng nước, dung dịch axit dung dịch bazơ, hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết chất bột nhãn sau: Mg, MgCO3, MgSO4, Mg(NO3)2 MgO.Viết phương trình hóa học  Chọn thuốc thử: nước, dung dịch HCl, dung dịch Ba(OH)2  Trích chất thành nhiều mẫu thử để làm thí nghiệm: + Hòa tan mẫu thử vào nước, phân biệt nhóm chất:  Nhóm tan nước gồm: MgSO4 Mg(NO3)2 (nhóm I)  Nhóm khơng tan nước gồm: Mg; MgCO3 MgO * Trích mẫu thử nhóm (1) băng dung dịch Ba(OH) , thu kết tủa cho vào dung dịch HCl Nếu kết tủa tan mẫu ban đầu MgCO3; kết tủa tan phần mẫu ban đầu MgSO4: � Ba(OH)2  MgSO4 �� � Mg(OH)2 �BaSO4 � � � Ba(OH)2  Mg(NO3)2 �� � Ba(NO3)2  2NaOH � � CO2  Ba(OH)2 �� � CaCO3 �H2O � * Trích mẫu thử nhóm (II) dung dịch HCl: + Mẫu tan HCl khơng sinh khí MgO + Mẫu tan có khí khơng màu làm đục dung dịch Ba(OH) MgCO3 + Mẫu có khí khơng làm dung dịch Mg � Mg  2HCl �� � MgCl  H2 � � MgO  2HCl �� � MgCl  H2O � � MgCO3  2HCl �� � MgCl  H2O  CO2 � � � CO2  Ba(OH)2 �� � BaCO3 � H2O � Câu [T1-257]: Có dung dịch (mỗi dung dịch chứa chất tan) lọ riêng biệt gồm chất: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH đánh số (1), (2), (3), (4), (5) Tiến hành thực thí nghiệm nhận kết sau: – Chất lọ (1) tác dụng với chất lọ (2) cho khí – Chất lọ (1) tác dụng với chất lọ (4) thấy xuất kết tủa – Chất lọ (2) cho kết tủa trắng tác dụng với chất lọ (4) lọ (5) Xác định chất có lọ (1), (2), (3), (4), (5) Giải thích viết phương trình hóa học xảy  Lọ (1) + lọ (2) �� � khí Vậy (1) (2) hai chất: Na2CO3; H2SO4: Vậy chọn lọ (2) Na2CO3: P.B-A.M.1.11.16 Trang 15/14 ‘’CHUN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hoàng Oppa (093.299.00.90)  Mặt khác: Lọ (2) + Lọ (4) (5) tạo kết tủa, lại O 2: �H2SO4  Na2CO3 �� � Na2SO4  CO2  H2O � � BCO3  2NaCl �Na CO  BaCl ��  Vậy chọn mẫu (2) Na2CO4; � � BaCO3 � NaCl �Na2CO3  BaCl �� �Na CO  MgCl �� � MgCO3 � NaCl � Câu [HSGQT LỚP 9-14]: Có ba chất rắn đựng ba lọ riêng biệt nhãn là: Na 2CO3, NaCl, hỗn hợp NaCl Na2CO3 Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết hóa chất lọ viết phương trình hóa học *Cho MT tác dụng với dung dịch HNO 3, khơng tượng dung dịch NaCl, tạo khí dung dịch Na 2CO3, hỗn hợp NaCl Na2CO3 -Phản ứng: Na2CO3 + 2HNO3  2NaNO3 + CO2 + H2O *Lấy dung dịch sau phản ứng với dung dịch HNO đem tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng dung dịch có NaCl � hỗn hợp NaCl Na2CO3, lại dung dịch Na2CO3 -Phản ứng AgNO3 + NaCl  NaNO3 + AgCl � Câu [HSGQT LỚP 9-16]: Chỉ dùng thêm thuốc thử phương pháp hóa học, phân biệt chất Ca, Al, MgO Al2O3 Viết phương trình phản ứng minh họa - Dùng nước hòa tan mẫu thử: + Nhóm (I) tan: Tan tạo dung dịch đục có khí khơng màu Ca Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2 + Nhóm (II) không tan: gồm MgO, Al2O3 Al, dùng Ca(OH)2 cho vào nhóm khơng tan, mẫu thử bị hòa tan tạo dung dịch suốt khơng có khí Al2O3 mẫu tan có khí Al Khơng tượng MgO Ca(OH)2 + Al2O3  Ca(AlO2)2 + H2O Ca(OH)2 + 2Al + 2H2O  Ca(AlO2)2 + 3H2 Câu [ĐỀ THI VÀO LỚP 10 LÊ Q ĐƠN-QT-18]: Chỉ dùng thuốc thử thích hợp, phân biệt chất rắn gồm MnO2, Al2O3, Al4C3, CuO Ag2O đựng lọ riêng biệt khơng nhãn Viết phương trình phản ứng xảy - Dùng dung dịch HCl cho vào mẫu thử trên, nếu: + Tan tạo dung dịch suốt Al2O3 Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O + Tan có khí khơng màu Al4C3 Al4C3 + 12HCl  4AlCl3 + 3CH4  + Tan có khí màu vàng lục MnO2 MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2  + 2H2O + Tan tạo dung dịch màu xanh CuO CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O + Tan tạo kết tủa trắng Ag2O Ag2O + 2HCl  2AgCl  + H2O Câu [ĐỀ THI VÀO LỚP 10 LÊ Q ĐƠN-QT-08]: Chỉ dùng thêm chất, nhận biết chất rắn Al, FeO, BaO, ZnO, Al4C3 đựng lọ riêng biệt Viết phương trình phản ứng xảy  Lấy chất để nhận biết, cho nước vào mẫu thử; mẫu thử tan có khí kết tủa trắng Al 4C3: Al 4C3  12H2O �� � 4Al(OH)3  3CH4  Chất tan BaO: BaO  2H2O �� � Ba(OH)2  Không tan Al, ZnO, FeO Lấy dung dịch Ba(OH)2 vừa thu cho vào mẫu thử lại, tan có � Ba(AlO2 )2  3H2 khí Al: Ba(OH)2  2Al  2H2O �� � BaZnO2  H2O Nếu tan ZnO: Ba(OH)2  ZnO �� Không tan FeO Câu [ĐỀ THI VÀO LỚP 10 LÊ Q ĐƠN-QT-08]: Cho hai dung dịch lỗng FeCl2 FeCl3 (gần khơng màu) Có thể dùng chất sau đây: dung dịch NaOH; nước brom; Cu; hỗn hợp dung dịch (KMnO 4, H2SO4) để nhận biết hai dung dịch ? Viết phương trình phản ứng xảy  Nhận biết NaOH, Cu được:  Nhận biết Br2; (KMnO4; H2SO4) được:  Các chất cho nhận biết dung dịch FeCl2, FeCl3 Kết nhận biết theo bảng sau: dd NaOH Nước Br2 Cu Dd KMnO4; H2SO4 FeCl2 màu nâu đỏ Cu không tan Mất màu tím �trắng xanh, chuyển nâu đỏ P.B-A.M.1.11.16 Trang 16/14 ‘’CHUN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hồng Oppa (093.299.00.90) FeCl3 khơng khí �Nâu đỏ Khơng làm màu Cu tan ra, dung dịch có màu xanh Câu [HSGQT LỚP 9.BẢNG A-15]: Có dung dịch riêng biệt gồm Ba(OH)2, Pb(NO3)2, MgSO4 bị nhãn Có thể nhận biết dung dịch dung dịch Ca(OH)2, (NH4)2SO4 Na2S Giải thích trường hợp viết phương trình phản ứng xảy *Dung dịch Ca(OH)2 Ba(OH)2 khơng tượng Pb(NO3)2 có kết tủa trắng, tan Pb(NO3)2 + Ca(OH)2 � Pb(OH)2 + Ca(NO3)2 Pb(OH)2 + Ca(OH)2 � CaPbO2 + 2H2O MgSO4 có kết tủa trắng Mg(OH)2: MgSO4 + Ca(OH)2 � Mg(OH)2 + CaSO4 *Dung dịch (NH4)2SO4 Ba(OH)2 có kết tủa trắng khí mùi khai Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 � 2NH3 + 2H2O + BaSO4 Pb(NO3)2 có kết tủa trắng: Pb(NO3)2 + (NH4)2SO4 � 2NH4NO3 + PbSO4 MgSO4 không tượng *Dung dịch Na2S Ba(ỌH)2 khơng tượng Pb(NO3)2 có kết tủa đen: Pb(NO3)2 + Na2S � PbS + 2NaNO3 MgSO4 có kết tủa trắng khí: MgSO4+ Na2S+ 2H2O � Mg(OH)2 + H2S + Na2SO4 Câu [HSGQT LỚP 11-14]: Chỉ dùng dung dịch làm thuốc thử, lập sơ đồ để nhận biết dung dịch riêng biệt chứa chất sau: K3PO4, KCl, KNO3, K2S (khơng cần ghi phản ứng) Trích MT nhận biết theo sơ đồ: KNO3 K3PO4 keá t tủ a trắ ng ddAgNO3 KCl K2S KCl kế t tủ a ng K PO kế t tủ a đen K2S khô ng h tượng KNO Câu [HSGQT LỚP 12-12]: Dùng thuốc thử phenolphtalein, trình bày cách nhận biết hợp chất dung dịch chất sau phương pháp hoá học: NaCl, NaHSO 4, CaCl2, AlCl3, FeCl3, Na2CO3 Viết phương trình phản ứng xảy dạng ion Cho phenolphtalein vào mẫu thử Mẫu thử có màu hồng dung dịch Na2CO3, mẫu thử lại không màu CO32 + H2O ⇄ HCO3 + OH Dùng Na2CO3 làm thuốc thử vào mẫu thử lại 2 Mẫu thử có sủi bọt khí khơng màu NaHSO4: CO3 + 2H+  H2O + CO2↑ Mẫu thử tạo kết tủa trắng keo sủi bọt khí khơng màu AlCl 2 2Al3+ + CO3 + 3H2O  2Al(OH)3↓+ 3CO2↑ Mẫu thử tạo kết tủa đỏ nâu sủi bọt khí khơng màu FeCl3 2 2Fe3+ + CO3 + 3H2O  2Fe(OH)3↓+ 3CO2↑ Mẫu thử tạo kết tủa trắng CaCl2 2 Ca2+ + CO3  CaCO3↓ Mẫu thử không tạo tượng NaCl Câu [HSGQT LỚP 12-12]: Cho chất rắn riêng biệt: MgO, Al, Al2O3, BaO, Na2SO4 (NH4)2SO4 Nếu dùng nước phân biệt chất rắn Trình bày cách phân biệt viết phương trình hóa học xảy Cho chất vào H2O - Các chất tan BaO, Na2SO4, (NH4)2SO4 BaO + H2O  Ba(OH)2 - Các chất lại khơng tan Lần lượt nhỏ dung dịch chất tan vào mẫu chất không tan - Các dd khơng có tượng xảy Na2SO4, (NH4)2SO4 - Dung dịch nhỏ mẫu chất rắn thấy + Mẫu chất rắn tan, có khí bay dd Ba(OH) 2, mẫu chất rắn Al Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O  Ba(AlO2)2 + 3H2 P.B-A.M.1.11.16 Trang 17/14 ‘’CHUN ĐỀ: NHẬN BIẾT VƠ CƠ’’-HĨA HỌC 16&17 - Thầy Phạm Hoàng Oppa (093.299.00.90) + Mẫu chất rắn tan, khơng có khí bay mẫu chất rắn Al 2O3 Ba(OH)2 + Al2O3  Ba(AlO2)2 + H2O + Mẫu chất rắn không tan MgO Dùng dung dịch Ba(OH)2 cho vào dung dịch Na2SO4, (NH4)2SO4 - Dung dịch có kết tủa trắng có khí bay (NH4)2SO4 Ba(OH)2 + (NH4)2SO4  BaSO4 + 2NH3 + 2H2O - Dung dịch có kết tủa trắng khơng có khí bay Na2SO4 Ba(OH)2 + Na2SO4  BaSO4 + 2Na2SO4 Câu [CHỌN HSGQG QUẢNG TRỊ.12]: Chỉ dùng thêm thuốc thử, trình bày phương pháp hóa học nhận biết dung dịch riêng biệt sau: NaOH, NaCl, K2S, KI, Pb(NO3)2 NH3 Chọn thuốc thử dd CuSO4 Cho dd CuSO4 vào mẫu thử đến dư: - Tạo kết tủa màu xanh lam dd NaOH: CuSO4 + NaOH  Cu(OH)2 + Na2SO4 - Xuất kết tủa màu xanh lam sau kết tủa tan tạo dung dịch xanh thẫm dd NH CuSO4 + 2NH3 + 2H2O  Cu(OH)2 + (NH4)2SO4 Cu(OH)2 + 4NH3  [Cu(NH3)4](OH)2 - Xuất kết tủa đen dung dịch K2S: CuSO4 + K2S  CuS + K2SO4 - Xuất kết tủa trắng Pb(NO3)2: CuSO4 + Pb(NO3)2  Cu(NO3)2 + PbSO4 - Xuất kết tủa đồng thời dd chuyển sang màu vàng dung dịch KI: 2CuSO4 + 4KI  Cu2I2 + I2 + 2K2SO4 - Không tượng: dung dịch NaCl P.B-A.M.1.11.16 Trang 18/14 ... Na2SO4, (NH4)2SO4 - Dung dịch có kết tủa trắng có khí bay (NH4)2SO4 Ba(OH)2 + (NH4)2SO4  BaSO4 + 2NH3 + 2H2O - Dung dịch có kết tủa trắng khơng có khí bay Na2SO4 Ba(OH)2 + Na2SO4  BaSO4 + 2Na2SO4... tượng NaCl: �NaHSO4  NaHCO3 �� � Na2SO4  CO2 � H2O � 2NaHSO4  Na2SO3 �� � 2Na2SO4  SO2 � H2O � � 2NaHSO4  Na2S �� � 2Na2SO4  H2S � � � 2NaHSO4  BaCl �� � BaSO4 �2HCl  Na2SO4 � Câu: Có mẫu... CaPbO2 + 2H2O MgSO4 có kết tủa trắng Mg(OH)2: MgSO4 + Ca(OH)2 � Mg(OH)2 + CaSO4 *Dung dịch (NH4)2SO4 Ba(OH)2 có kết tủa trắng khí mùi khai Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 � 2NH3 + 2H2O + BaSO4 Pb(NO3)2 có kết
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 bai tap nhan biet, 4 bai tap nhan biet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn