Đề 1 đề thi học kì 2 lớp 3

10 21 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:57

một số đề thi toán học kì 2 lớp 3giúp các em học sinh, phụ huynh, gia sư có thêm nguồn tài liệu để hướng dẫn các bạn ôn thi thẬT tốt................................................................................................................................................................ Mrs Trần Thị Thu – 0985.934.610 Đề Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 - 2019 Khoanh vào chữ trước câu trả lời Câu 1: Số lớn số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630: A 42 630 B 42 063 C 42 603 D 42 360 Câu 2: Số liền sau số 65 590 là: A 65 591 C 65 500 B 65 589 D 65 600 Câu 3: Một hình vng có cạnh 5cm Tính diện tích hình vng đó? A 25cm C 20cm B 25cm2 D 20cm2 Câu 4: a) Số lớn có năm chữ số là: ……… b) Số bé có năm chữ số là: ……… Câu 5: 7hm 3dam = ………m Số thích hợp điền vào chỗ trống là: A 73m C 703m B 730m D 370m Câu 6: Đặt tính tính: 32564 + 13729 86247 – 52629 17092 x 8496: Câu 7: Hãy viết số II, VI,V, VII, IV, IX, XI: a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………… Câu 8: Tính giá trị biểu thức: 1031 x + 2718= 57353 – 1672: 4= Câu 9: Một đội công nhân đào đường Trong ngày đào 1615 mét đường Hỏi ngày đội cơng nhân đào mét đường ? ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Câu 10 : Hãy cho biết hình có hình tam giác? Trả lời: Có………hình tam giác Đáp án đề 1: Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 - 2019 Câu 1: (1 đ) Số lớn số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630 A 42 630 Mrs Trần Thị Thu – 0985.934.610 Câu 2: (1 đ) Số liền sau số 65 590 là: A 65 591 Câu 3: (1 đ) Một hình vng có cạnh 5cm Tính diện tích hình vng đó? B 25cm2 Câu 4: (0,5 đ) a) Số lớn có năm chữ số là: 99999 (0,5 đ) b) Số bé có năm chữ số là: 10000 Câu 5: (1 đ) 7hm 3dam = ………m Số thích hợp điền vào chỗ trống là: B 730m Câu 7: Tính giá trị biểu thức: (Mỗi câu 0,5điểm) 1031 x + 2718 = 6186+ 2718 57353 – 1672: = 57353 – 418 = 8904 = 56935 Câu 8: Hãy viết số II, VI,V, VII, IV, IX, XI: a) (0,5 đ) Theo thứ tự từ bé đến lớn: II, IV,V,VI, VII, IX, XI b) (0,5 đ) Theo thứ tự từ lớn đến bé: XI, IX, VII, VI, V, IV, II Câu 9: Mỗi câu trả lời phép tính 0,5đ Thiếu đáp số trừ 0,25đ Tóm tắt ngày : 1615 mét đường ngày : mét đường? Bài giải Số mét đường đào ngày là: 1615 : = 323 (m) Số mét đường đào ngày là: 323 x = 2261 (m) Đáp số: 2261 mét đường Câu 10: Trả lời: Có 10 hình tam giác Mrs Trần Thị Thu – 0985.934.610 Đề bài: đề Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2017 - 2018 - Đề KIỂM TRA CUỐI II MƠN: Tốn Thời gian làm bài: 40 phút I Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời (3 điểm) Câu 1: (0.5đ) Số liền sau 78999 là: a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100 Câu 2: (0.5đ) Ngày 28 tháng thứ sáu Ngày tháng thứ mấy? a- Thứ tư b- Thứ sáu c- Thứ năm d- Chủ nhật Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm: a- 9600cm b- 96cm c- 906cm d- 960cm Câu 4: (0.5đ) Chu vi hình vng 96cm, cạnh hình vng là: a- 86cm b- 43cm c- 24cm d- 32cm Câu 5: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : x là: a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150 II Tự luận (7đ) Câu 1: Đặt tính tính: (2đ) 7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6336 : Câu 2: Tìm X: (1.5 đ) a/ X x = 2864 b/ X : = 1232 ………………………… …………………………… ………………………… …………………………… Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 13 cm, chiều rộng 9cm Bài giải ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 4: (2đ) Mua bút chì hết 5400 đồng Hỏi mua bút chì hết tiền? Bài giải ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 5: (0.5đ) An nghĩ số, lấy số chia cho thương số dư số dư lớn Hãy tìm số đó? ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Mrs Trần Thị Thu – 0985.934.610 Đáp án đề 2: Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2017 - 2018 - Đề I Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu Đáp án c c d c b II Tự luận (7đ) Câu 1: Đặt tính tính (2đ) Câu 2: Tìm X: (1.5 đ) a/ X x = 2864 b/ X : = 1232 X = 2864 : (0.25đ) X = 1232 x (0.25đ) X = 358 (0.5đ) X = 6160 (0.5đ) Câu 3: Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ) 13 x = 117 (m2) (0.5đ) Đáp số: 117 m2 (0.25đ) Câu 4: Giá tiền bút chì: (0.25đ) 5400 : = 600 (đồng) (0.5đ) Mua bút chì hết: (0.25đ) 600 x = 3600 (đồng) (0.5đ) Đáp số: 3600 đồng (0.5đ) Câu 5: Số dư phép chia cho lớn (0.25đ) Vậy số An nghĩ là: x + = 24 (0.25đ) Đáp số: 24 Mrs Trần Thị Thu – 0985.934.610 ĐỀ 3: Đề thi học mơn Tốn lớp năm 2018 - 2019 Lớp: NĂM HỌC: 2018 - 2019 Họ tên: Mơn: Tốn lớp Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề ) Điểm Lời phê cô giáo …………………………………… …………………………… …………………………………… …………………………… …………………………………… …………………………… Câu 1: (1 điểm): Viết số chữ thích hợp vào trống: Viết số Đọc số 54 369 Tám mươi nghìn sáu trăm ba mươi hai Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào trước kết nhất: a) Số “sáu” viết chữ số La Mã nào? A IV B IIIIII C VI D b) Số lớn số 6734; 7346; 6347; 7436 số nào? A 6734 B 7346 C 6347 D 7436 Câu 3: (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: km m = ………….m Tháng có …… ngày 603 cm = …m……cm kg g = …………g Câu 4: (1 điểm): Đặt tính tính: 31629 + 46453 70629 – 7584 2608 x 6575: Câu 5: (1 điểm): Tìm y, biết: a, y - 2460= 1290 b) y:3 = 3152 Câu 6: (1 điểm): Khoanh vào trước kết nhất: Trung điểm đoạn thẳng BD điểm nào? A Điểm B B Điểm C C Điểm D D Điểm E b) Một hình chữ nhật có chiều dài 1dm3cm, chiều rộng 7cm Diện tích hình chữ nhật bao nhiêu? A 91cm B 91 cm2 C 91 dm2 D 40cm Câu 7: (1 điểm): Tính giá trị biểu thức: a, 35025 - 1284 : = ………………………… b) ( 24541 - 19438) : = ……………………………… Câu 8: (1 điểm) xe ô tô chở 2216 bao gạo Hỏi xe ô tô chở bao gạo? Bài giải ………………………… ………………………….……………………………………………………………… Mrs Trần Thị Thu – 0985.934.610 ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… Câu 9: (1 điểm): Bạn Mai có hai tờ giấy bạc loại 50 000 đồng, Mai muốn mua bưởi giá 68 000 đồng Hỏi bạn Mai có đủ tiền mua bưởi khơng? Bài giải ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… Câu 10: (1 điểm) Trên mảnh vườn hình vng có chu vi 36m mẹ Lan trồng hành Biết mét vuông đất thu hoạch 2kg hành Hỏi mảnh vườn mẹ Lan thu hoạch kilơ- gam hành? Bài giải ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… ………………………… ………………………….……………………………………………………………… Mrs Trần Thị Thu – 0985.934.610 Đáp án đề 3: Đề thi học mơn Tốn lớp năm 2018 - 2019 Câu 1: (1 điểm): Mỗi ô điền 0,5 điểm Viết số Đọc số 54 369 Năm mươi tư nghìn ba trăm sáu mươi chín 80632 Tám mươi nghìn sáu trăm ba mươi hai Câu 2: (1 điểm): a) Đáp án C b) Đáp án D Câu 3: (1 điểm): km m = 7004 m Tháng có 31 ngày 603 cm = m cm kg g = 1005 g Câu 4: (1 điểm): Mỗi phép tính đặt tính tính đúng: 0,25 điểm Câu 5: (1 điểm): Tìm y, biết: a) Y – 2460 = 1290 b) y: = 3152 y = 1290 + 2460 (0,25 điểm) y = 3152 x (0,25 điểm) y = 3750 (0,25 điểm) y = 9456 (0,25 điểm) Câu 6: (1 điểm) a) Đáp án B b) Đáp án B Câu 7: (1 điểm) 35025 – 1284: (24541 - 19438) : = 35025 – 321 (0,25 điểm) = 5103: (0,25 điểm) = 34704 (0,25 điểm) = 567 (0,25 điểm) Câu 8: (1 điểm) Mỗi xe chở số bao gạo là: (0,125 điểm) 2216: = 554 (bao) (0,25 điểm) xe ô tô chở số bao gạo là: (0,125 điểm) 554 x = 3324 (bao) (0,25 điểm) Đáp số: 3324 bao gạo (0,25 điểm) Câu 9: (1điểm): Bạn Mai có số tiền là: 50 000 x = 100 000 (đồng) (0,5 điểm) Vì 100 000 đồng > 68 000 đồng nên số tiền bạn Mai có mua (0,5 điểm) bưởi mà thừa tiền Câu 10: (1 điểm) Độ dài cạnh mảnh vườn là: 36: = (m) (0,25 điểm) Diện tích mảnh vườn là: x = 81 (m2) (0,25 điểm) Mrs Trần Thị Thu – 0985.934.610 Trên mảnh vườn mẹ Lan thu hoạch là: x 81 = 162 (kg) (0,25 điểm) Đáp số: 162 kg (0,25 điểm) Đề : Đề thi học năm 2017 - 2018 mơn Tốn lớp PHẦN I: Trắc nghiệm: (7 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết đúng: Câu Số gồm chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị viết là: (M1- 0, điểm) A 75242 B 78342 C 57242 D 73842 Câu Kết phép chia 40050 : là: (M1- 0, điểm) A 810 B 81 C 801 D 8010 Câu Giá trị biểu thức (4536 + 73845): là: (M1- 0, điểm) A 9709 B 12741 C 8709 D 8719 Câu Tìm số tròn nghìn số 9068 11982 là: (M1- 0, điểm) A 10000 11000 B 10000 12000 C 11000 9000 D 12000 11000 Câu 3km 12m =………………….m (M2- 0, điểm) A 312 B 3012 C 36 D 15 Câu phút = ………….phút (M2- 0, điểm) A 49 phút B 36 phút C 249 phút D 13 phút Câu Số 21 viết chữ số La Mã là: (M2- 0, điểm) A XI B XII C XXI D IXX Câu Hình có số hình tam giác tứ giác là: (M2- 0, điểm) A tam giác, tứ giác C tam giác, tứ giác B tam giác, tứ giác D tam giác, tứ giác Câu Tìm X: (M3- điểm) X: = 1020 (dư 3) A 4083 B 4038 C 4080 D 4008 Câu 10 Mẹ đem 100 000 đồng chợ; mẹ mua cho Mai đôi giày hết 36500 đồng mua áo phông hết 26500 đồng Số tiền lại mẹ dùng để mua thức ăn Hỏi mẹ dùng tiền để mua thức ăn? 33000 B 35000 C 36000 D 37000 Câu 11 Một hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều rộng 1/3 chiều dài Tính chu vi khu đất A 112 B 122 C 56 D 65 II: TỰ LUẬN (3 điểm) Bài Đặt tính tính : (M2- điểm) 289 x 63 750 : 63740 + 3759 100 000 - 73 783 Bài 2: Một đội thuỷ lợi đào 132 m mương ngày Hỏi đội đào m mương ngày? (M3- điểm) Mrs Trần Thị Thu – 0985.934.610 …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Đáp án đề , đề thi học mơn Tốn lớp năm 2017 - 2018 I TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) Câu (M1- 0, điểm) B 78342 Câu (M1- 0, điểm) D 8010 Câu (M1- 0, điểm) C 8709 Câu (M1- 0, điểm) A 10000 11000 Câu (M2- 0, điểm) B 3012 Câu (M2- 0, điểm) C 249 phút Câu (M2- 0, điểm) C XXI Câu (M2- 0, điểm) D tam giác, tứ giác Câu (M3 - điểm) A 4083 Câu 10 (M3 - điểm) D 37000 Câu 11 (M4 - điểm) A 112 II: TỰ LUẬN (3 điểm) Bài Đặt tính tính: (M2- điểm) 289 x = 156 63 750 : = 12 750 63 740 + 3759 = 67 499 99 999 - 73 783 = 26 216 Bài 2: Một đội thuỷ lợi đào 132 m mương ngày Hỏi đội đào mét mương ngày? (M3- điểm) Bài giải: Một ngày đội thủy lợi đào số mét mương là: 132: = 33 (m) Trong ngày đội thủy lợi đào số mét mương là: 33 x = 231 (m) Đáp số: 231 mét Mrs Trần Thị Thu – 0985.934.610 Đề thi lớp mơn Tốn Đề Em thực yêu cầu câu hỏi bên theo hướng dẫn thầy (cô): (0,5 điểm) Số liền sau số 6842 là: A 6841 B 6842 C 6843 D 6844 C 52 368 D 52 369 (0,5 điểm) Số liền sau số 52 368 là: A 52 366 B 52 367 (0,5 điểm) Số bé số: 3689; 3699; 3690; 3609 là: A 3689 B 3699 C 3690 D 3609 (0,5 điểm) Số lớn số: 26 878; 26 787; 26 877; 26 778 là: A 26 878 B 26 787 C 26 877 D 26 778 C 212 dư D 212 dư (1 điểm) Kết phép chia 1273 : là: A 212 B 212 dư (1 điểm) Hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm Diện tích hình chữ nhật là: A 13 cm2 B 30 cm2 C 40 cm2 D 50 cm2 (2 điểm) Đặt tính tính: a) 4824 + 2416 b) 87050 – 3912 c) 1317 x d) 1284 : (1 điểm) Một sân dạng hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 6m Tính chu vi sân ? …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 10 (2,5 điểm) Một đội công nhân ngày làm 124 sản phẩm Hỏi ngày đội công nhân làm sản phẩm ? ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ... C 8709 D 8 719 Câu Tìm số tròn nghìn số 9068 11 9 82 là: (M1- 0, điểm) A 10 000 11 000 B 10 000 12 000 C 11 000 9000 D 12 000 11 000 Câu 3km 12 m =………………….m (M2- 0, điểm) A 3 12 B 3 0 12 C 36 D 15 Câu phút... (1. 5 đ) a/ X x = 28 64 b/ X : = 12 32 X = 28 64 : (0 .25 đ) X = 12 32 x (0 .25 đ) X = 35 8 (0.5đ) X = 616 0 (0.5đ) Câu 3: Diện tích hình chữ nhật là: (0 .25 đ) 13 x = 11 7 (m2) (0.5đ) Đáp số: 11 7 m2 (0 .25 đ)... 36 09 (0,5 điểm) Số lớn số: 26 878; 26 787; 26 877; 26 778 là: A 26 878 B 26 787 C 26 877 D 26 778 C 21 2 dư D 21 2 dư (1 điểm) Kết phép chia 12 73 : là: A 21 2 B 21 2 dư (1 điểm) Hình chữ nhật có chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 1 đề thi học kì 2 lớp 3, Đề 1 đề thi học kì 2 lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn