Tuyển tập các câu trắc nghiệm thi công chức ngành thuế 2019

13 59 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:33

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Thuế 2019 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Câu Đặc điểm Thuế giá trị gia tăng? a Gián thu, b Đánh nhiều giai đoạn, c Trùng lắp, d Có tính trung lập cao, Đáp án : c) Câu Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là: a Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh Việt Nam, b Hàng hoá, dịch vụ mua tổ chức, cá nhân nước ngồi c Hàng hố, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam (bao gồm hàng hoá, dịch vụ mua tổ chức, cá nhân nước ngồi), trừ đối tượng khơng chịu Thuế giá trị gia tăng d Tất đáp án Đáp án: c) Câu Hàng hoá, dịch vụ sau thuộc đối tượng không chịu Thuế gia trị gia tăng: a Hàng hóa xuất nước ngoài, kể uỷ thác xuất b Hàng hố gia cơng chuyển tiếp c Hàng hố xuất chỗ d Sản phẩm xuất tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định phủ Đáp án: d) Câu Hàng hố, dịch vụ sau thuộc đối tượng khơng chịu Thuế giá trị gia tăng: a Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp b Nước phục vụ sản xuất sinh hoạt c Phân bón d Thức ăn gia súc, gia cầm thức ăn cho vật nuôi khác Đáp án: a) Câu Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng b Giá bán có Thuế giá trị gia tăng c Giá tính thuế hàng hố, dịch vụ loại d Giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ loại tương đương thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội Đáp án: d) Câu Đối với hàng hoá luân chuyển nội để tiếp tục trình sản xuất kinh doanh, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Khơng phải tính nộp Thuế giá trị gia tăng b Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng c Giá bán có Thuế giá trị gia tăng d Giá tính thuế hàng hố, dịch vụ loại tương đương thời điểm phát sinh hoạt động Đáp án: a) Câu Hàng hoá luân chuyển nội hàng hoá: a Do sở kinh doanh xuất bán b Do sở kinh doanh cung ứng sử dụng cho tiêu dùng sở kinh doanh c Để tiếp tục trình sản xuất sở sản xuất, kinh doanh d Do sở kinh doanh biếu, tặng Đáp án: c) Câu Giá tính Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập là: a Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng b Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, có Thuế tiêu thụ đặc biệt c Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, có Thuế nhập d Giá nhập cửa cộng (+) với Thuế nhập (nếu có), cộng (+) với Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) Đáp án: d) Câu Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b Giá xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng d Giá tính thuế hạng mục cơng trình giá trị khối lượng cơng việc hồn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng Đáp án: c) Câu 10 Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng d Giá tính thuế hạng mục cơng trình giá trị khối lượng cơng việc hồn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng Đáp án: b) Câu 11 Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực tốn theo hạng mục cơng trình giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng d Giá tính thuế hạng mục cơng trình giá trị khối lượng cơng việc hồn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng Đáp án: d) Câu 12 Đối với kinh doanh bất động sản, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá chuyển nhượng bất động sản b Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất c Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế thời điểm chuyển nhượng d Giá bán nhà chuyển quyền sử dụng đất Đáp án: c) Câu 13 Thuế suất 0% khơng áp dụng đối với: a Hàng hố xuất b Dịch vụ xuất c Vận tải quốc tế d Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân khu phi thuế quan Đáp án: d) Câu 14 Số Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế xác định (=)? a Số Thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số Thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ b Tổng số Thuế giá trị gia tăng đầu c Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất Thuế giá trị gia tăng loại hàng hoá, dịch vụ d Số thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào Đáp án: a) Câu 15.Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối tượng sau đây? a Cá nhân, hộ kinh doanh không thực thực khơng đầy đủ chế độ kế tốn, hố đơn, chứng từ theo quy định pháp luật b Tổ chức, cá nhân nước ngồi kinh doanh khơng theo Luật Đầu tư tổ chức khác không thực thực khơng đầy đủ chế độ kế tốn, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật c Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ d Cơ sở kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế toán, hoá đơn, chứng từ đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế Đáp án: d) Câu 16.Doanh nghiệp A có hố đơn giá trị gia tăng mua vào lập ngày 12/05/2014 Trong kỳ kê khai thuế tháng 5/2014, doanh nghiệp A bỏ sót khơng kê khai hố đơn Thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa vào kỳ khai thuế tháng mấy? a Tháng 9/2014 b Tháng 10/2014 c Tháng 11/2014 d Tất sai Đáp án: d) Câu 17 Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo Phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng xác định (=)? a Số thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ b Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu c Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng loại hàng hố, dịch vụ d Tổng giá trị hàng hố, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng loại hàng hoá, dịch vụ Đáp án: c) Câu 18 Thuế GTGT đầu vào hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế khơng chịu thuế GTGT thì: a Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT b Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế không chịu thuế GTGT c Cả phương án sai Đáp án: a) Câu 19 Thuế GTGT đầu vào khấu trừ khi: a Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập b Có chứng từ tốn qua ngân hàng hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hố, dịch vụ mua lần có giá trị hai mươi triệu đồng; c Đối với hàng hố, dịch vụ xuất khẩu, ngồi điều kiện quy định điểm a điểm b khoản phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngồi việc bán, gia cơng hàng hố, cung ứng dịch vụ, hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, chứng từ toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan hàng hoá xuất d Cả a, b, c Đáp án: d) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ THUẾ TNDN Thuế Thu nhập doanh nghiệp Câu Người nộp thuế TNDN bao gồm: a Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ có thu nhập chịu,thuế b Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ có thu nhập chịu thuế c Cả đối tượng nêu Đáp án : a) Câu Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế TNDN loại thuế tương tự thuế TNDN ngồi Việt Nam tính thuế TNDN phải nộp Việt Nam, doanh nghiệp tính trừ: a Số thuế TNDN nộp nước b Số thuế TNDN nộp nước tối đa không số thuế TNDN phải nộp theo quy định Luật thuế TNDN Việt Nam c Khơng có trường hợp nêu Đáp án: b) Câu Khoản chi đáp ứng đủ điều kiện để tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế? a Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp; b Khoản chi có đủ hố đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật không vượt mức khống chế theo quy định c Khoản chi đáp ứng điều kiện nêu Đáp án: c) Câu Khoản chi khơng tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế? a Khoản chi khơng có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật b Khoản chi khơng có hố đơn có bảng kê bảng kê thực theo quy định pháp luật c Khoản chi thưởng sáng kiến, cải tiến có quy chế quy định cụ thể việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến Đáp án: a) Câu Phần trích khấu hao TSCĐ khơng tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế: a Khấu hao TSCĐ khấu hao hết giá trị sử dụng b Khấu hao TSCĐ có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê mua tài chính) b Khấu hao TSCĐ quản lý, theo dõi, hạch toán sổ sách kế toán doanh nghiệp theo chế độ quản lý TSCĐ hạch toán kế toán hành Đáp án: a) Câu Doanh nghiệp khơng tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế khoản chi trả cho người lao động đây: a Tiền lương, tiền cơng trả cho người lao động có hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật b Tiền thưởng cho người lao động không ghi cụ thể điều kiện hưởng hợp đồng lao động thoả ước lao động tập thể C Cả khoản chi nêu Đáp án: b) Câu Doanh nghiệp khơng tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế khoản chi đây: a Khoản trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức quy định b Khoản chi tài trợ cho giáo dục theo quy định c Các khoản chi đầu tư xây dựng giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định; d Khơng có khoản chi nêu Đáp án: c) Câu Doanh nghiệp thành lập năm đầu tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị không vượt % tổng số chi trừ: a 15% b 20% c 25% Đáp án: a) Câu Khoản chi sau không tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế: a Tiền lương, tiền công chủ doanh nghiệp tư nhân; Tiền lương, tiền công chủ công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên (do cá nhân làm chủ) b Tiền lương trả cho thành viên hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ c Cả hai khoản chi (a) (b) nêu Đáp án : a) Câu 10 Doanh nghiệp tính vào chi phí khoản chi có đầy đủ hố đơn chứng từ a Phần trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh đối tượng khơng phải tổ chức tín dụng tổ chức kinh tế vượt 150% mức lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm vay b Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đăng ký thiếu c Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh tổ chức tín dụng góp đủ vốn điều lệ d Khơng có khoản chi Đáp án: c) Câu 11 Doanh nghiệp tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế khoản chi đây: a Thuế GTGT đầu vào khấu trừ hoàn b Thuế thu nhập doanh nghiệp c Khơng có khoản chi nêu Đáp án: c) Câu 12 Doanh nghiệp khơng tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế khoản chi đây: a Thuế tiêu thụ đặc biệt b Thuế xuất nhập c Thuế thu nhập doanh nghiệp Đáp án: c) Câu 13 Doanh nghiệp tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế khoản chi đây: a Chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu thiên tai làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định b Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ đoàn thể, tổ chức xã hội doanh nghiệp c Chi phí mua thẻ hội viên sân golf, chi phí chơi golf d Khơng có khoản chi nêu Đáp án: a) Câu 14 Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam trích tối đa phần trăm (%) thu nhập tính thuế hàng năm trước tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ doanh nghiệp? a 10% b 15% c 20% Đáp án: a) Câu 15 Trong thời hạn năm, kể từ trích lập, Quỹ phát triển khoa học công nghệ không sử dụng hết % doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính khoản thu nhập trích lập quỹ mà khơng sử dụng hết phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó? a 50% b 60% c 70% Đáp án: c) Câu 16 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi phần Quỹ phát triển khoa học công nghệ không sử dụng a Thuế suất 20% b Thuế suất 25% c Thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp thời gian trích lập quỹ Đáp án: c) Câu 17 Lãi suất tính lãi số thuế thu hồi tính phần Quỹ phát triển khoa học công nghệ không sử dụng hết là: a Lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn năm áp dụng thời điểm thu hồi b Lãi suất tính theo tỉ lệ phạt chậm nộp theo quy định Luật quản lý thuế Đáp án: a) Câu 18 Lãi suất tính lãi số thuế thu hồi tính phần Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ sử dụng sai mục đích là: a Lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn năm áp dụng thời điểm thu hồi b Lãi suất tính theo tj lệ phạt chậm nộp theo quy định Luật quản lý thuế Đáp án: b) Câu 19 Doanh nghiệp sau toán thuế mà bị lỗ chuyển lỗ: a Trong thời hạn năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ b Trong thời hạn năm, kể từ năm phát sinh lỗ c Không giới hạn thời gian chuyển lỗ Đáp án: a) Câu 20 Quá thời hạn năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ số lỗ phát sinh chưa bù trừ hết thì: a Doanh nghiệp giảm trừ tiếp vào thu nhập chịu thuế TNDN năm tiếp sau b Doanh nghiệp không giảm trừ tiếp vào thu nhập chịu thuế TNDN năm tiếp sau c Khơng có trường hợp nêu Đáp án: b) Câu 21 Doanh thu tính thuế TNDN DN nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là: a Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng b Bao gồm thuế giá trị gia tăng Đáp án: a) Câu 22 Doanh thu tính thuế TNDN DN nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng là: a Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng b Bao gồm thuế giá trị gia tăng Đáp án b) Câu 23 Thuế suất thuế TNDN hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tài nguyên quý khác VN là: a Thuế suất 20% b Thuế suất 25% c Thuế suất từ 32% đến 50% Đáp án: c) Câu 24 Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khốn bao gồm: a Chỉ có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu b Chỉ có thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu, chứng quỹ c Bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ loại chứng khoán khác theo quy định Đáp án: c) ... Đáp án: d) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ THUẾ TNDN Thuế Thu nhập doanh nghiệp Câu Người nộp thuế TNDN bao gồm: a Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu ,thuế b Hộ gia... chịu thuế c Cả đối tượng nêu Đáp án : a) Câu Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế TNDN loại thuế tương tự thuế TNDN ngồi Việt Nam tính thuế TNDN phải nộp Việt Nam, doanh nghiệp tính trừ: a Số thuế. .. Đáp án b) Câu 23 Thuế suất thuế TNDN hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tài nguyên quý khác VN là: a Thuế suất 20% b Thuế suất 25% c Thuế suất từ 32% đến 50% Đáp án: c) Câu 24 Thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các câu trắc nghiệm thi công chức ngành thuế 2019, Tuyển tập các câu trắc nghiệm thi công chức ngành thuế 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn