Giải pháp tạo sự gắn bó của nhân viên tại công ty TNHH phần mềm FPT tại đà nẵng

123 38 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ XN BÌNH GIẢI PHÁP TẠO SỰ GẮN BĨ CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT TẠI ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ XUÂN BÌNH GIẢI PHÁP TẠO SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT TẠI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn TRẦN THỊ XUÂN BÌNH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm gắn bó 1.1.2 Các thành phần gắn bó với tổ chức 11 1.1.3 Tầm quan trọng gắn bó nhân viên 14 1.1.4 Một số lý thuyết động cơ, động viên 15 1.2 CÁCH THỨC TẠO SỰ GẮN BÓ CHO NHÂN VIÊN 22 1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến gắn bó nhân viên 22 1.2.2 Cách thức tạo gắn bó cho nhân viên 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TẠO SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT TẠI ĐÀ NẴNG 31 2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY CĨ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC TẠO SỰ GẮN BĨ CHO NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT TẠI ĐÀ NẴNG 31 2.1.1 Giới thiệu công ty 31 2.1.2 Đặc điểm yếu tố nguồn lực công ty 36 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua 41 2.2 THỰC TRẠNG SỰ GẮN BĨ CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT TẠI ĐÀ NẴNG 42 2.2.1 Nghiên cứu thực trạng gắn bó nhân viên cơng ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng 42 2.2.2 Đánh giá thực trạng công tác tạo gắn bó nhân viên cơng ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng 49 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM TẠO SỰ GẮN BĨ CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT TẠI ĐÀ NẴNG 77 3.1 CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 77 3.1.1 Căn đặc điểm công ty công nghệ thông tin 77 3.1.2 Căn vào môi trường kinh doanh công ty 78 3.1.3 Căn vào chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh công ty thời gian tới 79 3.1.4 Căn vào kết đánh giá thực trạng gắn bó nhân viên công ty TNHH Phần mềm FPT Đà Nẵng 79 3.1.5 Mục tiêu giải pháp 80 3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 82 3.2.1 Giải pháp yếu tố chất công việc 82 3.2.2 Giải pháp yếu tố cải thiện môi trường làm việc 83 3.2.3 Giải pháp yếu tố thu nhập 84 3.2.4 Giải pháp yếu tố hội phát triển cho cá nhân 89 3.2.5 Giải pháp yếu tố khả lãnh đạo 92 3.2.6 Giải pháp yếu tố Quan hệ với đồng nghiệp 93 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CB-CNV Cán công nhân viên CNTT Công nghệ thong tin FSoft Đà Nẵng Công ty trách nhiệm hữu hạn Phần mềm FPT Đà Nẵng LĐ Lao động TB Trung bình TNHH Trách nhiệm hữu hạn Tr.đ Triệu đồng Tp Thành phố DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng kết hợp tác động gắn bó cam kết 11 1.2 Giải thích tháp nhu cầu doanh nghiệp 17 2.1 Cơ cấu lao động công ty phân theo trình độ 37 2.2 Cơ cấu lao động theo giới tính 39 2.3 Tài sản cố định công ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng qua năm 40 2.4 Một số tiêu tài công ty năm 2012 40 2.5 Bảng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 41 2.6 Số lượng nhân viên khảo sát phận làm việc theo giới tính 44 2.7 Kết đo lường mức độ đồng ý môi trường làm việc 52 2.8 Thu nhập bình quân nhân viên công ty thời gian qua 54 2.9 So sánh tiền lương bình qn cơng ty với công ty ngành địa bàn năm 2011 54 2.10 So sánh tiền lương bình quân công ty với công ty khác ngành địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2013 55 2.11 Quy định phân loại thành tích để trả lương kinh doanh hàng tháng 56 2.12 Quỹ lương cấu tiền lương công ty thời gian qua 58 2.13 Kết đo lường mức độ đồng ý khả lãnh đạo 71 2.14 Kết đo lường mức độ đồng ý quan hệ với đồng nghiệp 72 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Hệ thống thứ bậc lý thuyết nhu cầu Maslow Sơ đồ tổ chức công ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng Cơ cấu trình độ lao động công ty từ năm 2010 đến 2012 Mức độ đồng ý nhân viên sách công ty Mức độ đồng ý TB nhân yếu tố chất công việc Mức độ đồng ý TB nhân viên môi trường làm việc Cơ cấu quỹ tiền lương công ty từ năm 2010 đến 2012 Mức độ đồng ý TB nhân viên yếu tố Thu nhập Mức độ đồng ý TB nhân viên yếu tố hội phát triển cá nhân Mức độ đồng ý TB nhân viên khả lãnh đạo Mức độ đồng ý TB nhân viên yếu tố quan hệ đồng nghiệp Mức độ đồng ý TB nhân viên gắn bó với cơng ty Trang 16 36 38 47 50 53 59 66 70 71 73 76 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp hoạt động mục tiêu lợi nhuận Điều họ quan tâm để chi phí bỏ mang lại hiệu lớn Người lao động tài nguyên tổ chức đồng thời yếu tố lớn cấu thành phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hơn nữa, hệ thống nguồn lực cấu thành hệ thống kinh doanh doanh nghiệp nguồn nhân lực nguồn lực chủ yếu đặc biệt Chính kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ người lao động nhân tố định suất, chất lượng hiệu sử dụng yếu tố khác doanh nghiệp Trong lực sản xuất phần lớn nguồn lực sản xuất bị giới hạn lực sản xuất nguồn nhân lực có khả khai thác phát huy tới vô hạn sử dụng hợp lý Bởi lẽ, yếu tố thể chất trí tuệ, bên người có yếu tố tinh thần tâm lý Trí tuệ, tinh thần, tâm lý tạo nên lực tiềm tàng vô tận người Để quản lý có hiệu nguồn lực nhà quản lý cần phải hiểu hiểu rõ người, coi người yếu tố trung tâm phát triển, đồng thời tạo điều kiện để phát huy hết khả tiềm ẩn người Với áp lực cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp, để có hiệu kinh doanh cao đòi hỏi doanh nghiệp phải xem nguồn nhân lực như lợi cạnh tranh tốt lẽ nhân viên tài sản quý báu giúp cho doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh hiệu hoạt động kinh doanh Đội ngũ cán lãnh đạo giỏi, khoa học, lao động lành nghề gắn bó trung thành với tổ chức ln tiêu điểm để doanh nghiệp hướng đến Hiện nay, việc thu hút nhân lực quan, tổ chức doanh nghiệp tương đối thuận lợi, làm để nguồn nhân lực gắn bó lâu dài với tổ chức tốn khó Sự gắn bó diễn người nơi làm việc cảm thấy thích thú tích cực, chí hào hứng, phấn khởi cơng việc họ sẵn sàng nổ lực, xa để đạt hiệu công việc cách tốt dựa khả Bất kỳ tổ chức mong muốn đội ngũ nhân viên làm việc nhiệt tình, cống hiến gắn bó lâu dài với đơn vị Và để đào tạo đội ngũ nhân viên đủ lực đáp ứng nhu cầu cơng việc q trình tốn nhiều chi phí Tuy nhiên tạo gắn bó nguồn nhân lực với tổ chức điều không dễ dàng Đặc biệt doanh nghiệp đòi hỏi cao chun mơn, kỹ thuật Công ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng gọi tắt Fsoft: FPT soft ware, việc tạo gắn bó đội ngũ nhân viên có lực, trình độ cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình cơng tác trở nên cần thiết Hiện Cơng ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng có khoảng 600 nhân viên Thế thời gian qua, với áp lực cạnh tranh ngày gia tăng kèm theo sách thu hút giữ nhân tài chưa sâu sắc, năm có khoảng gần 10% nhân viên xin thơi việc, có khơng người sẵn sàng từ bỏ vị trí chủ chốt để tìm đến cơng việc khác tốt Với biến động lớn nhân ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cơng ty Vì vậy, việc tìm hiểu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến gắn bó nhân viên, từ đưa giải pháp tạo gắn bó nhân viên điều quan trọng công ty Điều khơng khuyến khích, động viên nhân viên làm việc mà tạo gắn bó trung thành với công ty Từ lý trên, tác giả thấy tính thực tế việc nghiên cứu đề tài cấp thiết Do đó, tác giả định chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp tạo gắn bó nhân viên Cơng ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng ” Hi vọng kết nghiên cứu giúp cho lãnh đạo công ty nhận biết Phong cách lãnh đạo □ Anh/ chị dễ dàng giao tiếp với cấp □ Anh/ chị nhận hỗ trợ cấp cần thiết □ Cấp quan tâm đến nhân viên □ Cấp anh/chị người có lực □ Cấp anh/chị ghi nhận đóng góp anh/chị cơng việc □ Cấp anh/chị đối xử công với tất nhân viên cấp Quan hệ với đồng nghiệp □ Các đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ anh/chị cần thiết □ Đồng nghiệp anh/chị thoải mái thân thiện □ Đồng nghiệp anh/chị đáng tin cậy □ Đồng nghiệp anh/chị phối hợp làm việc tốt với Sự gắn bó □ Anh/ chị tự hào giới thiệu công ty với người bên ngồi cơng ty □ Anh/ chị cảm thấy vấn đề khó khăn cơng ty vấn đề □ Anh/ chị cảm nhận thành viên gia đình cơng tyCơng ty có nhiều ý nghĩa quan trọng cá nhân anh/ chị □ Ở lại với công ty cần thiết anh/chị □ Mặc dù muốn anh/chị cảm thấy rời công ty lúc khó khăn cho anh/chị □ Cuộc sống anh/ chị bị ảnh hưởng nhiều rời bỏ công ty vào lúc □ Nếu anh/chị rời công ty vào lúc này, anh/chị nhiều lựa chọn khác □ Nếu rời cơng ty, anh/chị khó kiếm việc làm khác cơng ty □ Anh/ chị cảm thấy có nghĩa vụ gắn bó làm việc lâu dài với cơng ty □ Anh/ chị cảm thấy có lỗi rời bỏ cơng tyCơng ty xứng đáng với lòng trung thành anh/ chị □ Nếu có lời đề nghị cho công việc tốt nơi khác anh/ chị khơng rời bỏ cơng ty Ngồi ra, Anh/ chị thấy yếu tố khác mà anh/ chị cho quan trọng khơng? Vì sao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn anh/ chị dành thời gian tham gia khảo sát! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Thân gửi anh/chị Tơi tên Trần Thị Xn Bình, học viên cao học Đại Học Đà Nẵng Hiện nghiên cứu đề tài “Giải pháp tạo gắn bó nhân viên công ty TNHH Phần mềm FPT Đà Nẵng” để hồn tất chương trình Sự giúp đỡ anh/chị đóng góp lớn vào kết luận văn Rất mong anh/chị dành thời gian quý báu để trả lời câu hỏi nghiên cứu Tôi xin cam đoan thông tin cung cấp anh/chị sử dụng vào mục đích nghiên cứu luận văn giữ bí mật tuyệt đối Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị I THÔNG TIN ĐÁP VIÊN: Anh/chị vui lòng cho biết thơng tin cá nhân sau: Giới tính: Nam Nữ Bộ phận làm việc: Tài – Kế tốn Nhân Tổ chức hành Kỹ thuật Kế hoạch Bộ phận sản xuất Chức vụ anh/chị công ty là: Nhân viên phận Cán quản lý phận Trưởng phòng (ban) tương đương Khác……………… Tuổi đời Anh/chị thuộc nhóm nào? Dưới 25 Từ 25 đến 35 Từ 35 đến 45 Từ 45 đến 55 Từ 55 trở lên Trình độ học vấn, chuyên môn: PTTH trở xuống Trung cấp Cao đẳng Đại học Cao học trở lên Thời gian anh/chị làm việc công ty: Dưới năm Từ 1- năm Từ 3- năm Từ trở lên Từ làm, anh/chị chuyển chỗ làm lần? Chưa chuyển lần Từ ->3 lần Từ ->5 lần Từ lần trở lên Mức thu nhập trung bình tháng (đồng): Dưới triệu Từ ->7 triệu Từ ->10 triệu Trên 10 triệu Ngồi cơng việc cơng ty, anh/chị có làm thêm công việc khác để tăng thêm thu nhập không? Có Khơng II Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TẠO SỰ GẮN BĨ TẠI CƠNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT TẠI ĐÀ NẴNG Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý anh/chị cách khoanh tròn vào số điểm phát biểu sau Với quy ước điểm thang đo sau: 1: Rất không đồng ý 2: Không đồng ý 3: Phân vân khơng biết có đồng ý hay không (trung lập) 4: Đồng ý 5: Rất đồng ý (phát biểu hoàn toàn đúng) STT Phát biểu Mức độ đồng ý Bản chất công việc Công việc anh/ chị sử dụng nhiều kỹ khác 5 Công việc phù hợp với lực anh/ chị Công việc anh/ chị có nhiều khó khăn, thách thức 5 Cơ sở vật chất phương tiện làm việc cho anh /chị tốt Không gian làm việc đảm bảo nhiệt độ, thoáng mát 5 5 5 5 Anh/ Chị quyền tham gia định q trình thực cơng việc Cơng việc anh/ chị có tầm quan trọng định hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung cơng ty Anh/ chị ưa thích cơng việc làm Mơi trường làm việc Quy định chế độ làm việc nghỉ ngơi công ty hợp lý 10 Công việc đảm bảo an toàn lao động 11 Anh/ Chị cảm thấy đạt cân công việc sống riêng tư Thu nhập 12 Tiền lương trả công nhân viên 13 Mức lương công ty trả phù hợp với lực làm việc nhân viên 14 Mức lương trả phù hợp với mức lương thị trường STT Phát biểu Mức độ đồng ý 15 Tiền thưởng tương xứng với kết làm việc nhân viên 16 Chính sách khen thưởng rõ ràng, kịp thời 17 Anh/ Chị sống hồn tồn dựa vào thu nhập từ cơng ty 5 19 Các chương trình đào tạo cơng ty có hiệu tốt 20 Chính sách thăng tiến cơng ty cơng 21 Công ty tạo hội thăng tiến cho người có lực 22 Cấp anh/chị người có lực 23 Anh/ chị nhận hỗ trợ cấp cần thiết 5 26 Các đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ anh/chị cần thiết 27 Đồng nghiệp anh/chị thoải mái thân thiện 28 Đồng nghiệp anh/chị đáng tin cậy 5 Cơ hội phát triển cho cá nhân 18 Cơng ty thường xun có chương trình đào tạo nâng cao trình độ cho cán nhân viên Phong cách lãnh đạo 24 25 Cấp anh/chị ghi nhận đóng góp anh/chị cơng việc Cấp anh/chị đối xử công với tất nhân viên cấp Quan hệ với đồng nghiệp 29 Anh/ chị đồng nghiệp ln phối hợp làm việc tốt với STT Phát biểu Mức độ đồng ý Sự gắn bó 30 Anh/ chị tự hào giới thiệu công ty với người bên 5 5 5 5 38 Anh/ chị cảm thấy có lỗi rời bỏ công ty 39 Cơng ty xứng đáng với lòng trung thành anh/ chị 5 31 công ty Anh/ chị cảm thấy vấn đề khó khăn cơng ty vấn đề 32 Anh/ chị cảm nhận thành viên gia đình cơng ty 33 34 35 36 37 40 Cơng ty có nhiều ý nghĩa quan trọng cá nhân anh/ chị Mặc dù muốn anh/chị cảm thấy rời công ty lúc khó khăn cho anh/chị Cuộc sống anh/ chị bị ảnh hưởng nhiều rời bỏ công ty vào lúc Nếu rời công ty, anh/chị khó kiếm việc làm khác cơng ty Anh/ chị cảm thấy có nghĩa vụ gắn bó làm việc lâu dài với cơng ty Nếu có lời đề nghị cho công việc tốt nơi khác anh/ chị khơng rời bỏ cơng ty Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành Anh/ Chị ! PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT I THÔNG TIN ĐÁP VIÊN: Qua kết khảo sát 180 nhân viên FSoft, kết thu sau: Số nam 144 người chiếm 80%, số nữ 36 người chiếm 20% Về phận làm việc: Kết thống kê phận làm việc nhân viên Số người Bộ phận làm việc Số người Tỷ lệ (%) Tài – Kế tốn 2,78 Nhân 1,11 Tổ chức – Hành 18 10 Kỹ thuật 19 10,56 Kế hoạch 14 7,78 Bộ phận sản xuất 122 67,78 180 100 Tổng Số lượng nhân viên khảo sát phận làm việc theo giới tính Bộ phận làm việc Tài Nhân - Giới tính Tổ Kỹ Kế Bộ chức thuật hoạch phận Kế hành sản tốn xuất Tổng Nam 19 12 103 144 Nữ 10 19 36 Tổng 18 19 14 122 180 Về Chức vụ: Kết thống kê chức vụ nhân viên Số người Chức vụ Số người Tỷ lệ (%) 171 95 Cán quản lý phận 4,44 Trưởng phòng ban tương đương 0,56 Khác 0 180 100 Nhân viên phận Tổng Về Tuổi đời: Kết thống kê độ tuổi nhân viên Số người Độ tuổi Số người Tỷ lệ (%) Dưới 25 tuổi 11 6,11 Từ 25 đến 35 tuổi 112 62,22 Từ 35 đến 45 tuổi 56 31,11 Từ 45 đến 55 tuổi 0,56 Từ 55 tuổi trở lên 0 180 100 Tổng Về trình độ: Kết thống kê trình độ nhân viên Số người Số người Tỷ lệ (%) PTTH trở xuống 0 Trung cấp 0 Cao đẳng 171 95 0 180 100 Trình độ Đại học Cao học trở lên Tổng Về thâm niên công tác: Kết thống kê thâm niên công tác nhân viên Số người Số năm công tác Số người Tỷ lệ (%) Dưới năm 2,78 Từ đến năm 39 21,67 Từ đến năm 92 51,11 Từ năm trở lên 44 24,44 180 100 Tổng Về số lần chuyển chỗ làm: Kết thống kê số lần chuyển chỗ làm nhân viên Số người Số lần chuyển chỗ làm Số người Tỷ lệ (%) Chưa chuyển lần 42 23,33 Từ đến lần 137 76,11 Từ đến lần 0,56 Từ lần trở lên 0 180 100 Tổng Về mức thu nhập bình quân tháng: Kết thống kê mức thu nhập bình quân tháng nhân viên Số người Số người Tỷ lệ (%) Dưới triệu đồng 2,78 Từ đến triệu đồng 24 13,33 Từ đến 10 triệu đồng 119 66,11 Trên 10 triệu đồng 32 17,78 180 100 Thu nhập BQ/tháng Tổng Về làm thêm: Khơng có nhân viên làm thêm để tăng thu nhập II Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO SỰ GẮN BĨ TẠI CƠNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT TẠI ĐÀ NẴNG Kết đo lường mức độ đồng ý chất công việc STT Phát biểu Mức độ đồng ý Bản chất công việc TB Công việc anh/ chị sử dụng nhiều kỹ khác 156 14 3,99 Anh/ Chị quyền tham gia định q trình thực cơng việc 47 86 Công việc phù hợp với lực anh/ chị 38 2,98 20 154 3,92 Cơng việc anh/ chị có nhiều khó khăn, thách thức 11 19 141 3,82 Cơng việc anh/ chị có tầm quan trọng định hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung cơng ty 12 46 110 3,59 Anh/ chị ưa thích cơng việc làm 3,93 0 18 156 Kết đo lường mức độ đồng ý môi trường làm việc STT Phát biểu Môi trường làm việc Mức độ đồng ý TB Cơ sở vật chất phương tiện làm việc cho anh /chị tốt 36 140 4,75 Không gian làm việc đảm bảo nhiệt độ, thoáng mát 25 150 Quy định chế độ làm việc nghỉ ngơi công ty hợp lý 115 57 2,41 10 Công việc đảm bảo an toàn lao động 36 133 3,68 11 Anh/ Chị cảm thấy đạt cân công việc sống riêng tư 0 11 37 120 23 4,8 2,92 Kết đo lường mức độ đồng ý thu nhập công ty STT Phát biểu Mức độ đồng ý Thu nhập TB Tiền lương trả công nhân 12 viên 24 96 57 3,22 Mức lương công ty trả phù hợp với 13 lực làm việc nhân viên 40 60 80 3,22 Mức lương trả phù hợp với mức lương thị 14 53 67 60 3,04 trường Tiền thưởng tương xứng với kết làm việc 15 16 nhân viên 77 62 37 2,82 Chính sách khen thưởng rõ ràng, kịp thời 22 72 84 3,37 Anh/ Chị sống hồn tồn dựa vào thu 17 nhập từ cơng ty 11 97 72 3,34 Kết đo lường mức độ đồng ý hội phát triển cho cá nhân STT Phát biểu Cơ hội phát triển cho cá nhân 18 19 20 21 Mức độ đồng ý TB 0 122 57 4,31 Cơng ty thường xun có chương trình đào tạo nâng cao trình độ cho cán nhân viên Các chương trình đào tạo cơng ty có hiệu tốt 61 62 57 2,98 Chính sách thăng tiến cơng ty cơng 14 35 126 3,68 14 18 143 3,77 Công ty tạo hội thăng tiến cho người có lực Kết đo lường mức độ đồng ý khả lãnh đạo STT Phát biểu Khả lãnh đạo 22 23 24 25 Cấp anh/chị người có lực Mức độ đồng ý 2 TB 99 72 4,34 Anh/ chị nhận hỗ trợ cấp cần thiết 10 124 42 4,1 Cấp anh/chị ghi nhận đóng góp anh/chị cơng việc 26 101 52 3,16 49 38 2,95 Cấp anh/chị đối xử công với tất nhân viên cấp 92 Kết đo lường mức độ đồng ý Quan hệ với đồng nghiệp Phát biểu STT Quan hệ với đồng nghiệp 26 27 28 29 Mức độ đồng ý TB 110 56 4,21 Các đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ anh/chị cần thiết Đồng nghiệp anh/chị thoải mái thân thiện 0 13 140 27 4,08 Đồng nghiệp anh/chị đáng tin cậy 0 45 110 25 3,89 Anh/ chị đồng nghiệp ln phối hợp làm việc tốt với 0 13 82 85 4,4 Kết đo lường mức độ đồng ý Sự gắn bó nhân viên với cơng ty STT Phát biểu Sự gắn bó 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Mức độ đồng ý TB 0 157 15 4,04 0 24 150 55 119 3,69 96 Anh/ chị tự hào giới thiệu cơng ty với người bên ngồi cơng ty Anh/ chị cảm thấy vấn đề khó khăn cơng ty vấn đề 3,9 Anh/ chị cảm nhận thành viên gia đình cơng ty Cơng ty có nhiều ý nghĩa quan trọng cá nhân anh/ chị 67 14 3,51 Mặc dù muốn anh/chị cảm thấy rời cơng ty lúc khó khăn cho anh/chị 11 29 140 3,72 32 81 67 3,19 58 56 64 3,06 18 89 72 3,31 Anh/ chị cảm thấy có lỗi rời bỏ công ty 20 93 66 3,27 56 122 3,68 Cuộc sống anh/ chị bị ảnh hưởng nhiều rời bỏ công ty vào lúc Nếu rời công ty, anh/chị khó kiếm việc làm khác cơng ty Anh/ chị cảm thấy có nghĩa vụ gắn bó làm việc lâu dài với công ty Công ty xứng đáng với lòng trung thành anh/ chị Nếu có lời đề nghị cho cơng việc tốt 40 nơi khác anh/ chị khơng rời bỏ công ty 10 78 92 3,46 ... lý luận tạo gắn bó nhân viên Chương 2: Thực trạng tạo gắn bó nhân viên Công ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp nhằm tạo gắn bó nhân viên Cơng ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng Tổng quan... PHẦN MỀM FPT TẠI ĐÀ NẴNG 42 2.2.1 Nghiên cứu thực trạng gắn bó nhân viên công ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng 42 2.2.2 Đánh giá thực trạng cơng tác tạo gắn bó nhân viên công ty TNHH phần... GẮN BĨ CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT TẠI ĐÀ NẴNG 31 2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY CĨ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC TẠO SỰ GẮN BĨ CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT TẠI ĐÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo sự gắn bó của nhân viên tại công ty TNHH phần mềm FPT tại đà nẵng , Giải pháp tạo sự gắn bó của nhân viên tại công ty TNHH phần mềm FPT tại đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn