Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 2

139 27 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HOÀI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HOÀI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Võ Xuân Tiến Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ THU HOÀI MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa công tác đào tạo nguồn nhân lực 1.2 NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo 1.2.2 Xác định kiến thức đào tạo 11 1.2.3 Lựa chọn phương pháp đào tạo 15 1.2.4 Xây dựng kế hoạch đào tạo 19 1.2.5 Xác định kinh phí đào tạo 23 1.2.6 Đánh giá kết đào tạo 24 1.2.7 Chính sách người đào tạo 26 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 27 1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trường 27 1.3.2 Các nhân tố thuộc thân doanh nghiệp 29 1.3.3 Các nhân tố thuộc thân người lao động 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 32 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức Công ty Truyền tải điện 32 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực Công ty 33 2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua 41 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN TRONG THỜI GIAN QUA 42 2.2.1 Thực trạng mục tiêu đào tạo 44 2.2.2 Thực trạng xác định kiến thức cần đào tạo Công ty 46 2.2.3 Thực trạng phương pháp đào tạo lựa chọn 51 2.2.4 Thực trạng việc xây dựng kế hoạch đào tạo Công ty 54 2.2.5 Thực trạng kinh phí đào tạo Cơng ty 60 2.2.6 Thực trạng việc đánh giá kết đào tạo 63 2.2.7 Chính sách người đào tạo Công ty 67 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 69 2.3.1 Thành công hạn chế 69 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 73 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN .77 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 77 3.1.1 Sự biến động yếu tố môi trường 77 3.1.2 Định hướng công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty giai đoạn 2013-2020 78 3.1.3 Một số quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp 79 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 81 3.2.1 Hoàn thiện khâu xác định mục tiêu đào tạo 81 3.2.2 Hoàn thiện nội dung kiến thức đào tạo 84 3.2.3 Lựa chọn phương pháp đào tạo 88 3.2.4 Hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch đào tạo 92 3.2.5 Sử dụng có hiệu nguồn kinh phí đào tạo 103 3.2.6 Tăng cường công tác đánh giá kết đào tạo 104 3.2.7 Hồn thiện sách sau đào tạo 109 3.3 KIẾN NGHỊ 111 KẾT LUẬN 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Mơ hình đánh giá Tiến sĩ Donald Kir Patrick 26 2.1 Số lượng lao động Công ty qua năm 34 2.2 Nguồn nhân lực Cơng ty phân theo độ tuổi, giới tính 36 2.3 Nguồn nhân lực Cơng ty phân theo trình độ học vấn 37 2.4 Bảng tóm tắt tài sản - nguồn vốn Công ty qua năm 39 2.5 Tài sản cố định Công ty qua năm 40 2.6 Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty qua năm 41 2.7 Tình hình suất lao động Công ty qua năm 42 2.8 Mức độ đáp ứng so với yêu cầu công việc sau đào tạo 45 2.9 Nội dung kiến thức đào tạo cho người lao động qua năm 47 2.10 Kết khảo sát chương trình đào tạo tham gia nhân viên Công ty thời gian qua 49 2.11 Mức độ phù hợp việc định kiến thức đào tạo với trình độ học viên mục đích u cầu khóa đào tạo 50 2.12 Đào tạo ngồi cơng việc cho chun viên, cán quản lý 51 2.13 Đào tạo ngồi cơng việc cho nhân viên, công nhân kỹ thuật 54 2.14 Số lượng lao động đào tạo theo thời gian 55 2.15 Nguồn nhân lực Công ty đào tạo qua năm 58 2.16 Kinh phí đầu tư cho đào tạo Công ty qua năm 61 2.17 Thực trạng kinh phí đào tạo Cơng ty 62 2.18 Mức độ thiết thực khóa đào tạo công tác kiểm tra, đánh giá sau đào tạo 64 2.19 Mức độ hài lòng người lao động cơng việc 66 2.20 Tình hình thực sách người đào tạo 68 3.1 Dự kiến lao động khối Truyền tải đến năm 2020 79 3.2 Xác định mục tiêu đào tạo Công ty Truyền tải điện 84 3.3 Định hướng nội dung đào tạo 85 3.4 Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm …… 94 3.5 Bảng mô tả công việc mẫu 98 3.6 Xác định nhu cầu đào tạo đơn vị ………… 99 3.7 Xác định nhu cầu đào tạo Qúy … Năm … 99 3.8 Phiếu đánh giá nhân viên 100 3.9 Bảng dự kiến mức hỗ trợ đào tạo 103 3.10 Phiếu đánh giá nhân viên chương trình đào tạo 106 3.11 Phiếu nhận xét kết công việc nhân viên 107 3.12 Đánh giá mức độ hài lòng Cơng ty với người lao động lĩnh vực cơng việc 108 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ xác định mục tiêu đào tạo 11 1.2 Mơ hình xác định nội dung kiến thức cần đào tạo 13 1.3 Mô hình lựa chọn phương pháp đào tạo 19 1.4 Mơ hình xác định nguồn kinh phí đào tạo 24 2.1 Đồ thị minh họa cấu lao động theo tính chất công việc Công ty qua năm 35 2.2 Nguồn nhân lực theo trình độ học vấn qua năm 38 2.3 Lưu đồ đào tạo Công ty Truyền tải điện 43 2.4 Công tác kiểm tra đánh giá sau đào tạo Công ty 65 2.5 Mức độ thiết thực khóa đào tạo với cơng việc chun mơn 65 3.1 Mơ hình xác định mục tiêu đào tạo 83 3.2 Mơ hình xác định nhu cầu lao động cần đào tạo từ mục tiêu phát triển kinh tế, lao động, việc làm 95 3.3 Mơ hình dự báo nhu cầu đào tạo theo cấp trình độ 96 3.4 Tiến trình phân tích cơng việc 98 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực nguồn lực quý giá tổ chức, đơn vị, yếu tố định thành bại họ tương lai Bởi vậy, tổ chức đơn vị ln tìm cách để trì phát triển nguồn nhân lực Một biện pháp hữu hiệu nhằm thực mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực - điều kiện định tồn phát triển tổ chức Điện lực ngành đặc thù trình sản xuất tiêu thụ diễn đồng thời, đòi hỏi cần phải tổ chức ăn khớp, nhịp nhàng, xác khoa học Bên cạnh điện hàng hố cơng cộng ảnh hưởng lớn đến đời sống toàn xã hội Việc sản xuất kinh doanh điện khơng mục đích lợi nhuận mà phát triển kinh tế xã hội Công ty Truyền tải điện đơn vị thành viên hạch tốn phụ thuộc Tập đồn Điện lực Việt Nam có chức nhiệm vụ truyền tải điện năng, với 03 Công ty truyền tải điện đảm trách khâu truyền tải điện nước Qua 30 năm hình thành phát triển, tập thể cán công nhân viên Công ty Truyền tải điện khơng ngừng nỗ lực phấn đấu để hồn thành tốt nhiệm vụ giao, nhiên nhiều khó khăn, thử thách đặt cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thời gian đến, số là: Xây dựng trì nguồn nhân lực có chất lượng, đủ trình độ, lực sắc để thực thắng lợi tiêu nhiệm vụ cho Tập đoàn giao cho đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế đời sống nhân dân, cho an ninh quốc phòng an sinh xã hội khu vực đồng thời xây dựng Công ty ngày phát triển nhanh bền vững Nhận thức tầm quan trọng đặc biệt khó khăn, thử thách này, [25] PGS TS Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số (40); [26] PGS TS Võ Xuân Tiến (2010), Phát triển nguồn nhân lực từ đổi giáo dục đại học, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số (57); [27] PGS TS Võ Xuân Tiến (2003), “Chuyển dịch cấu lao động giải việc làm địa bàn thành phố”, Đề tài NCKH cấp thành phố, mã số: 5201/KQNC; [28] PGS TS Võ Xuân Tiến, ThS Đào Hữu Hòa (2003), “Một số biện pháp đẩy mạnh dịch chuyển cấu lao động giải việc làm địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Kinh tế phát triển, Số 71; [29] PGS TS Võ Xuân Tiến, TS Trương Sĩ Qúy (2004), “Cơ cấu kinh tế chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 4; [30] PGS TS Võ Xuân Tiến, PGS TS Lâm Chí Dũng, “Mấy ý kiến đóng góp phần phát triển nhanh bền vững thành phố Đà Nẵng”, Kỷ yếu hội thảo khoa học lần thứ ĐHĐN, Tr 423-427; [31] PGS TS Võ Xuân Tiến (2007), “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số (21); [32] PGS TS Võ Xuân Tiến (2009), “Đào tạo nhân lực tài địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 145; [33] PGS TS Võ Xuân Tiến (2013), “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số (67) [34] PGS TS Võ Xuân Tiến (2009), “Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Kinh tế công nghệ cao địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Đề tài NCKH cấp Thành phố Đà Nẵng [35] TS Nguyễn Quốc Tuấn (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội Tiếng Anh [36] Cy Charney & Kathy Conway, The trainer’s Tool Kit [37] Roger Buckley & Jim Capple, The Theory and Practice of Training [38] Patrick Forsyth, Improve your Coaching and Training skills [39] John H Mc Connell, How identify your organization’ s training needs Website [40] 23/http://www.cemd.ueh.edu.vn/Documents/Training/QTNNL/Training& Development.pdf, Nguyễn Hữu Lam, Quản trị nguồn nhân lực [41] 24/http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Kienthuc360/Kien_thuc /Dao_tao_và_phat_trien_nguon_nhan_luc/, Ths Ngô Thị Minh Hằng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty nhà nước thời kỳ hội nhập [42] http://www.nqcenter.wordpress.com/2007/12/08/quan-tri-nguon-nhanluc-va-thach-thuc-cua-su-thay-doi/, Quản trị nguồn nhân lực thách thức thay đổi PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN Kính chào anh/ chị! Hiện nay, tơi nghiên cứu đề tài liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Truyền tải điện Xin anh/ chị vui long dành thời gian trả lời số câu hỏi sau để giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Rất mong hợp tác giúp đỡ anh/ chị Xin chân thành cảm ơn! Anh/ chị đánh chéo vào câu trả lời thích hợp Anh/ chị làm việc Công ty bao lâu? Dưới năm Từ đến năm Từ đến năm Từ đến 10 năm Trên 10 năm Yếu tố làm cho anh/ chị gắn bó làm việc Công ty? Công việc Cơ hội đào tạo, thăng tiến Thu nhập Môi trường làm việc Khác Theo anh/ chị, sách trả lương Cơng ty nào? Rất công Công Chưa thật cơng Khơng cơng Hồn tồn khơng cơng Anh/ chị có quan tâm đến việc phát triển nghề nghiệp, thăng tiến công việc không? Rất quan tâm Quan tâm Trung lập Chưa quan tâm Khơng muốn quan tâm Anh/ chị có biết tiêu chuẩn định hướng Công ty phát triển nghề nghiệp, thăng tiến người lao động? Biết rõ Có biết Khơng rõ Khơng biết Khơng có Theo anh/ chị mức độ quan tâm tạo điều kiện cấp để người lao động hoàn thành nhiệm vụ, phát huy sở trường Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Từ vào làm việc Cơng ty đến nay, anh/ chị có cử tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Cơng ty khơng? Khơng, → chọn khơng vấn xin dừng Có, → chọn có xin vui lòng tiếp tục trả lời câu hỏi sau: Mức độ phù hợp kiến thức đào tạo với trình độ anh/ chị? Rất phù hợp Khá phù hợp Phù hợp Ít phù hợp Không phù hợp Mức độ phù hợp kiến thức đào tạo với mục đích yêu cầu khóa đào tạo? Rất phù hợp Khá phù hợp Phù hợp Ít phù hợp Khơng phù hợp 10 Mức độ thiết thực khóa đào tạo cơng việc anh/ chị? Rất thiết thực Khá thiết thực Thiết thực Ít thiết thực Khơng thiết thực 11 Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá sau đào tạo Công ty? Thường xun Thỉnh thoảng Ít Rất Khơng có Xin anh/ chị cho biết vài thông tin cá nhân Bộ phận công tác: ……………………………………………………… Chức danh, công việc làm: ……………………………………… Giới tính: Trình độ: Nam Phổ thơng Cao đẳng Nữ Tuổi đời:….… tuổi Trung cấp Đại học Sau đại học Một lần xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ anh/ chị! PHỤ LỤC MƠ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG BÌNH PHỊNG KẾ HOẠCH TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG TRỊ PHÒNG TCCB &LĐ TRUYỀN TẢI ĐIỆN THỪA THIÊN HUẾ PHỊNG KỸ THUẬT PHỊNG TCHÍNH K.TỐN TRUYỀN TẢI ĐIỆN Q.NAM – ĐÀ NẴNG CÁC CÁC CÁC ĐÔI CÁC CÁC CÁC ĐƠI PHỊNG TRẠM TRUYỀN PHỊNG TRẠM TRUYỀN NGHIỆP BIẾN TẢI NGHIỆP BIẾN TẢI VỤ ÁP ĐIỆN VỤ ÁP ĐIỆN PHÒNG VẬT TƯ TTRUYỀỀNN TẢI ĐIỆN Ả N I NGÃI T IỆN QU NG TRUYỀN TẢI ĐIỆN KONTUMGIA LAI TRẠM 500KV ĐÀ NẴNG PPHÒNG BV & PC TT PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY PHỊNG CƠNG NGHỆ DỰNG T.TIN ĐỘI SỬA CHỮA THÍ NGHIỆM ĐỘI XE MÁY CÁC CÁC CÁC ĐÔI CÁC CÁC CÁC ĐƠI CÁC CÁC CÁC ĐƠI PHỊNG TRẠM TRUYỀN PHỊNG TRẠM TRUYỀN PHÒNG TRẠM TRUYỀN NGHIỆP BIẾN TẢI NGHIỆP BIẾN TẢI NGHIỆP BIẾN TẢI VỤ ÁP ĐIỆN VỤ ÁP ĐIỆN VỤ ÁP ĐIỆN PHÒNG ĐIỀU ĐỘ ĐỘI XÂY LẮP ĐIỆN PHỊNG KTAT & BHLĐ NHÀ NGHỈ CÁC CÁC CÁC ĐƠI PHÒNG TRẠM TRUYỀN NGHIỆP BIẾN TẢI VỤ ÁP ĐIỆN PHỤ LỤC BẢNG ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HẰNG NĂM CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM … ĐƠN VỊ… Phụ lục 1a Stt Hạng mục Chỉ tiêu kế hoạch Ghi Số lượng Số lượt người đào tạo/ Tổng số CBCNV đơn vị năm …… Trong đó: 2.1 Đào tạo thường xuyên 2.1.1 ATVSLĐ 2.1.2 Bồi huấn thường xuyên 2.2 Đào tạo chuyên đề 2.3 Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 2.3.1 Nghiệp vụ đấu thầu 2.3.2 Sơ cấp sửa chữa ô tô 2.4 Đào tạo đặc thù 2.4.1 Lý luận trị cao cấp, trung cấp 2.4.2 Đối tượng Đảng 2.5 Đào tạo ngoại ngữ Kinh phí đào tạo Tổng chi phí đào tạo năm …… NGƯỜI LẬP TRƯỞNG ĐƠN VỊ CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN ĐƠN VỊ … KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM …… Phụ lục 1b Stt Loại hình đào tạo Nội dung/Chương trình đào tạo Đối tượng Số lượng tham gia Hình thức tổ chức Thời gian Thời gian thực Đối tác/Địa điểm Đào tạo thường xuyên 1.1 ATVSLĐ Đào tạo theo chuyên đề Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 3.1 Đào tạo đặc thù Đào tạo ngoại ngữ (khơng có) NGƯỜI LẬP TRƯỞNG ĐƠN VỊ Chi phí CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN ĐƠN VỊ … Stt Loại hình đào tạo Đào tạo dài hạn 1.1 Cao đẳng 1.2 Trung cấp Nội dung/Chương trình đào tạo Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Đào tạo chuyên đề 3.1 Quản lý Đào tạo đặc thù Lý luận trị trung cấp 4.2 Đối tượng Đảng 5.1 Đối tượng Số lượng tham gia Hình thức tổ chức Thời gian dự kiến thực Kỹ xây dựng quản lý nhóm 4.1 PHẦN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CÔNG TY THỰC HIỆN NĂM 20… Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Nghiệp vụ đấu thầu Đào tạo Ngoại ngữ (khơng có) NGƯỜI LẬP TRƯỞNG ĐƠ N VỊ PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (Dùng cho chuyên viên, cán kỹ thuật, quản lý) Họ tên: Chức danh: Năm sinh: Bộ phận: Thời điểm đánh giá: Từ ngày / / đến ngày: / / TT Nội dung đánh giá Thực tế (1-10) I Kết công việc Thực cơng việc xác, kỹ lưỡng, triệt để Số lượng tính hiệu việc thực công việc thời gian định Cộng II Kiến thức Trình độ chun mơn Ngoại ngữ, vi tính Cộng III Kỹ nghiệp vụ Khả lập thực kế hoạch công tác Sáng tạo công việc Kỹ phân tích, nghiên cứu Kỹ làm việc theo nhóm Kỹ xử lý tình Trọng Điểm số chuẩn Ghi Sự động, linh hoạt Khả đàm phán, thuyết phục Khả làm việc độc lập Khả giao tiếp, diễn đạt Tinh thần làm việc Ý thức tổ chức kỹ luật, chấp hành nội quy lao động Đạo đức nghề nghiệp Tuân thủ đạo cấp Tinh thần hợp tác Ý thức tiết kiệm bảo vệ tài sản công ty Ý thức xây dựng tập thể Tác phong làm việc Trật tự, ngăn nắp công việc Cộng Tổng cộng PHẦN DANH CHO BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH - Nhận xét chung nhân viên đánh giá - Các đề nghị nhân viên đánh giá - Đào tạo thêm: - Đề bạt vào vị trí: - Thuyên chuyển sang vị trí: - Xét nâng lương từ mức: Sang mức: - Xét thưởng mức: - Gia hạn hợp đồng từ ngày: Đến ngày: -Chấm dứt hợp đồng: - Đề nghị khác (nếu có) Nhân viên tự đánh giá Phụ trách phận Phòng tổ chức lao động – cán Giám đốc Ngày / / Ngày / / Ngày / / Ngày / / Cách cho điểm hồn thành cơng việc - Xuất sắc : 10 – điểm - Giỏi : – điểm - Khá : – điểm - Cần cải thiện : – điểm - Yếu : < điểm PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC CỦA HỌC VIÊN Khóa học: Địa điểm: Thời gian: / ./ Giảng viên: Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng tốt nhu cầu bạn, xin dành vài phút để đánh giá nhận định sau Vui lòng khoanh thích hợp theo thang điểm Khơng đồng ý Hoàn toàn đồng ý I Nội dung Nội dung giảng dạy đáp ứng mục tiêu khóa học Khóa học giúp bạn hệ thống hóa kiến thức quản lý Khóa học giúp bạn có thêm kiến thức, kỹ quản lý Khóa học giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề quản lý 5 Nội dung khóa học ứng dụng vào thực tế doanh nghiệp Phần khóa học hữu ích bạn? Phần khóa học không cần thiết bạn? Bạn muốn thêm nội dung khác vào khóa hoc? II Giảng dạy Giảng viên a/ Trình bày rõ ràng dễ hiểu b/ Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế với học sinh c/ Giải đáp thỏa đáng thắc mắc học viên d/ Tạo điều kiện cho học viên thích thú tham gia hoạt động học tập 5 b/ thời gian phân bố hợp lý cho chủ đề hoạt động lớp Đánh giá chung bạn giảng dạy Phương pháp a/ Giảng viên sử dụng hoạt động học tập (Thuyết giảng, thảo luận nhóm, tập tình trò chơi, ) giúp bạn thích thú dễ tiếp thu nội dung III Tổ chức khóa học chất lượng phục vụ Thời gian thuận tiện Phòng học trang thiết bị tốt Tài liệu học tập, thông tin trước khóa học đầy đủ Thái độ phục vụ nhân viên chu đáo Đánh giá chung bạn tổ chức khóa học IV Đánh giá chung tồn khóa học Đánh giá chung bạn khóa học ... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 32 2.1.1 Đặc điểm công tác... công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm đưa giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Truyền tải điện cần thiết Đó lý tác giả định chọn đề tài Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Truyền. .. chức Công ty Truyền tải điện 32 2.1 .2 Đặc điểm nguồn lực Công ty 33 2. 1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua 41 2. 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 2 , Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn