Xây dựng thương hiệu công ty TNHH MTV cao su chư sê

493 25 0
  • Loading ...
1/493 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:20

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG RAH LAN HRUEN XÂY D NG THƯƠNG HI U CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH àN ng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG RAH LAN HRUEN XÂY D NG THƯƠNG HI U CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: GS.TS LÊ TH GI ᄃ I àN ng - Năm 2015 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi RAH LAN HRUEN MC LC M U 1 Tính cp thit ca M c tiêu nghiên c tài PH LC Sơ % 2.1: T- chc b" máy qun lý H I fNG THÀNH VIÊN BAN KI*M SỐT BAN TNG GIÁM 5C Phòng HCQT Tr 8ng M%m non Phòng KHT Xí nghip KDTH Phòng XDCB Xí nghiêp CKCB Phòng TCKT Nơng tr 8ng Phòng TCL TL Phòng KT Phòng QLCL SP Phòng TVT P.TT BV QS 'i s&n xut Iale 'i công trình D$ án chăn ni Trung tâm Y T Các Cơng ty con, liên kt (Ngu%n : Phòng T- chc - Lao "ng ti!n lương) Bi ᄃ u % 2.1: Cơ c u chng lo ᄃ i sn phm ca Cơng ty năm 2013 (Ngu%n: Phòng K Ho ᄃ ch - )u Tư) Bi ᄃ u % 2.2: Doanh thu l i nhun ca Công ty qua năm vt: triu ,ng Bi ᄃ u % 3.1: Tình hình tiêu th cao su thiên nhiên qua năm 2009-2013 vt: nghìn tn (Ngu%n: IRSG) Bi ᄃ u )% 3.2: Sn L ng Sn Xu t Cao Su ca M"t S N c vt: Nghìn tn (Ngu%n:IRSG) PH LC Bng 2.2: Cơ c u din tích cao su ca Công Ty qua Năm 2012 - 2013 )VT: Ha Ch/ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % Din tích % Din tích DT khai thác 5.988,32 73,3 5.697,79 73,82 DT kin thit b&n 1.642,72 20,1 1.820,38 23,58 DT cao su tr,ng m9i 539,65 6,6 200 2.6 Tng din tích 8.170,69 100 7.718,17 100 ( Ngu%n: Phòng K$ Thut - Nông Nghip) Bng 2.3: Thng kê tu-i v #n khai thác năm 2013 Tui v 8n (năm) Din tích (ha) T[ l (%) 1-2 1.820,38 31,95 3-5 1.011,73 17,76 6-10 632,11 11,09 11-20 2.233,57 39,2 Tng 5.697,79 100 ( Ngu%n: Phòng K$ Thut - Nơng Nghip) Bng: 2.4 Kt qu ho ᄃ t "ng kinh doanh ca Công ty qua năm S Ch/ tiêu T T SL m cao su khai thác vt Tn Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 9.073 8.719 8000 6.800 Tng doanh thu Tr 588.001 753.000 598.000 332.057 Li nhu#n sau thu Tr 153.653 300.000 149.000 132.085 18,23 28,5 16,95 14,03 Kim ng ᄃ ch xut kh+u Tr USD N'p ngân sách Tr 56.101 81.000 54.214 50.146 S ᄃ lao 'ng Ngư8i 2.629 2.621 2.598 2.574 Lương bình quân ngư8i/ tháng V ᄃ n %u tư Tr 7,967 10 6,5 T[ ,ng 99,37 95,2 87,4 65,7 (Ngu%n: Phòng tài k tốn) Bng 3.1: Tình hình tiêu th cao su thiên nhiên th gii 2010- 2013 )VT : 1000 t n Qu ᄃ c gia Trung Qu ᄃ c Hoa Kỳ Nh#t B&n Jn ' Malaysia Hàn Qu ᄃ c Nư9c khác Toàn th gi9i 2010 1.603 1.354 912 829 497 396 3.619 9.210 Năm 2011 2012 1.785 1.925 1.392 1.297 1.012 1.015 914 910 511 450 342 384 3.774 3.843 9.730 9.824 2013 2.750 884 761 832 345 395 3.533 9.500 (Ngu%n: IRSG) Bng 3.2: Thng kê sn su t Cao su thiên nhiên th gii 2011-2013 )VT: 1000 t n Năm 2011 Qu ᄃ c gia Năm 2012 Năm 2013 S ᄃ l ng T[ l (%) S ᄃ l ng T[ l (%) S ᄃ l ng T[ l (%) Thái Lan 3.062 30,7 2.840 29,9 3.252 31,9 Indonesia 2.860 28,7 2.660 28 2.736 26,8 Vit Nam 730 7,3 690 7,3 1.043 7,4 Malaysia 1.058 10,6 962 10,1 940 9,2 881 8,8 851 9,0 820 8,0 NhAng n 9c khác 1.384 13,9 1.497 15,8 1.693 16,6 Tng 9.975 100 9.500 100 10.195 100 Jn ' (Ngu%n : IRSG) Bng 3.3: Ma trn SWOT SWOT CƠ H I (O) H'i nh#p nn kinh t th gi9i Nhu c%u tiêu th cao su thiên nhiên tăng 3.T ᄃ c ' phát tri!n ngành cao Công ngh i m9i S$ giúp > ca t#p oàn CN cao su Vit am I*M MNH (S) 'i ng CBCNV có kinh nghim 2.T ᄃ o ưc uy tín th trư8ng Quy mô s&n xut ngày m< r'ng Hiu qu& SXKD tăng d%n S-O - a d ᄃ ng hoá s&n ph+m - Gi&m chi phí s&n xut, c ᄃ nh tranh giá c& - M< r'ng th trư8ng tiêu th - áp ng nhu c%u ca khách hàng nh;m cng c ᄃ thêm uy tín NGUY CƠ (T) Môi trư8ng c ᄃ nh tranh kh ᄃ c lit Môi trư8ng KD ngày bin i phc t ᄃ p Th8i tit có nhAng bin i khó lư8ng SP XK ph thu'c nhiu vào th trư8ng Trung Qu ᄃ c S-T - Có nhAng ho ᄃ t 'ng nh;m trì phát tri!n ᄃ i v9i khách hàng truyn th ᄃ ng M< r'ng th trư8ng tiêu th - T ᄃ o áp l$c gi&m giá - Phát huy li th v quy mô, lao 'ng ! c ᄃ nh tranh - Tìm hi!u nhu c%u th trư8ng I*M Y-U (W) Chưa tr6ng xây d$ng thương hiu Chưa xâm nh#p nhiu th trư8ng nư9c Cây cao su g%n W-O - M< r'ng quy mô s&n xut, ưa vào tr,ng nhAng gi ᄃ ng có th8i gian KTCB ng7n - Nâng cp dây chuyn cũ, áp d ng công ngh m9i lý chim t[ l cao Nghiên cu phát tri!n Chưa a d ᄃ ng hoá SP s&n ph+m m9i, a d ᄃ ng hoá s&n ph+m, m< r'ng th W-T - Thành l#p phòng Marketing tr6ng %u tư phát tri!n, xây d$ng hình &nh thương hiu - Tăng cư8ng %u tư máy móc thit b - ưa cơng nhân viên t i ! nâng cao trình trư8ng tiêu th ᄃo ' chun mơn (Ngu%n: )ánh giá phân tích t-ng h p) ... 2.2 PHÂN TÍCH KH0 NĂNG KINH DOANH M2 CAO SU SƠ CHTI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 48 2.3 TH"C TRNG XÂY D"NG THƯƠNG HIU TI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 49 2.3.1 Th$c tr ᄃ ng... GIÁ K-T QU0 HOT NG XÂY D"NG THƯƠNG HIU C2A CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 57 2.6 NGUYÊN NHÂN C2A NH3NG HN CH- TRONG VIC XÂY D"NG THƯƠNG HIU TI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ ... K-T LU.N CHƯƠNG 36 CHƯƠNG TH C TR NG XÂY D NG THƯƠNG HI U T I CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 37 2.1 TNG QUAN V CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ .37 2.1.1 Tên, a ch/
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng thương hiệu công ty TNHH MTV cao su chư sê , Xây dựng thương hiệu công ty TNHH MTV cao su chư sê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn