Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đăk lăk

123 15 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM HỒNG PHƢƠNG PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Hoàng Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NÔNG NGHIỆPPHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp 1.1.3 Ý nghĩa phát triển nông nghiệp kinh tế quốc dân 10 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 12 1.2.1 Gia tăng số lượng sở sản xuất nông nghiệp .12 1.2.2 Chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý 15 1.2.3 Gia tăng yếu tố nguồn lực 16 1.2.4 Các hình thức liên kết kinh tế tiến 21 1.2.5 Nơng nghiệp có trình độ thâm canh cao 23 1.2.6 Gia tăng kết sản xuất nông nghiệp .25 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP .27 1.3.1 Nhân tố điều kiện tự nhiên 27 1.3.2 Nhân tố điều kiện xã hội .29 1.3.3 Nhân tố thuộc điều kiện kinh tế 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK THỜI GIAN QUA 34 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 34 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên .34 2.1.2 Đặc điểm xã hội 39 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 43 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK 49 2.2.1 Số lượng sở sản xuất nông nghiệp thời gian qua 49 2.2.2 Thực trạng SXNN tỉnh Đắk Lắk 54 2.2.3 Quy mô nguồn lực nông nghiệp 59 2.2.4 Tình hình liên kết sản xuất nông nghiệp 63 2.2.5 Tình hình thâm canh nơng nghiệp tỉnh Đắk Lắk 64 2.2.6 Kết sản xuất nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm qua .66 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 73 2.3.1 Thành công hạn chế 73 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế .75 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK THỜI GIAN TỚI .77 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 77 3.1.1 Các yếu tố môi trường 77 3.1.2 Đường lối, chiến lược phát triển kinh tế tỉnh 78 3.1.3 Các quan điểm có tính định hướng xây dựng giải pháp .80 3.2 GIẢI PHÁP CỤ THỂ .81 3.2.1 Phát triển sở sản xuất .81 3.2.2 Chuyển dịch cấu SXNN 88 3.2.3 Tăng cường nguồn lực nông nghiệp 90 3.2.4 Lựa chọn mơ hình liên kết 96 3.2.5 Tăng cường thâm canh nông nghiệp 100 3.2.6 Gia tăng kết sản xuất 101 3.2.7 Các giải pháp khác 103 3.2.8 Hoàn thiện số sách có liên quan 105 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 109 3.3.1 Kết luận .109 3.3.2 Kiến nghị 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCSX : Cơ cấu sản xuất CN-XD : Công nghiệp - Xây dựng GDP : Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội GTSX : Giá trị sản xuất KHKT : Khoa học kỹ thuật LĐNN : Lao động nông nghiệp NN,LN,TS : Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản NSLĐ : Năng suất lao động ODA : Official Development Assistance - Hỗ trợ phát triển thức EU : European Union – Liên minh châu Âu SXNN : Sản xuất nông nghiệp TM-DV : Thương mại - Dịch vụ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk năm 2013 35 2.2 Mực nước lưu lượng nước số sơng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009 - 2013 36 2.3 Tình hình dân số, mật độ dân số, lao động tỉnh Đắk Lắk năm 2013 40 2.4 Tình hình lao động tham gia ngành kinh tế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009-2013 41 2.5 Tỉ lệ học sinh phổ thông lưu ban bỏ học phân theo cấp học tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009 – 2013 43 2.6 Tình hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Lắk qua năm 44 2.7 Cơ cấu giá trị sản xuất địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo giá hành phân theo loại hình kinh tế phân theo ngành 45 kinh tế 2.8 Tình hình sở sản xuất nơng nghiệp tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009-2013 50 2.9 Tình hình chuyển dịch cấu giá trị sản xuất nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009 – 2013 55 2.10 Chuyển dịch cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009 – 2013 56 2.11 Tình hình chuyển dịch cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009 – 2013 57 2.12 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk qua năm 58 2.13 Diện tích đất tỉnh Đắk Lắk năm 2013 60 2.14 Vốn đầu tư cho xây dựng nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk 61 2.15 Tình hình tăng suất số trồng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009 – 2013 65 2.16 Diện tích ngành trồng trọt tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009 2013 67 2.17 Kết số lượng đàn gia súc, gia cầm tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009 – 2013 69 2.18 Kết sản lượng trồng trọt tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009 - 2013 71 2.19 Giá trị sản xuất tỉnh Đắk Lắk 72 2.20 Tình hình hộ nghèo thu nhập người dân tỉnh Đắk Lắk 73 3.1 Những ưu điểm tổ hợp tác so với kinh tế hộ 83 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng phức tạp Nó khơng ngành kinh tế đơn mà hệ thống sinh học – kỹ thuật Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất giữ vai trò to lớn việc phát triển kinh tế hầu hết nước, nước phát triển Ở nước nghèo, đại phận sống nghề nơng Tuy nhiên, nước có cơng nghiệp phát triển cao, tỷ trọng GDP nông nghiệp không lớn, khối lượng nông sản nước lớn không ngừng tăng lên, đảm bảo cung cấp đủ cho đời sống người sản phẩm tối cần thiết lương thực, thực phẩm Những sản phẩm cho dù trình độ khoa học – cơng nghệ phát triển nay, chưa có ngành thay Lương thực, thực phẩm yếu tố đầu tiên, có tính chất định tồn phát triển người phát triển kinh tế – xã hội đất nước Tiềm tỉnh Đắk Lắk phát triển đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội Trong năm qua, Đắk Lắk trú trọng đến trình thúc đẩy phát triển nơng nghiệp, nhiên nơng nghiệp tỉnh chưa phát triển Để tiếp tục nâng cao vai trò thúc đẩy phát triển nơng nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm tới đòi hỏi tỉnh cần thiết phải nghiên cứu giải pháp có tính khoa học thực tiễn cao Từ lý trên, chọn đề tài "Phát triển nông nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Lắk" để làm luận văn thạc sĩ kinh tế kịp thời đóng góp phần đòi hỏi thực tế phát triển nơng nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm tới 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nông nghiệp - Phân tích thực trạng phát triển nơng nghiệp tỉnh Đắk Lắk thời gian qua - Đề xuất giải pháp để phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk b Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp theo nghĩa hẹp gồm trồng trọt chăn nuôi - Không gian: Các nội dung tập trung nghiên cứu tỉnh Đắk Lắk - Thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa sáu năm tới Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc; - Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia; - Phương pháp phân tích tổng hợp, khái quát hóa; - Các phương pháp khác 100 thuận hợp đồng) từ sản lượng đầu hợp tác xã ổn định, tạo thành sức mạnh tiếp sức cho xã viên an tâm sản xuất - Đối với doanh nghiệp có hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ chủ động nguồn hàng Ngồi hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp mua bán, tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nông thôn; cung ứng yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp dịch vụ 3.2.5 Tăng cường thâm canh nơng nghiệp Hiện nay, điều kiện diện tích đất đai SXNN tỉnh khó mở rộng đất đai cách khai hoang, SXNN tỉnh phải phát triển theo hướng thâm canh cao, thông qua biện pháp sau: - Rà sốt hồn thiện quy hoạch vùng nông nghiệp chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý điều kiện để thực thâm canh có hiệu - Sản xuất nơng nghiệp chịu chi phối tương đối lớn điều kiện tự nhiên kinh tế Ở tỉnh Đắk Lắk, vùng điều kiện khơng giống nhau, càn thiết phải rà sốt tiếp tục hồn thiện quy hoạch vùng kinh tế nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế giai đoạn Vùng nông nghiệp xây dựng phương tiện để thực chun mơn hóa sản xuất cách khoa học, sở đó, vùng, xí nghiệp, trang trại, hộ nơng dân xác định đắn phương hướng sản xuất Việc hình thành vùng chun mơn hóa tập trung hóa sản xuất có sở vật chất - kỹ thuật tương ứng điều kiện tiền đề để thực thâm canh cao có hiệu - Trên sở xác định đắn phương hướng sản xuất, bước xây dựng cấu sản xuất hợp lý Cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý trước cấu trồng trọt chăn nuôi hợp lý - phản ánh mối quan hệ phụ thuộc 101 hai ngành chủ yếu nông nghiệp nhằm đảm bảo cho ngành tồn nơng nghiệp phát triển với nhịp độ cao Thay đổi cấu sản xuất nông nghiệp gắn liền với việc nâng cao trình độ thâm canh khuynh hướng tăng tỷ lệ diện tích trồng tỷ lệ loại gia súc mà từ đem lại nhiều sản phẩm đơn vị diện tích Vì chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp lý biện pháp thâm canh có hiệu Ở tỉnh Đắk Lắk việc cải thiện cấu sản xuất nông nghiệp cần thực theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, bước bảo đảm cân đối hai ngành sản xuất chủ yếu nông nghiệp phù hợp với giai đoạn phát triển Trong ngành trồng trọt sở tăng nhanh suất ruộng đất suất lao động khu vực sản xuất lương thực, bước tăng tỷ trọng trồng khác, đặc biệt trồng có giá trị kinh tế cao phục vụ xuất mang lại hiệu cao, tăng tỷ trọng sản xuất thức ăn cho gia súc - Tăng cường xây dựng sở vật chất - kỹ thuật hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn sở vật chất thâm canh, bảo đảm cho thâm canh có chất lượng nội dung kỹ thuật 3.2.6 Gia tăng kết sản xuất - Để gia tăng kết SXNN tỉnh, cần phải lựa chọn nông sản sản xuất đáp ứng phù hợp với đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội theo vùng xã đáp ứng theo yêu cầu thị trường Ưu tiên, khuyến khích phát triển chăn nuôi - Trong chăn nuôi đầu tư nông sản chủ lực gồm bò, trâu, heo (giống địa phương, heo rừng lai), gà ta, vịt: + Phát huy tiềm đồng cỏ, tận dụng cỏ tán rừng nhân rộng mơ hình trồng cỏ để phát triển đàn bò hộ gia đình; đa dạng hình thức ni: bò hướng thịt, bò sữa, bò giống, bò vỗ béo để tạo thêm việc làm, tăng 102 thu nhập, cải thiện đời sống cho dân cư nông nghiệp Định hướng đến năm 2020, tỉnh Đắk Lắk xác định vùng ni bò tập trung chủ yếu địa bàn huyện có tiềm đồng cỏ, điều kiện trồng cỏ, có kinh nghiệm chăm sóc ni dưỡng bò phòng chống dịch bệnh (Ea Kar, M’Đrắk, Krông Ana, ven thành phố Bn Ma Thuột) + Khuyến khích phát triển đàn trâu vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc huyện (Ea Kar, Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Bông) để vừa cung cấp phần sức kéo, vừa lấy thịt làm nguồn thực phẩm truyền thống + Phát triển đàn lợn hướng nạc theo mơ hình chăn nuôi trang trại với quy mô phù hợp vùng ven đô thị: (Buôn Ma Thuột; Krông Păc; Ea Kar; Thị xã Buôn Hồ) Thực đồng giải pháp giống ; kỹ thuật chăm sóc; thức ăn ; chuồng trại; thú y xử lý chất thải để tăng nhanh lượng đàn chất lượng thịt + Phát triển đàn gia cầm theo mơ hình chăn nuôi trang trại tập trung để quản lý dịch bệnh đảm bảo vệ sinh môi trường kết hợp với quy mơ gia đình để tăng thu nhập tận dụng thức ăn; phát triển đàn gà thịt, trứng; giữ phát triển giống gà địa phương + Hình thức chăn nuôi vịt chủ yếu dạng vịt chạy đồng nhằm tận dụng thức ăn từ nguồn thuỷ sinh nông sản rơi vãi sau thu hoạch + Từng bước phát triển chăn nuôi loại gia súc, thú quý nhím, chồn, hươu, nai, trăn, rắn, lợn rừng theo hướng chăn nuôi nông nghiệp sinh thái Gắn việc phát triển chăn nuôi với công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi sản xuất thức ăn gia súc Ưu tiên cho thuê đất đầu tư chăn nuôi, nhằm thu hút vốn, kinh nghiệm quản lý, công nghệ lĩnh vực sản xuất giống, chế biến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi - Trong trồng trọt, tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng định hướng tái cấu ngành trồng trọt theo hướng tập trung khai thác tối đa tiềm năng, mạnh, 103 tận dụng tốt lợi tỉnh phát triển loài cây, phù hợp, tập trung vào công nghiệp dài ngày cà phê, cao su, hồ tiêu Trong đó, tập trung xây dựng phát triển vùng chuyên canh quy mô lớn, tăng hệ số sử dụng đất, tăng tỷ lệ tưới chủ động cho trồng, thực đầu tư thâm canh, sử dụng giống, vật tư nông nghiệp Đặc biệt, tỉnh cần trọng xây dựng, hoàn thiện phát triển liên kết sản xuất, số sản phẩm có lợi cạnh tranh có giá trị hàng hóa cao Tỉnh cần tập trung tái cấu, phát triển cà phê bền vững sở chuyển đổi trồng, giảm diện tích cà phê từ xấp xỉ 200.000 xuống 163.000 vào năm 2020 Đồng thời phát triển ổn định số trồng chủ lực dài ngày tỉnh như: cao su, điều, hồ tiêu, ca cao 3.2.7 Các giải pháp khác a Đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn - Đến năm 2020, cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ (quốc lộ 14, 14C, 26 27); quy hoạch xây dựng thêm tuyến mới: đường Trường Sơn Đông đường Đắk Lắk– Phú Yên Cải tạo nâng cấp tuyến tỉnh lộ theo quy mô đường cấp III cấp IV miền núi, nhựa hóa, bê tơng hóa 100%; xây dựng tuyến đường huyện theo quy mô cấp IV cấp V miền núi, nhựa hóa bê tơng hóa 80%; nhựa hóa bê tơng hóa 100% đường nội thị 60% đường xã , tạo điều kiện lưu thơng, tiêu thụ hang hóa từ nơng thơn đến thành thị xuất nông sản thuận tiện - Phấn đấu đến năm 2015 có 100% thơn, bn có điện, 98-99% số hộ dùng điện Mức tiêu thụ điện bình quân khoảng 945 kWh/người/năm đến năm 2020 có 100% số hộ dân sử dụng điện đáp ứng yêu cầu phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt nông dân sở sản xuất khu vực nông nghiệp - Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng để đảm bảo 100% số xã có hệ 104 thống thơng tin thơng suốt, 130 máy điện thoại 15 thuê bao Internet/100 người dân vào năm 2015 năm 2020 khoảng 150 máy điện thoại 30 thuê bao Internet/100 người dân, tạo điều kiện cho nơng dân xem truyền hình để nâng cao dân trí tiếp cận với khoa học-kỹ thuật tiên tiến - Đến năm 2015 cung cấp cho 90% dân cư đô thị nước đảm bảo tiêu chuẩn; 85% dân cư nông thôn dùng Đến năm 2020 cung cấp 100% nước cho đô thị với định mức 120 lít/người/ngày đêm giải dân cư nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh với định mức bình qn 80 – 90 lít/người/ngày đêm - Diện tích nhà bình qn đầu người vào năm 2015 khu vực nông thôn đạt 16m2 sàn/người, khu vực thành thị đạt 18m2 sàn/người; phấn đấu giải 60% số sinh viên, học sinh có nhu cầu thuê nhà dự án nhà địa bàn tỉnh b Giải pháp thị trường Việc chủ động tìm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị chất lượng nông sản tỉnh Đắk Lắk nội dung quan trọng đề án tái cấu ngành nông nghiệptỉnh Đắk Lắk rốt thực Bên cạnh việc chủ động dự báo thị trường, quảng bá nông sản đặc sản cần tổ chức cách bản, tạo riêng biệt, hấp dẫn cho sản phẩm tìm cách tiếp thị đến thị trường khác để bước xâm nhập, chiếm lĩnh thị trường giới Đắk Lắk địa phương có nhiều mặt hàng xuất cà phê, cao su, tiêu hạt, điều, sản phẩm sắn, sản phẩm mật ong… Tuy nhiên kim ngạch xuất vào thị trường EU chiếm tỷ trọng khoảng 20% so với thị trường khác Trong doanh nghiệp Đắk Lắk thường “mắc” quy định như: REACH – Quy định cộng đồng châu Âu dành cho hóa chất cách thức sử dụng cho an toàn Đây 105 quy định ngặt nghèo gần bất di bất dịch, khơng có ngoại lệ cho sản phẩm nước Để thâm nhập thị trường EU, doanh nghiệp Đắk Lắk cần thơng qua chương trình tư vấn trực tiếp từ chuyên gia, chương trình đào tạo kết nối giao thương, nhằm xây dựng thành côn g chiến lược thâm nhập thị trường mối quan hệ trực tiếp với khách hàng tiềm châu Âu đặc biệt cần phát huy yếu tố sắc mà khơng phải địa phương có Đắk Lắk cần sớm hoàn thiện đăng ký bảo hộ dẫn địa lý sản phẩm cà phê Bn Ma Thuột Đó riêng biệt, khác biệt, độc vô nhị thương hiệu cần phải bảo hộ thị trường EU Thêm nữa, bất cập tiêu thụ nông sản chứng minh rõ nét Đắk Lắk phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc Để tránh việc phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc bên cạnh việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu, cần phát huy tốt yếu tố “sân nhà” Thực tế thị trường nước, với số dân gần 90 triệu người thị trường lớn cho việc tiêu thụ nông sản Muốn nhà quản lý phải có chiến lược để bảo đảm công nông sản nước nông sản nhập từ Trung Quốc hạn chế nông sản chất lượng nhập từ Trung Quốc thơng qua hàng rào thuế quan, kiểm sốt chất lượng sản phẩm… Cùng với sách hỗ trợ nông dân nước để giá thành sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm nhập Ngồi ra, người tiêu dùng cần “thơng minh” việc lựa chọn sản phẩm nông sản để tránh “tiếp tay” cho nông sản giá rẻ, chất lượng từ Trung Quốc 3.2.8 Hoàn thiện số sách có liên quan a Chính sách đất đai - Đổi sách đất nơng nghiệp theo hướng tăng quy mơ đất canh tác hộ gia đình hạn điền Chính sách đất nơng nghiệp cần đáp ứng 106 yêu cầu nông nghiệp đại cải thiện điều kiện sản xuất cho nông dân Trước hết, cần đổi sách hạn điền Cần khuyến khích nơng dân đầu tư vào đất để tăng giá trị sản xuất đất, từ tăng thu nhập Muốn vậy, nên mở rộng quy mô hạn điền tương đương với trang trại hoạt động hiệu nước khu vực Không nên giới hạn thời gian sử dụng đất, nên quản lý quy hoạch trách nhiệm giao đất nông dân - Đồng thời, cải tiến mạnh mẽ thủ tục hành nhà nước liên quan đến bảo hộ quyền sử dụng đất nông nghiệp, đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng cơng khai quy trình, điều kiện, giảm phí tổn thực tăng điểm tiếp cận cho dân cư nông thôn - Tổ chức thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp hoạt động theo hướng công khai, linh hoạt nhằm hỗ trợ nơng dân tích tụ, tập trung đất đạt quy mơ hiệu - Đổi sách đất nơng nghiệp theo hướng tăng vị nông dân giao dịch đất Thay đổi sách giá quyền sử dụng đất nông nghiệp Nhà nước thu hồi theo hướng coi trọng lợi ích người dân thuộc diện thu hồi đất, tạo điều kiện để nông dân tham gia thỏa thuận giá đất đền bù, phân bổ lợi ích hợp lý đơn vị nhận đất nông dân thuộc diện thu hồi đất Các hình thức tham gia đầu tư dự án góp vốn mua cổ phần quyền sử dụng đất nông dân phải pháp luật bảo hộ đủ mức, tránh đẩy nông dân vào vị bất lợi doanh nghiệp khơng có khả tham gia quản lý doanh nghiệp - Về lâu dài, cần có sách bảo vệ quỹ đất nông nghiệp, hạn chế chuyển đất nông nghiệp sang đất khác (đất đô thị, công nghiệp, ) địa bàn - Cải cách thủ tục hành quản lý đất nhằm kích hoạt thị trường đất nơng nghiệp Cơng khai hóa tinh giản thủ tục quản lý đất để quyền sử dụng đất nông nghiệp trở thành hàng hóa lưu thơng dễ dàng, ổn 107 định công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Cần có sách khuyến khích phát triển thị trường chuyển nhượng, cho thuê đất nông nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, Nhà nước bảo hộ b Chính sách thuế Thực miễn, giảm thuế Chính phủ sách khuyến khích đầu tư tỉnh Đắk Lắk địa bàn tỉnh PTNN nơng thơn c Chính sách tín dụng - Có chế đặc thù để phát triển mạng lưới sở tín dụng địa bàn nơng thơn miền núi - Áp dụng sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ lãi suất lĩnh vực cần ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất nơng sản hàng hóa thời kỳ; bước giảm nguồn hỗ trợ trực tiếp có tính chất bao cấp từ ngân sách Nhà nước - Tăng cường nguồn vốn cho vay trung dài hạn, hướng dẫn cho hộ nông dân đồng bào,tư vấn doanh nghiệp thủ tục vay vốn sử dụng vốn vay mục đích, sử dụng vốn vay hiệu - Mở rộng hình thức cho vay tín chấp thơng qua tổ tín chấp, tổ chức xã hội, đồn thể d Chính sách phát triển nguồn nhân lực - Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực dài hạn địa bàn để có lực lượng lao động làm việc lĩnh vực nông nghiệp chất lượng, linh hoạt, thích ứng yêu cầu phát triển nơng nghiệp Có chế, sách đãi ngộ hợp lý, công khai để thu hút cán quản lý có trình độ người lao động tham gia vào hoạt động SXNN - Thực hoạt động đào tạo đào tạo lại, thực dịch vụ tư vấn khuyến nông, dịch vụ tiếp cận thị trường, nhằm nâng cao nhận thức, tri thức, kỹ cho cán quản lý, cán kỹ thuật, nơng dân có liên quan 108 đến SXNN - Bảo đảm phối hợp nhịp nhàng khả nội dung đào tạo sở đào tạo với nhu cầu đào tạo nhân lực sở thực tế Bảo đảm cân đối lực lượng lao động lĩnh vực nông nghiệp - Đi đôi với việc đào tạo bồi dưỡng, phải bố trí, sử dụng tốt nguồn nhân lực đào tạo, phát huy đầy đủ khả năng, sở trường lòng nhiệt tình lao động sáng tạo họ để làm sản phẩm có suất, chất lượng cao - Nâng cao lực tiếp nhận áp dụng tiến khoa học, công nghệ cho nông dân qua chương trình học tập, tham quan mơ hình, phổ biến kiến thức khoa học-cơng nghệ phương tiện thơng tin đại chúng đài, báo chí, truyền hình e Chính sách hỗ trợ tiêu thụ mặt hàng nông sản Để tránh việc phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, mở rộng trường tiêu thụ “sân nhà”; nhà quản lý tỉnh Đắk Lắk cần đề chiến lược để bảo đảm công nông sản nước nông sản nhập từ Trung Quốc hạn chế nông sản chất lượng nhập từ Trung Quốc thông qua hàng rào thuế quan, kiểm soát chất lượng sản phẩm… Cùng với sách hỗ trợ nơng dân tỉnh để giá thành sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm nhập Để thâm nhập thị trường EU, doanh nghiệp Đắk Lắk cần thơng qua chương trình tư vấn trực tiếp từ chuyên gia, chương trình đào tạo kết nối giao thương, nhằm xây dựng thành công chiến lược thâm nhập thị trường mối quan hệ trực tiếp với khách hàng tiềm châu Âu 109 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kết luận Nghiên cứu phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk chủ trương lớn Đảng tỉnh Đắk Lắk, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn tạo tiền đề để giải hàng loạt vấn đề trị - xã hội, đưa người nơng dân tiếp cận văn minh đại, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào tăng gia sản xuất, tạo hiệu cho suất cao Với mục tiêu nghiên cứu, luận văn hoàn thành số nội dung sau đây: - Hệ thống hóa n h ữ n g vấn đề lý luận phát triển nông nghiệp; - Phân tích thực trạng phát triển nơng nghiệp tỉnh Đắk Lắk thời gian qua; - Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội sách phát triển ảnh hưởng đến nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk; - Đề xuất giải pháp cụ thể để PTNN tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Phải thừa nhận thời gian qua tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk cao, tăng trưởng trồng trọt, chăn nuôi thủy sản chủ yếu theo số lượng diện tích, sản lượng; hiệu sản xuất thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, sức cạnh tranh thị trường Từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp địa phương bên cạnh thành tựu đạt nhiều tồn thể rõ nét sau : - Tỉnh ĐắkLắk chưa có khu nơng nghiệp cơng nghệ cao Nguồn nhân lực lỉnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chưa có nhiều chưa đào tạo bản; đầu tư cho nơng nghiệp thấp dàn trải, hiệu quả; 110 - Các giống trồng, vật nuôi, nguyên vật liệu, vật tư nông nghiệp sử dụng phục vụ sản xuất đa số phải phụ thuộc mua Công ty nước ngồi hay Cơng ty liên doanh với giá cao nên giá thành sản xuất tăng cao; - Đất đai để sản xuất nông nghiệp chủ yếu nơng dân, phần lớn diện tích nhỏ lẻ, phân tán nên chưa có nhiều tổ chức hợp tác nơng dân lớn, chưa có vùng chun canh sản xuất để cung cấp khối lượng nông sản lớn nên việc đầu tư ứng dụng công nghệ cao, cơng nghệ chế biến bảo quản nơng sản hạn chế, khả cạnh tranh sản phẩm làm thấp; - Dịch bệnh trồng vật nuôi địa bàn thời gian qua diển biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến người sản xuất; thực trạng Các sản phẩm có chất lượng, bảo đảm an tồn thực phẩm làm có giá bán khơng cao nên chưa kích thích sản xuất phát triển 3.3.2 Kiến nghị Để phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk thời gian tới, giải pháp, định hướng, mục tiêu, Tác giả xin kiến nghị với cấp có liên quan đến cơng tác quản lý hoạch định sách có liên quan đến phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk nhằm đưa giải pháp có tính thực a Đối với Chính phủ: - Có sách đủ mạnh để tăng cường nâng cao dân trí cho khu vực nơng thơn, đặc biệt khu vực miền núi; - Miễn giảm thuế sản xuất thu nhập nông dân Bỏ thuế thu nhập hộ nông dân sản xuất giỏi; nên bước bỏ thuế sử dụng đất nơng nghiệp; theo bỏ ln thuế tổ chức kinh tế nông dân (hợp tác xã, tổ hợp tác) miền núi; 111 - Cần loại bỏ sách “hạn điền”, hạn chế khả tích tụ ruộng đất làm tăng chi phí trang trại doanh nghiệp có qui mơ lớn, thuế sử dụng đất nông nghiệp; - Ban hành văn luật liên quan đến quyền sử dụng, chuyển nhượng, chấp, cho th góp vốn đất nơng nghiệp Bởi vì, thiếu pháp lý trình tự thi hành quyền dẫn đến kìm hãm tích tụ đất đai Q trình tích tụ đất đai để hình thành trang trại, doanh nghiệp nơng nghiệp làm đại phận nông hộ nhỏ không muốn giữ đất từ bỏ nông nghiệp để chuyển sang khu vực phi nông nghiệp; - Ưu tiên vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa có tiềm nơng nghiệp; - Có sách ưu tiên cho doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư vào địa bàn miền núi để họ tham gia giải việc làm cho nông dân tăng hội để nông dân tham gia cung cấp nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp; - Các sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, nhà khoa học, doanh nghiệp để đảm đương nhiệm vụ, vai trò liên kết; chế tài xử phạt để bảo vệ lợi ích bên liên kết nhằm đảm bảo liên kết chặt chẽ bền vững b Đối với tỉnh Đắk Lắk Mục tiêu cuối phát triển nông nghiệp giải mâu thuẫn suất nông nghiệp thấp, sản phẩm chất lượng thấp, đầu tư công lao động nhiều, hiệu kinh tế thấp với việc áp dụng thành tư khoa học công nghệ để đảm bảo nông nghiệp tăng trưởng ổn định với suất sản lượng cao, hiệu chất lượng cao Thực tốt phối hợp người tài nguyên, làm cho ưu nguồn tài nguyên đạt hiệu lớn nhất, hài hòa thống lợi ích xã hội, kinh tế sinh thái môi trường 112 Để sản xuất nơng nghiệp địa bàn tỉnh hình thành sản xuất hàng hóa quy mơ lớn, có suất, chất lượng, hiệu khả cạnh tranh cao, khắc phục tồn yếu Chúng ta cần phải có đầu tư thích đáng để tạo bước đột phá việc nghiên cứu, khảo nghiệm, thử nghiệm để sớm nhân rộng ứng dụng tiến kỷ thuật tiên tiến vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp địa phương với mạnh tài nguyên đất đai điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, làm tiền đề cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Trong năm đến, tỉnh Đắk Lắk cần phải đầu tư cho quy hoạch xây dựng khu sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao, có chương trình đào tạo thu hút nguồn nhân lực có khả chun mơn giỏi để làm nơng nghiệp công nghệ cao, tiếp tục thực chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, cấu trồng vật nuôi, thủy sản; phát triển mạnh chủ lực theo hướng nơng nghiệp cơng nghệ cao, hình thành hệ thống sản xuất giống với tham gia hợp lý thành phần kinh tế Gắn nghiên cứu với ứng dụng chuyễn giao công nghệ, gắn chọn giống, tạo giống, bình tuyển giống với thị trường tiêu thụ Hồn thiện quy trình kỷ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng cao Đầu tư thỏa đáng cho công tác khuyến nông nhằm tăng cường hợp tác quan nghiên cứu với sở sản xuất để ứng dụng chuyển giao nhanh kết nghiên cứu phục vụ sản xuất 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Kế hoạch Đầu tư (2001), Việt Nam hướng tới 2010, Hà Nội [2] PGS.TS Bùi Bá Bổng (2004), “Một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam năm tới”, Tạp chí khuyến nơng [3] PGS.TS.Trần Thị Minh Châu (2011), “Chính sách đất nơng nghiệp Việt Nam”, Tạp chí điện tử [4] PGS.TS Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXB Thống kê Hà Nội [5] TS Phạm Ngọc Dũng (2011), Cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn từ lý luận đến thực tiễn Việt Nam nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [6] Vũ Ngọc Hoàng (1995), Cơ cấu sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Luận án Tiến sĩ, Trường ĐHKT Quốc dân, Hà Nội, [7] Phan Thúc Huân (2007), Kinh tế phát triển, thành phố Hồ Chí Minh [8] PGS.TS Đinh Phi Hỗ (2004), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [9] TS Ngô Thị Tuyết Mai (2011), Phát triển bền vững hàng nông sản xuất Việt Nam điều kiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [10] PGS TS Đặng Văn Phan (2008), Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Việt Nam, NXB Giáo dục, Thành phố Hồ Chí Minh [11] Phòng nơng nghiệp phát triển nơng thôn tỉnh Đắk Lắk (2012), Quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 [12] Phòng Tài chính, kế hoạch tỉnh Đắk Lắk (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 114 [13] Phòng Tài ngun mơi trường tỉnh Đắk Lắk (2012), Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 [14] Phòng thống kê tỉnh Đắk Lắk (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Niên giám thông kê tỉnh Đắk Lắk [15] Phòng nơng nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Đắk Lắk (2010) Quy hoạch PTNN tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 [16] PGS.TS Vũ Đình Thắng (2006), Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [17] Trung tâm Thủy lợi tỉnh Đắk Lắk (2012), Chương trình kiên cố hóa kênh mương (2006-2010) , cấp bù miễn thủy lợi phí (2008-2012) [18] GS.TS Nguyễn Trần Trọng, “Phát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” , Tạp chí Cộng sản [19] GS.TSKH Vũ Huy Từ (2003), ’’Mơ hình liên kết nhà nơng nghiệp”, Tạp chí diễn đàn doanh nghiệp [20] Đoàn Tranh (2009), Giải pháp PTNN tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, Đà Nẵng [21] Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2010), Nghị Đại hội Đảng tỉnh Đắk Lắk năm 2010 [22] TS.Võ Tòng Xuân (2010), “Nơng dân nơng nghiệp Việt Nam nhìn từ sản xuất thị trường” Tạp chí Cộng sản, số 12 (204), Hà Nội ... VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Một số khái niệm a Nông nghiệp Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất xã hội, theo nghĩa rộng, ngành nông nghiệp. .. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp 1.1.3 Ý nghĩa phát triển nông. .. Chương 1: Một số lý luận phát triển nông nghiệp - Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk thời gian qua - Chương 3: Giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk thời gian tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đăk lăk , Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn