Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện EA KAR, tỉnh đăk lăk

131 33 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN VĂN HIỀN PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HỊA Đà Nẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Văn Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÂY HỒ TIÊUPHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 1.1.1 Cây hồ tiêu đặc điểm kinh tế kỹ thuật hồ tiêu 1.1.2 Khái niệm phát triển hồ tiêu 10 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa phát triển hồ tiêu 10 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 13 1.2.1 Gia tăng quy mô sản xuất hồ tiêu 13 1.2.2 Gia tăng yếu tố nguồn lực 14 1.2.3 Chuyển dịch cấu trồng hồ tiêu 16 1.2.4 Nâng cao trình độ thâm canh sản xuất hồ tiêu 17 1.2.5 Hoàn thiện hình thức tổ chức sản xuất 18 1.2.6 Phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu 19 1.2.7 Gia tăng kết quả, hiệu đóng góp hồ tiêu cho phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng 20 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 23 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên: 23 24 25 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG TẠI VIỆT NAM 28 1.4.1 Kinh nghiệm huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai 28 1.4.2 Kinh nghiệm huyện Chƣ Sê tỉnh Gia Lai 30 1.4.3 Kinh nghiệm huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR TỈNH ĐĂK LĂK 34 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR 34 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 34 2.1.2 Đặc điểm xã hội 42 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 46 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR 53 2.2.1 Quy mô phát triển hồ tiêu 53 2.2.2 Quy mô nguồn lực sản xuất hồ tiêu 56 2.2.3 Cơ cấu sản xuất hồ tiêu 61 2.2.4 Tình hình thâm canh sản xuất hồ tiêu 63 2.2.5 Các hình thức tổ chức sản xuất hồ tiêu 70 2.2.6 Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu 74 2.2.7 Gia tăng kết quả, hiệu đóng góp hồ tiêu cho phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng 78 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR 81 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 81 2.3.2 Những tồn hạn chế 82 2.3.3 Nguyên nhân phát sinh tồn 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR TRONG THỜI GIAN TỚI 86 3.1 CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 86 3.1.1 Thị trƣờng tiêu thụ hồ tiêu 86 3.1.2 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ea Kar đến năm 2020 87 3.1.3 Quan điểm, định hƣớng mục tiêu phát triển hồ tiêu huyện Ea Kar 87 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR TRONG THỜI GIAN TỚI 89 3.2.1 Phát triển quy mô sản xuất hồ tiêu 89 3.2.2 Tăng cƣờng nguồn lực cho phát triển hồ tiêu .90 3.2.3 Tăng cƣờng thâm canh sản xuất hồ tiêu 94 3.2.4 Chuyển dịch cấu trồng hồ tiêu 98 3.2.5 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất 99 3.2.6 Liên kết sản xuất-tiêu thụ 102 3.2.7 Gia tăng kết hiệu sản xuất hồ tiêu 103 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 104 3.3.1 Đối với Nhà nƣớc 104 3.3.2 Đối với quyền địa phƣơng 105 3.3.3 Đối với hộ nông dân sản xuất hồ tiêu 106 KẾT LUẬN CHƢƠNG 106 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC……….…………………………………………………………113 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu A : Giải nghĩa Khấu hao tài sản BQ : Bình Quân Đvdt : Đơn vị diện tích ĐVT : Đơn vị tính GO, GTSX : Giá trị sản xuất HQKT : Hiệu kinh tế IC : Chi phí trung gian MI TNHH : Thu nhập hỗn hợp NS : Năng suất Pr : Thu nhập túy T : Thuế nông nghiệp TB : Trung bình TC : Tổng chi phí tr.đ : Triệu đồng TSCĐ : Tài sản cố định UBND : Uỷ ban nhân dân VA : Gía trị gia tăng NN : Nông nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Trang Phân loại đất huyện Ea Kar 39 2.2 Tình hình dân số huyện Ea Kar từ 2008-2013 42 2.3 Tình hình lao động huyện Ea Kar từ 2008-2013 44 2.4 Tăng trƣởng giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Ea Kar từ 2008 đến 2013 46 2.5 Tăng trƣởng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản huyện Ea Kar từ 2008 - 2013 47 2.6 Diện tích, sản lƣợng suất hồ tiêu huyện Ea Kar từ 2005-2013 54 2.7 Diện tích hồ tiêu phân theo xã/TT giai đoạn 2008-2013 55 2.8 Tình hình sử dụng đất cho sản xuất hồ tiêu từ 2008-2013 57 2.9 Tình hình lao động ngành hồ tiêu huyện Ea Kar từ 2008 - 2013 58 2.10 Tình hình vốnđầu tƣ sản xuất hồ tiêu huyện Ea Kar từ 2008 - 2013 60 2.11 Cơ cấu giống diện tích hồ tiêu qua năm 62 2.12 Thay đổi cấu sản xuất hồ tiêu qua năm 63 2.13 Giống nguồn gốc giống hồ tiêu huyện Ea Kar năm 2013 63 2.14 Mức bón phân cho 1ha hồ tiêu hộ năm 2013 65 2.15 Tình hình sử dụng nƣớc tƣới biện pháp tiết kiệm nƣớc 66 2.16 Hoạt động sơ chế bảo quản hồ tiêu hộ 68 2.17 Tỷ lệ (%) trang bị thiết bị sản xuất hồ tiêu năm 2013 69 2.18 Năng suất tốc độ tăng suất hồ tiêu huyện Ea Kar từ 20052013 70 2.19 Biến động số sở trồng, kinh doanh chế biến hồ tiêu huyện Ea Kar qua năm 71 2.20 Kết sản xuất hồ tiêu huyện Ea Kar năm 2013 78 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.21 Một số tiêu thể hiệu kinh tế từ sản xuất hồ tiêu huyện Ea Kar năm 2013 79 2.22 Mức độ đóng góp sản xuất hồ tiêu phát triển kinh tế huyện Ea Kar giai đoạn 2008-2013 80 2.23 Một số tiêu chí đánh giá phƣơng diện xã hội sản xuất hồ tiêu huyện Ea Kar năm 2013 81 Phụ lục Tình hình diện tích, dân số mật độ dân số huyện Ea Kar 114 Phụ lục Tình hình hộ nghèo, cận nghèo thu nhập dân cƣ huyện Ea Kar giai đoạn 2008 - 2013 114 Phụ lục Hiện trạng sử dụng đất đến năm 2013 huyện Ea Kar 115 Phụ lục Diện tích suất sản lƣợng hồ tiêu tỉnh Đăk Lăk phân theo địa bàn hành (huyện, TP) năm 2013 116 Phụ lục Quy trình canh tác hồ tiêu qua thời kỳ 117 Phụ lục Định lƣợng phân bón cho hồ tiêu 118 Phụ lục 10 Định lƣợng nƣớc tƣới theo tiêu chẩn 118 Phụ lục 11 Quy hoạch phát triển trồng lâu năm huyện Ea Kar đến năm 2020 119 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Bản đồ địahuyện Ea Kar 34 2.2 Cơ cấu lao động ngành kinh tế huyện Ea Kar năm 2008 2013 44 2.3 Chuyển dịch cấu kinh tế huyện Ea Kar qua năm 48 2.4 Tốc độ tăng trƣởng diện tích suất hồ tiêu huyện Ea Kar 2006-2013 55 2.5 Cơ cấu diện tích hồ tiêu phân theo xã/TT năm 2013 56 2.6 Tổ chức sản xuất hồ tiêu địa bàn huyện Ea Kar năm 2013 73 2.7 Sơ đồ tác nhân tham gia chuỗi giá trị hồ tiêu huyện Ea Kar năm 2013 75 2.8 Sơ đồ chức chuỗi giá trị hồ tiêu huyện Ea Kar năm 2013 76 2.9 Kênh tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu huyện Ea Kar năm 2013 77 PL Bản đồ địahuyện Ea Kar 113 PL Ảnh hƣởng che bóng đến nhiệt độ khơng khí vƣờn hồ tiêu 116 PL Ảnh hƣởng che bóng đến ẩm độ khơng khí vƣờn hồ tiêu 117 PL 12 Bản đồ trạng thích nghi hồ tiêu tỉnh Đăk Lăk 120 PL 13 Bản đồ quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 121 107 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở sâu phân tích thực trạng phát triển hồ tiêu năm qua dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Ea Kar năm đến, đề số giải pháp nhằm phát triển hồ tiêu, tập trung vào số nội dung nhƣ: phát triển quy mô sản xuất hồ tiêu, gia tăng yếu tố nguồn lực nhƣ đất đai, vốn, KHKT, lao động Thực đầy đủ, đồng giải pháp nêu tăng hiệu kinh tế, cải thiện thu nhập cho ngƣời lao động, nâng cao đời sống ngƣời dân, góp phần quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện Ea Kar 108 KẾT LUẬN Hồ tiêu công nghiệp lâu năm phù hợp với điều kiện sinh thái huyện Ea Kar Cây hồ tiêu địa bàn huyện phần lớn phát triển cách tự phát, không theo quy hoạch nhƣng đem lại kết hiệu kinh tế cao cho ngƣời trồng hồ tiêu Với giá trị kinh tế cao, hồ tiêu công nghiệp chủ lực để phát triển kinh tế nông nghiệp địa phƣơng, đồng thời tác động mạnh đến việc thực chuyển dịch cấu trồng, trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu nơi Mặc dù có thuận lợi định nhƣ: ƣu điều kiện tự nhiên cho phát triển hồ tiêu, nông hộ nhận đƣợc quan tâm hỗ trợ tích cực cấp quyền địa phƣơng…thì ngành hồ tiêu địa phƣơng gặp khơng khó khăn Nhiều hộ nơng dân thiếu vốn đầu tƣ để cải tạo, trồng mới, nên số diện tích hồ tiêu tình trạng bị thoái hoá suất sản lƣợng, chí số vƣờn hồ tiêu bị chết hƣ hại gần hết Hệ thống khuyến nông địa phƣơng hoạt động cố gắng nhƣng chƣa đáp ứng cách đầy đủ nhu cầu kĩ thuật trồng, chăm sóc hồ tiêu, số lần tập huấn nhƣ tài liệu để cung cấp kiền thức cho ngƣời dân hạn chế, nhiều hộ không tiếp cận đƣợc kiến thức sản xuất hồ tiêu, phát triển hồ tiêu địa bàn manh mún, chƣa qui hoạch thành vùng chuyên canh hồ tiêu Tiềm ngành sản xuất hồ tiêu địa bàn huyện Ea Kar lớn, đƣợc đầu tƣ mức, ngành hồ tiêu huyện phát triển theo yêu cầu đặt ra, góp phần giải đƣợc công ăn việc làm cho ngƣời dân địa phƣơng, bảo đảm an sinh xã hội, tăng thu nhập cho ngƣời nơng dân, từ đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo, hồn thành nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn thời gian tới 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn (2002), Quy trình trồng, chăm sóc thu hoạch hồ tiêu [2] Bộ NN & PTNT, Hội nghị nâng cao chất lƣợng hồ tiêu Việt Nam, tháng 4/2009 [3] Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội UBND huyện Ea Kar đến năm 2020 [4] Báo cáo điều tra xây dựng đồ phân hạng đất nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk [5] Báo cáo nghiệm thu cấp Bộ, Kết nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ kinh tế xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu bền vững cho số công nghiệp lâu năm Tây Nguyên, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (2004 – 2006) [6] Bộ NN&PTNT, Bản tin dự báo quý I năm 2014, Số ngày 20/1/2014 [7] Bộ NN & PTNT, Bản tin dự báo số mặt hàng nông sản Quý 1, năm 2014 [8] Nguyễn Đức Cƣờng (2013), Phát triển hồ tiêu địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng [9] Cục Thống kê tỉnh Đăk Lăk (2010), Niên giám thống kê Đăk Lăk năm 2010 [10] Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Trọng Đắc (2005), Giáo trình phát triển nông thôn, Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội [11] Cục Chế biến Thƣơng mại nông lâm thủy sản nghề muối (2009), “Báo cáo đề dẫn”, Hội nghị Nâng cao chất lượng, hiệu hồ tiêuViệt Nam [12] 1, 123 trang Cục trồng trọt (2009), Hội nghị đánh giá trạng bàn giải pháp phát triển hồ tiêu tỉnh phía nam tháng 6/2009, Hà Nội 110 [13] Cục bảo vệ thực vật (2007), Báo cáo tình hình sản xuất hồ tiêu ảnh hưởng loại dịch hại quan trọng tới sản xuất Việt Nam, hội thảo sâu bệnh hại tiêu phƣơng pháp phòng trừ Đắc Nơng tháng 7/2007 [14] Diễn đàn khuyến nông @ công nghệ lần thứ 10 - 2013, giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững [15] Phạm Văn Đình, Đỗ Kim Chung (1997), Kinh tế nông nghiệp, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội [16] TS Quyền Đình Hà, t.g.k (2005), “Phát triển nông thôn”, Trƣờng Đại học nông nghiệp Hà Nội, trang 20, 165 trang [17] Phan Thúc Huân (2006), Kinh tế phát triển, NXB Thống kê , TP HCM [18] Nguyễn Ngọc Minh (2009), Tác động số yếu tố đến thu nhập hộ sản xuất hồ tiêu Việt Nam - trường hợp điển hình vùng Đơng Nam Bộ, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế TP HCM [19] Phạm Kim Hồng Phúc Nguyễn Văn A (2000), Hỏi đáp kinh nghiệm trồng tiêu đạt suất cao, NXB Đà Nẵng [20] Trần An Phong (2005), Sử dụng tài nguyên đất nước hợp lý làm sở phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo tham luận, Đăk Lăk [21] Lê Đình Quang (2007), Thực trạng sản xuất tiêu thụ tiêu huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Nông lâm TP HCM [22] Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk (2003), Đề án qui hoạch chuyển đổi cấu trồng giai đoạn 2002 - 2005 tỉnh Đăk Lăk, Đăk Lăk [23] Nguyễn Tăng Tôn cộng (2005) Báo cáo ngành hàng hồ tiêu Việt Nam Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam 111 [24] Nguyễn Tăng Tôn cộng (2005) Kênh thương mại hồ tiêu Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam [25] Nguyễn Tăng Tôn cộng (2005) Báo cáo phân tích Tình Hình Sản Xuất Thị trường Đề tài Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thị trường để phát triển vùng hồ tiêu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất Mã số KC.06.11.NN Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam [26] Nguyễn Tăng Tôn cộng (2005) Tài liệu dự báo tình hình sản xuất thị trường hồ tiêu 2006-2010 Đề tài Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thị trường để phát triển vùng hồ tiêu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất Mã số KC.06.11.NN Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam [27] Ths Nguyễn Thị Tuyết (2007), “Hiệu mơ hình đa dạng hóa trồng vườn cà phê vối Tây Nguyên”, -90, [28] Thị trường hồ tiêu (2013), Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận trung ƣơng, Hội Nông dân Việt Nam [29] Niên giám thống kê huyện Ea Kar (2013) [30] Đỗ Thanh Phƣơng (1998), Đặc điểm định hướng phát triển kinh tế nông hộ Tây Nguyên, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội [31] Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg, ngày 24/6/2002 Thủ tƣớng Chính phủ sách khuyến khích tiêu thu nơng sản hàng hố thơng qua hợp đồng [32] Quyết định số 2635/QĐ-BNN-CB, ngày 26/12/2006 Bộ trƣởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, phê duyệt đề án thâm canh công nghiệp lâu năm đến 2010 (cây cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè) [33] Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND, ngày 17/12/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk việc ban hành ĐMKTKT trồng vật ni tỉnh Đăk Lăk 112 [34] Ủy Ban Nhân Dân huyện Ea Kar (2011-2013), Báo cáo tình hình thực nghị HĐND phát triển kinh tế- xã hội năm 2010, 2011, 2012 mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011, 2012, 2013 [35] UBND huyện Ea Kar (2013), Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội năm 2013, Đăk Lăk [36] UBND huyện Ea Kar (2010), Quy hoạch sử dụng đất huyện Ea Kar giai đoạn 2011-2015 định hướng đến 2020, Đăk Lăk [37] Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (2006), Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ kinh tế xã hội để phát triển vùng Tây Nguyên, Đăk Lăk [38] Ngô Vĩnh Viễn (2007), Báo cáo dịch hại hồ tiêu biện pháp phòng trừ, Báo cáo tham luận, hội thảo sâu bệnh hại tiêu phƣơng pháp phòng trừ Đắc Nơng tháng 7/2007 [39] Định hƣớng phát triển nông nghiệp Việt Nam (http://www.agroviet.gov.vn/portal/page?_pageid=35,286661&_dad=portal&_ [40] http://www,baomoi,com/Info/Phat-trien-ben-vung-cay-tiêue [41] http://www,luanvan.co [42] http://www,luanvan.net [43] http://www doko.vn [44] http://www tailieu.vn [45] https://www.facebook.com/HoTieuChuSe [46] http://www.ipcnet.org/ [47] http://www.vinanet.com.vn/ [48] http://www.fao.org/ 113 PHỤ LỤC Phụ lục số Bản đồ địahuyện Ea Kar 114 Phụ lục số Tình hình diện tích, dân số mật độ dân số huyện Ea Kar Diện tích Stt 10 11 12 13 14 15 16 Chỉ tiêu (Km ) Tổng số Thị trấn Ea Kar Thi trấn Ea Knốp Xã Ea Sô Xã Ea Sar Xã Xuân Phú Xã Cƣ Huê Xã Ea Týh Xã Ea Đar Xã Ea Kmút Xã Cƣ Ni Xã Ea Păl Xã Cƣ Prông Xã Ea Ơ Xã Cƣ Elang Xã Cƣ Bơng Xã Cƣ Yang 1.037,47 24,4 28,3 332,0 30,8 40,0 27,9 42,9 31,3 31,3 58,2 38,3 64,2 57,7 80,2 88,7 61,2 Dân số trung Mật độ dân số bình (Người/km ) (Người) 149.203,0 143,81 13.422 549,18 11.240 396,61 3.779 11,38 7.628 247,34 5.890 147,14 10.242 367,62 8.687 202,73 13.223 422,73 12.772 407,79 17.232 296,03 8.238 214,92 4.295 66,93 11.454 198,58 7.435 92,66 6.294 70,97 7.372 120,46 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Ea Kar năm 2013 Phụ lục số Tình hình hộ nghèo, cận nghèo thu nhập dân cƣ huyện Ea Kar giai đoạn 2008 - 2013 TT Chỉ tiêu Tỷ lệ hộ nghèo (%) Tỷ lệ hộ cận nghèo (%) Thu nhập BQ ngƣời dân SXNN (triệu đồng/ngƣời/năm) Năm 2008 30,33 21,12 12,93 Năm 2009 29,17 20,61 15,31 Năm Năm Năm 2010 2011 27,74 26,52 18,52 19,52 17,62 18,03 Năm 2012 24,51 18,53 23,75 Năm 2013 21,82 15,47 31,63 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Ea Kar qua năm 115 Phụ lục số Hiện trạng sử dụng đất đến năm 2013 huyện Ea Kar STT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2013 Diện tích Cơ cấu Diện tích Cơ cấu (ha) Tổng DT đất tự nhiên (%) (ha) Tăng (%) 103.747 100 103.747 100 giảm I Đất nông nghiệp 45.985 44,32 50.155 48,34 4.169,90 Cây hàng năm 31.098 67,63 34.607 69 3.509 - Lúa 5.303 17,05 4.743 13,71 -560 - Ngô, lấy bột CN hàng năm 20.617 66,3 26.264 75,89 5.647 - Rau đậu loại 5.178 16,65 3.600 10,4 -1.578 Cây lâu năm 14.030 30,51 15.432 30,77 1.402 - Cây công nghiệp lâu năm 13.342 95,1 14.458 93,69 1.116 - Cây ăn 688 4,9 974 6,31 286 - Cây lâu năm khác - - - - - Đất trồng cỏ 325 0,71 116 0,23 -209 Đất có mặt nƣớc dùng vào nơng nghiệp 532 1,16 639 1,27 107 II Đất dùng vào lâm nghiệp 39.590 38,16 36.270 34,96 -3.320 - Rừng tự nhiên 24.536 61,98 21.335 58,82 -3.201 - Rừng trồng, sản xuất 11.824 29,87 14.047 38,73 2.223 - Rừng phòng hộ 3.230 8,16 889 2,45 -2.341 Đất phi nông nghiệp 7.616 7,34 7.312 7,05 -304 689 9,05 41 0,56 -648 III - Đất xây dựng - Đƣờng giao thông 4.058 53,28 4.073 55,7 15 - Đất mặt nƣớc chuyên dùng 2.856 37,5 3.006 41,11 150 - Đất chuyên dùng khác 13 0,17 0,01 -12 IV Đất khu dân cƣ 1.432 1,38 1.921 1,85 489 V Đất chƣa sử dụng 9.124 8,79 8.089 7,8 -1.035 - Đất 1.044 11,44 115 1,42 -929 - Đất đồi núi 7.865 86,2 7.663 94,73 -202 - Đất có mặt nƣớc - - - - - - Đất chƣa sử dụng khác 215 2,36 310 3,83 95 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Ea Kar năm 2008; 2013 116 Phụ lục số Diện tích suất sản lƣợng hồ tiêu tỉnh Đăk Lăk phân theo địa bàn hành (huyện, TP) năm 2013 Số tt Huyện 10 11 12 13 14 Tồn tỉnh Bn Ma thuột EaHleo Krông Năng Krông Buk Buôn Đôn Ea Kar Cƣ Mgar Krông Păk Krông Bông Krông Ana Lăk Easoup Cƣ Quynh Bn Hồ Năm 2013 Diện tích Diện tích thu Năng suất trồng trọt (ha) hoạch (ha) (tạ/ha) 7.778 5.200 27 270 220 39,2 2.363 1.452 24,8 890 390 30,8 158 148 33,9 260 120 18,3 970 722 35,5 295 275 28 165 165 17,5 92 76 13,1 330 206 18,5 45 24 20,8 50 12 20 1.390 902 22,5 500 488 32,7 Sản lƣợng (tấn) 14.040 870 3.610 1.325 329 230 2.570 770 290 100 382 50 24 2.030 1.600 Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk năm 2013 Phụ lục số Ảnh hƣởng che bóng đến nhiệt độ khơng khí vƣờn hồ tiêu NhiƯt ®é (0C) Mô hình 32.0 Đối chứng 30.0 28.0 26.0 24.0 22.0 Thêi gian 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 117 Phụ lục số Ảnh hƣởng che bóng đến ẩm độ khơng khí vƣờn hồ tiờu Độ ẩm (%) Mô hình Đối chứng 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 Thêi gian 40,0 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 Nguồn: Viện KHKT NLN Tây Nguyên năm 2010 Phụ lục số 8: Quy trình canh tác hồ tiêu qua thời kỳ Chỉ tiêu Làm đất Đào hố (chơn trụ) Trồng Bón phân Làm cỏ Phun thuốc Tƣới X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Chỉ tiêu Làm cỏ Bón phân Phun thuốc Tƣới Thu hoạch Làm cành Tạo bồn X X X X X X Chỉ tiêu Trồng lại Làm cỏ Bón phân Phun thuốc Tƣới Hồ tiêu năm X X 10 11 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X Hồ tiêu năm 2, X X X X X X X X X X X X X X 10 11 12 X X X X X X X X X X X X Hồ tiêu kinh doanh X X X X X X X X X X X X X 10 X X X 11 X X X X X 12 118 Phụ lục số 9: Định lƣợng phân bón cho hồ tiêu Stt Chỉ tiêu Trồng Năm Năm Kinh doanh Stt Năm tuổi Urê 150 350 550 750 Kg /ha/năm gr/trụ/năm Lân SA Kali Urê SA Lân VĐ VĐ 50 1000 70 75 25 500 150 1000 170 180 75 500 250 1000 500 270 120 500 300 1000 700 370 150 500 Loại (phân NPK) Năm trồng Năm thứ Năm thứ Các năm KD 16-16-8 20-20-15 16-16-8 20-20-15 16-16-8 20-20-15 15-10-15 16-8-16 Kali 35 80 250 350 Liều lƣợng (kg/trụ) 0,2 – 0,3 0,5 – 0,6 0,6 – 0,8 1,3 -1,5 Phụ lục số 10: Định lƣợng nƣớc tƣới theo tiêu chẩn Stt Chỉ tiêu Tiêu trồng Tiêu kiến thiết Tiêu kinh doanh Đất Bazan Lƣợng nƣớc (lít/trụ) 30-40 60-80 100-120 Chu kỳ (ngày) 10-Jul 15-Oct 20-25 Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk 119 Phụ lục số 11: Quy hoạch phát triển trồng lâu năm huyện Ea Kar đến năm 2020 TT CHỈ TIêu Cây lâu năm NĂM 2015 DT GT Sản lƣợng (ha) (tấn) 15.200 NĂM 2020 DT GT Sản lƣợng (ha) (tấn) 16.000 Cây cà phê 6.300 12.600 6.300 Cây Điều Cây Tiêu 3.000 1.200 3.000 3.600 2.000 1.500 Cây Ca cao 1.200 1.560 1.500 Cây Cao Su 2.000 Trong KD: Cây ăn qủa: Trong đó: CâyCây Mít Cây Sầu riêng Cây khác 300 1.500 180 6.705 1.000 1.700 200 700 270 330 780 4.200 405 1.320 300 750 300 350 6.1 6.2 6.3 6.4 3.000 Địa điểm TT Ea Kar, Xuân Phú, Cƣ Huê, 12.600 Ea Đar, Ea Kmút, Cƣ Ni, Cƣ Yang, Ea Ô 2.000 Ea Ô, Cƣ Ni, Ea Sar 4.500 Xuân Phú, Cƣ huê, Cƣ Ni, Ea Kmút, TT Ea Kar 1.950 Ea Sar, Ea Sơ, Cƣ Ni, Xn Phú, Ea Ơ, Ea Đar, TT Ea Knốp Cƣ Elang, Cƣ Bông, Cƣ Prông, Cƣ Ni, Ea Tyh,… Công ty Cà phê 52 1.000 7.520 Các xã, thị trấn 1.170 4.500 450 1.400 Nguồn: Quy hoạch tổng thể KT – XH huyện Ea Kar đến năm 2020 120 Phụ lục số 12: Bản đồ trạng thích nghi hồ tiêu tỉnh Đăk Lăk Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk 121 Phụ lục số 13 Bản đồ quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk ... vấn đề chung phát triển hồ tiêu Chƣơng 2: Thực trạng phát triển hồ tiêu địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk Chƣơng 3: Các giải pháp phát triển hồ tiêu địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk 4 Tổng... cách toàn diện phát triển hồ tiêu địa bàn huyện Ea Kar 7 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÂY HỒ TIÊU VÀ PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 1.1.1 Cây hồ tiêu đặc điểm... CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÂY HỒ TIÊU VÀ PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 1.1.1 Cây hồ tiêu đặc điểm kinh tế kỹ thuật hồ tiêu 1.1.2 Khái niệm phát triển hồ tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện EA KAR, tỉnh đăk lăk , Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện EA KAR, tỉnh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn