Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (HOSE)

128 36 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ CHÍNH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH (HOSE) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ CHÍNH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH (HOSE) Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Chính MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Cách tiếp cận, phƣơng pháp phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 1.1.1 Vốn luân chuyển 1.1.2 Quản trị vốn luân chuyển 11 1.2 KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP 20 1.2.1 Hệ số sinh lời .20 1.2.2 Các tiêu phản ánh khả sinh lời 20 1.3 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN LÊN KHẢ NĂNG SINH LỜI 22 1.3.1 Phân tích tác động quản trị vốn luân chuyển lên khả sinh lời 22 1.3.2 Tác động quản trị vốn luân chuyển lên khả sinh lời nghiên cứu trƣớc 26 CHƢƠNG NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HỒ CHÍ MINH (HOSE) 32 2.1 DỮ LIỆU 32 2.1.1 Giới thiệu Sở Giao Dịch Chứng Khốn Hồ Chí Minh 32 2.1.2 Dữ liệu nghiên cứu .32 2.1.3 Chọn loại liệu 33 2.2 BIẾN NGHIÊN CỨU 33 2.2.1 Biến Phụ Thuộc 34 2.2.2 Biến Độc Lập .34 2.3 CÁC GIẢ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 37 2.3.1 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu .37 2.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 38 CHƢƠNG KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HỒ CHÍ MINH 42 3.1 THỰC HIỆN THỐNG KÊ MÔ TẢ .42 3.2 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN 47 3.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY .49 3.3.1 Phân tích hồi quy cho tồn mẫu 49 3.3.2 Phân tích hồi quy theo ngành .58 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 71 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 71 4.1.1 Chính sách quản lý khoản phải thu 72 4.1.2 Chính sách quản lý hàng tồn kho .76 4.1.3 Chính sách quản lý khoản phải trả .78 4.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 78 4.3 KIẾN NGHỊ 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CCC : Kỳ luân chuyển tiền mặt CR : Tỷ số toán hành DR : Tỷ lệ nợ FEM : Mô hình ảnh hƣởng cố định GOP : Tỷ suất lợi nhuận hoạt động gộp IP : Kỳ lƣu kho LNS : Quy mô công ty PP : Kỳ phải trả REM : Mơ hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên ROA : Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản RP : Kỳ phải thu SGDCKTPHCM : Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh VLC : Vốn luân chuyển DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Trang Sơ lƣợc nghiên cứu thực nghiệm trƣớc tác động quản trị vốn luân chuyển lên khả sinh lời doanh nghiệp 28 3.1 Thống kê mô tả 46 3.2 Ma trận tƣơng quan 47 3.3 Kết mơ hình ảnh hƣởng cố định (FEM) với biến phụ thuộc ROA 3.4 51 Kết hồi quy theo mơ hình với ảnh hƣởng ngẫu nhiên (REM) với biến phụ thuộc ROA 52 3.5 Kết kiểm định Hausman 54 3.6 Kết hồi quy toàn mẫu 55 3.7 Kiểm định tồn mơ hình 56 3.8 Kết hồi quy theo ngành FEM 61 3.9 Kết hồi quy theo ngành REM 62 3.10 Kết hồi quy theo ngành 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản trị vốn luân chuyển mà cụ thể quản trị tài sản ngắn hạn quản trị nợ ngắn hạn, nội dung quan trọng quản trị tài loại hình doanh nghiệp Ở Việt Nam, quản trị vốn luân chuyển chủ đề không mới, vấn đề đ đƣợc xem xét ngày định giám đốc tài c ng ty Tuy nhiên, ối cảnh kinh tế gặp nhiều kh khăn, oanh nghiệp VN phải đối mặt với ất ổn tiềm n nhiều rủi ro nhƣ th việc nâng cao hiệu quản trị c ng ty đ c quản trị vốn luân chuyển lại trở thành chủ đề thu h t quan tâm đặc iệt t g c độ nhà quản trị oanh nghiệp Quản trị vốn luân chuyển nhƣ để gia tăng khả sinh lợi điều kiện kinh tế vấn đề nan giải doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp v a nhỏ Hiểu đƣợc tầm quan trọng vấn đề này, mục tiêu đề tài xem xét tác động thành phần vốn luân chuyển lên khả sinh lời doanh nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm nghiên cứu tác động quản trị vốn luân chuyển đến khả sinh lời doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh Qua đ r t kết luận c sở khoa học để ứng dụng vào việc quảndoanh nghiệp nhằm cải thiện nâng cao khả sinh lời doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh nói riêng tồn doanh nghiệp Việt Nam nói chung Câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu mối quan hệ quản trị vốn luân chuyển khả sinh lời doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh (HOSE) Ta lần lƣợt làm rõ vấn đề sau: - Thứ nhất: Quản trị vốn luân chuyển c tác động đến khả sinh lời công ty hay không? - Thứ hai: Nếu c tác động có quan hệ chiều hay ngƣợc chiều - Thứ ba: Kết nghiên cứu có khác so với nghiên cứu trƣớc giới Việt Nam hay không? - Thứ tƣ: C thể dự đoán đƣợc tỷ suất sinh lời dựa vào cấu trúc vốn ln chuyển doanh nghiệp thơng qua mơ hình hồi quy Cách tiếp cận, phƣơng pháp phạm vi nghiên cứu - Cách tiếp cận: Để nghiên cứu mối quan hệ việc quản trị vốn luân chuyển khả sinh lời c ng ty tác giả tiến hành thực nghiệm ữ liệu c áo cáo tài oanh nghiệp niêm yết Sở Giao Dịch Chứng Khốn Hồ Chí Minh - Phƣơng pháp nghiên cứu: tác giả áp ụng hai phƣơng pháp nghiên cứu: phân tích tƣơng quan phân tích hồi quy (sử ụng phần mềm SPSS, EVIEWS,…) cụ thể phƣơng pháp ƣớc lƣợng hiệu ứng cố định FEM, nh quân tối thiểu, m h nh nh quân tối thiểu tổng quát GLS… - Phạm vi nghiên cứu: Các oanh nghiệp niêm yết Sở Giao Dịch Chứng Khốn Hồ Chí Minh, Việt Nam Những c ng ty kh ng ao gồm c ng ty tài nhƣ ngân hàng, ảo hiểm, chứng khốn… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu giúp ta xem xét quản trị vốn luân chuyển có ảnh hƣởng ảnh hƣởng nhƣ đến khả sinh lời Để t đ t m giải pháp nhằm nâng cao khả sinh lời doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh (Hose) Kết nhân rộng để áp dụng cho doanh nghiệp khác niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 18 HVG 2014 0.12403 0.04455 92.19 72.73 33.27 131.64 1.29677 0.64708 12.95545 19 ICF 2010 0.14887 0.05434 116.55 138.78 19.56 235.77 1.11269 0.53178 11.57667 19 ICF 2011 0.13270 0.02835 129.69 127.44 12.57 244.56 1.09131 0.58582 11.59978 19 ICF 2012 0.07861 0.00114 782.63 275.59 35.52 1,022.70 1.07629 0.59069 11.61658 19 ICF 2013 0.10299 0.00373 541.89 127.10 21.15 647.84 1.49078 0.53238 11.59006 19 ICF 2014 0.10267 0.01246 372.14 104.70 39.52 437.31 1.47866 0.52383 11.58199 20 KDC 2010 0.13599 0.12460 87.26 176.06 58.30 205.01 2.25294 0.25528 20 KDC 2011 0.28687 0.09632 28.25 31.20 19.24 40.20 1.43451 0.67135 12.76584 20 KDC 2012 0.33892 0.06300 53.97 68.43 41.21 81.18 1.69200 0.25898 12.74152 20 KDC 2013 0.30982 0.08287 43.80 69.71 39.43 74.08 2.53554 0.25141 12.80470 20 KDC 2014 0.27246 0.07536 41.45 60.58 36.53 65.49 2.81541 0.22284 12.89630 21 KMR 2010 0.18364 0.06432 77.68 172.38 22.58 227.47 1.93166 0.31987 11.78771 21 KMR 2011 0.10716 0.00637 117.08 243.19 26.82 333.46 2.19460 0.29234 11.79490 21 KMR 2012 0.11025 0.00565 203.50 197.77 27.13 374.14 2.11797 0.28051 11.79304 21 KMR 2013 0.11051 0.03158 230.68 111.05 24.84 316.89 1.62203 0.25086 11.77808 21 KMR 2014 0.10300 0.00717 206.41 86.09 20.92 271.58 1.92422 0.23706 11.81826 22 L10 2010 0.10257 0.05074 118.74 59.28 39.22 138.80 0.90891 0.89132 11.81601 22 L10 2011 0.11461 0.03680 99.59 60.43 42.09 117.93 0.09072 0.88493 11.90604 9.70242 Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 22 L10 2012 0.11335 0.03225 108.95 73.55 39.31 143.18 1.11166 0.80235 11.90542 22 L10 2013 0.09253 0.02951 109.01 76.65 25.04 160.62 1.45776 0.86989 11.96824 22 L10 2014 0.07203 0.02820 127.49 86.59 23.91 190.17 1.75528 0.82132 11.98477 23 LAF 2010 0.00018 0.29460 41.68 15.61 2.83 54.46 2.71005 0.36660 11.54945 23 LAF 2011 0.15913 0.01916 134.17 17.62 4.79 147.00 1.29344 0.91145 11.85952 23 LAF 2012 0.37940 -0.31724 114.45 14.42 2.97 125.90 0.90399 0.32153 11.37244 23 LAF 2013 0.20551 0.15832 54.35 18.86 3.43 69.77 1.44152 0.34711 11.27599 23 LAF 2014 0.18346 0.05428 36.66 16.31 8.95 44.01 1.33379 0.52872 11.38055 24 LBM 2010 0.27083 0.06098 69.33 60.98 30.59 99.72 2.07348 0.33485 11.30017 24 LBM 2011 0.28525 0.07622 59.24 49.65 22.35 86.55 2.30818 0.31489 11.29413 24 LBM 2012 0.33470 0.08136 73.76 43.58 26.45 90.88 3.05878 0.14945 11.19594 24 LBM 2013 0.34046 0.12032 76.54 36.53 19.81 93.27 3.76000 0.12873 11.20381 24 LBM 2014 0.26802 0.07058 68.64 43.30 14.29 97.66 3.71049 0.14730 11.21676 25 LIX 2009 1.21863 0.00 0.00 0.00 0.00 2.61368 #DIV/0! 11.47136 25 LIX 2010 0.20177 0.22261 35.30 31.80 26.47 40.63 2.69968 0.35962 11.54421 25 LIX 2011 0.45758 0.17104 35.13 27.61 29.36 33.39 1.92409 0.41965 11.60932 25 LIX 2012 0.50914 0.13839 37.30 24.71 27.82 34.19 1.84972 0.41594 11.66022 - Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 25 LIX 2013 0.50033 0.13905 36.57 28.99 21.97 43.59 2.12550 0.41925 11.72563 25 LIX 2014 0.55432 0.14075 32.42 25.62 18.93 39.12 1.94323 0.43608 11.78963 26 LM8 2010 0.07198 0.02992 155.36 104.75 9.51 250.60 1.05960 1.00740 11.84634 26 LM8 2011 0.10192 0.02381 335.58 108.13 8.93 434.77 1.11513 1.09781 12.04755 26 LM8 2012 0.09665 0.03502 211.27 80.26 3.49 288.04 1.15472 0.84871 12.03948 26 LM8 2013 0.08598 0.03442 172.42 73.83 4.99 241.27 1.07100 0.92960 12.11178 26 LM8 2014 0.08121 0.03574 189.95 72.19 4.78 257.35 1.06316 0.89567 12.15659 27 LSS 2010 0.30843 0.23665 58.07 78.72 29.31 107.48 4.04984 0.28209 12.19030 27 LSS 2011 0.27733 0.22075 44.92 102.54 16.40 131.06 2.42826 0.42025 12.34078 27 LSS 2012 0.06579 0.01530 68.49 116.21 17.62 167.08 1.09941 0.57548 12.42750 27 LSS 2013 0.10342 0.01711 94.31 71.85 20.69 145.47 1.11746 0.36321 12.33904 27 LSS 2014 0.09239 0.02098 73.96 59.29 16.25 116.99 1.11941 0.35007 12.35052 28 TCR 2010 0.26123 0.05474 105.93 53.52 54.44 105.01 1.42941 0.41593 12.04562 28 TCR 2011 0.21353 0.06026 93.43 42.30 55.67 80.06 1.09924 0.65111 12.19851 28 TCR 2012 0.16126 0.00219 94.80 37.79 56.94 75.65 1.03007 0.59747 12.21635 28 TCR 2013 0.14177 -0.03546 96.65 36.33 57.58 75.39 0.98511 0.63004 12.21563 28 TCR 2014 0.20890 0.00116 87.15 34.94 54.80 67.30 0.99356 0.62871 12.21380 29 TCM 2010 0.20309 0.11027 92.78 40.75 38.35 95.18 1.07440 0.67984 12.28191 Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 29 TCM 2011 0.17404 0.05694 120.79 29.08 38.53 111.35 1.14166 0.66807 12.31246 29 TCM 2012 0.08518 -0.01003 112.15 31.23 27.90 115.48 0.96089 0.66503 12.29354 29 TCM 2013 0.17370 0.06261 101.04 29.31 25.53 104.81 1.01517 0.63061 12.29870 29 TCM 2014 0.18264 0.08315 102.86 27.03 22.01 107.89 1.00839 0.61570 12.31389 30 RAL 2010 0.24451 0.03312 195.61 24.06 12.99 206.67 1.21796 0.66306 12.06819 30 RAL 2011 0.31967 0.04670 207.03 21.30 12.15 216.18 1.22451 0.73355 12.14611 30 RAL 2012 0.31176 0.05075 194.17 24.44 11.76 206.85 1.24535 0.71220 12.18504 30 RAL 2013 0.25370 0.05188 171.40 29.88 11.30 189.98 1.25521 0.76905 12.24857 30 RAL 2014 0.24157 0.03236 187.80 30.05 17.89 199.96 1.17383 0.87757 12.35875 31 PAC 2010 0.33524 0.14688 95.14 20.00 11.82 103.32 1.38316 0.70232 12.04275 31 PAC 2011 0.34992 0.08456 121.92 19.43 22.20 119.16 1.20893 0.55659 12.07449 31 PAC 2012 0.32922 0.05499 117.83 29.60 37.10 110.32 1.18286 0.52759 12.05899 31 PAC 2013 0.24247 0.04761 108.95 26.75 55.63 80.07 1.08633 0.72200 12.15551 31 PAC 2014 0.30159 0.05557 104.38 15.82 42.75 77.45 1.17152 0.55195 12.09750 32 MSN 2010 0.11319 0.18682 27.97 19.51 40.60 6.88 1.43472 0.63816 13.32489 32 MSN 2011 0.09112 0.09126 41.22 31.49 39.55 33.16 3.45896 0.43938 13.52599 32 MSN 2012 0.10880 0.05431 34.75 32.43 41.25 25.93 1.94198 0.52565 13.58770 32 MSN 2013 0.10751 0.03069 42.95 29.31 50.37 21.90 1.14460 0.54555 13.66747 Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ tốn hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mơ công ty(LNS) 32 MSN 2014 0.12460 0.04096 51.45 69.79 37.34 83.89 1.39261 0.62412 13.72399 33 SHI 2010 0.22823 0.09638 67.73 78.97 20.97 125.73 1.53073 0.72444 12.04579 33 SHI 2011 0.18149 0.01458 67.21 63.89 20.62 110.48 0.96698 0.80956 12.16648 33 SHI 2012 0.16450 0.00827 72.72 61.64 32.82 101.54 1.03974 0.77033 12.20797 33 SHI 2013 0.18318 0.00470 112.92 63.61 58.43 118.10 1.05781 0.68948 12.15345 33 SHI 2014 0.17462 0.02116 127.67 55.79 60.59 122.86 1.09222 0.79485 12.22415 34 SCD 2010 0.41520 0.13086 30.86 27.07 26.48 31.45 2.94435 0.25379 11.30831 34 SCD 2011 0.35794 0.10460 34.73 24.87 31.18 28.41 2.85851 0.28890 11.36519 34 SCD 2012 0.36966 0.10797 57.41 22.75 42.56 37.60 3.38926 0.24031 11.36670 34 SCD 2013 0.37128 0.09730 49.09 13.75 41.27 21.56 2.14597 0.45026 11.48617 34 SCD 2014 0.38903 0.07406 40.14 42.98 64.18 18.94 2.23629 0.34336 11.46794 35 SRC 2010 0.03611 0.19868 83.81 49.76 9.97 123.60 3.98581 0.20869 11.41516 35 SRC 2011 0.45684 0.20270 136.09 57.38 35.85 157.62 2.87386 0.29594 11.49911 35 SRC 2012 0.35090 0.18336 172.91 66.76 80.78 158.89 2.30703 0.41983 11.62738 35 SRC 2013 0.34338 0.17262 161.49 69.51 68.99 162.02 2.19833 0.37360 11.67033 35 SRC 2014 0.35492 0.17214 167.86 81.51 53.16 196.22 2.57101 0.32419 11.73026 36 SVI 2010 0.26244 0.16725 37.31 64.71 50.82 51.19 1.12296 0.89124 11.46315 36 SVI 2011 0.26131 0.14848 43.97 75.33 67.80 51.50 1.31317 0.75904 11.63848 Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 36 SVI 2012 0.22339 0.12186 40.07 69.43 56.00 53.49 1.03531 0.72750 11.74010 36 SVI 2013 0.24388 0.11604 45.93 65.04 48.61 62.36 1.28155 0.64100 11.78595 36 SVI 2014 0.23148 0.10048 52.34 69.24 47.15 74.43 1.36385 0.62163 11.82568 37 TAC 2010 0.40779 0.11017 42.82 5.03 31.85 16.00 1.30625 0.72198 11.97505 37 TAC 2011 0.33203 0.02593 46.64 5.01 26.92 24.73 1.18257 0.69762 12.00081 37 TAC 2012 0.36831 0.06294 51.63 7.46 35.33 23.76 1.22621 0.61477 12.01149 37 TAC 2013 0.34044 0.05856 22.65 8.61 40.40 -9.14 1.24442 0.72298 12.08728 37 TAC 2014 0.35468 0.05202 1.70 8.27 43.02 -33.05 1.32015 0.63446 12.08258 38 POM 2010 0.17679 0.09688 82.84 59.83 21.94 120.73 1.39973 0.71016 12.88447 38 POM 2011 0.13949 0.04966 84.60 68.27 32.16 120.71 1.15570 0.71153 12.93819 38 POM 2012 0.05301 0.00059 76.80 69.42 28.66 117.56 1.03396 0.71117 12.94475 38 POM 2013 0.04639 -0.02380 81.54 73.48 17.17 137.86 1.03613 0.62577 12.87473 38 POM 2014 0.04635 -0.00338 100.14 63.34 15.45 148.03 0.98987 0.83065 12.97173 39 NHS 2010 0.28624 0.28000 41.23 70.13 16.62 94.73 1.93721 0.58988 11.62561 39 NHS 2011 0.22761 0.17410 20.94 60.77 11.65 70.06 0.93520 0.61940 11.79772 39 NHS 2012 0.14641 0.10540 22.76 65.66 12.66 75.76 1.08804 0.47306 11.96067 39 NHS 2013 0.22650 0.08736 25.47 5.39 3.09 27.77 1.21343 0.80136 12.47081 39 NHS 2014 0.31437 0.08845 55.45 2.92 5.52 52.85 1.31286 0.52966 12.45158 Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 40 NKG 2010 0.77096 0.08308 89.04 38.21 35.28 91.98 1.15885 0.99199 12.21238 40 NKG 2011 0.10635 0.00647 113.05 66.04 45.73 133.36 0.91645 0.86956 12.28617 40 NKG 2012 0.05185 -0.04996 107.78 41.10 54.92 93.96 0.89465 0.94941 12.35713 40 NKG 2013 0.12998 0.02255 70.36 26.00 49.69 46.67 0.91381 0.86693 12.36612 40 NKG 2014 0.10807 0.02914 59.45 30.68 68.57 21.56 0.98575 0.92405 12.46788 41 MCP 2010 0.20298 0.08590 142.10 40.86 15.00 167.96 2.02021 0.45461 11.35811 41 MCP 2011 0.26189 0.12938 154.71 33.16 24.60 163.27 1.75698 0.50673 11.48438 41 MCP 2012 0.18117 0.07138 164.21 48.91 23.12 190.00 1.74450 0.40236 11.44076 41 MCP 2013 0.19270 0.07860 137.17 49.57 29.46 157.28 1.39029 0.52681 11.50656 41 MCP 2014 0.13766 0.03666 149.32 77.62 87.19 139.75 1.50489 0.61782 11.57045 42 NAV 2010 0.19952 0.07457 104.14 102.96 40.95 166.14 1.91239 0.35496 11.17891 42 NAV 2011 0.22998 0.07466 144.09 91.48 43.04 192.53 1.75155 0.45261 11.22930 42 NAV 2012 0.14400 0.02539 190.95 91.83 35.53 247.25 1.53540 0.50848 11.26273 42 NAV 2013 0.14863 0.02099 184.89 87.76 28.38 244.28 1.59278 0.45618 11.25213 42 NAV 2014 0.22652 0.04478 160.80 71.09 26.26 205.64 1.83321 0.38541 11.21681 43 RDP 2010 0.15075 0.04557 91.52 42.78 34.43 99.87 1.12457 0.66924 11.64987 43 RDP 2011 0.21300 0.03696 94.41 36.92 33.70 97.63 1.10633 0.67598 11.70026 43 RDP 2012 0.21985 0.05842 91.87 38.04 30.58 99.34 1.08736 0.68128 11.74943 Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 43 RDP 2013 0.19369 0.06066 86.67 43.03 28.89 100.82 1.05906 0.66802 11.77394 43 RDP 2014 0.14945 0.04413 84.13 54.89 28.10 110.92 0.97873 0.74805 11.87269 44 CTI 2010 0.20935 0.06056 111.74 121.16 283.90 -51.01 1.19239 0.58933 11.67734 44 CTI 2011 0.09666 0.01108 140.76 205.98 198.83 147.91 1.33558 0.88027 11.89511 44 CTI 2012 0.04823 0.00127 247.90 293.75 73.22 468.43 0.93995 0.97887 12.06949 44 CTI 2013 0.03538 0.00166 225.33 193.57 113.17 305.73 0.78647 1.03827 12.24187 44 CTI 2014 0.05660 0.00772 208.32 183.10 171.16 220.26 0.76486 0.94023 12.39713 45 CDC 2010 0.08693 0.04669 257.07 231.15 126.39 361.82 1.53064 0.77067 11.85901 45 CDC 2011 0.06257 0.02445 527.16 324.06 172.03 679.19 1.61644 0.61312 11.83353 45 CDC 2012 0.03281 0.00337 625.83 380.05 109.19 896.69 1.49487 0.72160 11.90086 45 CDC 2013 0.02987 0.00266 926.79 442.94 143.54 1,226.18 1.53213 0.65956 11.88626 45 CDC 2014 0.04386 0.01007 781.24 248.08 99.68 929.64 1.84091 0.70287 11.90762 46 CII 2010 0.04917 0.12771 1,006.68 506.69 292.00 1,221.37 1.62907 0.70273 12.54882 46 CII 2011 0.03358 0.03064 1,593.28 763.96 489.21 1,868.04 1.85568 0.87748 12.69895 46 CII 2012 0.02534 0.08393 912.45 760.97 469.37 1,204.05 0.79412 0.85619 12.82202 46 CII 2013 0.05867 0.01621 494.65 225.19 404.01 315.83 0.74154 0.82171 12.90399 46 CII 2014 0.05630 0.06384 83.04 75.64 69.09 89.59 1.26286 0.68246 12.95595 47 HTI 2010 0.16139 0.06435 16.38 53.91 30.10 40.20 1.93100 0.53464 11.80071 Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 47 HTI 2011 0.19234 0.08010 12.80 38.90 27.23 24.46 1.73487 0.35296 11.70464 47 HTI 2012 0.13513 0.06690 4.01 40.32 45.98 -1.64 1.13024 0.63614 11.83623 47 HTI 2013 0.08140 0.04482 6.11 39.19 77.44 -32.14 0.50350 0.80404 11.99694 47 HTI 2014 0.05651 0.03306 4.76 34.33 93.06 -53.97 1.27397 0.78345 12.08659 48 HU1 2010 0.05525 0.02535 211.20 29.34 112.54 128.00 1.20644 1.02850 11.79774 48 HU1 2011 0.11224 0.06013 208.53 58.37 127.77 139.12 1.16781 1.08016 12.06931 48 HU1 2012 0.07270 0.01636 517.85 174.13 243.58 448.40 1.19548 0.72808 11.98434 48 HU1 2013 0.03701 0.00791 319.47 126.42 91.70 354.19 1.19353 0.80544 11.97541 48 HU1 2014 0.01416 0.00207 915.01 517.20 221.80 1,210.41 1.26940 0.67445 11.87430 49 HU3 2010 0.07022 0.04018 376.82 120.88 180.57 317.13 1.17901 0.89485 11.92964 49 HU3 2011 0.14806 0.06496 262.93 89.62 101.88 250.67 1.32206 0.64194 11.82503 49 HU3 2012 0.08099 0.03681 462.39 182.45 141.07 503.78 1.29158 0.77730 11.85006 49 HU3 2013 0.04824 0.02543 439.87 180.89 92.10 528.66 1.42315 0.72607 11.82884 49 HU3 2014 0.07041 0.01905 434.52 134.21 59.76 508.97 2.15746 0.72248 11.81532 50 MDG 2010 0.15167 0.07498 162.10 52.15 86.33 127.91 1.17775 0.56528 11.60680 50 MDG 2011 0.08418 0.01253 339.79 196.30 208.20 327.89 1.15886 0.71077 11.70295 50 MDG 2012 0.01177 0.00885 194.11 339.13 113.46 419.78 1.08788 0.58059 11.66863 50 MDG 2013 0.06303 0.00384 176.31 244.26 79.58 340.99 1.01734 0.58463 11.65004 Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA 50 MDG 2014 0.04424 -0.09874 51 PTC 2010 0.10339 51 PTC 2011 0.09888 Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 205.21 217.21 86.17 336.25 0.87791 0.57186 11.56778 0.00100 99.99 279.20 68.58 310.61 1.52713 0.43559 11.64209 0.00421 130.03 252.90 75.61 307.32 1.66439 0.42203 11.63717 51 PTC 2012 0.02800 -0.14749 181.49 336.50 81.03 436.97 1.48852 0.42579 11.55651 51 PTC 2013 0.03551 0.00348 319.45 448.58 142.03 625.99 1.78345 0.39540 11.52151 51 PTC 2014 0.03636 0.01012 255.32 373.78 108.29 520.81 2.22201 0.38544 11.51251 52 C47 2010 0.11334 0.02711 49.00 105.30 47.95 106.36 1.07513 1.00893 12.09150 52 C47 2011 0.14986 0.01912 82.97 155.23 63.98 174.23 1.06337 0.90940 12.11854 52 C47 2012 0.11034 0.01480 181.92 164.14 79.16 266.89 1.03721 0.99093 12.20485 52 C47 2013 0.08673 0.01237 140.28 147.90 52.75 235.43 1.25919 0.97903 12.27626 52 C47 2014 0.08065 0.01518 320.34 199.70 110.75 409.28 1.15504 0.95919 12.33650 53 DHA 2010 0.23819 0.14870 83.33 48.31 20.49 111.16 2.10829 0.16097 11.57642 53 DHA 2011 0.21371 0.10164 99.55 55.47 23.73 131.29 2.03284 0.16930 11.58166 53 DHA 2012 0.11255 0.04199 50.90 66.38 12.91 104.37 2.07189 0.14453 11.56371 53 DHA 2013 0.05848 0.02387 25.70 109.95 9.93 125.72 2.67589 0.09980 11.53251 53 DHA 2014 0.09292 0.04510 5.95 107.12 3.13 109.94 5.00458 0.05814 11.52090 Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 54 BMC 2010 0.22038 0.14468 127.31 53.20 0.49 180.01 2.48188 0.30276 11.22942 54 BMC 2011 0.50685 0.42790 50.25 32.17 0.09 82.33 3.17447 0.32558 11.41087 54 BMC 2012 0.58982 0.32687 99.80 27.44 2.11 125.13 2.47393 0.25514 11.43304 54 BMC 2013 0.52711 0.29427 106.86 14.25 2.02 119.08 2.88547 0.21456 11.43586 54 BMC 2014 0.18250 0.07956 276.99 49.21 0.95 325.25 5.27180 0.12678 11.40943 55 KSA 2010 0.16936 0.32658 48.82 306.81 258.07 97.56 1.53032 0.55161 11.50433 55 KSA 2011 0.06726 0.02570 88.97 897.44 708.26 278.15 1.21416 0.36355 11.55620 55 KSA 2012 0.07028 0.03518 188.89 944.95 599.77 534.08 1.39019 0.27960 11.54615 55 KSA 2013 0.03839 0.04691 645.54 1,217.74 322.57 1,540.70 7.18351 0.09539 11.64121 55 KSA 2014 0.03369 0.05898 190.59 401.01 107.08 484.53 3.32614 0.12934 11.68749 56 KSH 2010 0.13593 0.13155 85.20 188.78 43.08 230.90 0.96855 0.21179 11.27628 56 KSH 2011 0.07208 0.00207 105.09 188.50 65.99 227.59 0.59623 0.41133 11.31016 56 KSH 2012 0.05274 -0.06850 116.79 143.48 55.29 204.99 0.45199 0.47616 11.31932 56 KSH 2013 0.07343 0.00845 204.22 110.59 63.35 251.46 0.53329 0.56647 11.37834 56 KSH 2014 0.06769 0.04265 67.33 101.10 37.25 131.18 5.51020 0.03685 11.46080 57 KSS 2010 0.16987 0.20571 112.26 101.99 73.50 140.75 1.90073 0.55215 11.81761 57 KSS 2011 0.05853 0.00900 215.32 191.20 53.66 352.86 1.46677 0.54306 11.87174 57 KSS 2012 0.06388 0.00265 280.63 305.61 53.29 532.96 1.17423 0.88217 12.09509 Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 57 KSS 2013 0.00505 0.01564 658.85 937.90 109.51 1,487.24 1.14831 1.74473 11.20455 57 KSS 2014 0.00047 0.00389 639.46 878.89 88.88 1,429.47 1.84621 1.37753 12.27198 58 KTB 2010 0.08540 0.95212 11.94 43.32 12.56 42.71 0.67482 0.35071 11.55909 58 KTB 2011 0.07746 0.05994 11.46 52.92 12.44 51.94 0.56833 0.27178 11.60365 58 KTB 2012 0.00917 0.10992 60.07 447.30 80.73 426.63 3.18854 0.15636 11.52201 58 KTB 2013 0.01594 0.00492 196.24 1,227.71 332.88 1,091.07 2.21306 0.28536 11.57753 58 KTB 2014 0.01065 0.00779 77.44 483.01 171.66 388.79 2.87765 0.30422 11.74540 59 NNC 2010 0.66359 0.48826 23.52 22.79 20.05 26.26 2.84119 0.22063 11.20204 59 NNC 2011 0.50688 0.46102 51.63 19.46 20.49 50.61 2.62871 0.29770 11.35471 59 NNC 2012 0.41841 0.34776 62.66 15.62 18.34 59.94 2.94781 0.23615 11.34294 59 NNC 2013 0.40452 0.31229 62.69 15.49 16.43 61.75 3.39943 0.23829 11.38199 59 NNC 2014 0.40506 0.35459 122.14 12.77 19.46 115.45 2.98378 0.32929 11.54035 60 DXV 2010 0.05684 0.04312 12.83 62.50 47.78 27.54 0.79408 0.90264 11.79735 60 DXV 2011 0.02160 -0.00796 14.45 39.49 45.91 8.04 0.57773 0.86280 11.81565 60 DXV 2012 0.01258 0.00670 18.78 30.77 43.63 5.92 0.56076 0.88864 11.84555 60 DXV 2013 0.08432 0.00986 19.44 45.54 48.46 16.53 1.56875 0.25278 11.34101 60 DXV 2014 0.12902 0.02488 14.58 48.50 37.64 25.43 1.90809 0.40985 11.28342 61 HMC 2010 0.12010 0.03501 34.74 20.53 6.77 48.50 1.05216 0.77949 12.03583 Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 61 HMC 2011 0.14631 0.07182 25.32 19.41 8.91 35.83 1.11818 0.74746 12.07873 61 HMC 2012 0.13434 0.02431 35.80 31.28 15.57 51.51 1.15958 0.62308 12.01633 61 HMC 2013 0.13284 0.02182 50.58 36.90 17.61 69.87 1.16426 0.67156 12.01558 61 HMC 2014 0.11318 0.02110 57.44 39.41 22.44 74.42 1.09800 0.71549 12.03838 62 HTL 2010 0.21520 0.06886 78.07 28.33 51.46 54.94 2.07481 0.30790 11.13628 62 HTL 2011 0.16553 0.05260 90.96 22.95 61.77 52.14 1.69717 0.36128 11.14042 62 HTL 2012 0.15756 0.02422 74.18 21.37 39.68 55.88 1.65229 0.38536 11.15338 62 HTL 2013 0.21215 0.11382 49.70 13.19 37.56 25.33 1.36864 0.69030 11.35880 62 HTL 2014 0.25717 0.21857 48.31 16.16 39.04 25.43 1.49575 0.68533 11.53539 63 MCG 2010 0.04059 0.02911 243.31 211.88 45.51 409.68 1.83139 0.82673 12.32364 63 MCG 2011 0.03356 0.00209 150.78 137.83 27.21 261.41 1.28867 0.84249 12.19407 63 MCG 2012 0.01800 0.00029 168.43 112.35 36.64 244.13 1.13636 1.13229 12.25286 63 MCG 2013 0.03611 -0.07719 450.69 291.62 107.69 634.61 1.22377 0.98456 12.44464 63 MCG 2014 0.03394 0.01518 305.66 186.13 83.99 407.80 1.14025 0.66814 12.35406 64 PNJ 2010 0.21989 0.09414 17.58 2.60 3.32 16.85 0.95025 0.61857 12.39168 64 PNJ 2011 0.25215 0.05842 18.23 1.30 2.65 16.89 1.64888 0.65687 12.46659 64 PNJ 2012 0.23536 0.09300 52.50 3.39 5.24 50.64 1.18796 0.47568 12.40534 - Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 64 PNJ 2013 0.22650 0.06147 41.58 2.66 3.61 40.62 1.21343 0.56392 12.47081 64 PNJ 2014 0.31437 0.08845 55.45 2.92 5.52 52.85 1.31286 0.52966 12.45158 65 PTB 2010 0.29255 0.07457 30.96 42.89 12.48 61.37 9.81156 0.84218 11.78037 65 PTB 2011 0.36758 0.09565 32.57 47.67 13.98 66.26 1.04373 0.71321 11.79673 65 PTB 2012 0.29403 0.10306 44.89 44.54 16.89 72.54 1.05175 0.77773 11.87093 65 PTB 2013 0.29888 0.12215 51.18 34.43 14.75 70.87 1.07488 0.76032 11.96398 65 PTB 2014 0.29611 0.12044 55.00 34.77 13.75 76.02 1.07992 0.73244 12.03780 66 SMC 2010 0.10046 0.04083 32.98 43.81 34.64 42.16 1.12817 0.95255 12.39175 66 SMC 2011 0.13213 0.03022 27.06 43.50 35.17 35.39 1.16569 0.74382 12.37571 66 SMC 2012 0.11445 0.03071 16.66 46.41 33.31 29.76 1.22541 0.68704 12.33047 66 SMC 2013 0.08899 0.00964 29.78 38.41 36.88 31.30 1.06979 0.95828 12.48685 66 SMC 2014 0.07870 0.00571 39.94 35.53 33.37 42.11 1.04580 0.98623 12.61311 67 HRC 2010 0.21045 0.20277 54.01 14.48 9.06 59.43 1.39340 0.19529 11.70080 67 HRC 2011 0.21615 0.22829 56.23 14.06 8.99 61.30 1.38047 0.29152 11.79271 67 HRC 2012 0.06111 0.13914 67.30 14.97 11.83 70.44 1.70324 0.27008 11.81746 67 HRC 2013 0.02214 0.09591 46.93 8.01 7.02 47.92 1.87721 0.28546 11.84487 67 HRC 2014 0.01029 0.08105 46.73 17.58 4.02 60.30 0.38232 0.26252 11.83654 68 NSC 2010 0.41282 0.15716 102.93 81.58 59.53 124.98 2.84960 0.35467 11.48142 Mã ID chứng Năm khoán GOP ROA Kỳ lưu kho (IP) Kỳ phải thu (RP) Kỳ phải Trả (PP) Chu kỳ lưu chuyển tiền tệ CCC Tỷ lệ toán hiên hành (CR) Tỷ lệ nợ (DR) Quy mô công ty(LNS) 68 NSC 2011 0.44570 0.18708 138.03 80.21 70.87 147.38 1.95459 0.43330 11.55937 68 NSC 2012 0.50606 0.20702 146.59 75.69 74.22 148.06 2.48337 0.32139 11.59456 68 NSC 2013 0.53576 0.23084 145.22 76.37 60.60 160.99 3.09012 0.26978 11.64298 68 NSC 2014 0.30149 0.17813 161.42 65.62 61.52 165.52 2.32775 0.29060 11.97910 69 PHR 2010 0.30776 0.24106 43.24 42.48 1.94 83.77 0.93018 0.48140 12.36274 69 PHR 2011 0.33101 0.31020 62.54 37.27 2.28 97.53 1.15015 0.48454 12.48973 69 PHR 2012 0.21088 0.19558 77.60 51.78 2.75 126.63 1.27128 0.34020 12.49152 69 PHR 2013 0.14616 0.11539 83.40 54.36 3.22 134.54 1.34713 0.37537 12.53189 69 PHR 2014 0.08029 0.07811 73.76 38.98 5.34 107.40 1.45949 0.33066 12.53515 70 SSC 2010 0.42056 0.19868 125.33 49.76 14.90 160.18 3.98581 0.20869 11.41516 70 SSC 2011 0.45684 0.20270 136.09 57.38 35.85 157.62 2.87386 0.29594 11.49911 70 SSC 2012 0.35090 0.18336 172.91 66.76 80.78 158.89 2.30703 0.41983 11.62738 70 SSC 2013 0.34338 0.17262 161.49 69.51 68.99 162.02 2.19833 0.37360 11.67033 70 SSC 2014 0.35492 0.17214 167.86 81.51 53.16 196.22 2.57101 0.32419 11.73026 ... 2: Nghiên cứu mối quan hệ quản trị vốn luân chuyển khả sinh lời doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh (HOSE) Chƣơng 3: Kiểm định mối quan hệ quản trị vốn luân chuyển khả sinh. .. lời doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh nói riêng tồn doanh nghiệp Việt Nam nói chung Câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu mối quan hệ quản trị vốn luân chuyển khả sinh lời doanh. .. NẴNG NGUYỄN THỊ CHÍNH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH (HOSE) Chun ngành: Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (HOSE) , Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (HOSE)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn