Nghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng trường hợp thị trường máy tính bảng ở đà nẵng

180 34 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ KIM ÁNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: TRƯỜNG HỢP THỊ TRƯỜNG MÁY TÍNH BẢNG Ở ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ KIM ÁNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LỊNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: TRƯỜNG HỢP THỊ TRƯỜNG MÁY TÍNH BẢNG Ở ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG VĂN MỸ Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Kim Ánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tông quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 THƯƠNG HIỆU VÀ TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU 1.1.1 Thương hiệu 1.1.2 Tính cách thương hiệu 11 1.2 LÒNG TRUNG THÀNH VỚI THƯƠNG HIỆU 16 1.2.1 Quan điểm lòng trung thành với thương hiệu 16 1.2.2 Những lợi ích lòng trung thành thương hiệu khách hàng 17 1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU VÀ LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU 18 1.4 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 20 1.4.1 Nghiên cứu gắn kết xã hội gắn kết thương hiệu 20 1.4.2 Nghiên cứu giá trị tự thể tính cách thương hiệu 21 1.4.3 Nghiên cứu lôi tính cách thương hiệu 22 1.4.4 Nghiên cứu khác biệt tính cách thương hiệu 24 1.5 CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH KHÁCH HÀNG 25 1.5.1 Mơ hình nghiên cứu Kim & ctg (2001) 25 1.5.2 Mơ hình nghiên cứu thạc sĩ Phạm Anh Tuấn (2008), Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 26 1.5.3 Mơ hình nghiên cứu thạc sĩ Nguyễn Anh Hùng (2011), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 27 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29 2.1 GIỚI THIỆU 29 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THÚT 29 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 29 2.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 30 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.3.1 Quy trình nghiên cứu 34 2.3.2 Nghiên cứu khám phá (định tính) 34 2.3.3 Nghiên cứu thức (định lượng) 35 2.4 XÂY DỰNG THANG ĐO 35 2.4.1 Thang đo Sự gắn kết với tính cách thương hiệu 36 2.4.2 Thang đo Sự lôi tính cách thương hiệu 37 2.4.3 Thang đo Giá trị tự thể tính cách thương hiệu 37 2.4.4 Thang đo Sự khác biệt tính cách thương hiệu 38 2.4.5 Thang đo Lòng trung thành thương hiệu 38 2.5 MẪU NGHIÊN CỨU 39 2.5.1 Kích thước mẫu 39 2.5.2 Chọn mẫu 40 2.6 BẢN CÂU HỎI 40 2.7 TRIỂN KHAI THU THẬP DỮ LIỆU 41 2.8 CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH 42 2.8.1 Mã hóa liệu câu hỏi 42 2.8.2 Nhập liệu phân tích 44 2.9 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 3.1 GIỚI THIỆU 47 3.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ 47 3.2.1 Mô tả mẫu 47 3.2.2 Mô tả thang đo 49 3.3 KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC THANG ĐO 55 3.3.1 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 55 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá – EFA 57 3.4 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT 61 3.5 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU CỦA MƠ HÌNH 63 3.5.1 Kiểm định giả thuyết biến mơ hình 63 3.5.2 Kiểm định giả thuyết tḥc thành phần phụ khơng tḥc mơ hình nghiên cứu 67 3.5.3 Tổng kết giả thuyết 80 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 4.1 GIỚI THIỆU 82 4.2 TÓM TẮT KẾT QUẢ 82 4.2.1 Tóm tắt nghiên cứu 82 4.2.2 Kết nghiên cứu 83 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 85 4.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 93 4.4.1 Những hạn chế đề tài nghiên cứu 93 4.4.2 Đề xuất hướng nghiên cứu 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải EFA Phân tích nhân tố khám phá IDC Tổng sản phẩm quốc nội TP Thành phố & Và DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Nội dung Trang Bảng 2.1 Thang đo Likert điểm 36 Bảng 2.2 Thang đo Sự gắn kết với tính cách thương hiệu 36 Bảng 2.3 Thang đo Sự lôi tính cách thương hiệu 37 Bảng 2.4 Thang đo Giá trị tự thể tính cách thương hiệu 37 Bảng 2.5 Thang đo Sự khác biệt tính cách thương hiệu 38 Bảng 2.6 Thang đo Sự gắn kết với tính cách thương hiệu 38 Bảng 2.7 Mã hóa liệu câu hỏi 42 Bảng 3.1 Mô tả mẫu theo độ thương hiệu 47 Mô tả mẫu theo độ tuổi, giới tính, trình đợ học vấn, thu Bảng 3.2 nhập, cơng việc 48 Bảng 3.3 Mô tả thang đo Sự gắn kết với tính cách thương hiệu 50 Bảng 3.4 Mô tả thang đo Sự lôi với tính cách thương hiệu 51 Mô tả thang đo Giá trị tự thể tính cách Bảng 3.5 thương hiệu 52 Bảng 3.6 Mô tả thang đo Sự khác biệt tính cách thương hiệu 53 Bảng 3.7 Mơ tả thang đo Lòng trung thành thương hiệu 54 Bảng 3.8 Kết Cronbach Alpha khái niệm nghiên cứu 55 Kết EFA cho thang đo nhân tố tính cách thương Bảng 3.9 hiệu 58 Bảng 3.10 Kết EFA cho thang đo Lòng trung thành thương hiệu 59 Bảng 3.11 Các thành phần nghiên cứu 60 Bảng 3.12 Phân tích tương quan biến Lòng trung thành 63 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Nội dung Hình 1.1 Sản phẩm thương hiệu Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 Hình 1.5 Khung nghiên cứu tính cách thương hiệu Aaker (1997) Mơ hình nghiên cứu Kim & ctg (2001) Mơ hình nghiên cứu Thạc sỹ Phạm Anh Tuấn (2008) Mơ hình nghiên cứu Thạc sỹ Nguyễn Anh Hùng (2011) Trang 16 26 27 28 Hình 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 Hình 2.2 Quy trình nghiên cứu 34 Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu thức 61 Hình 3.2 Kết kiểm định tḥc mơ hình nghiên cứu 80 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Năm 2013, thị trường máy tính bảng giới đã chứng kiến sôi động thị trường hết Trong năm 2013, giá bán máy tính bảng khơng giảm nhiều diễn giai đoạn 2011-2012 Thay vào đó, hãng sản xuất chủ yếu chọn chiến lược giữ giá bán nâng cấp sản phẩm theo hướng đẹp hơn, mạnh hơn, nhiều tính May mắn hãng không tăng giá cao cho máy tính bảng đời lo ngại cạnh tranh khốc liệt từ nhiều đối thủ thị trường Số lượng máy tính bảng giao đã vượt mặt máy tính cá nhân năm 2013, máy tính bảng bỏ xa tất loại máy tính khác Mặc dù chưa thể cung cấp đầy đủ tính máy tính cá nhân máy tính bảng dần hoàn thiện, tính ngày một nhiều lên, ứng dụng chúng cuộc sống Tại thị trường Việt Nam, theo khảo sát từ hãng nghiên cứu thị trường IDC: Thị trường máy tính bảng Việt Nam tăng trưởng tốt năm 2013 Gần đây, nhóm máy tính bảng Android tḥc dòng phổ thơng xuất nhiều góp phần kích thích thị trường tăng trưởng Thị trường máy tính bảng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh Việt Nam bắt đầu phát triển thị trường chậm so với quốc gia lân cận Theo khảo sát IDC, Apple chiếm 80% thị trường máy tính bảng Việt Nam Hàng chục thương hiệu khác Samsung, HTC, Asus, Pi Vietnam, POP tranh giành 20% lại Tuy phải chen chúc một số thị phần không hấp dẫn, nhà kinh doanh máy tính bảng thương hiệu Việt Trung Quốc vẫn nuôi mộng Pi Vietnam sau một thời gian không chấp nhận Thế Giới Di Đợng đã bán Huawei theo chân khắp trung tâm smartphone Viễn Thông A Những ... hội gắn kết thương hiệu 20 1.4.2 Nghiên cứu giá trị tự thể tính cách thương hiệu 21 1.4.3 Nghiên cứu lôi tính cách thương hiệu 22 1.4.4 Nghiên cứu khác biệt tính cách thương hiệu ... 24 1.5 CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH KHÁCH HÀNG 25 1.5.1 Mơ hình nghiên cứu Kim & ctg (2001) 25 1.5.2 Mô hình nghiên cứu thạc sĩ... 1.1.1 Thương hiệu 1.1.2 Tính cách thương hiệu 11 1.2 LÒNG TRUNG THÀNH VỚI THƯƠNG HIỆU 16 1.2.1 Quan điểm lòng trung thành với thương hiệu 16 1.2.2 Những lợi ích lòng trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng trường hợp thị trường máy tính bảng ở đà nẵng , Nghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng trường hợp thị trường máy tính bảng ở đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn