Hoàn thiện công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật ở quận thanh khê, thành phố đà nẵng

129 24 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÚY NGA HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÚY NGA HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ BẢO Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Nga MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT 1.1.1 Trợ giúp xã hội 1.1.2 Ngƣời khuyết tật 12 1.1.3 Mục tiêu trợ giúp xã hội ngƣời khuyết tật 25 1.1.4 Các nguyên tắc trợ giúp xã hội ngƣời khuyết tật 25 1.1.5 Vai trò trợ giúp xã hội ngƣời khuyết tật 29 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT 31 1.2.1 Trợ cấp xã hội hàng tháng 31 1.2.2 Trợ giúp y tế 32 1.2.3 Trợ giúp giáo dục 33 1.2.4 Trợ giúp dạy nghề tạo việc làm 34 1.2.5 Trợ giúp tiếp cận văn hóa, thể thao, giải trí 35 1.2.6 Tiêu chí đánh giá cơng tác trợ giúp xã hội ngƣời khuyết tật 35 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT 38 1.3.1 Nhóm nhân tố từ ngƣời khuyết tật 38 1.3.2 Nhóm nhân tố từ chế, cơng cụ sách 39 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 40 KẾT LUẬN CHƢƠNG 42 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT Ở QUẬN THANH KHÊ 43 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA QUẬN THANH KHÊ 43 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 43 2.1.2 Đặc điểm điều kiện xã hội 45 2.1.3 Đặc điểm điều kiện kinh tế 48 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT Ở QUẬN THANH KHÊ 51 2.2.1 Thực trạng công tác trợ cấp xã hội hàng tháng 51 2.2.2 Thực trạng công tác trợ giúp y tế 58 2.2.3 Thực trạng công tác trợ giúp giáo dục 60 2.2.4 Thực trạng công tác trợ giúp dạy nghề tạo việc làm 63 2.2.5 Thực trạng công tác trợ giúp tiếp cận văn hóa, thể thao, giải trí 64 2.2.6 Thực trạng cơng tác triển khai sách trợ giúp xã hội ngƣời khuyết tật quận Thanh Khê 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT Ở QUẬN THANH KHÊ THỜI GIAN QUA 72 2.3.1 Những thành công đạt đƣợc 72 2.3.2 Những hạn chế 73 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT Ở QUẬN THANH KHÊ 81 3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 81 3.1.1 Quan điểm, chủ trƣơng, sách Đảng, Nhà nƣớc xã hội NKT 81 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Khê 83 3.1.3 Các quan điểm định hƣớng xây dựng giải pháp 84 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 86 3.2.1 Hồn thiện cơng tác triển khai sách trợ giúp xã hội ngƣời khuyết tật 86 3.2.2 Mở rộng quy mô đối tƣợng đƣợc hƣởng trợ cấp xã hội kinh phí chăm sóc ngƣời khuyết tật hàng tháng 91 3.2.3 Tăng cƣờng cơng tác trợ giúp chăm sóc sức khỏe ngƣời khuyết tật 92 3.2.4 Đẩy mạnh công tác trợ giúp giáo dục cho trẻ em khuyết tật 92 3.2.5 Tăng cƣờng công tác trợ giúp dạy nghề việc làm cho ngƣời khuyết tật 93 3.2.6 Đẩy mạnh công tác trợ giúp vui chơi, giải trí cho ngƣời khuyết tật 95 3.3 KIẾN NGHỊ 95 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật trợ giúp xã hội ngƣời khuyết tật 96 3.3.2 Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng theo hƣớng dần tiếp cận với nhu cầu mức sống tối thiểu 96 3.3.3 Rút ngắn thời gian ban hành văn hƣớng dẫn thực sách 97 3.3.4 Đẩy mạnh việc thực lộ trình cải tạo cơng trình cơng cộng, phƣơng tiện giao thông tiếp cận 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASXH An sinh xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KT-XH Kinh tế - xã hội NKT Ngƣời khuyết tật NSNN Ngân sách nhà nƣớc NXB Nhà xuất TCXH Trợ cấp xã hội TGXH Trợ giúp xã hội UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tình hình sử dụng đất quận Thanh Khê năm 2014 44 2.2 Tình hình dân số quận Thanh Khê qua năm 46 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Số ngƣời khuyết tật địa bàn quận Thanh Khê theo kết điều tra NKT năm 2011 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế bình quân qua giai đoạn Cơ cấu NKT hƣởng trợ cấp xã hội hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cuối năm 2014 Quy mơ mức độ bao phủ sách TCXH hàng tháng NKT Các mức trợ cấp xã hội hàng tháng NKT quận Thanh Khê (tháng 12 năm 2014) Nguồn sống ngƣời khuyết tật (Hai nguồn thu nhập lớn nhất) 47 49 53 54 55 56 2.9 Tình hình thực trợ giúp y tế NKT 60 2.10 Tình hình thực trợ giúp giáo dục NKT 61 2.11 2.12 Tình hình thực sách trợ giúp dạy nghề tạo việc làm NKT Chi phí thực trợ giúp xã hội NKT 64 71 Ý kiến cán thực sách phù hợp 2.13 mức chuẩn trợ cấp so với tình hình phát triển kinh tế 76 - xã hội Ý kiến cán thực sách quy định việc 2.14 xác định mức độ khuyết tật Hội đồng giám định khuyết tật phƣờng đánh giá 76 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Tháp thang bậc nhu cầu Maslow 19 2.1 Nhu cầu, nguyện vọng ngƣời khuyết tật 48 2.2 NKT gia đình họ biết sách trợ giúp xã hội NKT 67 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT NGƢỜI KHUYẾT TẬT Trước tiên xin cho phép gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình Hiện tơi nghiên cứu đánh giá cơng tác thực sách trợ giúp xã hội người khuyết tật địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Trong nghiên cứu có thực vấn, tham khảo ý kiến 100 người khuyết tật Rất mong nhận câu trả lời người khuyết tật gia đình Họ tên: ……………………………………………………… ……… Ngày tháng năm sinh: ……… /………/…………………………………… Giới tính: (1) Nam  (2) Nữ  Thƣờng trú tại: ……………………………………………………………… Quan hệ với chủ hộ: ………………………………….…………………… Số ngƣời hộ: ………… Số ngƣời khuyết tật hộ: ……… Hồn cảnh kinh tế gia đình: (1) Giàu/  (2)Trung bình  (3) Cận nghèo (4) Nghèo Dạng tật tại: (1) Vận động  (4) Thần kinh, tâm thần  (2) Nghe, nói  (3) Nhìn  (5) Trí tuệ  (6) Khác  Nguyên nhân đẫn đến khuyết tật: (1) Bẩm sinh  (2) Mắc phải  (3) Không biết  10 Trình độ học vấn: (1) Khơng học, mù chữ  (2) Biết đọc, biết viết  (3) Tiểu học  (4) Trung học sở  (5) Trung học phổ thơng  11 Trình độ chun mơn: (1) Chƣa qua đào tạo  (2) Sơ cấp, chứng nghề  (4) Cao đẳng, đại học  (3) Trung cấp chuyên nghiệp, nghề  (5) Trên đại học  12 Tình trạng giáo dục, đào tạo nay? (1) Khơng học  (2) Mẫu giáo, nhà trẻ  (3) Đang học tiểu học  (4) Đang học THCS  (5) Đang học THPT  (6) Đang học nghề sơ cấp  (7) Đang học trung cấp/ cao đẳng/ đại học  (8) Khác: ……………… 13 Đƣợc hƣởng sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo nào? (1) Cấp học bổng  (2) Miễn giảm học phí  (3) Hỗ trợ chi phí học tập  (4) Khác (ghi rõ) …………………… 14 Nghề nghiệp nay? (3) Nông, lâm, ngƣ nghiệp  (1) Còn nhỏ  (2) Nội trợ  (4) Công nhân  (5) Thợ thủ công  (6) Công chức, viên chức  (7) Dịch vụ/buôn bán  (8) Thất nghiệp (9) Bệnh tật không làm việc đƣợc  (10) Khác (ghi rõ)…………… 15 Tình trạng nhân nay? (1) Chƣa kết hôn  (2) Đã kết  (4) Góa  (5) Khác (ghi rõ) ………………………… (3) Ly hôn  16 Nguồn sống nay? (Tối đa chọn hai nguồn thu nhập lớn nhất) (1) Gia đình, ngƣời thân trợ giúp  (2) Tiền lƣơng, tiền cơng  (3) Trợ cấp ƣu đãi ngƣời có cơng  (4) Trợ cấp xã hội hàng tháng  (5) Lƣơng hƣu, trợ cấp bảo hiểm xã hội  (6) Các nguồn khác (ghi rõ) …………………………………… ………… 17 Ông (bà) biết đƣợc sách trợ giúp ngƣời khuyết tật? (1) Trợ cấp xã hội hàng tháng  (2) Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe  (3) Chỉnh hình, phục hồi chức  (4) Trợ giúp học văn hóa  (5) Trợ giúp học nghề  (6) Trợ giúp việc làm  (7) Vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh  (8) Trợ giúp tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí  (9) Trợ giúp khác (ghi rõ) ………………………………………………… 18 Đã, hƣởng sách trợ giúp dƣới đây? (1) Trợ cấp xã hội hàng tháng  (2) Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe  (3) Chỉnh hình, phục hồi chức  (4) Trợ giúp học văn hóa  (5) Trợ giúp học nghề  (6) Trợ giúp việc làm  (7) Vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh  (8) Trợ giúp tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí  (9) Trợ giúp khác (ghi rõ) ………………………………………………… 19 Các hỗ trợ có làm thay đổi sống ông (bà) không? 19.1 Về kinh tế? (1) Đƣợc nâng cao rõ rệt  (2) Có đƣợc cải thiện nhƣng chƣa nhiều  (3) Chƣa đánh giá đƣợc  19.2 Về sức khỏe? (1) Đƣợc nâng cao rõ rệt  (2) Có đƣợc cải thiện nhƣng chƣa nhiều  (3) Chƣa đánh giá đƣợc  19.3 Về đời sống tinh thần? (1) Đƣợc nâng cao rõ rệt  (2) Có đƣợc cải thiện nhƣng chƣa nhiều  (3) Chƣa đánh giá đƣợc  19.4 Về tiếp cận công nghệ thông tin phương tiện thông tin đại chúng? (1) Đƣợc nâng cao rõ rệt  (3) Chƣa đánh giá đƣợc  (2) Có đƣợc cải thiện nhƣng chƣa nhiều  19.5 Về tiếp cận cơng trình công cộng, tham gia giao thông? (1) Đƣợc nâng cao rõ rệt  (2) Có đƣợc cải thiện nhƣng chƣa nhiều  (3) Chƣa đánh giá đƣợc  20 Ông (bà) có hài lòng với sách trợ giúp xã hội ngƣời khuyết tật thân đƣợc hƣởng? Hài lòng từ thấp đến cao Mức độ đánh giá: Hầu nhƣ khơng hài lòng 5 Hồn tồn hài lòng Nếu chọn mức 2, xin cho biết lý quan trọng nhất: …………… ……………………………………………………………………………… 21 Hiện nay, ông (bà) gặp phải khó khăn dƣới đây? (1) Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe  (2) Học văn hóa phổ thơng  (3) Học nghề  (4) Việc làm  (5) Vốn để sản xuất, kinh doanh  (6) Kỹ thuật, kỹ sản xuất  (7) Tiếp cận công nghệ thông tin, phƣơng tiện thơng tin đại chúng  (8) Tiếp cận cơng trình công cộng, tham gia giao thông  (9) Trợ giúp ngƣời khuyết tật sinh hoạt  22 Nhu cầu, nguyện vọng thân? (1) Đƣợc hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng  (2) Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe  (3) Chỉnh hình, phục hồi chức  (4) Trợ giúp học văn hóa  (5) Trợ giúp học nghề  (6) Trợ giúp việc làm  (7) Vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh  (8) Trợ giúp tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí  (9) Trợ giúp khác (ghi rõ) ………………………………………………… 23 Đề xuất kiến nghị bổ sung, sửa đổi sách trợ giúp xã hội ngƣời khuyết tật? (Các ý kiện tập trung vào có nên tiếp tục trì, hay bỏ thay đổi mức hỗ trợ, hình hức hỗ trợ nên nào?) ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn hợp tác ông (bà)! PHỤ LỤC PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT Trước tiên xin cho phép gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình Hiện nghiên cứu đánh giá công tác thực sách trợ giúp xã hội người khuyết tật địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Để đảm bảo tính khách quan, thực tiễn nghiên cứu, nghiên cứu có thực tham khảo ý kiến số cán sách Rất mong nhận hỗ trợ ông/bà Tôi cam kết câu trả lời sử dụng cho mục đích nghiên cứu Nhƣ ơng/bà biết quy định Nghị định số 28/2012/ND-CP ngày 10 tháng năm 2012 Chính phủ việc xác định mức độ khuyết tật cho ngƣời khuyết tật Hội đồng giám định khuyết tật phƣờng đánh giá thông qua bảng hỏi Qua thực tế thực hiện, ông/bà cho biết quan điểm/suy nghĩ quy định có hợp lý khơng? (1) Hợp lý, thuận lợi tổ chức thực  (2) Còn số trƣờng hợp gặp khó khăn việc xác định mức độ  khuyết tật  (3) Không hợp lý Nếu chọn (2) (3), xin cho biết lý hƣớng khắc phục: Về thời gian thực quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xét duyệt hƣởng sách trợ cấp xã hội theo quy định hành có hợp lý khơng? (1) Hợp lý  (2) Chƣa hợp lý  Nếu chọn (2), xin cho biết lý do: Về thủ tục, hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật đề nghị hƣởng sách trợ cấp xã hội theo quy định hành có hợp lý khơng? (1) Đầy đủ, hợp lý  (2) Rờm rà, cần bỏ bớt số thủ tục không cần thiết  (3) Chƣa hợp lý, cần bổ sung thêm số thủ tục cần thiết  Nếu chọn (2) (3), xin cho biết lý do: Đối tƣợng thuộc diện hƣởng sách trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 28/2012/ND-CP gồm ngƣời khuyết tật nặng đặc biệt nặng khơng hƣởng sách ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng hàng tháng; không hƣởng lƣơng hƣu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Từ kinh nghiệm thực tiễn, ông/bà cho biết quan điểm/suy nghĩ quy định phạm vi đối tƣợng, điều kiện tiêu chí xác định hành có phù hợp với thực tiễn không? 4.1 Những quy định hành (1) Phù hợp bao phủ hết đối tƣợng yếu cần trợ gúp xã hội  (2) Chƣa phù hợp khơng gắn với tiêu chí điều kiện kinh tế nên nhiều đối tƣợng thuộc diện hƣởng nhƣng khơng khó khăn (3) Khơng có ý kiến   4.2 Theo ý kiến anh/chị, thời gian tới cần quy định điều kiện tiêu chí xác định đối tƣợng hƣởng nhƣ nào? (1) Khơng đặt tiêu chí điều kiện kinh tế nhƣ hành (2) Thuộc hộ nghèo  (3) Thuộc hộ nghèo cận nghèo  (4) Ý kiến khác: Theo quy định hành mức trợ cấp tối thiểu 210.000 đồng/ngƣời/tháng (áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011) Theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP nâng mức trợ cấp tối thiểu thành 270.000 đồng/ngƣời/tháng Theo ơng/bà, với mức trợ cấp có phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nƣớc nhƣ mức sống tại? (1) Mức 270.000 phù hợp  (2) Mức 270.000 thấp chƣa bảo đảm nhu cầu tối thiểu  (3) Khơng có ý kiến  Theo ý kiến/suy nghĩ ông/bà, sách trợ giúp xã hội y tế, chỉnh hình phục hồi chức năng; giáo dục; học nghề tạo việc làm; vui chơi, giải trí đáp ứng đƣợc nhu cầu trợ giúp ngƣời khuyết tật không? (1) Đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu NKT  (2) Chỉ đảm bảo đƣợc phần nhu cầu NKT  (3) Khơng có ý kiến  Xin cảm ơn ơng/bà khơng phiền lòng xin cho biết: Họ tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: PHỤ LỤC TỔNG HỢP MỘT SỐ SỐ LIỆU KHẢO SÁT NGƢỜI KHUYẾT TẬT Cơ cấu ngƣời khuyết tật đƣợc thực khảo sát STT Nội dung Tỷ trọng (%) I Chia theo giới tính 100 Nam 50 Nữ 50 II Chia theo độ tuổi 100 Từ 16 tuổi trở xuống 19 Từ 17 đến 59 tuổi 72 Từ 60 tuổi trở lên III Chia theo dạng tật 100 Vận động 35 Nghe, nói Nhìn Thần kinh, tâm thần 36 Trí tuệ 12 Khác IV Chia theo hồn cảnh gia đình 100 Giàu/khá Trung bình 51 Cận nghèo 31 Nghèo 17 Nguồn sống ngƣời khuyết tật (Hai nguồn thu nhập lớn nhất) Nội dung Số ngƣời Gia đình, ngƣời thân trợ giúp 77 Tiền lƣơng, tiền công 20 Trợ cấp xã hội hàng tháng 100 Các nguồn khác Tổng số 100 NKT gia đình NKT biết sách TGXH NKT Số NKT đã, hƣởng sách trợ giúp Số ngƣời Nội dung Trợ cấp xã hội hàng tháng 100 Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 100 Chỉnh hình, phục hồi chức 13 Trợ giúp học văn hóa 17 Trợ giúp học nghề Trợ giúp việc làm Vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh 13 Trợ giúp tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí Trợ giúp khác Tổng số 100 Đánh giá thay đổi sống NKT đƣợc trợ giúp Đơn vị tính: % Sự thay đổi sống Chỉ tiêu Đƣợc nâng cao rõ rệt Có đƣợc cải thiện nhƣng chƣa nhiều Chƣa đánh giá đƣợc Tổng cộng Kinh Sức tế khỏe Đời sống Tiếp cận tinh CNTT, thần PTTT Tiếp cận cơng trình cơng cộng, giao thông 23 20 16 13 64 71 65 34 40 13 19 53 51 100 100 100 100 100 Đánh giá mức độ hài lòng NKT sách trợ giúp Mức độ đánh giá Số ngƣời Mức 1: hầu nhƣ khơng hài lòng Mức 2 Mức 31 Mức 37 Mức 5: hồn tồn hài lòng 30 Tổng cộng 100 Những khó khăn NKT gặp phải Nhu cầu, nguyện vọng NKT Nội dung Tỷ trọng (%) Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 50 Chỉnh hình, phục hồi chức 28 Trợ giúp học văn hóa 13 Trợ giúp học nghề Trợ giúp việc làm 19 Vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh 35 Trợ giúp tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí 14 Trợ giúp khác Phụ lục Kết lấy ý kiến cán thực sách Câu Nhƣ ông/bà biết quy định Nghị định số 28/2012/ND-CP ngày 10 tháng năm 2012 Chính phủ việc xác định mức độ khuyết tật cho ngƣời khuyết tật Hội đồng giám định khuyết tật phƣờng đánh giá thông qua bảng hỏi Qua thực tế thực hiện, ông/bà cho biết quan điểm/suy nghĩ quy định có hợp lý không? Ý kiến quy định việc xác định mức độ khuyết tật Hội đồng giám định khuyết tật phƣờng đánh giá Số lƣợng Tỷ lệ % 9,1 72,7 Không hợp lý 18,2 Tổng cộng 11 100 Chỉ tiêu Hợp lý, thuận lợi tổ chức thực Còn số trƣờng hợp gặp khó khăn việc xác định mức độ khuyết tật Câu Về thời gian thực quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xét duyệt hƣởng sách trợ cấp xã hội theo quy định hành có hợp lý không? Ý kiến thời gian thực quy trình thực sách Số lƣợng Tỷ lệ % Hợp lý 81,8 Chƣa hợp lý 18,2 Tổng cộng 11 100 Chỉ tiêu Câu Về thủ tục, hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật đề nghị hƣởng sách trợ cấp xã hội theo quy định hành có hợp lý khơng? Ý kiến thủ tục, hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật đề nghị hƣởng sách trợ cấp xã hội Số lƣợng Tỷ lệ % Đầy đủ, hợp lý 75,0 Rờm rà, cần bỏ bớt số thủ tục không cần thiết 16,7 Chƣa hợp lý, cần bổ sung thêm số thủ tục cần thiết 8,3 Tổng cộng 12 100 Chỉ tiêu Câu Đối tƣợng thuộc diện hƣởng sách trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 28/2012/ND-CP gồm ngƣời khuyết tật nặng đặc biệt nặng khơng hƣởng sách ƣu đãi ngƣời có cơng với cách mạng hàng tháng; không hƣởng lƣơng hƣu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Từ kinh nghiệm thực tiễn, ơng/bà cho biết quan điểm/suy nghĩ quy định phạm vi đối tƣợng, điều kiện tiêu chí xác định hành có phù hợp với thực tiễn không? Ý kiến điều kiện tiêu chí xác định đối tƣợng hƣởng trợ cấp xã hội Số lƣợng Tỷ lệ % Quy định hành 11 100 Phù hợp bao phủ hết đối tƣợng yếu cần TGXH 45,4 36,4 Khơng có ý kiến 18,2 Cần quy định thời gian tới 11 100 Khơng đặt tiêu chí điều kiện kinh tế nhƣ hành 63,6 Thuộc hộ nghèo 0 Thuộc hộ nghèo cận nghèo 18,2 Ý kiến khác 18,2 Chỉ tiêu Chƣa phù hợp khơng gắn với tiêu chí điều kiện kinh tế nên nhiều đối tƣợng thuộc diện hƣởng nhƣng khơng khó khăn Câu Theo quy định hành mức trợ cấp tối thiểu 210.000 đồng/ngƣời/tháng (áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011) Theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP nâng mức trợ cấp tối thiểu thành 270.000 đồng/ngƣời/tháng Theo ơng/bà, với mức trợ cấp có phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nƣớc nhƣ mức sống tại? Ý kiến phù hợp mức chuẩn trợ cấp so với tình hình phát triển kinh tế - xã hội Số lƣợng Tỷ lệ % Mức 270.000 phù hợp 36,4 Mức 270.000 thấp chƣa bảo đảm nhu cầu tối thiểu 63,6 11 100 Chỉ tiêu Khơng có ý kiến Tổng cộng Câu Theo ý kiến/suy nghĩ ơng/bà, sách trợ giúp xã hội y tế, chỉnh hình phục hồi chức năng; giáo dục; học nghề tạo việc làm; vui chơi, giải trí đáp ứng đƣợc nhu cầu trợ giúp ngƣời khuyết tật không? Ý kiến mức độ đáp ứng nhu cầu trợ giúp y tế; giáo dục; học nghề tạo việc làm; vui chơi, giải trí Số lƣợng Tỷ lệ % Đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu NKT 9,1 Chỉ đảm bảo đƣợc phần nhu cầu NKT 72,7 Khơng có ý kiến 18,2 Tổng cộng 11 100 Chỉ tiêu ... 48 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT Ở QUẬN THANH KHÊ 51 2.2.1 Thực trạng công tác trợ cấp xã hội hàng tháng 51 2.2.2 Thực trạng công tác trợ giúp y... ngƣời khuyết tật quận Thanh Khê 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT Ở QUẬN THANH KHÊ THỜI GIAN QUA 72 2.3.1 Những thành công đạt đƣợc ... “Hồn thiện công tác trợ giúp xã hội người khuyết tật quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” để làm luận văn thạc sĩ, chuyên ngành kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật ở quận thanh khê, thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật ở quận thanh khê, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn