Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần dược phúc vinh

1,052 31 0
  • Loading ...
1/1,052 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:16

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG ÀO TH NGC DUNG GII PHÁP TO NG LC LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN TI CÔNG TY C PH ND C PHÚC VINH LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Nng- Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÐÀO TO ÐI HC ÐÀ NNG ÀO TH NGC DUNG GII PHÁP TO NG LC LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN TI CÔNG TY C PH ND C PHÚC VINH Chuyên ngành: QUN TR KINH DOANH Mã s: 60.34.05 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: TS NGUY-N QUC TU Ðà Nng – Năm 2015 N L!I CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Th" Ngc Dung M#C L#C M$ U 1.Tính cp thi t ca tài nghiên c u M c ích nghiên c u ᄂ i t ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Ý nghĩa khoa h ᄂ c thc tin ca cv cho vic nghiên c u khơng nh&m m c ích n cá khác M nhân ᄂ ca i anh/ thông ch9 tin s= c gi7 bí mt I.Thơng tin cá nhân: H ᄂ tên:…………………………… 2.Tui:……… 3.Gi6i tính :……………… Hin anh ch9 ang làm ti b phn a Trình d c viên b Nhân viên văn phòng c Cơng nhân trc ti p Lý la ch ᄂ n cơng vic ca anh (ch9)? Vui lòng ánh du (x) vào ô tr li ca câu hBi sau a áp ng c nhu c-u cu c s ᄂ ng ình, bn bè tác ng c S? thích cá nhân b Gia liên quan hồn tồn II Thơng tin liên quan -+n y+u t t2o -:ng l5c làm vi)c c,a nhân viên Anh (ch") vui lòng cho bi+t -i.u anh (ch") mong mun, quan tâm -i vi y+u t t2o -:ng l5c sau: ánh vào du vào ô thích hp bng theo ý nghĩa sau: Khơng quan tr ᄂ ng Ít quan tr ᄂ ng Bình th ng Quan tr ᄂ ng Rt quan tr ᄂ ng Y+u t t2o -:ng l5c M c lương hp d8n Thành tích c ánh giá cơng b&ng hp lý, minh bch Cơng vic h i thăng ti n h i to, nâng cao trình chun mơn Mơi tr ng làm vic t ᄂ t Anh(ch") cho bi+t m/c -: hài lòng c,a -i.u anh (ch") v y+u t t2o -:ng l5c sau t2i công ty hi)n ánh vào du vào thích hp bng theo ý nghĩa sau: Khơng hài lòng Ít hài lòng Bình th ng Hài lòng Rt hài lòng STT Y+u t t2o -:ng l5c I Cơng tác ti.n lương M c thu nhp nhn c Các khon tin th ?ng x ng v6i thành tích t c M c bo hi2m c h ?ng Quy ch lương, th ?ng, phúc li rõ ràng Tin lương nhn c m bo cân b&ng bên STT Y+u t t2o -:ng l5c M c tăng lương hp lý Các iu kin xét tăng lương phù hp II ánh giá thành tích Thành tích cơng vic c công ty ghi nhn 5 ánh giá K t qu ánh giá c công b ᄂ rõ ràng Tiêu chí ánh giá x p loi phù hp Thành tích i kèm v6i ph-n th ?ng x ng Q trình ánh giá din cơng b&ng III Thăng ti+n công vi)c Tiêu chu!n thăng ti n c thi t lp rõ ràng bt kích thích nhân viên làm vic t ᄂ t Công khai, minh bch trình xét thăng ti n, bt Năng lc phát huy hiu qu làm vic v9 trí cao M? r ng h i thăng ti n cho nhiu v9 trí IV Cơng tác -ào t2o ᄂ i t ng to xác Hiu qu chương trình to cao Hình th 5 c to phong phú a dng N i dung to cung cp nh7ng ki n th c kC phù hp Công ty to iu kin h ᄂ c V Mơi trưng làm vi)c B-u khơng khí làm vic thân thin, vui vH c trang b9 -y thi t b9 cho nghiên c u Hp tác, chia sH thơng qua làm vic nhóm Quan h t ᄂ t gi7a lãnh o 3ng nghip Lãnh o to iu kin t ᄂ t nht hoàn thành công vic Xin chân thành cm ơn s hp tác ca anh/ch9! Ph0 l0c 2: K+t qu( kh(o sát -:ng l5c làm vi)c c,a nhân viên t2i công ty C7 ph9n Dư1c Phúc Vinh I.Nhu c9u mong mun c,a nhân viên: - i vi trình dư1c viên: Y+u t t2o -:ng l5c M c lương hp d8n Thành tích c ánh giá cơng b&ng hp lý, minh bch Cơng vic h i thăng ti n h i to, nâng cao trình chun mơn Mơi tr ng làm vic t ᄂ t 2 TB 29 14 4.02 26 12 3.15 1 13 17 26 14 26 3.98 3.54 27 11 3.04 4 TB 4.06 1 4.06 0 2 11 4.50 3.83 3.22 TB 20 77 41 4.15 26 - i vi nhân viên văn phòng: Y+u t t2o -:ng l5c M c lương hp d8n Thành tích c ánh giá công b&ng hp lý, minh bch Công vic h i thăng ti n h i to, nâng cao trình chun mơn Môi tr ng làm vic t ᄂ t - i vi công nhân tr5c ti+p: Y+u t t2o -:ng l5c M c lương hp d8n Thành tích c ánh giá công b&ng hp lý, minh bch Cơng vic h i thăng ti n h i 55 22 43 39 52 24 64 39 3.93 12 16 2.22 2.28 to, nâng cao trình chun mơn Mơi tr ng làm vic t ᄂ t 12 22 64 33 3.75 II M/c -: hài lòng c,a nhân viên -i vi y+u t t2o -:ng l5c: i vi trình dư1c viên: STT Y+u t t2o -:ng l5c I Công tác ti.n lương 1M c thu nhp nhn c Các khon tin th ?ng x ng v6i thành tích t c 14 21 10 TB 3.44 3.56 29 11 3.15 STT Y+u t t2o -:ng l5c 3M c bo hi2m c h ?ng Quy ch lương, th ?ng, phúc li rõ ràng Tin lương nhn c m bo cân b&ng bên 6M c tăng lương hp lý Các iu kin xét tăng lương phù hp II ánh giá thành tích Thành tích cơng vic c công ty ghi nhn ánh giá K t qu ánh giá c công b ᄂ rõ ràng Tiêu chí ánh giá x p loi phù hp Thành tích i kèm v6i ph-n th ?ng x ng Q trình ánh giá din cơng b&ng III Thăng ti+n công vi)c Tiêu chu!n thăng ti n c thi t lp rõ ràng bt kích thích nhân viên làm vic t ᄂ t Cơng khai, minh bch q trình xét thăng ti n, bt Năng lc phát huy hiu qu làm vic v9 trí cao M? r ng h i thăng ti n cho nhiu v9 trí IV Cơng tác -ào t2o ᄂ i t ng to xác 18 22 TB 3.65 12 27 10 3.76 15 20 26 15 10 3.61 3.44 14 18 14 2.93 3.06 14 26 3.57 19 22 3.26 15 17 15 2.30 32 3.06 12 19 3.11 11 15 21 2.74 2.48 29 3.28 27 11 2.52 18 16 15 19 12 2 13 27 2.85 2.59 3.26 3.54 Hiu qu chương trình to cao Hình th c to phong phú a dng N i dung to cung cp nh7ng ki n th c kC phù hp Công ty to iu kin h ᄂ c V Môi trưng làm vi)c B-u khơng khí làm vic thân thin, vui vH c trang b9 -y thi t b9 Hp tác, chia sH thông qua làm vic nhóm Quan h t ᄂ t gi7a lãnh o 3ng nghip Lãnh o to iu kin t ᄂ t nht hồn thành cơng vic 28 10 3.06 12 21 12 2.37 6 12 18 18 24 12 12 3.44 3.89 0 17 12 24 31 11 3.78 3.59 3.98 0 16 18 29 24 3.76 3.56 0 14 25 15 4.02 - i vi nhân viên văn phòng: STT Y+u t t2o -:ng l5c I Cơng tác ti.n lương M c thu nhp nhn c Các khon tin th ?ng x ng v6i thành tích t c M c bo hi2m c h ?ng Quy ch lương, th ?ng, phúc li rõ ràng Tin lương nhn c m bo cân b&ng bên M c tăng lương hp lý Các iu kin xét tăng lương phù hp II ánh giá thành tích Thành tích cơng vic c cơng ty ghi nhn ánh giá K t qu ánh giá c công b ᄂ rõ ràng Tiêu chí ánh giá x p loi phù hp Thành tích i kèm v6i ph-n th ?ng x ng Q trình ánh giá din cơng b&ng III Thăng ti+n công vi)c Tiêu chu!n thăng ti n 10 TB 3.83 3.94 13 3.78 0 3.83 0 1 12 11 3.94 3.78 0 11 4.06 3.44 3.30 0 1 3.78 3.83 5 2.78 2.94 2 3.17 3.61 4.06 c thi t lp rõ ràng bt kích thích nhân viên làm vic t ᄂ t Công khai, minh bch trình xét thăng ti n, bt Năng lc phát huy hiu qu làm vic v9 trí cao M? r ng h i thăng ti n cho nhiu v9 trí IV Cơng tác -ào t2o ᄂ i t ng to xác Hiu qu chương trình to cao Hình th c to phong phú a dng N i dung to cung cp nh7ng ki n th c kC phù hp Công ty to iu kin h ᄂ c V Môi trưng làm vi)c B-u khơng khí làm vic thân thin, vui vH c trang b9 -y thi t b9 Hp tác, chia sH thông qua làm vic nhóm Quan h t ᄂ t gi7a lãnh o 3ng nghip Lãnh o to iu kin t ᄂ t nht hồn thành cơng vic 0 11 4.44 3 3 6 5 2.94 3.72 2.89 3.10 3.11 2 3.22 3 2.72 2.89 3.56 4.22 3.94 1 4.06 4.17 0 3.94 4.07 - i vi công nhân tr5c ti+p: Y+u t t2o -:ng l5c I Công tác ti.n lương 1M c thu nhp nhn c Các khon tin th ?ng x ng v6i thành tích t c 3M c bo hi2m c h ?ng Quy ch lương, th ?ng, phúc li rõ ràng Tin lương nhn c m bo cân b&ng bên 6M c tăng lương hp lý Các iu kin xét tăng lương phù hp II ánh giá thành tích Thành tích cơng vic c cơng ty ghi nhn ánh giá K t qu ánh giá c cơng b ᄂ rõ ràng Tiêu chí ánh giá x p loi phù hp Thành tích i kèm v6i ph-n th ?ng x ng Quá trình ánh giá din công b&ng III Thăng ti+n công vi)c Tiêu chu!n thăng ti n 10 11 96 13 5 TB 2.94 2.99 99 22 3.07 23 56 41 10 2.45 23 68 6 26 14 29 75 22 2.38 3.73 15 21 71 21 10 2.93 19 14 65 24 16 3.03 2.98 17 23 16 24 52 32 14 51 38 3.02 3.00 28 15 55 28 12 2.86 16 32 64 21 2.76 76 25 17 3.25 15 23 28 69 12 2.73 2.64 c thi t lp rõ ràng bt kích thích nhân viên làm vic t ᄂ t Cơng khai, minh bch q trình xét thăng ti n, bt Năng lc phát huy hiu qu làm vic v9 trí cao M? r ng h i thăng ti n cho nhiu v9 trí IV Cơng tác -ào t2o ᄂ i t ng to xác Hiu qu chương trình to cao Hình th c to phong phú a dng N i dung to cung cp nh7ng ki n th c kC phù hp Công ty to iu kin h ᄂ c V Môi trưng làm vi)c B-u khơng khí làm vic thân thin, vui vH c trang b9 -y thi t b9 Hp tác, chia sH thơng qua làm vic nhóm Quan h t ᄂ t gi7a lãnh o 3ng nghip 5Lãnh o to iu kin t ᄂ t nht hồn thành cơng vic 12 19 34 57 16 3.33 35 47 44 2.27 12 24 33 41 81 12 31 25 9 16 2.87 2.52 3.25 54 31 28 3.38 12 59 35 25 3.43 24 41 44 18 11 2.64 14 63 39 15 54 64 10 3.30 3.51 3.56 36 50 39 3.80 31 65 34 3.88 39 64 29 92 19 12 102 17 3.82 3.16 3.14 ... CHUNG V/ CÔNG TÁC TO NG L)C LÀM VIC CHO NHÂN VIÊN TI CÔNG TY CP DƯ1C PHÚC VINH .66 K#T LU,N CHƯƠNG 68 CHƯƠNG GII PHÁP TO NG LC LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN TI CÔNG TY C PH ND C PHÚC VINH ... TO NG LC LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN TI CÔNG TY C PH ND C PHÚC VINH 35 2.1 T.NG QUAN V/ CÔNG TY C PH0N DƯ1C PHÚC VINH .35 2.1.1 Tình hình t ch c ca Cơng ty C Ph-n D c Phúc Vinh ... To ng lc làm vic cho nhân viên b&ng s thăng ti n 30 1.4.4 To ng lc làm vic cho nhân viên b&ng công tác to 31 1.4.5 To ng lc làm vic cho nhân viên b&ng môi tr ng làm vic
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần dược phúc vinh , Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần dược phúc vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn