Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần dược phúc vinh

103 12 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀO THỊ NGỌC DUNG \ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG ĐÀO THỊ NGỌC DUNG \ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đào Thị Ngọc Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa thực tiễn đề tài Cấu trúc đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Nhu cầu người 1.1.2 Động người 1.1.3 Động lực thúc đẩy làm việc cho nhân viên 1.2 CÁC HỌC THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY 10 1.2.1 Thuyết phân cấp nhu cầu Maslow 10 1.2.2 Học thuyết nhu cầu E.R.G R.Alderfert 12 1.2.3 Lý thuyết thúc đẩy theo nhu cầu David Mc Clelland 14 1.2.4 Học thuyết tăng cường tích cực B.F.Skinner 14 1.2.5 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 15 1.2.6 Học thuyết công J Stacy Adams 16 1.2.7 Học thuyết hai yếu tố F.Herzberg 18 1.2.8 Học thuyết đặt mục tiêu Edwin Locke 20 1.3 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 21 1.3.1 Các nhân tố thuộc phía thân người lao động 21 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc cơng ty 24 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi 24 1.4 CÁC CÁCH THỨC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 25 1.4.1 Tạo động lực làm việc cho nhân viên công cụ tiền lương 25 1.4.2 Tạo động lực làm việc hệ thống đánh giá thành tích 29 1.4.3 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thăng tiến 30 1.4.4 Tạo động lực làm việc cho nhân viên công tác đào tạo 31 1.4.5 Tạo động lực làm việc cho nhân viên môi trường làm việc 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH 35 2.1.1 Tình hình tổ chức Cơng ty Cổ Phần Dược Phúc Vinh 35 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực Công ty 38 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH 43 2.2.1 Tiến trình nghiên cứu 44 2.2.2 Kết nghiên cứu 45 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH 69 3.1 CĂN CỨ CHO ĐỀ XUẤT 69 3.1.1 Mục tiêu, chiến lược công ty thời gian tới 69 3.1.2 Nhu cầu nâng cao chất lượng sống 69 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH 70 3.2.1 Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên sách tiền lương 70 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích hiệu 76 3.2.3 Tạo động lực thúc đẩy thăng tiến hợp lý 78 3.2.4 Tạo động lực làm việc cho nhân viên công tác đào tạo 79 3.2.5 Tạo động lực làm việc cho nhân viên công cụ môi trường làm việc 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 1.1 Thuyết hai yếu tố F.Herzberg 19 2.1 Cơ cấu nhân cơng ty 39 2.2 Tình hình tài năm qua 41 2.3 Số lượng mẫu điều tra 44 2.4 Nhu cầu mong muốn nhân viên yếu tố 46 tạo động lực 2.5 Hệ số chức danh vị trí 48 2.6 Bảng phụ cấp chức vụ 49 2.7 Các khoản phúc lợi Công ty CP Dược Phúc Vinh 50 2.8 Mức độ hài lòng nhân viên hệ thống đánh giá 56 thành tích 3.1 Hệ số chức danh 72 3.2 Hệ số thành tích 72 3.3 Phụ cấp điện thoại cho NLĐ Công ty 74 3.4 Bảng tiêu chuẩn đánh giá thành tích 77 3.5 Bảng xếp loại 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình 1.1 Bảng phân cấp nhu cầu 10 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 36 2.2 Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn (Năm 2013) 40 2.3 Biểu đồ doanh thu lợi nhuận 42 2.4 Mức độ hài lòng nhân viên cơng tác tiền 52 lương 2.5 Mức độ hài lòng nhân viên thăng tiến hợp lý 59 2.6 Mức độ hài lòng nhân viên cơng tác đào tạo 62 2.7 Mức độ hài lòng nhân viên môi trường làm 65 việc 2.8 Mức độ hài lòng nhân viên mơi trường làm việc 66 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Nguồn lực người nguồn lực quý giá quốc gia doanh nghiệp, mang ý nghĩa định phát triển quốc gia Một doanh nghiệp muốn phát triển lên phải sử dụng triệt để nguồn lực người Đặc biệt xu tồn cầu hóa hội nhập diễn mạnh mẽ nay, việc xây dựng cho nguồn nhân lực chất lượng cao, trì đội ngũ nhân viên trung thành, tạo động lực cho nhân viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng Các nhà kinh tế hiệu làm việc người lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố khả năng, lực người lao động, phương tiện nguồn lực để thực công việc động lực lao động…trong động lực lao động yếu tố quan trọng có ảnh hưởng thúc đẩy người lao động hăng hái, say mê nỗ lực làm việc Do để nâng cao hiệu làm việc người lao động đặt yêu cầu doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác tạo động lực cho người lao động Đối với Công ty Dược Phúc Vinh, tạo động lực cho nhân viên ban lãnh đạo quan tâm Tuy nhiên thời gian công tác công ty nhiều hạn chế, chưa thực hiệu quả, chưa kích thích, thu hút khai thác tiềm sức sáng tạo cho nhân viên Để giúp cơng ty có nhìn tổng qt thực trạng đơn vị từ đưa biện pháp quản lý phù hợp em chọn đề tài :”Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ Phần Dược Phúc Vinh” Mục đích nghiên cứu -Hệ thống hóa lý luận liên quan đến việc tạo động lực làm việc cho nhân viên -Phân tích đánh giá thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty thời gian qua -Đề xuất giải pháp nhằm tạo động lực thúc đẩy làm việc cho nhân viên Công ty thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn tạo động lực làm việc - Phạm vi nghiên cứu + Về thời gian: Nghiên cứu công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh từ năm 2011 đến năm 2013 đề xuất giải pháp tạo động lực cho nhân viên giai đoạn từ 20142018 + Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung chủ yếu liên quan đến việc tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn - Tổng hợp phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, suy luận - Đồng thời khảo sát thực tế để có giải pháp hồn thiện phù hợp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hoá vấn đề lý luận tạo động lực làm việc cho nhân viên tổ chức theo quan điểm tổng thể thống - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh Xác định nhân tố tạo nên động lực làm việc nhân viên từ đưa đánh giá xác đầy đủ ưu nhược điểm biện pháp tạo động lực áp dụng công ty nguyên nhân tồn 81 thiết cho vị trí cơng việc Có thể chia thành mức: điểm ( không biết) – điểm ( hiểu biết ít) – điểm (hiểu biết mức độ trung bình) – điểm ( hiểu biết sâu) Bước 3: Đánh giá khả đáp ứng yêu cầu kiến thức kỹ người lao động theo tiêu thức dùng điểm để biểu mức độ tương ứng Từ hình thành đường lực thực tế người lao động Bước 4: Xử lý thông tin Kết so sánh đường lực thực tế đường lực cần thiết người lao động yếu kiến thức kỹ Trên sở xác định nhu cầu đào đào tạo mức độ * Xây dựng tiêu chuẩn để lựa chọn xác đối tượng đào tạo Hiện công ty chưa xây dựng tiêu chuẩn cụ thể làm để lựa chọn đối tượng cử đào tạo hình thức đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động mà hoàn toàn người lãnh đạo định Do nhiều dẫn đến đào tạo khơng xác, gây lãng phí, người lao động cảm thấy không đối xử công Do vậy, công ty cần tiến hành xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng đào tạo dựa sở sau: + Mục tiêu, nội dung khóa đào tạo Người lựa chọn cử đào tạo người có nhu cầu cần đào tạo kiến thức kỹ mà khóa học cung cấp để phục vụ cho công việc + Ưu tiên đào tạo người có kết thực cơng việc tốt, có khả phát triển tương lai + Bắt buộc người có kết làm việc thấp, chưa đáp ứng yêu cầu công việc thiếu hụt kiến thức, kỹ mà bù đắp thơng qua khóa đào tạo nhằm cải thiện kết làm việc họ + Khi lựa chọn đối tượng cử học phải xem xét đến khả học tập củ a h ọ 82 + Xét duyệt cho người có nhu cầu nguyện vọng học tập mà việc đào tạo họ có tác dụng lớn cơng ty * Xây dựng công cụ đánh giá hiệu công tác đào tạo Công ty cần thực việc kiểm tra, đánh giá nghiêm túc sau đợt đào tạo kết hợp với việc đánh giá đắn chất lượng lao động qua đào tạo, so sánh kết đạt so với chưa thực việc đào tạo, rút ưu khuyết điểm xác định rõ nguyên nhân ưu khuyết điểm đó, để xây dựng áp dụng sách, kế hoạch đào tạo ngày tốt Xây dựng đánh giá khảo sát gồm tiêu chí như: mức độ phù hợp nội dung đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng dạy, mức độ phù hợp phương pháp giảng dạy, mức độ sử dụng kiến thức đào tạo, chất lượng công việc sau tham gia đào tạo Đây sở giúp công ty đánh giá hiệu quả, tiến nhân viên sau khóa đào tạo 3.2.5 Tạo động lực làm việc cho nhân viên công cụ mơi trường làm việc Để quản lý có hiệu nguồn nhân lực công ty, cấp lãnh đạo có trách nhiệm tạo mơi trường làm việc tốt, cụ thể là: - Tăng cường công tác uỷ quyền giao trách nhiệm cho nhân viên cấp dưới, từ cho phép nhân viên thuộc cấp học hỏi rút kinh nghiệm thông qua thực tế làm việc - Thường xuyên cố vấn cho nhân viên quyền mục tiêu hướng cải tiến công việc - Cung cấp thông tin hội nghề nghiệp, hướng sản xuất phát triển kinh doanh trung tâm tương lai để nhân viên có sở tìm hội phát triển nghề nghiệp cho thân - Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên biết lực thực công việc khả phát triển nghề nghiệp tương lai họ Đó 83 cách giúp cho nhân viên tự đánh giá trình phấn đấu thân - Để kịp thời giải vấn đề nảy sinh, giải không thoả mãn cơng việc người lao động cần phải có hòm thư ý kiến, người lãnh đạo phải thường xuyên theo dõi vấn đề này, giải công việc công khai, khách quan thực tế - Xử lý nghiêm minh trường hợp người lao động vi phạm qui định, kể cá nhân làm việc cấp - Cơng đồn Cơng ty phải sát với người lao động, bảo vệ quyền lợi cho họ, thoả thuận ban giám đốc Công ty khó khăn, vướng mắc đưa giải pháp hợp lý Công tác thực tốt Công ty thuận lợi lớn, người lao động cảm thấy thoải mái, tơn trọng họ làm việc - Duy trì thực tốt hoạt động thể thao, tham quan du lịch cho cán công nhân viên để giúp họ hiểu gắn bó với với Cơng ty - Duy trì hoạt động giao lưu kết nghĩa phòng ban, thành lập sổ vàng để ghi lại thành tích đạt Cơng ty để cán công nhân viên cảm thấy làm việc cho Công ty niềm tự hào * Thực tốt công tác bảo hộ lao động Con người định tồn trình sản xuất mà định suất, chất lượng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, dù với công cụ lao động thô sơ hay máy móc thiết bị đại đâu lúc q trình sản xuất có khả phát sinh yếu tố bất lợi cho sức khoẻ Mặc dù năm qua, công tác bảo hộ lao động Công ty quan tâm thực hiện, nhìn chung việc trang bị bảo hộ lao động q ít, chưa đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động Do đó, thời gian đến Cơng ty cần tập trung đẩy 84 mạnh thêm vấn đề bảo hộ lao động cho người lao động, tránh tai nạn lao động, giữ an toàn lao động, vệ sinh lao động Muốn vậy, Công ty cần làm thực nghiêm ngặt kỷ luật lao động, an toàn lao động chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý việc đưa nội quy, quy định an toàn lao động làm việc nghỉ ngơi cách cụ thể, bắt buộc người lao động phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định Có hình thức kỷ luật, góp ý kiến phê bình với công nhân hay vi phạm làm việc, không thực biện pháp an toàn lao động Theo dõi chặt chẽ trình lao động công nhân nhằm khen thưởng kịp thời người gương mẫu kỷ luật lao động phê bình, phạt người khơng chấp hành biện pháp an tồn lao động Thường xun nhắc nhở, kiểm tra, đơn đốc công nhân sử dụng bảo hộ lao động sản xuất thường xuyên tổ chức lớp học, phổ biến ý nghĩa việc thực bảo hộ lao động Ngồi ra, Cơng ty tiếp tục tiến hành kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người lao động để phát bệnh sớm từ có biện pháp khắc phục chữa bệnh kịp thời * Đảm bảo phục vụ tốt điều kiện nơi làm việc - Công ty trọng đến việc thiết kế nơi làm việc: Nơi làm việc phải thiết kế theo yêu cầu trình sản xuất trình lao động Nơi làm việc nơi làm việc chuyên mơn hố máy móc thiết bị cơng nhân Tại nơi làm việc, tiến hành thực chức định trình sản xuất Vì vậy, nơi làm việc phân thành phận riêng biệt, trang bị loại máy móc thiết bị Việc bố trí nơi làm việc phải vào quy trình sản xuất nhằm thực sản xuất theo dây chuyền, khâu trình cơng nghệ phải bố trí liền tạo thành dòng chảy liên tục, sản phẩm khâu nguyên liệu khâu Nơi làm việc phải xem xét thường 85 xun, phân tích tìm cản trở phương diện bố trí để nơi vật liệu xếp lại, cải tạo lại đảm bảo yếu tố giúp công nhân làm việc thuận lợi KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ hạn chế, tồn công tác tạo động lực làm việc nhân viên công ty cổ phần Dược Phúc Vinh, phần trình bày chương III tác giả đưa giải pháp nhằm góp phần vào cơng tác cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty thời gian tới thời gian tới với biện pháp cụ thể như: - Cải tiến hình thức trả lương hợp lý - Đa dạng hình thức thưởng - Tăng khoản phụ cấp áp dụng số hình thức phúc lợi tự nguyện - Tạo động lực cách cải thiện môi trường làm việc - Tạo động lực thăng tiến - Tạo động lực công tác đào tạo nhân viên - Tạo động lực cơng tác đánh giá thành tích 86 KẾT LUẬN Chiến lược sử dụng người tổ chức phải xây dựng với chiến lược hoạt động tổ chức Trong chiến lược này, công tác tạo động lực vô quan trọng Nắm bắt tầm quan trọng công tác tạo động lực động lực từ thành lập, công ty trọng đến công tác tạo động lực thúc đẩy dựa khả thực tế cơng ty Có nhiều người lao động gắn bó với cơng ty từ thành lập Điều cho thấy công ty đạt số thành tựu định công tác tạo động lực Tuy nhiên cơng ty số khó khăn tồn cần khắc phục Công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên làm việc có ý nghĩa quan trọng, định phát triển Công ty Sự thành công hay thất bại cơng ty chỗ cơng ty có sử dụng tốt cơng cụ kích thích lao động để phát huy hết khả người lao ñộng nhằm nâng cao suất lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hay khơng Chính vậy, tạo động lực làm việc cho nhân viên đòi hỏi cấp thiết nhà quản trị Qua nghiên cứu vấn đề lý luận tạo động lực làm việc cho nhân viên vào thực trạng Công ty cổ phần Dược Phúc Vinh, tác giả xin đề xuất số giải pháp nhằm góp phần vào cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty thời gian tới Tuy nhiên, giới hạn thời gian phạm vi nghiên cứu, nên chắn luận văn khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết thiếu sót cần nghiên cứu, bổ sung tiếp tục hoàn thiện Rất mong nhận đóng ý kiến thầy cô nhà khoa học để luận văn hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Trần Xuân Cầu & PGS.TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [2] Doug Jensen, Tom McMullen, Mel Stark (2008), Nghệ thuật khen thưởng nhân viên, Nxb Lao động, Hà Nội [3] TS Trần Kim Dung (2003), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Thống kê [4] ThS Nguyễn Vân Điềm & TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [5] Georget.Milkovich, John.Boudreau (2005), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội [6] PGS TS Lê Thế Giới (chủ biên) (2007), Quản trị học, NXB Tài [7] Nguyễn Văn Long (2010), “ Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy” Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, (4), 137-143 [8] PGS TS Phạm Đức Thành (1998), Giáo trình quản trị nhân lực, Nxb Thống kê [9] TS Võ Xuân Tiến (2003), Quản trị Nhân sự, NXB [10] TS Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực” Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 5(40).2010 [11] TS Bùi Anh Tuấn (2002), Hành vi tổ chức, Trường đại học Kinh tế quốc dân [12] TS Nguyễn Quốc Tuấn (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [13] TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đoàn Gia Dũng, Ths Đào Hữu Hoà, Ths Nguyễn Thị Vân, Ths Nguyễn Thị Bích Thu, Ths Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống [14] TS Nguyễn Quốc Tuấn, Ths Nguyễn Thị Loan (2010), Phát triển kỹ quản trị, NXB Tài PHỤ LỤC Phụ lục số 1: Phiếu khảo sát động lực làm việc người lao động Cơng ty Cổ phần dược Phúc Vinh Kính chào anh (chị), thực đề tài nghiên cứu giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động công ty CP Dược Phúc Vinh Thông qua bảng câu hỏi điều tra giúp xác định yếu tố tạo nên động lực cho người lao động công ty, thực trạng vấn đề tạo động lực làm việc cho người lao động, sở đưa giải pháp nhằm nâng cao động lực, giúp người lao động cảm thấy hăng hái hơn, có động lực q trình lao động cơng ty Những thông tin mà anh/ chị cung cấp phục vụ cho việc nghiên cứu khơng nhằm mục đích khác Mọi thông tin liên quan đến cá nhân anh/ chị hồn tồn giữ bí mật I.Thơng tin cá nhân: Họ tên:…………………………… 2.Tuổi:……… 3.Giới tính :……………… Hiện anh chị làm phận a Trình dược viên b Nhân viên văn phòng c Công nhân trực tiếp Lý lựa chọn công việc anh (chị)? Vui lòng đánh dấu (x) vào ô trả lời câu hỏi sau a Đáp ứng nhu cầu sống c Sở thích cá nhân b Gia đình, bạn bè tác động II Thơng tin liên quan đến yếu tố tạo động lực làm việc nhân viên Anh (chị) vui lòng cho biết điều anh (chị) mong muốn, quan tâm yếu tố tạo động lực sau: Đánh vào dấu vào thích hợp bảng theo ý nghĩa sau: Khơng quan trọng Bình thường Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Yếu tố tạo động lực 1 Mức lương hấp dẫn Thành tích đánh giá cơng hợp lý, minh bạch Cơng việc có hội thăng tiến Cơ hội đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn Môi trường làm việc tốt Anh(chị) cho biết mức độ hài lòng điều anh (chị) yếu tố tạo động lực sau công ty Đánh vào dấu vào ô thích hợp bảng theo ý nghĩa sau: Khơng hài lòng Ít hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng STT Yếu tố tạo động lực I Công tác tiền lương Mức thu nhập nhận Các khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích đạt Mức bảo hiểm hưởng Quy chế lương, thưởng, phúc lợi rõ ràng Tiền lương nhận đảm bảo cân bên STT Yếu tố tạo động lực Mức tăng lương hợp lý Các điều kiện xét tăng lương phù hợp II Đánh giá thành tích Thành tích cơng việc cơng ty ghi nhận đánh giá Kết đánh giá cơng bố rõ ràng Tiêu chí đánh giá xếp loại phù hợp Thành tích kèm với phần thưởng xứng đáng Quá trình đánh giá diễn công III Thăng tiến công việc Tiêu chuẩn thăng tiến thiết lập rõ ràng Đề bạt kích thích nhân viên làm việc tốt Cơng khai, minh bạch q trình xét thăng tiến, đề bạt Năng lực phát huy hiệu làm việc vị trí cao Mở rộng hội thăng tiến cho nhiều vị trí IV Cơng tác đào tạo Đối tượng đào tạo xác Hiệu chương trình đào tạo cao Hình thức đào tạo phong phú đa dạng Nội dung đào tạo cung cấp kiến thức kỹ phù hợp Công ty tạo điều kiện để học tập V Mơi trường làm việc Bầu khơng khí làm việc thân thiện, vui vẻ Được trang bị đầy đủ thiết bị cho nghiên cứu Hợp tác, chia sẻ thơng qua làm việc nhóm Quan hệ tốt lãnh đạo đồng nghiệp Lãnh đạo tạo điều kiện tốt để hoàn thành công việc Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! Phụ lục 2: Kết khảo sát động lực làm việc nhân viên công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh I.Nhu cầu mong muốn nhân viên: - Đối với trình dược viên: Yếu tố tạo động lực Mức lương hấp dẫn Thành tích đánh giá cơng hợp lý, minh bạch Cơng việc có hội thăng tiến Cơ hội đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn Mơi trường làm việc tốt 2 26 13 17 27 ĐTB 29 14 4.02 12 3.15 26 14 3.98 26 3.54 11 3.04 1 0 1 3 ĐTB 4.06 4.06 11 4.50 3.83 3.22 -Đối với nhân viên văn phòng: Yếu tố tạo động lực Mức lương hấp dẫn Thành tích đánh giá cơng hợp lý, minh bạch Cơng việc có hội thăng tiến Cơ hội đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn Môi trường làm việc tốt -Đối với công nhân trực tiếp: Yếu tố tạo động lực Mức lương hấp dẫn Thành tích đánh giá cơng hợp lý, minh bạch Cơng việc có hội thăng tiến Cơ hội đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn Môi trường làm việc tốt ĐTB 0 20 77 41 4.15 26 64 39 3.93 55 22 43 12 2.22 39 52 24 16 2.28 12 22 64 33 3.75 II Mức độ hài lòng nhân viên yếu tố tạo động lực: - Đối với trình dược viên: STT Yếu tố tạo động lực I Công tác tiền lương Mức thu nhập nhận Các khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích đạt 14 21 29 11 ĐTB 3.44 10 3.56 3.15 STT Yếu tố tạo động lực Mức bảo hiểm hưởng Quy chế lương, thưởng, phúc lợi rõ ràng Tiền lương nhận đảm bảo cân bên Mức tăng lương hợp lý Các điều kiện xét tăng lương phù hợp II Đánh giá thành tích Thành tích cơng việc công ty ghi nhận đánh giá Kết đánh giá công bố rõ ràng Tiêu chí đánh giá xếp loại phù hợp Thành tích kèm với phần thưởng xứng đáng Quá trình đánh giá diễn cơng III Thăng tiến công việc Tiêu chuẩn thăng tiến thiết lập rõ ràng Đề bạt kích thích nhân viên làm việc tốt Công khai, minh bạch trình xét thăng tiến, đề bạt Năng lực phát huy hiệu làm việc vị trí cao Mở rộng hội thăng tiến cho nhiều vị trí IV Cơng tác đào tạo Đối tượng đào tạo xác Hiệu chương trình đào tạo cao Hình thức đào tạo phong phú đa dạng Nội dung đào tạo cung cấp kiến thức kỹ phù hợp Công ty tạo điều kiện để học tập V Môi trường làm việc Bầu khơng khí làm việc thân thiện, vui vẻ Được trang bị đầy đủ thiết bị Hợp tác, chia sẻ thơng qua làm việc nhóm Quan hệ tốt lãnh đạo đồng nghiệp Lãnh đạo tạo điều kiện tốt để hoàn thành công việc 1 18 12 22 27 ĐTB 3.65 10 3.76 5 14 15 20 18 26 15 14 10 3.61 3.44 2.93 3.06 15 17 14 19 15 32 12 26 22 19 11 15 21 29 3.57 3.26 2.30 3.06 3.11 2.74 2.48 3.28 27 11 2.52 18 16 15 19 12 2 12 21 13 28 12 27 10 2.85 2.59 3.26 3.54 3.06 2.37 6 12 18 18 24 12 12 0 0 6 17 12 16 18 24 31 29 24 11 3.44 3.89 3.78 3.59 3.98 3.76 3.56 0 14 25 15 4.02 -Đối với nhân viên văn phòng: STT 5 5 Yếu tố tạo động lực I Công tác tiền lương Mức thu nhập nhận Các khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích đạt Mức bảo hiểm hưởng Quy chế lương, thưởng, phúc lợi rõ ràng Tiền lương nhận đảm bảo cân bên Mức tăng lương hợp lý Các điều kiện xét tăng lương phù hợp II Đánh giá thành tích Thành tích cơng việc cơng ty ghi nhận đánh giá Kết đánh giá cơng bố rõ ràng Tiêu chí đánh giá xếp loại phù hợp Thành tích kèm với phần thưởng xứng đáng Q trình đánh giá diễn cơng III Thăng tiến công việc Tiêu chuẩn thăng tiến thiết lập rõ ràng Đề bạt kích thích nhân viên làm việc tốt Công khai, minh bạch trình xét thăng tiến, đề bạt Năng lực phát huy hiệu làm việc vị trí cao Mở rộng hội thăng tiến cho nhiều vị trí IV Cơng tác đào tạo Đối tượng đào tạo xác Hiệu chương trình đào tạo cao Hình thức đào tạo phong phú đa dạng Nội dung đào tạo cung cấp kiến thức kỹ phù hợp Công ty tạo điều kiện để học tập V Môi trường làm việc Bầu khơng khí làm việc thân thiện, vui vẻ Được trang bị đầy đủ thiết bị Hợp tác, chia sẻ thơng qua làm việc nhóm Quan hệ tốt lãnh đạo đồng nghiệp Lãnh đạo tạo điều kiện tốt để hồn thành cơng việc 10 ĐTB 3.83 3.94 0 0 0 1 3 13 12 11 11 3.78 3.83 3.94 3.78 4.06 3.44 3.30 0 2 1 6 7 5 4 1 3.78 3.83 2.78 2.94 3.17 3.61 0 4.06 11 4.44 3 3 6 5 2.94 3.72 2.89 3.10 3.11 3.22 2.72 2.89 3.56 4.07 4.22 3.94 1 4.06 4.17 0 3.94 -Đối với công nhân trực tiếp: 5 5 Yếu tố tạo động lực I Công tác tiền lương Mức thu nhập nhận Các khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích đạt Mức bảo hiểm hưởng Quy chế lương, thưởng, phúc lợi rõ ràng Tiền lương nhận đảm bảo cân bên Mức tăng lương hợp lý Các điều kiện xét tăng lương phù hợp II Đánh giá thành tích Thành tích cơng việc cơng ty ghi nhận đánh giá Kết đánh giá công bố rõ ràng Tiêu chí đánh giá xếp loại phù hợp Thành tích kèm với phần thưởng xứng đáng Q trình đánh giá diễn cơng III Thăng tiến công việc Tiêu chuẩn thăng tiến thiết lập rõ ràng Đề bạt kích thích nhân viên làm việc tốt Cơng khai, minh bạch q trình xét thăng tiến, đề bạt Năng lực phát huy hiệu làm việc vị trí cao Mở rộng hội thăng tiến cho nhiều vị trí IV Cơng tác đào tạo Đối tượng đào tạo xác Hiệu chương trình đào tạo cao Hình thức đào tạo phong phú đa dạng Nội dung đào tạo cung cấp kiến thức kỹ phù hợp Công ty tạo điều kiện để học tập V Môi trường làm việc Bầu khơng khí làm việc thân thiện, vui vẻ Được trang bị đầy đủ thiết bị Hợp tác, chia sẻ thơng qua làm việc nhóm Quan hệ tốt lãnh đạo đồng nghiệp Lãnh đạo tạo điều kiện tốt để hồn thành cơng việc 10 11 96 13 23 23 15 19 56 68 21 14 99 41 26 29 71 65 17 16 28 16 23 24 15 32 15 52 51 55 64 76 ĐTB 2.94 2.99 22 3.07 10 2.45 14 2.38 75 22 3.73 21 10 2.93 24 16 3.03 2.98 32 14 3.02 38 3.00 28 12 2.86 21 2.76 25 17 3.25 2.73 23 28 69 12 2.64 12 19 34 57 16 3.33 35 47 44 12 24 81 12 33 41 31 25 2.27 2.87 2.52 3.25 16 54 31 28 3.38 12 59 35 25 3.43 24 41 44 18 11 2.64 14 63 39 15 3.30 54 64 10 3.51 3.56 36 50 39 3.80 4 31 65 34 3.88 3 39 64 29 3.82 92 19 12 3.16 102 17 3.14 ... việc cho nhân viên -Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty thời gian qua -Đề xuất giải pháp nhằm tạo động lực thúc đẩy làm việc cho nhân viên Công ty. .. lực làm việc cho người lao động - Chương 2:Thực trạng tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh - Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ phần... lực làm việc cho nhân viên tổ chức theo quan điểm tổng thể thống - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh Xác định nhân tố tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần dược phúc vinh , Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần dược phúc vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn