Các nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đên điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trong trường hợp có phát hành thêm cổ phiếu

114 18 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN NGUYỄN THUỲ UYÊN CÁC NHÂN TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRONG TRƢỜNG HỢPPHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN NGUYỄN THUỲ UYÊN CÁC NHÂN TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRONG TRƢỜNG HỢP PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐƢỜNG NGUYỄN HƢNG Đà Nẵng – Năm 2015 ỜI C ĐO N Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Phan Nguyễn Thùy Uyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRONG TRƢỜNG HỢP PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU .8 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (CORPORATE GOVERNANCE) 1.1.1 Khái niệm quản trị công ty 1.1.2 Vai trò quản trị cơng ty 10 1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN .14 1.2.1 Khái niệm 14 1.2.2 sở hành vi điều chỉnh lợi nhuận 15 1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ CÔNG TYHÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU 18 1.3.1 Lý thuyết đại diện quản trị công ty 18 1.3.2 Mối quan hệ quản trị công ty hành vi điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu 21 1.4 CÁC NHÂN TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN BIẾN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT KHI PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU 23 1.4.1 Hội đồng quản trị 24 1.4.2 Ủy ban kiểm toán 26 1.4.3 Chất lƣợng kiểm toán 28 1.4.4 Các nhân tố khác ảnh hƣởng đến điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU 32 2.1 XÁC ĐỊNH CÁC BIẾN VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 32 2.1.1 Biến phụ thuộc phản ánh hành vi điều chỉnh lợi nhuận 32 2.1.2 Các nhân tố quản trị công ty ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu 34 2.1.3 Các nhân tố khác ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu 39 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu .44 2.2.2 Đo lƣờng biến .45 2.2.3 Chọn mẫu nghiên cứu thu thập liệu 49 KẾT LUẬN CHƢƠNG 52 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 3.1 MỘT SỐ BIỂU HIỆN VỀ KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2014 53 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .57 3.2.1 Mô tả thống kê biến mơ hình nghiên cứu 57 3.2.2 Phân tích mối quan hệ tƣơng quan biến 59 3.2.3 Kiểm tra độ phù hợp mơ hình nghiên cứu 62 3.2.4 Kết ƣớc lƣợng mơ hình nghiên cứu .64 3.2.5 Kiểm định phân phối chuẩn biến phụ thuộc 69 3.2.6 Kiểm định phân phối chuẩn phần dƣ 69 3.3 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 70 3.3.1 Hàm ý từ kết nghiên cứu .70 3.3.2 Một số kiến nghị nhằm tăng cƣờng vai trò quản trị cơng ty việc ngăn ngừa phát hành vi điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GI O ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Tên bảng Trang Các tiêu đo lƣờng nhân tố ảnh hƣởng biến dồn tích điều chỉnh cơng ty niêm yết phát hành 48 thêm cổ phiếu Bảng 2.2 Bảng thống kê công ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu giai đoạn 2011-2014 theo ngành 50 Bảng 2.3 Bảng thống kê công ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu giai đoạn 2011-2014 theo quy mô 51 Bảng 3.1 Kết mô tả thống kê mô hình 57 Bảng 3.2 Bảng phân tích hệ số tƣơng quan Pearson 60 Bảng 3.3 Bảng hệ số xác định R-square 63 Bảng 3.4 Bảng phân tích phƣơng sai ANOVA 63 Bảng 3.5 Bảng hệ số ƣớc lƣợng 64 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 3.1 Biểu đồ thể tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận trung bình ngành qua năm cơng ty niêm yết 53 phát hành thêm cổ phiếu Hình 3.2 Biểu đồ thể tỷ lệ cơng ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận vào 54 năm nghiên cứu cao so với năm trƣớc Hình 3.3 Biểu đồ thể tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận qua năm số công ty niêm yết phát hành 55 thêm cổ phiếu Hình 3.4 Biểu đồ thể tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận trung bình ngành qua năm cơng ty niêm yết 56 khơng phát hành thêm cổ phiếu Hình 3.5 Biểu đồ thể tỷ lệ công ty không phát hành thêm cổ phiếu với tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận qua 57 năm nghiên cứu Hình 3.6 Biểu đồ tần số Q-Q Plot khảo sát phân phối biến phụ thuộc (DA) 69 Hình 3.7 Biểu đồ tần số P-P Plot khảo sát phân phối phần dƣ 70 Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trƣờng chứng khoán mã cổ phiếu dần trở nên quen thuộc với đông đảo ngƣời dân Việt Nam Đầu tƣ vào thị trƣờng chứng khoán trở nên quan trọng ngƣời Theo thời gian phát triển thị trƣờng dẫn đến yêu cầu ngày cao nhà đầu tƣ, tổ chức kinh doanh chứng khoán mã cổ phiếu; với phát triển đó, thơng tin cơng bố thơng tin nhân tố tác động mạnh mẽ đến ổn định phát triển thị trƣờng chứng khốn Thơng tin sở giúp nhà quảnđiều hành doanh nghiệp, sở giúp nhà đầu tƣ đƣa định đắn Thông tin nội hay thông tin đƣợc doanh nghiệp công bố báo cáo tài nhạy cảm thị giá tài sản tài đƣợc niêm yết thị trƣờng chứng khoán Hiện nay, phát hành thêm cổ phiếu hình thức tài trợ vốn cho công ty niêm yết Các nhà đầu tƣ thƣờng xu hƣớng đầu tƣ vào cơng ty hiệu kinh tế triển vọng tăng trƣởng cao Một yếu tố quan trọng thu hút quan tâm nhà đầu tƣ tiêu lợi nhuận, qua đánh giá hiệu kinh doanh triển vọng tăng trƣởng cơng ty Chính vậy, phát hành thêm cổ phiếu thị trƣờng chứng khốn, cơng ty đặc biệt cơng ty niêm yết khả thổi phồng lợi nhuận giai đoạn cao Đó lý nhà quản trị cơng ty ln tìm cách để chuyển dịch lợi nhuận kì sau lợi nhuận kì trƣớc kỳ chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu nhằm thu hút nhà đầu tƣ Việc điều chỉnh lợi nhuận làm sai lệch tình hình tài doanh nghiệp dẫn đến hậu vơ lớn nhà đầu tƣ thông qua thông tin sai lệch đƣợc cung cấp doanh nghiệp Điều khiến nhà đầu tƣ ln nghi ngờ tiêu lợi nhuận kỳ phát hành thêm cổ phiếu báo cáo tài trung thực hay khơng? Trong đó, quản trị cơng ty đƣợc nhận thức yếu tố quan trọng việc nâng cao chất lƣợng khả cạnh tranh doanh nghiệp Để nâng cao hiệu kinh doanh, nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn nhƣ tạo dựng lòng tin cổ đơng, nhà đầu tƣ, thực quản trị công ty tốt đƣờng tất yếu tất công ty niêm yết thị trƣờng chứng khốn Một mơ hình quản trị cơng ty tốt đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Quản trị cơng ty tốt đƣợc cho giảm xung đột chi phí đại diện cổ đông với đại diện nhà quản lý, từ ngăn ngừa hành vi điều chỉnh lợi nhuận Với việc tăng cƣờng giá trị công ty quản lý rủi ro tốt hơn, quản trị cơng ty tốt góp phần vào việc tăng cƣờng đầu tƣ phát triển bền vững Theo nhận xét chuyên gia quốc tế hội nghị tham vấn sáng kiến quản trị công ty khu vực Đông Nam Á khai mạc Hà Nội diễn vào ngày 12 tháng năm 2015, chất lƣợng quản trị cơng ty Việt Nam nhiều thách thức, đặc biệt việc tuân thủ quy định nhƣ việc tham gia cổ đơng yếu Tình hình quản trị cơng ty doanh nghiệp bị đánh giá chƣa tốt,còn thiếu rõ ràng so với tiêu chuẩn khu vực quốc tế Hơn , tình hình điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu Việt Nam phổ biến, ảnh hƣởng đến việc định nhà đầu tƣ Câu hỏi cấp thiết đƣợc đặt tình hình quản trị cơng ty cơng ty niêm yết Việt Nam nhƣ tác động nhƣ đến việc điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu Qua việc nghiên cứu đề tài: “Các nhân tố quản trị công ty ảnh hƣởng đến điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết trƣờng hớp phát hành thêm cổ phiếu”, tác Phụ lục 2: Danh sách năm PHTCP 76 công ty mẫu nghiên cứu STT Ngành Mã CT Vốn hố 2011 2012 TT 2013 2014 Bán bn JVC 2340 X Bán buôn DIC 225.01 Bán buôn VMD 164.59 X Bán buôn MCF 157.6 X Bán buôn SDP 110.03 X Bán buôn CMC 22.81 X Bán buôn FDC 546.68 X Bán buôn HHS 2208.81 X Bán buôn KLF 1355.89 X 10 Bất động sản FLC 3748.94 X 11 Bất động sản IJC 2988.72 12 Bất động sản DXG 1751.17 13 Bất động sản SCR 1388.89 X 14 Bất động sản HQC 1300 X 15 Bất động sản NBB 1297.45 X 16 Bất động sản TDC 960 17 Bất động sản ASM 891.68 X 18 Bất động sản HAR 303.12 X 19 Bất động sản NDN 294.21 X 20 Bất động sản PPI 247.99 X 21 Bất động sản VRC 91.28 X 22 Bất động sản DTA 63 X X X X X 23 Bất động sản S96 21.2 X 24 Hóa chất-Dƣợc phẩm DHT 207.28 X 25 Hóa chất-Dƣợc phẩm PPP 42.75 26 Hóa chất-Dƣợc phẩm MKV 22.86 X 27 Hóa chất-Dƣợc phẩm TRA 1973.86 X 28 Khai khống khác TVD 487.47 29 Khai khoáng khác NBC 425.6 X 30 Khai khoáng khác KSA 350.61 X 31 Khai khoáng khác KSS 311.68 X 32 Khai khoáng khác HLC 220.46 X 33 Khai khoáng khác CMI 154.12 34 Khai khoáng khác KTB 152.76 35 Khai khoáng khác LCM 64.05 36 Khai khoáng khác MIC 39.67 X 37 Khai khoáng khác CVN 6.18 X 38 Khai khoáng khác DHM 77.54 39 KL SP từ khoáng phi KL VCS 1339.82 40 KL SP từ khoáng phi KL VHL 496 X 41 KL SP từ khoáng phi KL CVT 428.8 X X X X X X X X 42 KL SP từ khoáng phi KL CTI 372.9 X 43 KL SP từ khoáng phi KL SHI 305.95 X 44 KL SP từ khoáng phi KL HVX 279.72 45 KL SP từ khoáng phi KL MCP 170.55 46 KL SP từ khoáng phi KL DTC 49.96 X 47 KL SP từ khoáng phi KL ACE 50.41 X 48 KL SP từ khoáng phi KL DTL 552.97 X 49 KL SP từ khoáng phi KL FCM 295.2 X 50 KL SP từ khoáng phi KL ITQ 130.25 X 51 KL SP từ khoáng phi KL PMS 64.1 X 52 KL SP từ khoáng phi KL S74 55.2 X 53 KL SP từ khoáng phi KL STV 57.08 54 Thực phẩm-đồ uống-thuốc VTF 1413.27 X x X X 55 Thực phẩm-đồ uống-thuốc IDI 786.6 X 56 Thực phẩm-đồ uống-thuốc NHS 656.1 x 57 Thực phẩm-đồ uống-thuốc BHS 629.95 x 58 Thực phẩm-đồ uống-thuốc FMC 516 59 Thực phẩm-đồ uống-thuốc AGF 513.64 60 Thực phẩm-đồ uống-thuốc SEC 448.05 61 Thực phẩm-đồ uống-thuốc HHC 258.69 62 Thực phẩm-đồ uống-thuốc TS4 142.86 63 Thực phẩm-đồ uống-thuốc SJ1 111.66 X 64 Thực phẩm-đồ uống-thuốc AVF 47.67 X 65 xây dựng VCG 5609.73 X 66 xây dựng PVX 1760 X 67 xây dựng PXS 975 X 68 xây dựng PXI 252 X 69 xây dựng C47 204 X 70 xây dựng CLG 173.43 X X X X X X 71 xây dựng CMS 100.8 X 72 xây dựng LUT 66 X 73 xây dựng C92 54.72 74 xây dựng PVA 50.25 X 75 xây dựng LCS 35.72 X 76 xây dựng LTC 31.64 X X Phụ lục 3: Giá trị biến dồn tích điều chỉnh (DA) 76 cơng ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu đƣợc ƣớng lƣợng theo mơ hình Modified Jones STT Mã cơng ty TAt/At-1 Giá trị DA -0.057870 NDAt/At-1 -0.346546 JVC DIC -0.331153 0.110765 -0.441918 VMD 0.242297 -0.070359 0.312656 MCF -1.329940 -0.347804 -0.982136 SDP -0.376861 0.085105 -0.461966 CMC 0.131293 -0.000750 0.132043 FDC -0.020089 -0.467719 -0.467719 HHS -0.085645 0.255252 -0.340896 KLF 0.074338 -0.155779 0.230118 10 FLC -0.069064 -0.105640 0.036576 11 IJC 2.324542 -0.478076 2.802618 12 DXG -0.058028 -0.025943 -0.032084 13 SCR -0.010136 -0.006502 -0.003634 14 HQC 0.038369 -0.003497 0.041866 15 NBB 0.025751 -0.057149 0.082900 16 TDC 0.689468 -0.066204 0.755672 17 ASM 0.090770 -0.079327 0.170098 18 HAR -0.046052 -0.238276 0.192224 19 NDN 0.012263 -0.028172 0.040435 20 PPI 0.300860 -0.057810 0.358670 21 VRC 0.177150 -0.072952 0.250102 22 DTA -0.016473 0.063601 -0.080074 23 S96 0.860660 -0.009900 0.870559 0.288677 24 DHT 0.051431 -0.693295 0.744726 25 PPP 0.242691 0.262328 -0.019637 26 MKV -0.262076 -0.204477 -0.057599 27 TRA 0.023133 -0.006100 0.029233 28 TVD -0.177730 -1.320476 1.142746 29 NBC -0.031914 -0.650741 0.618827 30 KSA 0.071792 -0.271975 0.343767 31 KSS 0.517443 -0.216646 0.734090 32 HLC -0.123408 -0.683204 0.559796 33 CMI 0.712118 -0.313829 1.025947 34 KTB -0.022569 -0.271328 0.248759 35 LCM 0.080793 -0.342157 0.422950 36 MIC 0.052102 -0.460988 0.513090 37 CVN 0.754438 -0.401067 1.155505 38 DHM -0.384357 -0.511853 0.127497 39 VCS 0.371861 -0.157985 0.529846 40 VHL -0.183255 -0.281026 0.097771 41 CVT -0.042378 0.236368 -0.278747 42 CTI -0.278158 -0.196876 -0.081283 43 SHI -0.011402 -0.196207 0.184804 44 HVX -0.089410 -0.105917 0.016507 45 MCP 0.039731 -0.270785 0.310516 46 DTC -0.089373 -0.693771 0.604398 47 ACE 0.166792 -0.302327 0.469119 48 DTL 0.027291 0.040918 -0.013627 49 FCM 0.291616 -0.006018 0.297635 50 ITQ -0.050004 -0.072847 0.022843 51 PMS -0.004222 -0.002578 -0.001644 52 S74 0.073182 -0.131027 0.204208 53 STV 0.079197 -0.651485 0.730683 54 VTF 0.261855 0.278267 -0.016412 55 IDI 0.052427 -0.015706 0.068132 56 NHS 0.150517 0.030981 0.119536 57 BHS 0.446247 0.078376 0.367871 58 FMC 0.155497 -0.338679 0.494177 59 AGF -0.039718 0.033954 -0.073672 60 SEC -0.124975 0.060622 -0.185597 61 HHC 0.036712 -0.199253 0.235965 62 TS4 0.258532 -0.092207 0.350739 63 SJ1 0.145770 -0.019721 0.165491 64 AVF 0.125770 0.040362 0.085408 65 VCG 0.034876 -0.008473 0.043348 66 PVX -0.074868 0.286076 -0.360944 67 PXS 0.317694 -0.746081 1.063775 68 PXI 0.220948 -0.118101 0.339049 69 C47 0.155941 -0.205635 0.361575 70 CLG 0.092053 -0.020844 0.112897 71 CMS 0.081200 0.444257 -0.363057 72 LUT 0.145435 0.057663 0.087771 73 C92 -0.069286 -0.088631 0.019346 74 PVA -0.356773 0.086266 -0.443039 75 LCS 0.142605 1.726174 -1.583569 76 LTC -0.000554 -0.021455 0.020901 Phụ lục 4: Trình bày số liệu biến độc lập mơ hình nghiên cứu STT Mã CT KoDH CGTC CLKT TDKT SLoi TTLN TLNo QMo JVC 0.428571 0.000000 1 0.399818 -72.964765 0.476437 12.124541 DIC 0.600000 0.666667 0 0.127462 34.332738 0.686330 11.610405 VMD 0.400000 0.000000 0 0.033239 0.051856 0.947598 12.433814 MCF 0.400000 0.666667 0.268940 -8.298918 0.705196 11.199101 SDP 0.800000 0.333333 0.057674 3255.150215 0.884445 11.887657 CMC 0.333333 0.000000 0.329449 139.229734 0.291209 10.809121 FDC 0.800000 0.000000 1 0.173198 -58.771154 0.431975 11.828921 HHS 1.000000 0.666667 0.543714 61.859152 0.268841 11.613529 KLF 0.800000 0.666667 0.056390 12051.851852 0.405127 11.651816 10 FLC 0.400000 0.333333 0.047976 117.183019 0.432499 12.327083 11 IJC 1.000000 1.000000 0.273325 3.700067 0.353658 12.015202 12 DXG 0.500000 1.000000 0 0.251003 -49.729563 0.449952 11.947553 13 0.833333 1.000000 0.100030 613.932251 0.643970 12.819263 14 HQC 0.428571 0.666667 0 0.071753 -48.554400 0.723061 12.434347 15 NBB 0.833333 0.333333 1 0.170597 126.833314 0.542468 12.481534 16 TDC 0.600000 0.333333 0 0.194001 25.632401 0.729035 11.998930 17 ASM 0.200000 0.333333 0 0.102011 -82.643657 0.569703 12.198056 18 HAR 0.600000 0.666667 0 0.058190 68.066193 0.185267 11.653124 19 NDN 0.400000 0.666667 0 0.051164 -74.344865 0.771679 11.736049 20 0.400000 0.750000 0 0.174859 45.794036 0.555544 11.715445 21 VRC 0.800000 0.666667 0 0.263334 294.147940 0.685736 11.474496 22 DTA 0.500000 0.333333 0.029030 25125.000000 0.509035 11.319917 23 S96 0.000000 1.000000 0.107240 57.016750 0.752822 11.139610 24 DHT 0.000000 1.000000 0.209222 25.402857 0.643589 11.388747 25 0.571429 0.333333 0 0.057758 -29.847182 0.447906 10.730307 26 MKV 0.666667 0.666667 0 0.112492 -93.993840 0.382318 10.289323 27 TRA 0.800000 0.666667 1 0.348224 35.898754 0.442279 11.923474 28 TVD 0.600000 0.000000 0.287098 -52.410068 0.784885 12.184404 29 NBC 0.400000 0.333333 0 0.282475 -5.695155 0.745034 11.991546 30 0.666667 0.074223 -86.304024 0.343081 11.556200 SCR PPI PPP KSA 0.600000 31 KSS 0.400000 0.000000 0.058662 -89.163546 0.511236 11.871743 32 HLC 0.250000 0.666667 0.178345 14.740039 0.885943 12.129455 33 CMI 0.500000 0.000000 0 0.172768 3646.236559 0.474217 10.701857 34 KTB 0.200000 1.000000 0.244080 6.905574 0.172526 11.522012 35 LCM 0.800000 0.333333 0.061174 1139.726027 0.008359 10.948235 36 MIC 0.500000 0.000000 0.302341 150.915105 0.443175 10.954103 37 CVN 0.500000 1.000000 0.419338 1118.505338 0.315667 10.213000 38 DHM 0.400000 0.333333 0.032600 14.182021 0.416051 11.446866 39 VCS 0.600000 0.333333 0.247618 22.368325 0.576417 11.992149 40 VHL 0.833333 0.800000 0.210253 -96.344120 0.733238 11.935607 41 CVT 0.400000 0.666667 0 0.130272 -30.824777 0.756990 11.673005 42 CTI 0.428571 0.333333 0 0.041012 -80.965971 0.817010 12.069490 43 SHI 0.875000 0.666667 0.169524 -32.580150 0.735234 12.207971 44 HVX 0.400000 0.333333 0.151885 67.819648 0.289462 11.438726 45 MCP 0.500000 1.000000 0.191148 -23.199243 0.394442 11.305306 46 DTC 0.200000 0.666667 0.375803 -3.865489 0.727123 11.142344 47 ACE 0.000000 1.000000 0 0.435280 39.782697 0.602161 11.016792 48 DTL 0.400000 0.333333 0 -0.075915 -91.834237 0.621024 12.281573 49 FCM 0.750000 1.000000 0.209578 17.322719 0.577490 11.606938 50 ITQ 0.666667 1.000000 0.086908 -76.083248 0.682918 11.512788 51 PMS 0.500000 1.000000 0 0.143391 71.258365 0.502895 11.244739 52 S74 1.000000 1.000000 0 0.135561 53.302787 0.791587 11.493526 53 STV 0.200000 0.666667 0.161602 138.299010 0.543480 11.048126 54 VTF 0.857143 0.333333 0.517263 226.609361 0.480372 11.935477 55 IDI 0.714286 0.666667 0 0.130927 -24.553487 0.633400 12.166831 56 NHS 1.000000 0.000000 1 0.479249 -3.802527 0.544350 11.776230 57 BHS 1.000000 0.333333 1 0.362333 -3.409852 0.572066 12.107799 58 FMC 0.000000 0.666667 0.156510 -76.451229 0.659086 11.661775 59 AGF 0.500000 1.000000 1 0.177535 50.123481 0.618273 12.234754 60 SEC 0.800000 0.666667 0.379428 -32.106074 0.660961 11.825580 61 HHC 0.600000 0.666667 0.291801 22.944213 0.424299 11.284093 62 TS4 0.250000 0.666667 0 0.198261 -12.188372 0.656761 11.849560 63 SJ1 0.666667 0.333333 0 0.186076 2.375613 0.485383 11.279240 64 AVF 0.833333 0.333333 0.153189 -45.396669 0.735447 12.220072 65 VCG 0.666667 0.200000 1 0.057672 -67.897381 0.838627 13.434268 66 PVX 0.500000 1.000000 0.108603 182.008491 0.639540 12.751933 67 PXS 0.500000 0.000000 0.410582 625.179367 0.576396 11.786309 68 PXI 0.600000 0.666667 1 0.191005 449.926686 0.694082 12.019716 69 C47 0.000000 1.000000 0 0.165232 -12.497647 0.901633 12.204853 70 CLG 1.000000 0.666667 0 0.124898 -40.858059 0.748067 12.021536 71 CMS 0.600000 0.666667 0 0.267071 44.161850 0.747847 10.755046 72 LUT 0.666667 0.333333 0 0.129290 6.314810 0.615433 11.197851 73 C92 0.166667 0.500000 0.143961 2.348091 0.843498 11.333648 74 PVA 0.600000 0.000000 0 0.133750 315.210577 0.751096 11.715052 75 LCS 0.666667 1.000000 0.120209 46.536651 0.728242 11.111683 76 LTC 0.200000 0.000000 0.129291 -5.772761 0.661548 11.374325 Phụ lục 5: Bảng xử lý số liệu phần mềm SPSS N Valid Missing Mean Median Std Deviation Minimum Maximum Statistics DA KoDH CGKT CLKT TDKT 76 76 76 76 76 0 0 1860 5446 1298 5357 3608 2623 -.4677 0000 8706 1.0000 02 00 093 20 00 401 SLoi TTLN TLNo 76 76 76 0 55 1889 1.00 1674 501 1260 -.0759 5437 41 00 495 3784 3805 2051 0001 8979 QMo 76 26.9126 26.9754 1.3021 23.5163 30.9335 Model Summaryb Model R R Adjusted R Std Error of Square Square the Estimate a 197 102 3420 444 a Predictors: (Constant), TTLN, CLKT, TDKT, CGTC, KoDH, SLoi, TLNo, QMo b Dependent Variable: DA ANOVAa Model Sum of df Mean F Sig Squares Square Regression 1.927 241 2.059 050b Residual 7.837 67 117 Total 9.764 75 a Dependent Variable: DA b Predictors: (Constant), TTLN, CLKT, TDKT, CGTC, KoDH, SLoi, TLNo, QMo Correlations DA Pearson Correlation DA Sig (2-tailed) N Pearson KoDH CGTC CLKT TDKT SLoi TTLN TLNo 165 198 -.098 -.099 -.119 183 154 087 401 397 304 76 76 76 76 76 76 76 -.045 353** -.010 153 -.015 -.157 184 701 002 930 187 897 176 112 76 76 -.095 76 -.116 76 -.138 76 133 76 -.189 76 -.201 416 318 234 253 103 082 76 76 047 316** 76 -.008 76 -.035 76 468** * -.083 -.154 012 476 76 76 -.287* 1 -.287 QMo Correlation KoDH Sig (2-tailed) N Pearson 012 76 -.083 76 -.045 476 701 76 -.154 76 Correlation CGTC Sig (2-tailed) N Pearson ** 76 -.095 183 002 416 76 165 76 -.010 76 -.116 76 047 154 930 318 685 76 198 76 153 76 -.138 76 087 187 76 -.098 353 76 Correlation CLKT Sig (2-tailed) N Pearson 685 005 946 763 000 76 76 138 76 -.115 76 * 76 -.086 233 323 042 459 76 76 -.128 76 * 76 -.182 271 049 116 76 76 * 76 210 048 068 76 76 -.233 Correlation TDKT Sig (2-tailed) N Pearson ** 76 138 234 005 233 76 -.015 76 133 76 -.008 76 -.115 76 -.128 401 897 253 946 323 271 76 -.099 76 -.157 76 -.189 76 -.035 76 76 76 * * * 397 176 103 763 042 049 048 76 -.119 76 184 76 -.201 76 ** 76 -.086 76 -.182 76 210 304 112 082 000 459 116 068 001 76 76 76 76 76 76 76 76 316 -.227 Correlation SLoi Sig (2-tailed) N Pearson 228 Correlation TTLN Sig (2-tailed) N Pearson -.233 -.227 228 385** Correlation TLNo Sig (2-tailed) N Pearson 468 001 76 385 ** 76 Correlation QMo Sig (2-tailed) N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 76 Model (Constant) KoDH CGTC CLKT 1TDKT SLoi TTLN TLNo QMo Coefficientsa Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients B Std Error Beta -.736 1.120 -.657 -.412 164 -.300 -2.506 -.202 464 -.052 -.434 -.199 132 -.221 -1.503 077 083 106 926 814 369 284 2.205 -.038 085 -.052 -.449 -.207 231 -.118 -.897 040 042 146 954 Sig .513 015 665 138 358 031 655 373 344 a Dependent Variable: DA ... ty hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu 21 1.4 CÁC NHÂN TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN BIẾN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT KHI PHÁT HÀNH... đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu 34 2.1.3 Các nhân tố khác ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu. .. lợi nhuận công ty niêm yết trƣờng hợp có phát hành thêm cổ phiếu Chƣơng 2: Thiết kế nghiên cứu nhân tố quản trị công ty ảnh hƣởng đến điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết có phát hành thêm cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đên điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trong trường hợp có phát hành thêm cổ phiếu , Các nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đên điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trong trường hợp có phát hành thêm cổ phiếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn