Các nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đên điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trong trường hợp có phát hành thêm cổ phiếu

114 23 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN NGUYỄN THUỲ UYÊN CÁC NHÂN TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRONG TRƢỜNG HỢP CĨ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN NGUYỄN THUỲ UYÊN CÁC NHÂN TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRONG TRƢỜNG HỢP CÓ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐƢỜNG NGUYỄN HƢNG Đà Nẵng – Năm 2015 ỜI C ĐO N Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Phan Nguyễn Thùy Uyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRONG TRƢỜNG HỢP CÓ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (CORPORATE GOVERNANCE) 1.1.1 Khái niệm quản trị công ty 1.1.2 Vai trò quản trị cơng ty 10 1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN 14 1.2.1 Khái niệm 14 1.2.2 Cơ sở hành vi điều chỉnh lợi nhuận 15 1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT CÓ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU 18 1.3.1 Lý thuyết đại diện quản trị công ty 18 1.3.2 Mối quan hệ quản trị công ty hành vi điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu 21 1.4 CÁC NHÂN TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN BIẾN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT KHI PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU 23 1.4.1 Hội đồng quản trị 24 1.4.2 Ủy ban kiểm toán 26 1.4.3 Chất lƣợng kiểm toán 28 1.4.4 Các nhân tố khác ảnh hƣởng đến điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT CÓ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU 32 2.1 XÁC ĐỊNH CÁC BIẾN VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 32 2.1.1 Biến phụ thuộc phản ánh hành vi điều chỉnh lợi nhuận 32 2.1.2 Các nhân tố quản trị công ty ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu 34 2.1.3 Các nhân tố khác ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu 39 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu 44 2.2.2 Đo lƣờng biến 45 2.2.3 Chọn mẫu nghiên cứu thu thập liệu 49 KẾT LUẬN CHƢƠNG 52 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 3.1 MỘT SỐ BIỂU HIỆN VỀ KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT CÓ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2014 53 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 3.2.1 Mô tả thống kê biến mơ hình nghiên cứu 57 3.2.2 Phân tích mối quan hệ tƣơng quan biến 59 3.2.3 Kiểm tra độ phù hợp mơ hình nghiên cứu 62 3.2.4 Kết ƣớc lƣợng mơ hình nghiên cứu 64 3.2.5 Kiểm định phân phối chuẩn biến phụ thuộc 69 3.2.6 Kiểm định phân phối chuẩn phần dƣ 69 3.3 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 70 3.3.1 Hàm ý từ kết nghiên cứu 70 3.3.2 Một số kiến nghị nhằm tăng cƣờng vai trò quản trị công ty việc ngăn ngừa phát hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GI O ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang Các tiêu đo lƣờng nhân tố ảnh hƣởng biến dồn tích Bảng 2.1 điều chỉnh cơng ty niêm yết có phát hành 48 thêm cổ phiếu Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng thống kê công ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu giai đoạn 2011-2014 theo ngành Bảng thống kê công ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu giai đoạn 2011-2014 theo quy mô 50 51 Bảng 3.1 Kết mơ tả thống kê mơ hình 57 Bảng 3.2 Bảng phân tích hệ số tƣơng quan Pearson 60 Bảng 3.3 Bảng hệ số xác định R-square 63 Bảng 3.4 Bảng phân tích phƣơng sai ANOVA 63 Bảng 3.5 Bảng hệ số ƣớc lƣợng 64 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình Tên hình Trang Biểu đồ thể tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận trung Hình 3.1 bình ngành qua năm cơng ty niêm yết có 53 phát hành thêm cổ phiếu Biểu đồ thể tỷ lệ cơng ty niêm yết có phát hành Hình 3.2 thêm cổ phiếu có tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận vào 54 năm nghiên cứu cao so với năm trƣớc Biểu đồ thể tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận qua Hình 3.3 năm số cơng ty niêm yết có phát hành 55 thêm cổ phiếu Biểu đồ thể tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận trung Hình 3.4 bình ngành qua năm công ty niêm yết 56 không phát hành thêm cổ phiếu Biểu đồ thể tỷ lệ cơng ty khơng phát hành Hình 3.5 thêm cổ phiếu với tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận qua 57 năm nghiên cứu Hình 3.6 Hình 3.7 Biểu đồ tần số Q-Q Plot khảo sát phân phối biến phụ thuộc (DA) Biểu đồ tần số P-P Plot khảo sát phân phối phần dƣ 69 70 Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trƣờng chứng khoán mã cổ phiếu dần trở nên quen thuộc với đông đảo ngƣời dân Việt Nam Đầu tƣ vào thị trƣờng chứng khoán trở nên quan trọng ngƣời Theo thời gian phát triển thị trƣờng dẫn đến yêu cầu ngày cao nhà đầu tƣ, tổ chức kinh doanh chứng khoán mã cổ phiếu; với phát triển đó, thông tin công bố thông tin nhân tố tác động mạnh mẽ đến ổn định phát triển thị trƣờng chứng khốn Thơng tin sở giúp nhà quản lý điều hành doanh nghiệp, sở giúp nhà đầu tƣ đƣa định đắn Thông tin nội hay thông tin đƣợc doanh nghiệp cơng bố báo cáo tài nhạy cảm thị giá tài sản tài đƣợc niêm yết thị trƣờng chứng khốn Hiện nay, phát hành thêm cổ phiếu hình thức tài trợ vốn cho cơng ty niêm yết Các nhà đầu tƣ thƣờng có xu hƣớng đầu tƣ vào cơng ty có hiệu kinh tế triển vọng tăng trƣởng cao Một yếu tố quan trọng thu hút quan tâm nhà đầu tƣ tiêu lợi nhuận, qua đánh giá hiệu kinh doanh triển vọng tăng trƣởng cơng ty Chính vậy, phát hành thêm cổ phiếu thị trƣờng chứng khoán, công ty đặc biệt công ty niêm yết có khả thổi phồng lợi nhuận giai đoạn cao Đó lý nhà quản trị cơng ty ln tìm cách để chuyển dịch lợi nhuận kì sau lợi nhuận kì trƣớc kỳ chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu nhằm thu hút nhà đầu tƣ Việc điều chỉnh lợi nhuận làm sai lệch tình hình tài doanh nghiệp dẫn đến hậu vô lớn nhà đầu tƣ thông qua thông tin sai lệch đƣợc cung cấp doanh nghiệp Điều khiến nhà đầu tƣ nghi ngờ tiêu lợi nhuận kỳ phát hành thêm cổ phiếu báo cáo tài có trung thực hay khơng? Trong đó, quản trị cơng ty đƣợc nhận thức yếu tố quan trọng việc nâng cao chất lƣợng khả cạnh tranh doanh nghiệp Để nâng cao hiệu kinh doanh, nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn nhƣ tạo dựng lòng tin cổ đơng, nhà đầu tƣ, thực quản trị công ty tốt đƣờng tất yếu tất công ty niêm yết thị trƣờng chứng khốn Một mơ hình quản trị cơng ty tốt đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Quản trị công ty tốt đƣợc cho giảm xung đột chi phí đại diện cổ đông với đại diện nhà quản lý, từ ngăn ngừa hành vi điều chỉnh lợi nhuận Với việc tăng cƣờng giá trị công ty quản lý rủi ro tốt hơn, quản trị công ty tốt góp phần vào việc tăng cƣờng đầu tƣ phát triển bền vững Theo nhận xét chuyên gia quốc tế hội nghị tham vấn sáng kiến quản trị công ty khu vực Đông Nam Á khai mạc Hà Nội diễn vào ngày 12 tháng năm 2015, chất lƣợng quản trị công ty Việt Nam nhiều thách thức, đặc biệt việc tuân thủ quy định nhƣ việc tham gia cổ đơng yếu Tình hình quản trị công ty doanh nghiệp bị đánh giá chƣa tốt,còn thiếu rõ ràng so với tiêu chuẩn khu vực quốc tế Hơn , tình hình điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu Việt Nam phổ biến, ảnh hƣởng đến việc định nhà đầu tƣ Câu hỏi cấp thiết đƣợc đặt tình hình quản trị công ty công ty niêm yết Việt Nam nhƣ có tác động nhƣ đến việc điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu Qua việc nghiên cứu đề tài: “Các nhân tố quản trị công ty ảnh hƣởng đến điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết trƣờng hớp có phát hành thêm cổ phiếu”, tác ... chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu 21 1.4 CÁC NHÂN TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN BIẾN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT KHI PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU... nhuận công ty niêm yết có phát hành thêm cổ phiếu Qua việc nghiên cứu đề tài: “Các nhân tố quản trị công ty ảnh hƣởng đến điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết trƣờng hớp có phát hành thêm cổ... CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT KHI PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU Phần tác giả tập trung vào việc nhận diện nhân tố quản trị công ty ảnh hƣởng đến điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết có phát hành thêm cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đên điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trong trường hợp có phát hành thêm cổ phiếu , Các nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đên điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trong trường hợp có phát hành thêm cổ phiếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn