Tổ chức thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định tại công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển kỳ hà chu lai quảng nam

139 20 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGU ỄN THỊ TH NH NG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN PHỤC VỤ CHO VIỆC R QU ẾT ĐỊNH TẠI CÔNG T TNHH MTV ĐẦU PHÁT TRIỂN KỲ - CHU LAI QUẢNG N M LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DO NH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGU ỄN THỊ TH NH NG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ CHO VIỆC R QU ẾT ĐỊNH TẠI CÔNG T TNHH MTV ĐẦU PHÁT TRIỂN KỲ - CHU LAI QUẢNG N M Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DO NH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI C M ĐO N g T i C i g h ghi i , g g g h i g h g i h g h Tác giả uận văn Nguyễn Thị Thanh Nga D NH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung CCDC Công cụ dụng cụ CPBH&QLDN Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân DT Doanh thu ĐVSP Đơn vị sản phẩm ĐVT Đơn vị tính KTQT Kế toán quản trị LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế MTV Một thành viên NCTT Nhân công trực tiếp NVL Nguyên vật liệu QĐ Quyết định SXC Sản xuất chung TC-HC Tổ chức hành TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân VNĐ Việt Nam đồng XDCB Xây dựng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ VIỆC R QU ẾT ĐỊNH TRONG DO NH NGHIỆP 11 1.1 KHÁI QT VỀ THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 11 1.1.1 Bản chất thông tin kế toán 11 1.1.2 Vai trò thơng tin kế tốn .11 1.1.3 Các loại thông tin kế toán phục vụ cho việc định 13 1.1.4 Tổ chức thu nhận thơng tin kế tốn doanh nghiệp 15 1.2 NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 17 1.2.1 Khái quát định kinh doanh doanh nghiệp 17 1.2.2 Đặc điểm định kinh doanh 18 1.2.3 Tiến trình định .19 1.2.4 Các dạng định kinh doanh doanh nghiệp 21 1.3 THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 25 1.3.1 Mối quan hệ thơng tin kế tốn định quản trị doanh nghiệp 25 1.3.2 Tổ chức thông tin kế toán cho số trƣờng hợp định doanh nghiệp 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG .40 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ R QU ẾT ĐỊNH TẠI CÔNG T TNHH MTV ĐẦU PHÁT TRIỂN KỲ CHU L I QUẢNG N M 41 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU PHÁT TRIỂN KỲ CHU LAI QUẢNG NAM 41 2.1.1 Sự hình thành đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty 41 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 44 2.1.3 Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty 47 2.2 TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN KỲ - CHU LAI QUẢNG NAM 49 2.2.1 Khái quát công tác tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ định Công ty .49 2.2.2 Tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ việc định ngắn hạn Công ty 53 2.2.3 Tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ việc định dài hạn Công ty 71 2.2.4 Kết điều tra vấn nhận thức nhu cầu ban quản trị cơng tác tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ cho việc định 78 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI CÔNG TY 79 2.3.1 Ƣu điểm 79 2.3.2 Nhƣợc điểm 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG .82 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ R QU ẾT ĐỊNH TẠI CÔNG T TNHH MTV ĐẦU PHÁT TRIỂN KỲ - CHU L 83 I QUẢNG N .M 3.1 SỰ CẦN THIẾT U CẦU HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI CƠNG TY 83 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 83 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện 83 3.2 HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU PHÁT TRIỂN KỲ - CHU LAI QUẢNG NAM .84 3.2.1 Hồn thiện phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 84 3.2.2 Hồn thiện cơng tác xử lý cung cấp thơng tin kế tốn 87 3.2.3 Hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn số trƣờng hợp định cụ thể đơn vị 96 KẾT LUẬN CHƢƠNG 115 KẾT LUẬN 116 D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO QU ẾT ĐỊNH GI O ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN S O) PHỤ LỤC D NH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Bảng Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận mặt hàng 32 Bảng 1.2 Phân tích thơng tin thích hợp hai phƣơng án tiếp tục hay ngừng kinh doanh mặt hàng 33 Bảng 1.3 Phân tích chi phí chênh lệch hai phƣơng án tự sản xuất mua 34 Bảng 1.4 Bảng phân tích giá hai phƣơng án mua cải tạo thiết bị 38 Bảng 2.1 Dự toán tiêu thụ năm 2015 54 Bảng 2.2 Khối lƣợng sản xuất dự kiến năm 2015 55 Bảng 2.3 Định mức tiêu hao NVL trực tiếp sản xuất Đá hộc năm 2015 59 Bảng 2.4 Định mức tiêu hao NCTT sản xuất Đá hộc năm 2015 60 Bảng 2.5 Định mức tiêu hao NVL trực tiếp NCTT đơn vị loại đá năm 2015 60 Bảng 2.6 Bảng giá thành kế hoạch năm 2015 62 Bảng 2.7 Kế hoạch giá bán sản phẩm năm 2015 63 Bảng 2.8 Bảng quy định bán nợ năm 2015 65 Bảng 2.9 Bảng chi tiết quy định bán nợ cho khách hàng thƣờng xuyên năm 2015 65 Bảng 2.10 Báo cáo lợi nhuận dự kiến năm 2015 68 Bảng 2.11 Báo cáo lợi nhuận qua năm 68 Bảng 2.12 Phân tích lợi nhuận mặt hàng năm 2015 70 Bảng 2.13 Thông tin phƣơng án mua máy cũ sửa chữa 71 Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.14 Thông tin phƣơng án mua máy 72 Bảng 2.15 Phân tích chênh lệch phƣơng án qua 10 năm 73 Bảng 2.16 Nội dung phƣơng án đầu tƣ nhà xƣởng 75 Bảng 2.17 Chi phí sản xuất cho đơn vị sản phẩm đá 1x2 đá 2x4 76 Bảng 2.18 Dự kiến Doanh thu - Chi phí – Lợi nhuận dự án 77 Bảng 3.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử 85 Bảng 3.2 Thông tin sử dụng điện nƣớc từ năm 2009 - 2015 86 Bảng 3.3 Phân tích tình hình tiêu thụ mức giá sản phẩm đá hộc quý I/2015 90 Bảng 3.4 Bảng phân quyền định báo cáo kế tốn Cơng ty Đầu tƣ & Phát triển Kỳ - Chu Lai 91 Bảng 3.5 Báo cáo hoạt động mỏ đá quý IV năm 2014 93 Bảng 3.6 Bảng phân tích nợ phải thu khách hàng 94 Bảng 3.7 Báo cáo tiêu thụ quý IV năm 2014 94 Bảng 3.8 Báo cáo phân tích doanh thu quý IV năm 2014 95 Bảng 3.9 Báo cáo chi phí sản xuất quý X/2014 96 Bảng 3.10 Báo cáo biến động chi phí NVL trực tiếp quý X/2014 96 Bảng 3.11 Phiếu vật tƣ, NVL vƣợt định mức 96 Bảng 3.12 Tỷ lệ số dƣ đảm phí mặt hàng năm 2015 97 Bảng 3.13 Dự toán kết sản phẩm tiêu thụ năm 2015 97 Bảng 3.14 Doanh thu sản lƣợng hòa vốn năm 2015 98 Bảng 3.15 Doanh thu, sản lƣợng để đạt lợi nhuận mục tiêu 99 Bảng 3.16 Giá thành kế hoạch theo phƣơng pháp trực tiếp năm 2015 100 Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 3.17 Giá bán kế hoạch theo phƣơng pháp trực tiếp năm 2015 100 Bảng 3.18 Giá bán đá hộc theo phƣơng pháp toàn phƣơng pháp trực tiếp 101 Bảng 3.19 Bảng sản lƣợng hòa vốn thay đổi giá bán Đá 1x2 quý II 103 Bảng 3.20 So sánh lợi nhuận thay đổi giá bán Đá 1x2 quý II/2015 104 Bảng 3.21 Thơng tin tình hình sử dụng máy sản xuất sản phẩm 105 Bảng 3.22 Phân tích số dƣ đảm phí mặt hàng điều kiện giới hạn 106 Bảng 3.23 Giá bán thấp cho đơn hàng đá 2x4 107 Bảng 3.24 Báo cáo thu nhập theo phƣơng pháp trực tiếp 108 Bảng 3.25 Phân tích chênh lệch lợi nhuận hai phƣơng án tiếp tục sản xuất hay loại bỏ mặt hàng Đá 4x6 109 Bảng 3.26 Phân tích lợi nhuận tăng thêm tiếp tục sản xuất với phƣơng án bán bán thành phẩm 110 Bảng 3.27 Phân tích giá hai phƣơng án mua phƣơng án sửa chữa 111 Bảng 3.28 Phân tích dòng tiền dự án theo phƣơng pháp giá 113 Bảng 3.29 Bảng tính lợi nhuận lũy kế dự án 114 114 Hiện giá dự án lúc đƣợc tính cơng thức: NPV = ∑P – Giá trị đầu tƣ ban đầu = 2.554.589.120 – 1.230.000.000 = 1.324.589.120 đồng Hiện giá dự án > doanh nghiệp nên thực dự án Thời gian hồn vốn dự án đƣợc tính lại nhƣ sau: B g 29 B g í h i h ũ d ĐVT: g Năm Lợi nhuận Lợi nhuận 235.037.600 409.466.720 525.740.800 469.622.400 418.672.800 496.048.800 235.037.600 644.504.320 1.170.245.120 1.639.867.520 2.058.540.320 2.554.589.120 lũy kế Vốn đầu tƣ ban đầu 1.230.000.000 nên thời gian hoàn vốn T nằm khoảng năm < T < năm Đến cuối năm thứ 3, số vốn thiếu cần phải thu hồi là: 1.230.000.000 – 1.170.245.120 = 59.754.880 đồng Nhƣ vậy, thời gian hoàn vốn dự án là: T = + 59.754.880/1.639.867.520 ≈ 3,03644 nămnăm 13 ngày 115 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở lý luận tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ định, kết hợp với tìm hiểu thực trạng cơng tác tổ chức thông tin để định Công ty Đầu tƣ & Phát triển Kỳ - Chu Lai Quảng Nam, đề tài đƣa số đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế góp phần hồn thiện hệ thống kế tốn cơng tác tổ chức thơng tin đơn vị Cụ thể, đề tài đề xuất quy trình xử lý cung cấp thơng tin phục vụ cho việc định ngắn hạn dài hạn, tổ chức báo cáo phân quyền định cho phận cụ thể, phân loại chi phí theo cách ứng xử, sử dụng giá thành theo phƣơng pháp trực tiếp để đƣa phạm vi linh hoạt giá, phân tích thơng tin thích hợp cho tình định, ứng dụng phân tích chi phí – sản lƣợng – lợi nhuận phân tích thời giá tiền tệ phục vụ định Qua giải pháp trên, thông tin đƣợc tổ chức cách nhanh chóng có hệ thống, đáp ứng nhu cầu ban quản lý Đây giải pháp điển hình mà doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đá xây dựng nói riêng doanh nghiệp sản xuất nói chung vận dụng cho doanh nghiệp để nâng cao chất lƣợng thông tin phục vụ công tác định 116 KẾT LUẬN Tất định kinh doanh đơn vị phải dựa vào tảng thông tin, chất lƣợng định nhà quản lý phản ánh chất lƣợng thông tin, đặc biệt thơng tin kế tốn cung cấp Xuất phát từ mục đích nghiên cứu ban đầu luận văn, kết luận văn đạt đƣợc nhƣ sau: Tập hợp sở lý luận tổ chức thông tin kế toán phục vụ định doanh nghiệp nói chung, làm tiền đề để tiếp cận mơ tả thực trạng đề giải pháp cho cơng tác tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ định Công ty Đầu tƣ & Phát triển Kỳ - Chu Lai Quảng Nam Tìm hiểu thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn để định ngắn hạn dài hạn Công ty nhƣ: định sản lƣợng sản xuất, định giá bán, định mức tín dụng, lựa chọn phƣơng án kinh doanh, định đầu tƣ nhà xƣởng, máy móc thiết bị số định khác Trên sở đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác tổ chức thông tin phục cho định Công ty nhƣ: phân loại chi phí theo cách ứng xử, tính giá thành theo phƣơng pháp trực tiếp, định giá bán linh hoạt, vận dụng phƣơng pháp phân tích CVP để đạt lợi nhuận mục tiêu, phân tích thời giá tiền tệ cho định dài hạn… Kết luận văn góp phần giúp cho cấp quản trị Công ty nhận thức rõ ràng vai trò thơng tin kế tốn, qua giải pháp mà luận văn đƣa sở để nhà quản lý xem xét nhằm cải thiện công tác tổ chức thông tin phục vụ cho việc định đơn vị Tuy nhiên, hạn chế kiến thức thời gian nghiên cứu nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến góp ý từ quý Thầy, Cô nhà kinh tế nhƣ bạn đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO Tiếng Việt [1] Phạm Văn Dƣợc - Huỳnh Lợi (2008), Mơ hình h h h ị phụ ụ ị, Nhà xuất Tài [2] Trần Thị Dƣơng (2014), Tổ h ị h gắ hạ ại h g i g ổ phầ xi g COSEVCO Đ Nẵ g, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán, Đại học Đà Nẵng [3] Lê Thế Giới (2011), Qị họ , Nhà xuất Tài [4] Võ Văn Nhị (2011), H g dẫ p, ọ phí h B B ị, Nhà xuất Tài [5] Nguy n Ngọc Quang (2012), Gi h i chính, ị, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân [6] Đoàn Ngọc Quế – Đào Tất Thắng – Lê Đình Trực (2013), K ị, Nhà xuất Kinh tế TP Hồ Chí Minh [7] Trƣơng Bá Thanh (2008), Gi h ị, Nhà xuất Giáo dục [8] Trần Thị Phƣớc Thịnh (2014), Nghi phụ ụ ị h ại g i dụ g h g ổ phầ T g Gi i g, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán, Đại học Đà Nẵng [9] Nguy n Thị Nguyệt Thu (2015), Tổ hh ụ ị h gắ hạ i g i g ổ phầ ị phụ PYMEPHARCO, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán, Đại học Đà Nẵng [10] Đào Xuân Tiên (2002), Tổ hh g h h g i ị h gắ hạ g ị h d h ghi p, Đề tài nguyên cứu khoa học cấp Bộ, Học viện tài chính, Nội [11] Nguy n Mạnh Toàn – Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2011), H h g h g i , Nhà xuất Tài [12] Bùi Văn Trƣờng (2007), K [13] Hoàng Tùng (2010), Th i giới hạ ị, Nhà xuất Lao động xã hội g i ề g phụ x ụ ịh g iề , Bài viết Hƣớng dẫn nghiệp vụ, [14] Khắc Tƣờng (2013), “Ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp” Bài viết Nghiên cứu – Trao đổi, Tạp chí Ph iể Hội h p, S 8/2013 Tiếng nh [15] Aleksandra Stanković, Miloš Mitrić (2012),Business and financial decisions based on information provided by accounting information systems, Advanced Research in Scientific Areas, International Virtual Conference [16] Kidane, F (2012), Decision Making and the Role of Management Accounting Function – a Review of Empirical Literature, Radix International Journal of Banking, Finance and Accounting, vol 1, issue 4, pp 77-97 [17] Lilian Viitakangas, Alastair Campbell (2006), Management Accounting and Decision-Making, Chapter 2, pp.15-30 [18] Vera Lengauer, Adelheid Mayr, Sandie Parasote (2006), The impact of A i g i f i ge e ’ de i i – making progress, Bachelor Thesis, Vaxjo University Phụ ục 1: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ TỒN KHO CÁC LOẠI SẢN PHẨM QU NĂM 2012 – 2013 – 2014 Tên sản TT ĐVT phẩm Năm 2012 Năm 2013 Tồn kho ĐK 912 Sản xuất 40.770 Tiêu Tồn kho thụ ĐK 40.580 1.102 236 9.630 9.640 291 7.675 147 Năm 2014 Sản xuất 41.015 Tiêu Tồn kho thụ ĐK 41.245 872 Sản xuất 43.990 Tiêu Tồn kho thụ CK 43.380 1.482 226 12.530 12.560 196 12.874 12.620 450 7.653 313 8.245 8.238 320 8.550 8.540 330 6.970 6.970 147 7.900 7.890 157 8.120 7.983 294 128 5.990 6.005 113 6.160 6.120 153 6.329 6.246 236 Đá 1x2 Đá 2x4 Đá cấp phối Đá 0.5x1 Bột đá Đá 4x6 m3 71 2.880 1.890 60 1.670 1.560 170 1.250 1.320 100 Đá hộc m3 74 1.828 1.825 77 2.350 2.356 71 2.496 2.400 167 1.859 75.743 74.563 2.038 79.870 79.969 1.939 83.609 82.489 3.059 Tổng cộng m3 m3 m3 m3 m3 (Ng : Phò g K ) Phụ ục 2: BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGU ÊN CÁC LOẠI ĐÁ TRÊN ĐỊ BÀN TỈNH QUẢNG N M (Ng : Phò g K ) Phụ ục 3: CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG ƢỚC TÍNH CHO CÁC LOẠI ĐÁ NĂM 2015 ĐVT: g Chi phí SXC\Loại đá Chi phí nhân cơng quản lý phân xƣởng Đá 1x2 Đá 2x4 Đá cấp phối Đá 0.5x1 Bột đá 66.695.400 22.229.500 Đá 4x6 Đá hộc 5.609.700 16.732.500 Tổng 555.657.000 116.644.500 61.099.500 844.668.100 80.820.421 16.965.966 8.886.934 9.700.859 3.233.285 815.932 2.433.745 122.857.143 29.822.140 6.260.316 3.279.213 3.579.546 1.193.058 301.073 898.034 45.333.380 Khấu hao TSCĐ 168.219.248 35.312.882 18.497.224 20.191.323 6.729.745 1.698.277 5.065.586 255.714.285 Thuế tài nguyên 676.452.000 152.145.000 81.820.200 87.960.600 35.180.600 7.967.400 22.407.000 1.063.932.800 73.839.717 15.500.564 8.119.343 1.584.810.525 342.829.228 (25% CP NCTT) Chi phí điện nƣớc mua ngồi phục vụ phân xƣởng Chi phí NVL - CCDC sửa chữa thay Chi phí tiền khác Tổng 8.862.967 2.954.017 745.457 2.223.535 112245600 181.702.415 196.990.694 71.520.205 17.137.839 49.760.402 2.444.751.308 (Ng : Phò g K ) Phụ ục 4: DỰ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG QLDN NĂM 2015 ĐVT: g Khoản mục Khối ƣợng tiêu thụ Đá 1x2 48.000 Đá 2x4 14.400 Đá cấp phối 10.560 Đá 0.5x1 9.600 Bột đá 7.680 Đá 4x6 880 Đá hộc Tổng 2.880 94.000 Doanh thu dự kiến 9.600.000.000 Tổng chi phí bán hàng 1.004.493.529 241.078.447 116.019.003 120.539.223 60.269.612 12.891.000 33.148.286 956.472.900 - Lƣơng nhân viên bán hàng 604.852.171 145.164.521 69.860.426 72.582.261 36.291.130 7.762.270 19.960.122 324.506.700 - Lƣơng doanh số nhân viên bán hàng 132.613.153 31.827.157 15.316.819 15.913.578 7.956.789 1.701.869 4.376.234 209.705.600 - Chi phí vận chuyển 209.304.827 50.233.159 24.174.708 25.116.579 12.558.290 2.686.079 6.907.059 330.980.700 57.723.377 13.853.610 6.667.050 6.926.805 3.463.403 740.783 1.904.871 91.279.900 20.927 16.742 10.987 12.556 7.848 14.649 11.510 Tổng chi phí quản ý doanh nghiệp 591.615.114 141.987.627 68.331.546 70.993.814 35.496.907 7.592.394 19.523.299 935.540.700 - Chi khấu hao TSCĐ 308.119.224 73.948.614 35.587.770 36.974.307 18.487.153 3.954.197 10.167.934 487.239.200 - Lƣơng nhân viên quản lý 221.761.088 53.222.661 25.613.406 26.611.331 13.305.665 2.845.934 7.318.116 350.678.200 - Chi phí tiền khác 61.734.802 14.816.352 7.130.370 7.408.176 3.704.088 792.263 2.037.248 97.623.300 Chi phí QLDN đơn vị 12.325 9.860 6.471 7.395 4.622 8.628 6.779 - Chi phí tiền khác Chi phí bán hàng đơn vị 2.304.000.000 1.108.800.000 1.152.000.000 576.000.000 123.200.000 316.800.000 15.180.800.000 (Ng : Phò g K ) Phụ ục 5: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Đối tƣợng vấn STT Câu hỏi Giám đốc Kế toán trƣởng Kế toán tổng hợp I NHU CẦU MỨC ĐỘ THƢỜNG XU ÊN TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN Đơn vị có thƣờng xun phải định kinh doanh khơng? X X Có dạng định nào? X X X Trong trƣờng hợp đó, đơn vị có nhu cầu sử dụng thơng tin kế tốn X X X X cung cấp khơng? Sử dụng có thƣờng xun khơng? Thông tin đƣợc sử dụng thông tin tài hay phi tài chính? X X Cơng ty có phận KTQT độc lập khơng? X X Các báo cáo kế tốn có đƣợc lập định kỳ khơng? Các thơng tin Kế tốn cung cấp có đủ để đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng X X X cấp hay không? II V I TRỊ CỦ KẾ TỐN TRONG TỔ CHỨC CUNG CẤP THƠNG TIN Thơng tin phòng ban đƣợc luân chuyển nội nhƣ X X X X nào? Thông tin phục vụ cho định đƣợc lập định kỳ hay phát sinh nhu cầu sử dụng? Thơng tin bên ngồi (giá bán, đối thủ cạnh tranh, thị trƣờng tiêu thụ…) X X đƣợc thu thập nhƣ nào? Bộ phận mỏ đá gửi báo cáo cho đơn vị? Bao lâu gửi lần? X X Các báo cáo kế tốn quản trị có Cơng ty báo cáo nào? X X III NHẬN THỨC VỀ TẦM QU N TRỌNG CỦ THÔNG TIN KẾ TỐN Cơng tyđịnh kinh doanh khơng cần đến thơng tin kế tốn TỔ CHỨC X không? Anh chị đánh giá tầm quan trọng tổ chức thơng tin kế tốn đơn vị X X X X X X X X nhƣ nào? Cơng tyđịnh hƣớng để thành lập phận KTQT độc lập không? Công tykế hoạch đào tạo cán phòng Kế tốn để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên khơng? Anh/chị có định hƣớng hồn thiện phận Kế tốn tƣơng lai khơng? Nếu có hoàn thiện nhƣ nào? X Phụ ục 6: HÀM XÁC ĐỊNH CHI PHÍ HỖN HỢP ĐIỆN NƢỚC Dependent Variable: CHIPHIDIENNUOC Method: Least Squares Date: 10/09/15 Time: 23:58 Sample: 2009 2015 Included observations: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 6480159 1369.458 2283658 40.78758 2.837623 33.57536 0.0363 0.0000 C SLSX R-squared Adjusted R-squared 0.995584 Mean dependent var 0.994701 S.D dependent var 73855525 39620065 S.E of regression 2884092 Akaike info criterion 32.82227 Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 4.16E+13 Schwarz criterion -112.8780 F-statistic 1.953221 Prob(F-statistic) 32.80682 1127.305 0.000000 Estimation Command: ===================== LS CHIPHIDIENNUOC C SLSX Estimation Equation: ===================== CHIPHIDIENNUOC = C(1) + C(2)*SLSX Substituted Coefficients: ===================== CHIPHIDIENNUOC = 6480159.053 + 1369.457771*SLSX Phụ ục 7: DỰ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG THEO CÁCH ỨNG XỬ CỦ Khoản mục chi phí Đá 1x2 Đá 2x4 Đá cấp phối Đá 0.5x1 CHI PHÍ NĂM 2015 (ĐVT: Đồ g) Bột đá Đá 4x6 Đá hộc Tổng Biến phí sản xuất chung 1.361.934.878 285.899.778 149.757.027 163.472.775 54.485.287 13.749.572 41.011.947 2.070.311.264 Định phí sản xuất chung 246.321.877 51.708.324 27.085.313 29.565.966 9.854.302 2.486.771 7.417.491 374.440.044 1.608.256.755 337.608.102 176.842.339 193.038.741 64.339.590 16.236.343 48.429.438 2.444.751.308 Khối lƣợng sản xuất 48.318 14.490 10.626 9.666 7.732 813 2.824 94.469 Biến phí SXC/đvsp 28.187 19.731 14.093 16.912 7.047 16.912 14.523 Định phí SXC/đvsp 5.098 3.569 2.549 3.059 1.274 3.059 2.627 Tổng Phụ ục 8: DỰ TỐN CHI PHÍ BH & QLDN THEO CÁCH ỨNG XỬ CỦ CHI PHÍ NĂM 2015 (ĐVT: Đồ g) Khoản mục I KHỐI LƢỢNG TIÊU THỤ II CHI PHÍ BÁN HÀNG Tổng định phí bán hàng Tổng biến phí bán hàng Định phí bán hàng đơn vị Biến phí bán hàng đơn vị III CHI PHÍ QLDN Tổng định phí QLDN Tổng biến phí QLDN Định phí QLDN đơn vị Biến phí QLDN đơn vị Đá 1x2 48.000 Đá 2x4 14.400 Đá cấp phối 10.560 Đá 0.5x1 9.600 Bột đá 7.680 Đá 4x6 880 Đá hộc 2.880 Tổng 94.000 662.575.548 159.018.132 341.917.981 82.060.315 13.804 11.043 7.123 5.699 76.527.476 39.491.527 7.247 3.740 79.509.066 41.030.158 8.282 4.274 39.754.533 20.515.079 5.176 2.671 8.503.053 4.387.947 9.663 4.986 21.864.993 11.283.293 7.592 3.918 415.786.600 540.686.300 591.615.114 141.987.627 0 12.325 9.860 0 68.331.546 6.471 70.993.814 7.395 35.496.907 4.622 7.592.394 8.628 19.523.299 6.779 935.540.700 Phụ ục 9: Giá trị VNĐ thời điểm kết thúc kỳ hạn thứ n: P(r,n) = Fn (1+r)n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4% 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 5% 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0,377 6% 0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 0,705 0,665 0,627 0,592 0,558 0,527 0,497 0,469 0,442 0,417 0,394 0,371 0,350 0,331 0,312 7% 0,935 0,873 0,816 0,763 0,713 0,666 0,623 0,582 0,544 0,508 0,475 0,444 0,415 0,388 0,362 0,339 0,317 0,296 0,277 0,258 8% 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,630 0,583 0,540 0,500 0,463 0,429 0,397 0,368 0,340 0,315 0,292 0,270 0,250 0,232 0,215 9% 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422 0,388 0,356 0,326 0,299 0,275 0,252 0,231 0,212 0,194 0,178 10% 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 0,350 0,319 0,290 0,263 0,239 0,218 0,198 0,180 0,164 0,149 11% 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 0,535 0,482 0,434 0,391 0,352 0,317 0,286 0,258 0,232 0,209 0,188 0,170 0,153 0,138 0,124 12% 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507 0,452 0,404 0,361 0,322 0,287 0,257 0,229 0,205 0,183 0,163 0,146 0,130 0,116 0,104 13% 0,885 0,783 0,693 0,613 0,543 0,480 0,425 0,376 0,333 0,295 0,261 0,231 0,204 0,181 0,160 0,141 0,125 0,111 0,098 0,087 14% 0,877 0,769 0,675 0,592 0,519 0,456 0,400 0,351 0,308 0,270 0,237 0,208 0,182 0,160 0,140 0,123 0,108 0,095 0,083 0,073 15% 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 0,376 0,327 0,284 0,247 0,215 0,187 0,163 0,141 0,123 0,107 0,093 0,081 0,070 0,061 Phụ lục 10: Giá trị khoản tiền không đổi VNĐ kỳ, kỳ hạn thứ n: P(r,n) = Fn (1+r)n - r (1+r)n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4% 0,962 1,886 2,775 3,630 4,452 5,242 6,002 6,733 7,435 8,111 8,760 9,385 9,986 10,563 11,118 11,652 12,166 12,659 13,134 13,590 5% 0,952 1,859 2,723 3,546 4,329 5,076 5,786 6,463 7,108 7,722 8,306 8,863 9,394 9,899 10,380 10,838 11,274 11,690 12,085 12,462 6% 0,943 1,833 2,673 3,465 4,212 4,917 5,582 6,210 6,802 7,360 7,887 8,384 8,853 9,295 9,712 10,106 10,477 10,828 11,158 11,470 7% 0,935 1,808 2,624 3,387 4,100 4,767 5,389 5,971 6,515 7,024 7,499 7,943 8,358 8,745 9,108 9,447 9,763 10,059 10,336 10,594 8% 0,926 1,783 2,577 3,312 3,993 4,623 5,206 5,747 6,247 6,710 7,139 7,536 7,904 8,244 8,559 8,851 9,122 9,372 9,604 9,818 9% 0,917 1,759 2,531 3,240 3,890 4,486 5,033 5,535 5,995 6,418 6,805 7,161 7,487 7,786 8,061 8,313 8,544 8,756 8,950 9,129 10% 0,909 1,736 2,487 3,170 3,791 4,355 4,868 5,335 5,759 6,145 6,495 6,814 7,103 7,367 7,606 7,824 8,022 8,201 8,365 8,514 11% 0,901 1,713 2,444 3,102 3,696 4,231 4,712 5,146 5,537 5,889 6,207 6,492 6,750 6,982 7,191 7,379 7,549 7,702 7,839 7,963 12% 0,893 1,690 2,402 3,037 3,605 4,111 4,564 4,968 5,328 5,650 5,938 6,194 6,424 6,628 6,811 6,974 7,120 7,250 7,366 7,469 13% 0,885 1,668 2,361 2,974 3,517 3,998 4,423 4,799 5,132 5,426 5,687 5,918 6,122 6,302 6,462 6,604 6,729 6,840 6,938 7,025 14% 0,877 1,647 2,322 2,914 3,433 3,889 4,288 4,639 4,946 5,216 5,453 5,660 5,842 6,002 6,142 6,265 6,373 6,467 6,550 6,623 15% 0,870 1,626 2,283 2,855 3,352 3,784 4,160 4,487 4,772 5,019 5,234 5,421 5,583 5,724 5,847 5,954 6,047 6,128 6,198 6,259 ... phục vụ định Công ty TNHH MTV Đầu tƣ & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam Ch g Giải pháp hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ định Cơng ty TNHH MTV Đầu tƣ & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng. .. tác tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ định Công ty .49 2.2.2 Tổ chức thông tin kế toán phục vụ việc định ngắn hạn Công ty 53 2.2.3 Tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ việc định. .. Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty 47 2.2 TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN KỲ HÀ - CHU LAI QUẢNG NAM 49 2.2.1 Khái quát công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định tại công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển kỳ hà chu lai quảng nam , Tổ chức thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định tại công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển kỳ hà chu lai quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn