Tạo động lực làm việc cho công nhân nhà máy may veston hòa thọ đà nẵng

924 30 0
  • Loading ...
1/924 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:16

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG VÕ TH THO NGUYÊN TO NG LC LÀM VI C CHO CƠNG NHÂN NHÀ MÁY MAY VESTON HỊA TH À NNG LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH àN ng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG VÕ TH THO NGUYÊN TO NG LC LÀM VI C CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY MAY VESTON HÒA TH À NNG Chuyên ngành: Qu ᄂ n tr kinh doanh Mã s: 60.34.05 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ᄂ ng d ᄂ n khoa hc: PGS.TS NGUYN THANH LIÊM àN ng - Năm 2015 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Võ Th Tho Nguyên MC LC M U 1 Tính c p thit c a tài M c tiêu nhi mv nghiên c c thu nh7p th p m c lương t ᄂ i thi+u Tng công ty qui nh sD c công ty bù m c lương t ᄂ i thi+u c a Tng công ty theo giá tr ngày công -M c lương t ᄂ i thi+u c a Công ty : M c ti n lương t ᄂ i thi+u c a = Lươ ng t ᄂ i thi+u vùng x 1,1235 công ty M c lương t ᄂ i thi+u hi n : 2.100.000 x 1,1235 = 2.359.350 =ng/26 ngày Quy i thành ơn giá t ᄂ i thi+u gi$ : 2.359.350: 26 ngày : gi$ = 11.343/gi$ • Cách tính lương t ᄂ i thi+u theo ngày công ch " : (1) Mc ti n lương t ᄂ i thi+u theo ngày = Ngày công làm ơn giá gi$ mc lương t ᄂ i x x thi+u công ch " vi c theo ch " x gi$ • Cách tính lương t ᄂ i thi+u theo gi$ tăng ca bình thư$ng : (2) Tng s ᄂ gi$ ơn giá gi$ Mc ti n lương t ᄂ i thi+u tăng ca bình thư$ng = x mc lương t ᄂ i  Cách tính lương t ᄂ i thi+u theo gi$ tăng ca ch (3) = ch nh7t x 1,5 l!n nh7t : Tng s ᄂ gi$ ơn giá gi$ Mc ti n lương t ᄂ i thi+u tăng ca tăng ca x mc lương t ᄂ i thi+u tăng ca ch nh7t x l!n • Tng c"ng lương t ᄂ i thi+u ưc tính : (1) + (2) + (3) b Ti n lương tăng ca bình th ng c tính : Ti n lương tăng ca bình thư$ng = ơn giá ti n lươ ng gi$ x Tng s ᄂ gi$ tăng x 1,5 l!n ca b/th ư$ng c Ti n lương tăng ca ch nht : Ti n lương tăng ca ch nh7t d Ti n lương l - phép : Tng s ᄂ gi$ tăng ơn giá ti n = lương gi$ x ca ch nh7t x l!n Ti n lương L - Phép = H s ᄂ LCB x Lương t ᄂ i thi+u theo qui nh Ngày công ch " x S ᄂ ngày nghG l - phép e Ti n lương thi gian : Ti n lương Th$i gian Lương BQ c a công ty tháng = g Ti n lương ch vic : - Tr ng hp bt kh S ᄂ ngày công làm vi c c a c.ty tháng S ᄂ ngày công x Th$i gian kháng (thiên tai, ) : Ti n lương Ch$ vi c = Ti n lương t ᄂ i thi+u NN x S ᄂ ngày công nghG ch$ vi c x S ᄂ ngày công S ᄂ ngày công ch " - Tr ng hp l(i ng i s% d ng lao ng: Ti n lương Ch$ vi c = Ti n lương bn nghG ch$ vi c S ᄂ ngày công ch " h Ti n lương cho bú c áp d ng cho nh ᄂ ng CNCNV n ᄂ có d i 12 tháng tu i ( thai tháng) c th sau : * Trư$ng hp CBCNV nghG 01 gi$ / ngày làm vi cv cho bú Ti n lương gi$ cho bú sD ưc tính sau : Ti n lương Gi$ cho bú Tng s ᄂ gi$ cho ơn giá gi$ = Ti n lương bn x bú tháng e Lương sn ph"m ca t may : QuA lương c a = t may Ti n lương (thành viên t) ơn giá SP mã hàng = x Sn ph#m công on TG l ti n lương kh ᄂ i x x Sn ph#m cat ơn giá ti n lương c a công o n * T:ng c9ng ti-n lương công nhân : a + b + c + g + h + e * Ti-n lương ph c)p làm ,êm : i t ng áp d ng : T t c CBCNV công ty làm vi c t8 21 gi$ n 05 gi$ ho*c t8 22 gi$ n 06 gi$ sáng hôm sau : Cách tính ph cp ca êm : Ti n lương Làm êm Trong ó : -M Ti n lương tháng (k+ c ph c p chc v) = x S ᄂ gi$ quy nh tháng S ᄂ gi$ 30% ho*c 40% x làm êm c 30% áp d ng ᄂ i v2i nh;ng công vi c không thư$ng xuyên làm vi cv ban êm -M c 40% áp d ng ᄂ i v2i nh;ng công vi c thư$ng xuyên làm vi c theo ca (ch " làm vi c ba ca) ho*c chuyên làm vi c ban êm ... LC LÀM VI C CHO CÔNG NHÂN TI NHÀ MÁY MAY VESTON HÒA TH À NNG 38 2.1 T.NG QUAN V NHÀ MÁY MAY VESTON HÒA TH% À N/NG 38 2.1.1 Thông tin chung v Nhà máy May Veston. .. chân công nhân gi>i Ngoài nh;ng hi u qu ã t c, cơng tác to "ng lc làm vi c cho cơng nhân ti v?n tơi ó nhi uv n t=n ti ó lý ch ᄂ n tài “T o ng lc làm vic cho công nhân Nhà máy May Veston Hòa Th... Qua thc t làm vi c ti Nhà máy May Veston, thu"c Tng công ty C ph!n D t May Hòa Th ᄂ, tơi nh7n th y r'ng công tác to "ng lc cho ngư$i lao "ng, *c bi t công nhân ã ang c lãnh o Tng công ty ht
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho công nhân nhà máy may veston hòa thọ đà nẵng , Tạo động lực làm việc cho công nhân nhà máy may veston hòa thọ đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn