Quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng vicem hải vân

95 17 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THỦY TIÊN QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THỦY TIÊN QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại nguyên vật liệu 1.1.2 Chức năng, vai trò nguyên vật liệu 1.1.3 Sự luân chuyển dòng nguyên vật liệu 10 1.2.QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU 11 1.2.1 Định nghĩa mục tiêu quản trị nguyên vật liệu 11 1.2.2 Vai trò quản trị nguyên vật liệu 11 1.2.3 Nhiệm vụ quản trị nguyên vật liệu 12 1.2.4 Nội dung quản trị nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN .26 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 26 2.1.1 Giới thiệu công ty 26 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 27 2.1.3 Quá trình hình thành phát triển 27 2.1.4 Thành tích đạt 28 2.1.5 cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phòng ban 29 2.1.6 Hình thức tổ chức sản xuất cơng ty 33 2.1.7 Quy trình sản xuất sản phẩm xi măng 34 2.1.8 Kết hoạt động kinh doanh Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân 36 2.2 TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 37 2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân 37 2.2.2 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu công ty CP xi măng Vicem Hải Vân 38 2.2.3 Hoạch định, tổ chức mua sắm, tổ chức vận chuyển tiếp nhận nguyên vật liệu 45 2.2.4 Tổ chức cấp phát sử dụng nguyên vật liệu 54 2.2.5 Kiểm soát hoạt động sản xuất 57 2.2.6 Kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu 60 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 66 3.1 HỒN THIỆN CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUN VẬT LIỆU 66 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC MUA SẮM, TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN VÀ TIẾP NHẬN 75 3.3 HỒN THIỆN CƠNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TRONG CÔNG TY 77 3.4 HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 80 3.5 HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT TỒN KHO 81 3.6 HOÀN THIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC 85 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP Cổ phần CBCNV Cán công nhân viên GĐ Giám đốc HC-QT Hành – Quản trị HĐ – QT Hội đồng quản trị KCS Kiểm tra chất lượng sản phẩm KD Kinh doanh KH-CƯ Kế hoạch – cung ứng KTSX Kĩ thuật sản xuất HTK Hàng tồn kho KTTKTC Kế tốn – Thống kê – Tài MMTB Máy móc thiết bị NCƯ Nhà cung ứng NVL Nguyên vật liệu NVPTCM Nhân viên phụ trách chuyên môn PGĐ Phó giám đốc P.TN – KCS Phòng Thí nghiệm – Kiểm tra chất lượng sản phẩm TCLĐTL Tổ chức – Lao động – Tiền lương TP Trưởng phòng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Trang 36 2.2 Dự báo nhu cầu sản xuất năm 2013 39 2.3 Phân bố sản lượng sản xuất cho phân xưởng 40 2.4 Dự báo nhu cầu sản xuất theo tháng năm 2013 41 2.5 Nhu cầu sản lượng NVL NVL phụ năm 2013 43 2.6 Kế hoạch dự trữ an toàn NVL theo quý năm 2013 44 2.7 Sản lượng NVL thực tế mua năm 2012 47 2.8 Dự trù nhu cầu clinker năm 2013 48 2.9 Dự trù nhu cầu thạch cao năm 2013 49 2.10 Dự trù nhu cầu phụ gia năm 2013 50 2.11 Nhu cầu sản lượng NVL phụ năm 2012 55 2.12 Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất xi măng 58 2.13 Bảng tổng kết tình hình sử dụng NVL cuối quý I/2012 63 2.14 Tình hình HTK công ty Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân 63 2.15 Bảng cân đối kế toán năm 2010 – 2011 - 2012 64 3.1 Dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng giai đoạn 2013 – 2020 66 3.2 Dự báo nhu cầu nhu cầu sản xuất PCB30 năm 2013 68 3.3 Dự báo nhu cầu nhu cầu sản xuất PCB40 năm 2013 69 3.4 Dự báo nhu cầu nhu cầu sản xuất PCB40GC năm 2013 70 3.5 Bảng kiểm soát dự báo nhu cầu thực tế với kế hoạch dự báo nhu cầu năm 2012 71 Kế hoạch sản lượng thời gian đặt hàng NVL phụ quý I/2013 73 3.7 Tiêu chí đánh giá lực NCƯ 76 3.8 Định mức kinh tế kĩ thuật sản xuất xi măng năm 2013 79 3.6 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Dòng dịch chuyển vật chất hệ thống chế tạo 10 2.1 Tổ chức máy công ty CP xi măng Vicem Hải Vân 29 3.1 Tín hiệu theo dõi kiểm soát dự báo 72 3.2 Ứng dụng phần mềm MRP 83 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nào, NVL phục vụ cho trình sản xuất phải ưu tiên hàng đầu Do vậy, cần phải kế hoạch đảm bảo NVL cho trình sản xuất diễn thường xuyên, liên tục, cung cấp đúng, đủ số lượng, quy cách chủng loại sở nâng cao tiêu kinh tế, kỹ thuật sản xuất kinh doanh lãi doanh nghiệp tồn thương trường Hiện nay, ngành xi măng qua giai đoạn phát triển theo chiều rộng, để tồn giai đoạn khó khăn chung này, doanh nghiệp cần định hướng phát triển cho theo hướng chất lượng Tái cấu trúc doanh nghiệp xi măng theo chiều sâu Đặc biệt, điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm mối quan tâm hàng đầu cơng ty Đi trước đón đầu, Tổng Cơng ty Cơng nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) nổ lực chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem Lương Quang Khải, hai năm 2014 2015 Vicem tập trung cấu trúc vốn, chuẩn bị tảng để thức phát triển theo chiều sâu từ sau năm 2015 Là doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Cơng nghiệp Xi măng Việt Nam quy mơ sản xuất lớn, Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân cần phải biện pháp triệt để, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao khả sản xuất tiêu thụ để tồn phát triển sản xuất theo chiều sâu cạnh tranh khốc liệt Công ty chuyên sản xuất cung cấp sản phẩm xi măng clinker NVL chủ yếu, chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm Do đó, cơng tác quản trị hiệu NVL yếu tố quan trọng mang tính chiến lược việc hạ giá thành sản phẩm, điều kiện tiên để cạnh tranh với công ty khác lĩnh vực sản xuất Từ ý nghĩa đó, cơng tác quản trị NVL cần phải trọng nhiều giai đoạn để đảm bảo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Hiện nay, mục tiêu trung dài hạn công ty CP xi măng Vicem Hải Vân đại hóa cơng nghệ giảm giá thành sản xuất việc quản trị NVL cho hợp lý, tiết kiệm hiệu yếu tố quan trọng giúp đạt mục tiêu Chính vậy, tác giả muốn chọn đề tài: “Quản trị NVL công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân” để làm đề tài thực nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Quản trị nguyên vật liệu công ty Cổ phone xi măng Vicem Hải Vân Mục tiêu cụ thẻ: + Hệ thống hóa lý luận quản trị NVL doanh nghiệp sản xuất + Tìm hiểu, phân tích thực trạng cơng tác quản trị NVL cơng ty từ tìm điểm đạt để phát huy nguyên nhân gây nên hạn chế công tác quản trị NVL công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân + Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị NVL công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tượng nghiên cứu - Những vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản trị NVL công ty - Công tác quản trị NVL công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài nghiên cứu số nội dung chủ yếu hoạt động quản trị NVL công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân Về thời gian: Giải pháp đề xuất ý nghĩa giai đoạn Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị NVL công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp: Các số liệu nêu luận văn tham khảo từ báo cáo thức cơng ty, chủ yếu số liệu phân tích lấy từ năm 2010 – 2012 Ngồi ra, tơi sử dụng thêm số liệu từ nguồn thông tin khác báo cáo ngành xi măng, báo cáo Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, báo, tạp chí internet liên quan 4.2 Phương pháp phân tích số liệu Phương pháp thống kê mơ tả Đề tài sử dụng phương pháp để phản ánh tình hình bản, thơng tin tình hình hoạt động quản trị NVL công ty thông qua số tuyệt đối số tương đối thể biểu bảng số liệu, đồ thị sơ đồ Phương pháp so sánh Phương pháp sử dụng để so sánh kết nghiên cứu thời điểm khác So sánh số thực kỳ với kỳ trước để thấy rõ biến động tiêu phân tích Ngồi ra, để hỗ trợ cho kết phân tích thực trạng dự báo tương lai, đưa giải pháp phù hợp, luận văn kết hợp sử dụng phương pháp vấn hỏi trực tiếp người cung cấp thơng tin phòng Kế hoạch cung ứng, phòng Tiêu thụ, phòng kĩ thuật, phòng kế tốn,… cơng ty CP xi măng Vicem Hải Vân 74 4.Tổng nhu cầu chất trợ nghiền (Kg) 5.137 -Lượng tiếp nhận đơn 4.992 5.218 10.210 5.180 4.556 4.725 14.461 4.550 4.267 5.114 13.931 5.075 5.206 5.170 174.036 178.024 10.281 hàng theo kế hoạch -Lượng đặt hàng phát theo kế hoạch 10.210 5.Tổng nhu cầu vỏ bao (Cái) 175.170 -Lượng tiếp nhận đơn hàng theo kế hoạch -Lượng đặt hàng phát theo kế hoạch 340.200 14.461 13.931 162.940 177.260 178.231 340.200 178.231 178.231 155.356 168.720 10.281 159.808 328.528 328.528 152.000 174.396 152.000 152.000 170.920 344.956 344.956 75 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC MUA SẮM, TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN VÀ TIẾP NHẬN Đối với clinker thạch cao: Cần ổn định nguồn cung có, phải thường xuyên với NSX phát triển mở rộng thị trường, hỗ trợ thị trường nắm rõ kế hoạch sản xuất NSX, phối hợp kế hoạch sản xuất kế hoạch đặt hàng, thực việc giám sát thực hợp đồng Đối với NVL mua qua hình thức đấu thầu: Hiện tại, danh sách mời thầu tổ xét thầu, phòng KH-CƯ phòng HC-QT xem xét lựa chọn hạn chế Ngoài đối tượng thị trường mua sắm NVL truyền thống, để đảm bảo mua hàng với chất lượng tốt giá hợp lý, công ty cần mở rộng đối tượng thị trường mua sắm thông qua chào giá cạnh tranh, mời thầu rộng rãi đấu thầu thường niên góp phần làm hạ giá thành sản phẩm Đối với NVL mua trực tiếp: Định kỳ trao đổi thơng tin với NSX tình hình thị trường, phản hồi kịp thời chất lượng NVL, sách giá NCƯ khác thị trường để đàm phán tiếp hay xem xét định tiếp tục trì NCƯ hay lựa chọn NCƯ khác Do nhiều nhà cung ứng cung cấp nhiều chủng loại NVL giống nhau, nên để định xác mối quan hệ hợp tác công ty cần thường xuyên thu thập thông tin từ nhà cung ứng Bổ sung thêm cán phụ trách khâu tìm kiếm NCƯ thị trường, định rõ ràng, đầy đủ đặc điểm NCƯ Đồng thời cần phải thường xuyên đánh giá lại thành tích NCƯ cũng cần trao đổi thơng tin chất lượng sản phẩm, thủ tục đánh giá chất lượng, thường xuyên xem xét lại định mua sắm từ nguồn hay nhiều nguồn Lập bảng phân tích đánh giá cụ thể theo tiêu chí để lựa chọn NCƯ tốt Nhà cung ứng lựa chon phải đáp ứng điều kiện: 76 - Điểm trung bình > 20 điểm - Điểm chất lượng >=15 điểm Bảng 3.7: Tiêu chí đánh giá lực NCƯ Stt Tiêu chí đánh giá nhà cung cấp vật tư, NVL Điểm 1-2 Điểm 2.53.5 Điểm 45.5 Điểm chất lượng Chất lượng sản phẩm sai sót ngồi quy định tạm chấp nhận Sai xót Đúng với phạm thỏa thuận vi cho phép Thời gian giao hàng Chậm ngày Chậm ngày Giao thời gian yêu cầu Giá bán Giá bán lẻ Giá bán sĩ chiết khấu theo số lượng 4 Phương thức toán Trả Trả chậm 07-10 ngày Trả chậm 15-20 ngày Sự phản hồi cố phát sinh Trên Từ 4-8 Dưới Thời hạn giao dịch Dưới năm Từ 01-03 năm Trên 03 năm Quy mô sản xuất Hàng chợ sở xản xuất Cơng ty Số lượng hàng hóa tối đa đáp ứng yêu cầu công ty Dưới 50% số lượng Đáp úng từ 50-100% Không giới hạn 77 Việc ký kết hợp đồng phải chặt chẽ đảm bảo tính pháp lý nên cán thu mua phải người nhiều kinh nghiệm thực tế kiến thức chuyên môn vững vàng Nghiêm túc thực điều khoản hợp đồng theo dõi đối tác thực hợp đồng điều khoản cam kết giải quyết, xử lý nhanh trường hợp tiếp nhận NVL bị thiếu hay hư hỏng Với kế hoạch nhu cầu NVL lập chi tiết, cần xem xét theo dõi đến biến động, thay đổi để điều chỉnh, thay đổi thời gian đặt hàng đảm bảo thu mua nhịp nhàng với tiến độ sản xuất đảm bảo kế hoạch chi phí thu mua Chi phí vận chuyển ln xem yếu tố quan trọng chi phí hậu cần công ty Hiện tại, đơn vị vận chuyển clinker, thạch cao công ty đối tác truyền thống với công ty nhiều năm qua Tuy nhiên, với mức cơng ty kí kết với cơng ty tương đối cao so với đơn vị khác lĩnh vực Công ty cần tổ chức thực đấu thầu việc lựa chọn đối tác vận chuyển Việc đấu thầu cần tổ chức với quy trình đấu thầu cơng khai (thơng thường cơng ty phải ba bảng chào dịch vụ hãng vận chuyển khác nhau) Thơng qua giúp việc lựa chọn đơn vị vận tải trở nên hiệu thể thực q trình đấu thầu qua mạng, theo yêu cầu đơn vị vận chuyển gửi bảng chào dịch vụ cạnh tranh thông qua trang web họ nhằm giảm bớt chi phí liên quan trình lựa chọn NCƯ dịch vụ vận chuyển Cần quy định rõ điều kiện giá dịch vụ hợp đồng vận chuyển 3.3 HỒN THIỆN CƠNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TRONG CÔNG TY Hiện tại, công ty xây dựng định mức tiêu hao vật tư theo phương pháp thực nghiệm kết hợp với phương pháp thống kê kinh nghiệm Đây phương pháp xây dựng định mức tiêu hao dựa vào thông số kỹ thuật 78 thử nghiệm sản xuất kết hợp định mức tiêu hao vật tư dựa vào số liệu thống kê mức tiêu hao vật tư bình quân kỳ trước kinh nghiệm cán quản lý Phương pháp ưu điểm việc tính tốn đơn giản, dễ vận dụng Tuy nhiên định mức tiêu hao vật tư thực tế áp dụng thấp kế hoạch phụ thuộc vào ý kiến chủ quan người lập định mức Cần kết hợp thêm phương pháp tính tốn phân tích xây dựng định mức tiêu hao vật tư Đó ngồi dựa thơng số kỹ thuật tiêu chuẩn định mức thử nghiệm kết hợp với việc phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định mức tiêu hao điều kiện thực tế để tiến hành điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện sản xuất Với định mức mà công ty xây dựng với định mức dôi hao tự nhiên tương đối lớn định mức áp dụng chung cho quy trình sản xuất cặn bã khơng cặn bã phân xưởng Qua kết tổng kết tình hình thực định mức năm qua xây dựng lại định mức bám sát tình hình điều kiện thực tế, trình độ máy móc thiết bị, tổ chức sản xuất trình độ lao động thực tế áp dụng cho phân xưởng tính đến định mức dôi hao tự nhiên cụ thể cho quy trình sản xuất cặn bã khơng cặn bã để theo dõi kiểm tra việc thực định mức sát với thực tế 79 Bảng 3.8: Định mức kinh tế kĩ thuật sản xuất xi măng năm 2013 Định mức tiêu hao/ xi măng Tên NVL, SP ĐVT TT PXI PXII cặn bã Khơng cặn bã cặn bã Khơng cặn bã I Xi măng PBC30HV Clinker Tấn 0,797 0,750 Thạch cao Tấn 0,052 0,042 Phụ gia Tấn 0,220 0,170 Chất trợ nghiền Kg 0,60 0,55 II Xi măng PBC40HV Clinker Tấn 0,834 0,822 Thạch cao Tấn 0,055 0,045 Phụ gia Tấn 0,120 0,110 Chất trợ nghiền Kg 0,60 0,58 0,090 0,090 III Xi măng PBC40GC Phụ gia Tấn 0,090 IV Chung cho xi măng Điện Dầu bôi trơn 0,090 40,8 Kwh 41 40,8 40,96 40 Lít 0,056 0,05 0,025 0,015 Mỡ Kg 0,005 0,005 0,002 0,002 Dầu ADO Lít 0,150 0,150 0,014 0,014 Xăng Lít 0,210 0,209 0,205 0,200 Bi đạn Kg 0,400 0,400 0,400 0,400 Vỏ bao Cái 20,058 20,058 20,058 20,058 Trong trình sản xuất trưởng ca sản xuất quản lý phận, phòng ban liên quan cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 80 việc thực quy định, kế hoạch định mức tiêu hao, cán kỹ thuật giám sát việc thực quy trình cơng nghệ, hướng dẫn cơng nghệ vị trí thích hợp, lấy mẫu kiểm tra, kiểm nghiệm, thường xuyên phân tích mức cặn bã để kiểm tra điều chỉnh thiết bị công nghệ nhằm thực tốt định mức tiêu hao xấp xỉ mức khơng cặn bã Hàng tuần cần tổng kết, thu thập tình hình sử dụng NVL ca sản xuất số liệu để phân tích báo cáo tình hình thực định mức để từ kế hoạch điều chỉnh giảm tỷ lệ định mức dôi hao tự nhiên quy định cho loại NVL để sản xuất sản phẩm cách hợp lý hiệu 3.4 HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Tổ chức phân tích tình hình sử dụng NVL định kỳ: Sau hiện, phòng KH-CƯ phối hợp với phân xưởng sản xuất tổ chức đánh giá toàn q trình cấp phát sử dụng NVL Phân tích tình hình sử dụng NVL giúp cho doanh nghiệp thấy rõ ưu nhược điểm cơng tác quản lý sử dụng NVL để sản xuất sản phẩm Việc phân tích tình hình sử dụng NVL vào sản xuất sản phẩm cần phải tiến hành định kỳ mặt: khối lượng NVL, mức tiêu hao NVL để sản xuất đơn vị sản phẩm Trong q trình sản xuất kinh doanh khơng thể tránh khỏi tiêu hao NVL Sự hao hụt nhiều hay phụ thuộc vào quy trình cơng nghệ, máy móc thiết bị, trình độ kỹ thuật tay nghề người lao động Vì vậy, việc phân bố, xếp lao động cách hợp lý, xác góp phần nâng cao hiệu sử dụng vậtcơng ty ảnh hưởng trực tiếp đến việc định giá cho sản phẩm Định mức tiêu hao NVL thực tế chênh lệch so với định mức kế hoạch Cơng ty cần tìm hiểu ngun nhân máy móc thiết bị cần tiếp 81 tục phát huy để giảm mức tiêu hao NVL ý thức cơng nhân phân xưởng ban lãnh đạo cần quan tâm để biện pháp khen thưởng, khích lệ kịp thời để tiếp tục trì tối ưu hóa định mức tiêu hao NVL Định kỳ, hàng năm công ty nên lấy bảng tổng hợp chi phí NVL phân tích tình hình chi phí NVL biến động so với kế hoạch nguyên nhân nào, lượng hay giá Do giá phải xem lại tình hình giá bán NVL thị trường khâu thu mua dự trữ hợp lý chưa Nếu lượng phải xem lại mức NVL thực tế sử dụng so với định mức, tiết kiệm hay lãng phí Sử dụng tiết kiệm NVL mục tiêu để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng mức lợi nhuận cho doanh nghiệp Công ty nên quan tâm đến nhân tố người công tác quản lý thực định mức như: Đầu tư ngân sách, cử cán học tập, nghiên cứu phương pháp xây dựng thực định mức tiên tiến Bố trí người lao động “đúng người, việc”, hợp lý quy mơ, cấu trình độ tay nghề người lao động Phổ biến mặt tốt việc tiết kiệm, quản lý sử dụng NVL tồn cơng ty đồng thời sách khen thưởng, động viên kịp thời Tuyên truyền để nâng cao ý thức tiết kiệm NVL, sách thưởng phạt thích đáng vật chất lẫn tinh thần cho người lao động thành tích việc tiết kiệm gây lãng phí NVL 3.5 HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT TỒN KHO - Ứng dụng phần mềm MRP để kiểm soát tồn kho MRP giúp ích nhiều cho doanh nghiệp điều hành quản trị hoạt động sản xuất hoạt động tồn kho Là kỹ thuật ngược chiều quy trình cơng nghệ để tính nhu cầu NVL, hệ thống kiểm soát 82 hoạch định, giúp liên kết nguồn lực rộng lớn Giúp xác định mức dự trữ hợp lý, giảm thời gian lưu kho NVL đồng thời đảm bảo thực tiến độ sản xuất, phân phối khai thác sử dụng hiệu máy móc thiết bị lao động Khi ứng dụng phần mềm MRP công ty cần phải xây dựng hệ thống máy tính để xử lý thông tin kỹ thuật riêng biệt mang tính chun mơn Chương trình phân mềm MRP phân loại, xử lý vào ba yếu tố đầu vào: - Lịch trình sản xuất dự báo cụ thể tháng cho loại xi măng PCB30, PCB40 PCB40GC năm 2013 - Bảng danh mục NVL gồm clinker, thạch cao, phụ gia chất trợ nghiền để tạo xi măng loại - Hồ sơ dự trữ NVL gồm báo cáo tình trạng loại NVL thời gian cụ thể, lượng dự trữ NVL có, tổng nhu cầu, đơn hàng tiếp nhận, số lượng tiếp nhận, người cung ứng, độ dài thời gian cung ứng khối lượng cung ứng Lựa chọn phương pháp đặt hàng, kích cỡ lơ hàng theo phương pháp cân đối chi tiết – thời kỳ nhập yêu cầu Đầu văn tài liệu gồm: - Lệnh phát đơn đặt hàng clinker, thạch cao, phụ gia, chất trợ nghiền,… - Các báo cáo sơ liên quan đến hoạch định, kiểm soát sản xuất dự trữ loại NVL như: thời gian phát đơn hàng mua NVL thay đổi đơn hàng kế hoạch - Các báo cáo thứ cấp liên quan đến việc kiểm soát hoạch định kết thực nghiệm trình sản xuất gồm: báo cáo kiểm soát, đánh giá hoạt động hệ thống dự báo, báo cáo kế hoạch cho dự báo nhu cầu dự trữ báo cáo bất thường trục trặc chất lượng, chậm đơn hàng cung cấp phận không yêu cầu 83 Đầu vào Đơn hàng Dự báo Quá trình xử lý Đầu Những thay đổi Lịch trình sản xuất Lịch đặt hàng theo kế hoạch Xóa bỏ đơn hàng Hồ sơ Thiết kế thay đổi hóa đơn NVL Chương trình máy tính MRP Báo cáo nhu cầu NVL Báo cáo kế hoạch Tiếp nhận Hồ sơ Rút NVL dự trữ Báo cáo đơn hàng thực Các nghiệp vụ dự trữ Hình 3.2: Ứng dụng phần mềm MRP 84 Để việc ứng dụng MRP hiệu cần nhiều thơng tin từ mơi trường bên ngồi nội cơng ty cách xác phản ánh tình hình thực tế mơi trường kinh doanh Vì vậy, cơng ty cần phải cập nhật thường kỳ thay đổi: · Thường xuyên điều chỉnh cập nhật thông tin nhu cầu thị trường tiêu thụ xi măng · Đơn đặt hàng từ phía khách hàng thường xuyên bổ sung hay xóa bỏ · Kế hoạch cầu NVL bị phá vỡ nhiều nguyên nhân Sự cải tiến, thay đổi thành phần hay tỷ lệ NVL sản xuất xi măng cần phải điều chỉnh cập nhật dẫn đến thay đổi số lượng dự trữ sử dụng · Tiến hành hạch tốn theo chu kỳ: Việc tính tốn lượng dự trữ sẵn cần tiến hành khoảng thời gian thường kỳ để đảm bảo dự trữ sẵn tương ứng với lượng dự trữ cập nhật MRP Sự cập nhật cho biết thiếu hụt hay dư thừa loại NVL từ điều chỉnh kế hoạch tiến độ đặt hàng thích hợp Cơng ty cần thiết lập khoảng thời gian ổn định tuần Đó khoảng thời gian khơng thay đổi MRP nhằm ổn định hệ thống hoạch định nhu cầu NVL để đảm bảo sản xuất Sau tuần cập nhật lại thay đổi vào hệ thống MRP thay đổi yếu tố phần mềm tự tính tốn, cập nhập lại tái điều chỉnh kế hoạch nhằm đảm bảo thích nghi với biến động thị trường Ngoài ra, vào định mức lao động kế hoạch sản xuất hệ thống MRP xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực để tiến hành công việc chuẩn bị điều phối Thường xuyên đánh giá, phân loại NVL theo mức độ chất lượng Định kỳ phận kho cần tiến hành kiểm tra làm báo cáo chất 85 lượng tất lô loại NVL kho phân loại mức độ chất lượng cho lô hàng để xếp đưa vào sản xuất - Xác định lại nhu cầu sử dụng nhà kho thực tế NVL Theo kế hoạch đặt hàng cân đối chi tiết thời kỳ sản lượng đặt hàng tối đa cho lần lưu kho clinker khoảng 35.000 số silơ tối đa lưu trữ clinker silô hay với nguồn vỏ bao với kế hoạch đặt hàng tối ưu giảm diện tích lưu kho đáng kể, cần phải cơng tác đánh giá lại mặt lưu kho NVL Diện tích mặt kho tiết kiệm thiết kế, đầu tư thêm dụng cụ để làm kho chứa hàng, sản phẩm xi măng 3.6 HOÀN THIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC ü Cải tiến đồng hóa máy móc thiết bị Trong thời gian tới công ty nên tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá điều kiện lực cơng ty xem xét nên đầu tư đổi máy móc thiết bị phân xưởng Cụ thể: - Ngân sách thực hiện: Từ quỹ đầu tư, quỹ phát triển xem xét huy động ngân sách từ nguồn khác - Cử phận cán phân xưởng đưa sang phân xưởng để học tập cách sản xuất, vận hành máy móc thiết bị phân xưởng này, số phận khác với cán phân xưởng học tập nghiên cứu tìm cách tối ưu hóa công nghệ sản xuất phân xưởng - Cần quan tâm ban lãnh đạo, Giám đốc cơng ty Duy trì bão dưỡng thường xun máy móc thiết bị phân xưởng ü Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ quản lý tay nghề cho người lao động Cùng với tiến kỹ thuật sản xuất đại, cần phải đội ngũ cơng nhân kỹ thuật lành nghề trình độ cao khả vận hành, khai thác hết lực thiết bị công nghệ, tận dụng tối đa cơng suất máy móc thiết 86 bị , sử dụng hiệu nguồn đầu vào để tạo sản phẩm chất lượng cao, giảm thấp chi phí sản xuất Vì vậy, cơng ty cần dùng nhiều phương thức đào tạo để phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển chung tồn ngành cơng nghiệp Xi măng Việt Nam Đối với cán quản lý: Cử cán đào tạo tạo nghiệp vụ quản lý NVL Cán quản lý NVL cần phải nắm nội quy, quy trình quản lý NVL, nội quy bảo quản, xuất nhập phòng chống Đối với cơng nhân: Hằng năm công ty cần đào tạo, tổ chức thi nâng bậc cho công nhân Đặc biệt cần trọng đến công nhân đảm nhiệm khâu quan trọng quy trình sản xuất ü Tăng cường cơng tác tìm kiếm, nghiên cứu, phát minh sáng tạo sản xuất Tăng cường tìm kiếm giải pháp quản lý áp dụng công nghệ phù hợp để nâng cao hiệu sử dụng, tiết kiệm lượng q trình sản xuất xi măng, góp phần giảm giá thành sản phẩm đảm bảo chất lượng sản phẩm Cơng nghệ tận dụng nhiệt khí thải phát điện coi biện pháp tiết kiệm điện quan tâm ngành công nghiệp xi măng Việt Nam Một số công ty Tổng công ty triển khai thành công dự án “Tận dụng khí thải lò quay để phát điện” Cơng ty cần nghiên cứu, tìm hiểu xem xét đánh giá nguồn lực cơng ty triển khai tổ chức thực dự án không để tự cung cấp nhiên liệu cho sản xuất Cần khuyến khích nhân viên tồn cơng ty khơng ngừng sáng tạo không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng thành tựu khoa học nhằm mục tiêu nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm lượng 87 KẾT LUẬN Quản trị NVL ba nhân tố quan trọng đóng góp vào thành cơng phát triển doanh nghiệp Chính vậy, việc nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm thực tốt công tác quản trị NVL vấn đề cần trọng nhiều đặc biệt giai đoạn Trong trình nghiên cứu đề tài tác giả thấy rõ vai trò tầm quan trọng cơng tác quản trị NVL q trình sản xuất, khái quát tình hình quản trị NVL công ty CP xi măng Vicem Hải Vân Từ đó, thấy ưu, nhược điểm cơng tác quản trị NVL công ty Hoạt động quản trị NVL cơng ty đòi hỏi cần phải giải pháp đồng khâu Từ hoạch định nhu cầu NVL, kế hoạch mua sắm đến khâu tổ chức việc mua sắm, vận chuyển, tiếp nhận, cấp phát khâu lãnh đạo, kiểm tra sử dụng NVL trình sản xuất Trên sở thực tiễn để tổng kết, đánh giá, phân tích từ lập kế hoạch, hoạt động cách khoa học nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị NVL Do đặc thù công ty sản xuất xi măng nên cấu giá thành sản phẩm chi phí NVL chiếm tỷ trọng chủ yếu nhân tố định tới doanh thu lợi nhuận công ty Trong phạm vi cho phép vào thực trạng công ty, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị NVL Tác giả đề số giải pháp nhằm hồn thiện tốt cơng tác quản trị NVL phù hợp với điều kiện cơng ty tình hình kinh doanh Tác giả thu thập số tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị NVL công ty khuôn khổ luận văn chắn không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Rất mong nhận nhiều đóng góp ý kiến 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân, Bảng cáo bạch 27-09-2012 [2] Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân, Báo cáo tài năm 20102011-2012, Đà Nẵng [3] Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân, Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Đà Nẵng [4] Công ty Chứng khốn Phương Nam (2013), Báo cáo phân tích ngành xi măng [5] TS Nguyễn Thanh Liêm (2006), Quản trị sản xuất, NXB Tài chính, Đà Nẵng [6] Tổng cơng ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (2013), Báo cáo tổng kết sản xuất – Kế hoạch kinh doanh năm 2012 – Nhiệm vụ kế hoạch [7] PGS TS Trương Đoàn Thể (2007), Quản trị sản xuất tác nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Nước [8] Steven Brown, Richard Lamming, John Bessant and Peter Jones (2005), Stragetic Operations Management (Second Edition), NXB Elsevier Butterworth Heinemann Trang website [9] www.haivancement.vn ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN .26 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 26 2.1.1 Giới thiệu công ty ... LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 37 2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân 37 2.2.2 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu công. .. phát huy nguyên nhân gây nên hạn chế công tác quản trị NVL công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân + Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị NVL công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng vicem hải vân , Quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng vicem hải vân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn