Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần vinaconex 25

96 23 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÁCH THỊ CHÂU LOAN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÁCH THỊ CHÂU LOAN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Quách Thị Châu Loan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài .3 7.Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Nhu cầu 1.1.2 Động 1.1.3 Động lực tạo động lực làm việc cho người lao động 1.1.4 Sự cần thiết phải tạo động lực làm việc cho người lao động 11 1.2 CÁC HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 12 1.2.1 Học thuyết nhu cầu Abraham Maslow 12 1.2.2 Học thuyết thúc đẩy tăng cường Skinner 14 1.2.3 Học thuyết hai yếu tố Fredrick Herzberg 15 1.2.4 Học thuyết công J.Stacy Adams 16 1.2.5 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom .17 1.3 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP 18 1.3.1 Nghiên cứu nhu cầu, động làm việc người lao động .18 1.3.2 Thiết kế công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động 20 1.3.3 Đo lường mức độ thoả mãn người lao động 28 1.3.4 Đánh giá điều chỉnh sách 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN VINACONEX 25 .30 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 30 2.1.2 Sơ đồ tổ chức công ty 30 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh tình hình hoạt động năm gần 31 2.1.4 Tình hình nguồn lực cơng ty 32 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 37 2.2.1 Khảo sát ý kiến người lao động công tác tạo động lực làm việc công ty cổ phần Vinaconex 25 38 2.2.2 Thực trạng hoạt động tạo động lực làm việc cho người lao động công ty CP Vinaconex 25 48 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP VINACONEX 25 .66 2.3.1 Những thành công đạt .66 2.3.2 Những hạn chế tồn 67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP VINACONEX 25 68 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 68 3.1.1 Xu quản trị nguồn nhân lực tương lai 68 3.1.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công ty năm đến 68 3.2 GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN VINACONEX 25 68 3.2.1 Hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc yếu tố vật chất.68 3.2.2 Hoàn thiện công cụ tạo động lực làm việc yếu tố tinh thần73 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Số Tên bảng Trang hiệu 2.1 Bảng đánh giá tốc độ tăng trưởng năm gần 32 2.2 Báo cáo tài (rút gọn) Vinaconex 25 giai đoạn 32 2009 – 2013 2.3 Tình hình lao động cơng ty cổ phần Vinaconex 25 qua 36 năm 2011, 2012, 2013 2.4 Tổng hợp kết khảo sát ý kiến tiền lương 39 2.5 Tổng hợp kết khảo sát tiền thưởng 40 2.6 Tổng hợp kết khảo sát khoản phúc lợi 41 2.7 Tổng hợp kết khảo sát công tác đánh giá thành tích 42 2.8 Tổng hợp kết khảo sát cơng tác đào tạo 42 2.9 Tổng hợp kết khảo sát thân công việc 43 2.10 Tổng hợp kết khảo sát điều kiện làm việc 44 2.11 Tổng hợp kết khảo sát hội thăng tiến 44 2.12 Tổng hợp kết khảo sát mối quan hệ với quản lý 45 2.13 Tổng hợp kết khảo sát mối quan hệ với đồng nghiệp 46 2.14 Ví dụ bảng lương tháng năm 2014 công ty cổ 50 phần Vinaconex 25 2.15 So sánh TLBQ, TNBQ tháng người lao động 53 cơng ty CP Vinaconex 25 bình qn lao động công ty khác địa bàn Đà Nẵng 2.16 Tình hình đào tạo CBCNV công ty CP Vinaconex 25 64 giai đoạn 2011 – 2013 3.1 Ví dụ bảng lương tháng năm 2014 công ty cổ phần Vinaconex 25 72 DANH MỤC HÌNH Số Tên hình Trang hiệu 2.1 Bảng đánh giá tốc độ tăng trưởng năm gần 32 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số Tên biểu đồ Trang hiệu 2.1 Biểu đồ cấu lao động theo chuyên môn công ty CP 34 Vinaconex 25 2.2 Biểu đồ cấu lao động theo độ tuổi công ty CP 34 Vinaconex 25 2.3 Biểu đồ cấu lao động theo thâm niên công ty CP Vinaconex 25 35 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện môi trường kinh doanh đại ngày việc trì phát triển giá trị doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào công tác quản trị nguồn nhân lực Trong đó, việc tạo lập trì động lực làm việc cho người lao động khía cạnh quan trọng cơng tác quản trị nguồn nhân lực góp phần khơng nhỏ vào việc trì phát triển bền vững cho cơng ty Đây vấn đề mà hầu hết nhà quản trị ngày quan tâm Các nhà quản trị công ty cổ phần Vinaconex 25 ngoại lệ Công ty cổ phần Vinaconex 25 từ thành lập đến gần 30 năm giai đoạn 2009 đến xác định giai đoạn cho đột phá công ty Nếu trước nhà quản trị công ty tập trung nhiều vào công tác quản trị sản xuất, vật tư, thiết bị, … họ bắt đầu trọng đến công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty xem cơng tác góp phần khơng nhỏ vào thành công công ty Một mục tiêu góp phần làm gia tăng giá trị cho cổ đơng Do đó, việc tạo lập trì động lực làm việc cho người lao động bắt đầu trọng nhắc đến nhiều công ty cổ phần Vinaconex 25 Tuy nhiên, công tác tạo động lực làm việc cho người lao động công ty có lẽ chưa tốt Các cơng cụ tạo động lực làm việc cho người lao động cơng ty nhiều cơng cụ vận dụng chưa tốt chế độ lương bổng, đãi ngộ, đánh giá nhân viên, … thiếu nhiều công cụ Chính điều mà cơng ty cổ phần Vinaconex 25 cần có sách tạo động lực làm việc cho người lao động, cần vận dụng cơng cụ cách hiệu Do vậy, chọn đề tài “Tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty cổ phần Vinaconex 25” làm đề tài tốt nghiệp luận văn thạc sỹ kinh tế đồng thời giúp nhà quản trị công ty cổ phần Vinaconex 25 có thêm tài liệu để tham khảo lý luận lẫn giải pháp thực cho công tác tạo động lực làm việc cho người lao động cơng ty Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm đạt ba mục tiêu lớn sau: - Hệ thống hoá sở lý luận tạo động lực làm việc cho người lao động; - Tìm hiểu thực trạng cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty cổ phần Vinaconex 25; - Đề xuất giải pháp nhằm xây dựng sách tạo động lực làm việc cho người lao động công ty cổ phần Vinaconex 25 Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài sách tạo động lực làm việc cho người lao động công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động b Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu thực công ty cổ phần Vinaconex 25 (89A Phan Đăng Lưu, Thành phố Đà Nẵng); - Về thời gian: Nghiên cứu thực từ tháng 10 năm 2013 đến tháng năm 2014; Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực theo phương pháp định tính Nghiên cứu từ việc tổng hợp lý thuyết liên quan đến tạo động lực làm việc cho người lao động, sách tạo động lực cho người lao động công cụ Từ khung có sở lý luận tiến hành phân tích thực trạng hoạt động tạo động 74 toàn lao động cho người lao động chất lượng vật dụng để đáp ứng an toàn lao động cho người lao động, trang bị đầy đủ đồng phục bảo hộ lao động Cần quan tâm đến việc chăm sóc sức khoẻ đời sống người lao động tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức buổi giao lưu dã ngoại, du lịch để khuyến khích tinh thần làm việc cho người lao động b Cơng tác đánh giá thành tích Qua phân tích thực trạng cơng tác đánh giá thành tích công việc công ty cổ phần Vinaconex 25 ta thấy số vấn đề hạn chế sau: ‒ Phương pháp đánh giá đơn giản, tiêu chí đánh giá không đầy đủ nên không công kết đánh giá không thúc đẩy người lao động cơng việc; ‒ Khơng có phản hồi kết thành tích cơng việc cho người lao động nên người lao động khơng biết thân thực tốt chỗ nào, chưa tốt chỗ công việc; ‒ Kết đánh giá thành tích cơng việc chưa phản ánh chất lượng thực công việc người lao động nên không thúc đẩy người lao động trọng vào chất lượng công việc Về lâu dài điều khiến người lao động có tư tưởng làm cho xong việc làm cách nghiêm túc Xuất phát từ hạn chế mà nên xem xét lại công tác đánh giá thành tích cơng việc cơng ty cổ phần Vinaconex 25 cách nghiêm túc khoa học Từ đưa giải pháp để hồn thiện Một số hoạt động cần thực để hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích cơng ty sau: v Xác định lại mục đích đánh giá thành tích cơng việc cơng ty Bộ phận tổ chức nhân công ty cần xác định lại cách rõ ràng khoa học mục đích việc đánh giá thành tích cơng việc nhân viên 75 cơng ty Cụ thể nên số mục đích sau: + Làm cho việc trả lương, thưởng khoản phúc lợi vật chất khác; + Phản hồi cho người lao động thành tích họ, mặt cần phát huy mặt cần khắc phục người lao động để họ tự điều chỉnh thân theo mong muốn, kỳ vọng công ty; + Làm để xác định nhu cầu đào tạo, đề bạt, thăng tiến; + Công nhận thành tích cá nhân, định kỷ luật, sa thải; + Tài liệu nguồn nhân lực cho công ty v Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn nội dung đánh giá thành công việc Công ty nên thiết lập hệ thống đánh giá thành tích kết hợp đặc điểm cá nhân, hành vi kết cơng việc Trong đó, kết cơng việc chiếm trọng số lớn Hệ thống cần có nội dung đánh giá cụ thể, rõ ràng khoa học Ví dụ nội dung đánh giá cho số vị trí nhân viên sau: A Đặc điểm cá nhân (1) Sự trung thành với công ty: Rất thấp cao (2) Khả giao tiếp: Rất thấp cao (3) Thân thiện với đồng nghiệp: Rất thấp cao B Hành vi (1) Đến công ty trễ giờ: Thường xuyên không (2) Gây đoàn kết với đồng nghiệp: Thường xuyên không 76 C Kết cơng việc (1) Phần trăm hồn thành công việc giao: % (2) Số lỗi mắc phải q trình thực cơng việc: lỗi (3) Chất lượng công việc tháng: Rất không tốt tốt v Xác định người thực đánh giá quy trình sử dụng kết đánh giá thành tích cơng việc nhân viên Người thực đánh giá nên sử dụng nhóm đối tượng tham gia đánh giá cấp trực tiếp đồng nghiệp đánh giá lẫn nhau,sau lấy trọng số cho kết Ví dụ, kết cấp đánh giá chiếm trọng số 80%, đồng nghiệp đánh giá chiếm trọng số 20% Hai nhóm đối tượng đánh giá nội dung, tiêu chuẩn đánh giá Kết đánh giá sử dụng theo quy trình sau: ‒ 01 kết báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp người lao động; ‒ 01 kết gửi trực tiếp cho người lao động; ‒ 01 lưu phòng tổ chức nhân cơng ty 77 Ví dụ bảng đánh giá cán bộ, cơng nhân viên công ty BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY ***** Họ tên: Chức vụ: Bộ phận: Năm sinh: Trình độ học vấn: Thâm niên công tác: Cấp quản lý trực tiếp: A ĐÁNH GIÁ CỦA QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (thang điểm 100) STT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Tính phức tạp công việc giao tháng Kỷ luật giấc công việc Sự hợp tác công việc Sự thân thiện với đồng nghiệp Nhiệt tình cơng việc Sự sáng tạo công việc ĐÁNH GIÁ TRỌNG ĐIỂM SỐ SỐ 78 Tinh thần trách nhiệm công việc Mức độ hồn thành cơng việc tháng Ít mắc lỗi công việc B XẾP LOẠI Người lao động Loại Tiêu chuẩn Xuất sắc Từ 90 điểm trở lên Giỏi Từ 80 đến 90 điểm Khá Từ 70 đến 80 điểm Trung bình Từ 50 đến 70 điểm Yếu Dưới 50 điểm đạt loại C NHẬN XÉT CỦA QUẢN LÝ TRỰC TIẾP Mặt tích cực Mặt hạn chế D XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ngày Ý kiến nhận xét Chữ ký Để công tác đánh giá thành tích cơng việc người lao động thực cách hiệu thành cơng cơng ty cần ý đến số vấn đề sau cơng tác đánh giá thành tích: 79 + Trước tiến hành đưa hệ thống đánh giá thành tích vào đánh giá thành thích cán cơng nhân viên cơng ty phải có giải thích cho họ hiểu hệ thống đánh giá, nội dung đánh giá, mục đích đánh giá Những hành vi, đặc điểm khuyến khích khơng khuyến khích Những khen thưởng, chế tài kèm theo thành tích đánh giá + Trong trình đánh giá cần ý đến số yếu tố ngoại cảnh làm sai lệch kết đánh thâm niên công tác, số lần thuyên chuyển công tác, c Tạo động lực làm việc cho người lao động đào tạo phát triển Hoạt động đào tạo phát triển người lao động cơng ty cần hồn thiện theo hướng sau: - Hoạt động đào tạo người lao động trước tiên cần tập trung vào mục đích giúp người lao động thật bổ sung kiến thức, kỹ cần thiết để cải thiện hiệu công việc tương lai Nhu cầu đào tạo phải xuất phát từ cơng tác đánh giá thành tích làm việc trước hết - Việc phát triển nghề nghiệp cho người lao động cần phải có tiêu chuẩn rõ ràng cho vị trí cơng việc Căn vào mà người lao động phấn đấu để tiến đến đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí cơng việc mà họ mong muốn có đủ khả hoàn thành - Cần tổ chức đào tạo cho tất thành phần, không riêng cấp quản lý Ở cấp độ nhân viên, tham gia đào tạo tạo cho họ có hy vọng cơng việc, từ có động lực để làm việc tốt d Cải thiện môi trường làm việc, điều kiện làm việc Môi trường điều kiện làm việc cơng ty đánh giá tốt nhiều công ty khác địa bàn thành phố Đà Nẵng Tuy nhiên, công 80 ty cần phải trì ý tìm cách tạo mơi trường làm việc đại hơn, thơng thống hơn, khoa học Luôn tạo môi trường làm việc cởi mở, thân thiện người lao động với người lao động với lãnh đạo Tạo công ty phong cách lãnh đạo tiên tiến, mang tính dân chủ, lắng nghe ý kiến người lao động Những vấn đề công ty nên đưa bàn bạc, thảo luận để có định cuối đắn sở khoa học, tránh chủ quan giải vấn đề Bên cạnh đó, tập trung xây dựng văn hóa cơng ty, quy tắc ứng xử nơi làm việc, chuẩn mực hành vi công việc, Đề cao giá trị sáng tạo, khuyến khích sáng tạo cơng việc 81 KẾT LUẬN Xuất phát từ việc tìm hiểu vấn đề lý thuyết liên quan đến lĩnh vực tạo động lực làm việc cho người lao động tổ chức Tác giả vận dụng để phân tích thực trạng cơng tác tạo động lực làm việc cho người lao động cơng ty cổ phần Vinaconex 25 Sau kết hợp thực trạng công ty với thông tin khác mà tác giả tìm hiểu với hiểu biết tiến hành đưa số giải pháp nhằm cải thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động công ty cổ phẩn Vinaconex 25 Q trình phân tích thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động công ty cổ phần Vinaconex 25 ta nhận thấy số vấn đề sau: Thành tựu: - Công ty cố gắng cung cấp cách đầy đủ trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đại, chất lượng tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động Người lao động làm việc mơi trường thoải mái, bầu khơng khí thân thiện gần gủi - Công tác tuyển chọn, bố trí lao động ngày phù hợp với ngành nghề đào tạo, với yêu cầu công việc Bên cạnh đó, cơng ty ln tạo điều kiện tốt người lao động nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ chun mơn, nghiệp vụ Ln tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ cán cơng nhân viên chức công ty cập nhật kiến thức mới, tiếp cận làm chủ công nghệ - Về tiền lương: Mức lương người lao động công ty cao - Về tiền thưởng: Hệ thống tiền thưởng công ty đầy đủ đa dạng - Các hoạt động phúc lợi dịch vụ công ty tốt - Các kích thích mặt tinh thần cơng ty trọng thực nhằm khuyến khích cán cơng nhân viên tích cực nỗ lực cho cơng việc Các phong trào đồn thể công ty phát triển, từ 82 phong trào thi đua tăng suất lao động, phong trào lao động giỏi, người tốt, việc tốt, đến phong trào vui chơi, giải trí văn nghệ, thể thao, Tồn tại: - Vấn đề thiết lập bảng phân tích cơng việc, tiêu chuẩn thực cơng việc cho vị trí cơng việc cơng ty chưa quan tâm Do đó, khó khăn cho người lao động việc định hướng cơng việc cơng tác đánh giá thành tích gặp nhiều khó khăn - Cơng ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian hầu hết cán cơng nhân viên hình thức có nhiều hạn chế như: Mang tính bình qn cao, khơng gắn liền với suất, chất lượng hiệu công việc người lao động, người lao động thường có xu hướng làm cho đủ thời gian hành mà quan tâm đế chất lượng cơng việc, - Nhìn chung sách thưởng cơng ty chưa kích thích làm hài lòng phần lớn người lao động - Cơng tác đánh giá thành tích cơng việc đơn giản phương pháp, đơn điệu tiêu chí đánh giá, nội dung đánh giá Bên cạnh đó, mục đích đánh giá chưa đầy đủ, chưa phản hồi thơng tin cho người lao động thành tích cá nhân, - Công tác đào tạo đề bạt chưa thật tốt - Trên sở thực trạng với vấn đề nội bên công ty, tác giả nhận thấy cần đề xuất số giải pháp cho công tác tạo động lực làm việc cho người lao động công ty sau: - Hồn thiện cơng tác phân tích cơng việc; - Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích cơng việc; Hồn thiện cơng tác tiền lương, thưởng; Tập trung cải thiện môi trường làm việc xây dựng văn hóa cơng ty TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Kim Dung (2010), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [2] Edgar H.Schein (2012), Văn hoá doanh nghiệp lãnh đạo, Nhà xuất Thời đại [3] Nguyễn Thanh Hội, Phan Thăng (2006), Quản trị học, Nhà xuất Thống kê [4] Hà Văn Hội (2007), Quản trị nhân lực doanh nghiệp (2), Nhà xuất Bưu điện [5] Phạm Thuý Hường, Bùi Anh Tuấn (2011), Hành vi tổ chức, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân [6] Robert Heller (2006), Động viên nhân viên, Nhà xuất Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [7] Nguyễn Trang Thu (2013), Tạo động lực làm việc cho người lao động tổ chức, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [8] Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đoàn Gia Dũng, ThS Đào Hữu Hòa, ThS Nguyễn Thị Loan, ThS Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI LAO ĐỘNG Tôi học viên cao học trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, khoa Quản trị kinh doanh Tôi thực nghiên cứu đề tài “Tạo động lực làm việc cho người lao động công ty CP Vinaconex 25” Tôi muốn thu thập số thông tin hài lòng anh, chị sách áp dụng công ty Tôi xin cam đoan thông tin thu thập phục vụ cho việc học tập Rất mong anh, chị dành thời gian giúp tơi hồn thành phiếu điều tra Xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Anh, chị độ tuổi nào? o < 18 tuổi o 28-39 tuổi o 40-49 tuổi o >50 tuổi Câu 2: Giới tính o Nam o Nữ Câu 3: Trình độ học vấn, chuyên môn o Sơ cấp o Trung cấp o Cao đẳng o Đại học, đại học Câu 4: Anh, chị vui lòng đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn để đánh giá tầm quan trọng yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động ( 1: quan trọng nhất, 7: quan trọng nhất) Yếu tố Mức độ quan trọng Lương bổng phúc lợi Sự ghi nhận đóng góp cá nhân Sự bố trí cơng việc phù hợp Cơ hội thăng tiến Cơng tác đánh giá thành tích xác Công tác đào tạo phát triển nghề nghiệp Điều kiện làm việc tốt Câu 5: Anh, chị vui lòng đánh dấu X vào mà chọn Các giá trị từ đến tương ứng với mức độ hài lòng tăng dần anh, chị (5: Hồn tồn hài lòng, 1: Hồn tồn khơng hài lòng) STT Mức độ hài lòng Các tiêu thức 1 Anh (chị) đánh giá tiền lương công ty? 1.1 Tiền lương trả với tính chất cơng việc 1.2 Tiền lương tăng theo kết công việc nỗ lực 1.3 Tiền lương trả cơng so với lao động khác công ty 1.4 Hệ thống trả lương minh bạch 1.5 Người lao động trả lương cơng so với vị trí tương tự thị trường lao động Anh (chị) đánh giá tiền thưởng công ty? 2.1 Tiền thưởng công ty cao 2.2 Các chế độ hình thức thưởng đa dạng 2.3 Tiền thưởng đảm bảo công 2.4 Tiền thưởng công ty thoả đáng 2.5 Công ty thưởng kịp thời Anh (chị) đánh giá khoản phúc lợi công ty? 3.1 Các khoản phúc lợi công ty cao 3.2 Các khoản phúc lợi công ty thoả đáng 3.3 Các khoản phúc lợi công ty công tất người công ty Anh (chị) đánh giá công tác đánh giá thành tích? 4.1 Hệ thống đánh giá khách quan, khoa học 4.2 Hệ thống đánh giá công 4.3 Kết đánh giá đầy đủ, xác 4.4 Các tiêu thức đánh giá hợp lý Anh (chị) đánh giá công tác đào tạo? 5.1 Đối tượng cử đào tạo xác 5.2 Kế hoạch đào tạo rõ ràng 5.3 Được công ty tạo điều kiện để học tập 5.4 Hình thức đào tạo đa dạng, phong phú Anh (chị) đánh giá thân công việc? 6.1 Công việc phù hợp với lực mạnh 6.2 Luôn hiểu rõ công việc làm 6.3 Nhận góp ý cấp hiệu cơng việc 6.4 Được phân quyền cơng việc Anh (chị) đánh giá điều kiện làm việc? 7.1 Được cung cấp đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ cho cơng việc 7.2 Nơi làm việc đảm bảo tính an tồn lao động 7.3 Người lao động khơng phải làm thêm nhiều 7.4 Thời gian bắt đầu kết thúc công việc phù hợp Anh (chị) đánh giá hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp? 8.1 Có hội thăng tiến cao làm việc cơng ty 8.2 Chính sách thăng tiến công ty rõ ràng 8.3 Cơ hội thăng tiến dựa công lao lực thân Anh (chị) cảm nhận mối quan hệ lãnh đạo với công nhân viên công ty nào? 9.1 Cấp thực quan tâm đến nhân viên 9.2 Nhân viên khơng gặp khó khăn việc giao tiếp, trao đổi với cấp 9.3 Cấp động viên, hỗ trợ cấp cần thiết 9.4 Cấp đối xử công với nhân viên 10 Anh (chị) đánh giá mối quan hệ đồng nghiệp? 10.1 Các đồng nghiệp hoà đồng với 10.2 Các đồng nghiệp giúp đỡ cần thiết 10.3 Các đồng nghiệp đáng tin cậy ... trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty cổ phần Vinaconex 25; - Đề xuất giải pháp nhằm xây dựng sách tạo động lực làm việc cho người lao động công ty cổ phần Vinaconex 25 Đối... cho người lao động doanh nghiệp; - Chương 2: Thực trạng tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty cổ phần Vinaconex 25; - Chương 3: Giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty. .. NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN VINACONEX 25 .30 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 30 2.1.2 Sơ đồ tổ chức công ty 30 2.1.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần vinaconex 25 , Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần vinaconex 25

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn