Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện buôn đôn tỉnh đăk lăk

139 47 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HÀ HOÀNG DŨNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BUÔN ĐÔN TỈNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:TS LÊ BẢO Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hà Hoàng Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 12 1.1 TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI 12 1.1.1 Các khái niệm 12 1.1.2 Các đặc trƣng kinh tế trang trại 13 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa kinh tế trang trại 14 1.1.4 Phân loại tiêu chí xác định kinh tế trang trại 16 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN KTTT 18 1.2.1 Phát triển số lƣợng trang trại 18 1.2.2 Gia tăng yếu tố nguồn lực .18 1.2.3 Liên kết sản xuất trang trại 20 1.2.4 Phát triển thị trƣờng trang trại 21 1.2.5 Gia tăng kết quả, hiệu đóng góp trang trại cho phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng .23 1.3 CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MƠ HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI 26 1.3.1 Điều kiện tự nhiên .26 1.3.2 Điều kiện xã hội 28 1.3.3 Điều kiện kinh tế 30 1.4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở VIỆT NAM 32 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển KTTT huyện Vĩnh Tƣờng tỉnh Vĩnh Phú 32 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển KTTT huyện Vũ Thƣ tỉnh Thái Bình 33 1.4.3 Kinh nghiệm phát triển KTTT huyện Hƣng Nguyên tỉnh Nghệ An 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG .35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐĂK LĂK 36 2.1 CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊNVÀ KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠIHUYỆN BUÔN ĐÔN 36 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 36 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 42 2.1.3 Đặc điểm xã hội 51 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN 56 2.2.1 Thực trạng phát triển số lƣợng trang trại .56 2.2.2 Thực trạng yếu tố nguồn lực 59 2.2.3 Thực trạng liên kết sản xuất 68 2.2.4 Thực trạng phát triển thị trƣờng .69 2.2.5 Thực trạng kết quả, hiệu đóng góp trang trại cho phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng 73 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BUÔN ĐÔN 79 2.3.1 Những mặt đạt đƣợc phát triển KTTT 79 2.3.2 Những mặt hạn chế trình phát triển KTTT 81 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG .85 CHƢƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN TỈNH ĐĂK LĂK TRONG THỜI GIAN TỚI 86 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KTTT 86 3.1.1 Quan điểm 86 3.1.2 Mục tiêu 87 3.1.3 Định hƣớng 88 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI .90 3.2.1 Giải pháp phát triển số lƣợng trang trại 90 3.2.2 Giải pháp gia tăng yếu tố nguồn lực .92 3.2.3 Giải pháp tăng cƣờng liên kết sản xuất trang trại 96 3.2.4 Giải pháp phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang trại 97 3.2.5 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho loại hình trang trại 100 3.2.6 Giải pháp tăng cƣờng vai trò quản lý nhà nƣớc KTTT 105 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 106 KẾT LUẬN CHƢƠNG 108 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Anh GO ( Gross Output) : Tổng giá trị sản xuất VA (Value Added) : Giá trị gia tăng IC (Intermediate Cost) : Chi phí trung gian Tiếng Việt BNN&PTNT : Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn CNH-HĐH : Cơng nghiệp hố - Hiện đại hoá CNKTTT : Chứng nhận kinh tế trang trại CNQSDĐ : Chứng nhận quyền sử dụng đất HĐND : Hội đồng nhân dân KH-KT : Khoa học – Kỹ thuật KHCN : Khoa học công nghệ KTTT : Kinh tế trang trại QĐ : Quyết định SXKD : Sản xuất kinh doanh SXNN : Sản xuất nông nghiệp TT : Thông tƣ UBND : Ủy Ban Nhân Dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Phân loại đất huyện Buôn Đôn 40 2.2 Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành kinh tế theo giai đoạn 43 2.3 Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản theo giai đoạn 44 2.4 Tình hình dân số lao động huyện Buôn Đôn qua năm 53 2.5 Biến động trang trại địa bàn huyện giai đoạn 20052013 57 2.6 Tình hình phát triển trang trại giai đoạn 2011-2013 phân theo địa bàn xã năm 2013 59 2.7 Diện tích đất trang trại giai đoạn 2011-2013 phân theo địa bàn xã năm 2013 60 2.8 Thực trạng đất nông nghiệp mô hình trang trại giai đoạn 2011-2013 phân theo loại hình sản xuất năm 2013 61 2.9 Thực trạng lao động trang trại giai đoạn 2011-2013 phân theo địa bàn xã năm 2013 63 2.10 Tình hình huy động sử dụng vốn trang trại giai đoạn 2011-2013 65 2.11 Tỷ lệ trang trại phân theo khả tiếp cận thị trƣờng 70 2.12 Tỷ lệ trang trại phân theo mức độ tiếp cận thông tin thị trƣờng 70 2.13 Tỷ lệ trang trại phân theo mức độ tiếp cận nguồn thông tin 71 2.14 Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang trại năm 2013 72 2.15 Sản lƣợng sản phẩm trang trại giai đoạn 20112013 75 2.16 Kết sản xuất trang trại giai đoạn 2011-2013 phân theo loại hình sản xuất năm 2013 76 2.17 Hiệu sản xuất trang trại 77 3.1 Chỉ tiêu phát triển KTTT huyện Buôn Đôn đến năm 2020 88 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Biểu đồ cấu dạng địa hình huyện Bn Đôn 37 2.2 Cơ cấu kinh tế huyện Buôn Đôn theo giai đoạn 45 2.3 Biểu đồ so sánh lực lƣợng lao động ngành kinh tế giai đoạn 2010-2013 55 3.1 Mơ hình liên kết trang trại loại hình cơng ty 98 3.2 Mơ hình trang trại theo lãnh thổ 99 3.3 Mơ hình trang trại theo ngành 99 3.4 Giải pháp phát triển trang trại hàng năm 100 3.5 Giải pháp phát triển trang trại lâu năm 101 3.6 Giải pháp phát triển trang trại chăn nuôi 103 3.7 Giải pháp phát triển trang trại nuôi trồng thủy sản 104 3.8 Giải pháp phát triển trang trại tổng hợp 105 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Kinh tế trang trại loại hình sở sản xuất nơng nghiệp hộ gia đình nơng dân, đƣợc hình thành phát triển điều kiện kinh tế thị trƣờng Hay nói cách khác kinh tế trang trại đƣợc hình thành từ sở hộ tiểu nông sau phá bỏ vỏ bọc sản xuất tự túc, tự cấp khép kín vƣơn lên sản xuất nhiều nơng sản hàng hóa, tiếp cận với thị trƣờng, bƣớc thích nghi với kinh tế cạnh tranh Ngày loại hình kinh tế trang trại gia đình khẳng định loại hình có qui mơ hiệu sản xuất nơng nghiệp thay dạng nông hộ phân tán Kinh tế trang trại huyện Buôn Đôn tỉnh Đăk Lăk, nhƣ địa phƣơng khác nƣớc, bƣớc khẳng định vai trò – vị trí sản xuất nơng nghiệp Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế trang trại thời gian qua mang tính tự phát nên tính bền vững khơng cao, đa số trang trại gặp khó khăn tổ chức liên kết sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, tìm kiếm thị trƣờng, định hƣớng đầu tƣ phát triển sản xuất kinh doanh Nhìn chung tiềm phát triển nơng nghiệp nói chung trang trại nói riêng lớn Tuy nhiên, vấn đề vƣớng mắc cần nhanh chóng giải để phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk giai đoạn là: Các loại hình trang trại phát triển cách tự phát, thiếu qui hoạch, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên Việc sử dụng khai thác nguồn tài nguyên chƣa hiệu quả, chƣa quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trƣờng sinh thái, đa dạng hóa sinh học Năng lực chun mơn, tay nghề, trình độ quản lý, khả tiếp cận thị trƣờng, tiếp thu – vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật yếu, kiến thức pháp luật, đặc biệt chủ trƣơng sách phát triển kinh tế PL 03 Tình hình sử dụng đất huyện Buôn Đôn đến năm 2013 phân theo mục đích sử dụng TT Chỉ tiêu Mã TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 141.040,00 100,00 Đất nông nghiệp NNP 131.750,13 93,41 Đất trồng lúa LUA 2.314,85 1,76 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nƣớc LUc 1.228,25 0,93 1.2 Đất trồng lâu năm CLN 8.921,39 6,77 1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 4.710,97 3,58 1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 94.399,47 71,65 1.5 Đất rừng sản xuất RSX 10.353,71 7,86 1.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 56,75 0,04 1.7 Đất làm muối LMu - - 1.8 Đất nông nghiệp khác Nkh - - 1.9 Các loại đất nơng nghiệp lại (*) 1.1 10.992,99 8,34 Đất phi nông nghiệp pNN 6.659,09 4,72 2.1 Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp CTS 16,78 0,25 2.2 Đất quốc phòng CQp 592,71 8,90 2.3 Đất an ninh CAN 1,34 0,02 2.4 Đất khu công nghiệp SkK 2.5 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 31,43 0,47 2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ SKX 40,80 0,61 2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS - - 2.8 Đất di tích danh thắng DDT - - 2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó, có đất để xử lý, chơn lấp CTNh) DRA - 1,90 - 0,03 2.10 Đất tơn giáo, tín ngƣỡng TTN 1,62 0,02 2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 61,38 0,92 2.12 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng SMN 57,14 0,86 Đất sông, suối SON 1.330,97 19,99 2.13 Đất phát triển hạ tầng DhT 3.965,81 59,55 - Đất giao thông DGT 1.752,22 44,18 - Đất thuỷ lợi DTL 488,00 12,31 - Đất cơng trình lượng DnL 1.655,87 41,75 - Đất cơng trình bưu viễn thơng DBV 0,87 0,02 Đất sở văn hoá DVH 11,94 0,30 Đất sở y tế DYT 3,00 0,08 Đất sở giáo dục - đào tạo DgD 38,86 0,98 Đất sở thể dục - thể thao DTT 11,43 0,29 Đất chợ DCH 3,62 0,09 Đất phi nông nghiệp khác pNK - ODT - - 2.14 Đất đô thị 2.15 Các loại đất phi nơng nghiệp lại (**) Đất chƣa sử dụng CSD - 1.888,18 28,35 2.630,78 1,87 Nguồn: Phòng TNMT huyện Bn Đơn năm 2013 PL 04: Hiện trạng hệ thống giao thông huyện Buôn Đôn đến năm 2013 Stt Nội dung I Đƣờng Tỉnh lộ (km) II Đƣờng liên huyện (km) - Đã trải nhựa (km) mặt đƣờng 3,5-6m Ea Bar Cr Knia Tân Hòa 2,5 11,3 Ea Nuôl 10,7 IV Krông Na 4,5 13,5 10,5 28,5 4,50 1,5 13,0 19,0 11,1 124 66,66 0,0 18,5 Toàn huyện 4,1 + Tỷ lệ (%) III Ea Huar 8,9 + Tỷ lệ (%) - Chƣa trải nhựa (km) Ea Wer 62 12,0 12,0 88,9 42,11 Trục đƣờng xã, liên xã: Tổng số (km) 9,64 12,8 11,3 13,85 1,45 - Đã trải nhựa (km) mặt đƣờng 3,5-6m 2,40 8,10 11,30 5,80 + Tỷ lệ (%) 24,9 63,28 100 41,88 - Tạm cơng nhận đạt chuẩn, mặt đƣờng rộng 3,5m - 6m (km) 2,40 8,10 + Tỷ lệ (%) 100 100 - Chƣa trải nhựa (km) 7,24 4,70 8,05 19,99 + Tỷ lệ (%) 75,10 36,72 58,12 29,60 Đƣờng trục thôn, buôn: Tổng số (km) 12,62 11,90 72,10 15,90 32,51 4,5 29,1 178,63 3,12 1,70 1,83 10,19 1,9 7,8 26,54 - Đã đƣợc bê tơng, nhựa hóa (km) 18,5 67,54 1,45 18,5 47,55 100 100 70,40 18,50 47,55 100 100 11,30 5,80 1,45 100 100 100 + Tỷ lệ (%) 24,7 2,36 11,51 31,34 42,22 26,80 14,86 - Tạm cơng nhận đạt chuẩn, mặt đƣờng rộng 3m - 3,5m (km) 3,12 1,70 1,83 10,19 1,90 7,80 26,54 + Tỷ lệ (%) 100 - 100 100 100 100 100 100 - Chƣa đƣợc cứng hóa (km) 9,50 11,90 70,40 14,07 22,32 2,60 21,30 152,09 75,25 100 97,64 88,49 68,66 57,78 73,20 85,14 42 40,2 145 23,82 19,44 17 24,6 312,06 9,58 0,64 1,20 5,09 5,51 0,75 12,05 34,82 22,81 1,59 0,83 21,37 28,34 4,41 48,98 11,16 9,58 0,64 1,20 5,09 5,51 0,75 12,05 34,82 + Tỷ lệ (%) 22,81 1,59 0,83 21,37 28,34 4,41 48,98 11,16 - Chƣa đƣợc cứng hóa (km) 32,42 39,56 143,80 18,73 13,93 16,25 12,55 277,24 + Tỷ lệ (%) 77,19 98,41 99,17 78,63 71,66 95,59 51,02 88,84 Đƣờng trục nội đồng: Tổng số (Km) 8,42 29,2 46 34,5 47,5 9,0 10,4 184,97 - Đã đƣợc cứng hóa xe giới lại thuận tiện (km) 4,47 2,75 13,8 0,00 0,00 2,5 0,00 9,72 53,11 9,42 30,00 0 27,78 5,26 3,95 26,45 32,20 34,50 47,50 6,5 10,35 161,45 46,89 90,58 70,00 100 100 72,22 100 87,28 + Tỷ lệ (%) V Đƣờng nội thôn, buôn: Tổng số (km) - Đã đƣợc nhựa, bê tơng hóa (km) + Tỷ lệ (%) - Đạt chuẩn (km) VI + Tỷ lệ (%) - Chƣa đƣợc cứng hóa (km) + Tỷ lệ (%) VII Các cơng trình cụ thể tuyến đƣờng (cơng trình) Tổng số cầu, tràn: 4 - Cầu, tràn cần đầu tƣ xây dựng 5 1 - Cầu, tràn hƣ hỏng cần cải tạo nâng cấp 21 72,69 94,1 274,4 88,07 100,9 30,5 82,55 743,21 - Cơng trình cống cần đầu tƣ xây dựng 19,58 11,49 28,0 12,72 17,2 5,15 38,35 118,64 - Cống hƣ hỏng cần cải tạo nâng cấp 26,93 12,21 10,20 14,44 17,0 16,89 46,46 15,96 53,11 82,61 246,40 75,35 83,75 25,35 44,20 624,57 73,07 87,79 89,80 85,56 83,00 83,11 53,54 84,04 6,0 2,5 11,3 10,7 8,9 4,1 18,5 62,00 Đã cứng hóa Tỉ lệ % 20 Tổng số cống: VIII Tổng cộng (04 cấp đƣờng III-VI) Chƣa cứng hóa 4,50 13,5 10,5 28,50 Tỉ lệ % 4,50 1,5 13,0 19,0 Nguồn: Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Buôn Đôn PL 05: Hiện trạng hệ thống thủy lợi huyện Buôn Đôn đến năm 2013 Tân Hòa Ea Nl Ea Wer Ea Huar Krơng Na Toàn huyện Stt Nội dung Tổng số kênh mƣơng địa bàn xã (km) 42,89 26,62 25 1,2 22,3 15 30,31 163,319 Kênh 14,89 3,15 1,2 8,33 1,8 19,04 57,401 Kênh nhánh 11 4,75 10 5,47 8,05 43,268 Kênh nội đồng 17 18,72 8,5 9,2 3,23 62,65 Chiều dài kênh mƣơng kiên cố hóa (km) 9,216 9,65 6,05 - 15,65 28,84 77,41 + Tỷ lệ (%) 21,49 36,25 24,2 - 70,18 53,33 95 47,39 Kênh 6,740 3,15 1,75 - 8,33 1,80 19,04 40,80 + Tỷ lệ (%) 45,27 100 19,44 - 100 100 100 71,08 Kênh nhánh 0,95 4,75 4,30 - 4,12 4,00 8,05 26,17 + Tỷ lệ (%) 8,64 100 43,0 - 75,33 100 100 60,48 1,526 1,750 - - 3,20 2,20 1,76 10,44 8,98 9,35 - - 37,65 23,91 54,49 16,66 33,674 16,97 18,95 1,20 6,65 7,00 1,47 85,91 78,51 63,75 75,80 100 29,82 46,67 4,85 52,61 Ea Bar Cr Knia Trong đó: Kênh nội đồng + Tỷ lệ (%) Số kênh mƣơng cần kiên cố hóa (km) + Tỷ lệ (%) Trong đó: - Kênh 8,15 0,00 7,25 1,20 0 16,60 - Kênh nhánh 10,05 0,00 5,70 1,35 0 17,10 15,474 16,97 6,00 5,30 7,00 1,47 52,21 11,22 1,6 19,82 - Kênh 7,91 10,91 - Kênh nhánh 3,31 7,31 - Kênh nội đồng Số kênh mƣơng cần mở (km) - Kênh nội đồng 1,6 1,60 Số cơng trình thủy lợi địa bàn (cơng trình) 1 22 - Cơng trình đáp ứng u cầu phục vụ (cơng trình) 0 11 83,3 25,0 0,0 0,0 100 40 50,0 1 1 14 66,67 75 100 100 33,33 50 60 63,64 0 0 + Tỷ lệ (%) - Cơng trình cần cải tạo nâng cấp (cơng trình) + Tỷ lệ (%) - Cơng trình cần xây dựng (cơng trình) Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Buôn Đôn PL 06: Hiện trạng hệ thống điện huyện Buôn Đôn đến năm 2013 Stt Nội dung Hệ thống trạm biến áp: tổng số (trạm) Ea Bar Cr Knia Tân Hòa Ea Nl Ea Wer Ea Huar Krơng Na Tồn huyện 17 25 35 15 10 15 120 3.540 500 2.555 4.515 1.240 500 1.370 14.220 17 23 35 12 10 15 115 100 100 92 100,0 80 100 100 95,83 2 2 14 23,5 66,7 8,0 2,9 13,33 10,0 13,33 11,67 800 200 650 250 570 100 260 2.830 15 2 3 32 + Công suất (KVA) 395 2.490 200 320 435 250 300 4.390 Đƣờng dây trung áp: Tổng số (km) 11,8 3,9 35,28 40,30 28,13 6,2 23,50 149,11 - Đƣờng dây đảm bảo yêu cầu (km) 11,8 3,9 23,98 35,3 18,13 6,2 23,5 122,81 + Tỷ lệ (%) 100 100 67,97 87,59 64 100 100 82,36 0 11,30 10 0 26,30 - Cơng suất (KVA) Trong đó: - Trạm hoạt động tốt (trạm) + Tỷ lệ (%) - Trạm cần cải tạo nâng cấp (trạm) + Tỷ lệ (%) + Công suất (KVA) - Số trạm cần đầu tƣ xây dựng (trạm) Trong đó: - Đƣờng dây cần cải tạo, nâng cấp (km) - Đƣờng dây cần xây dựng (km) 2,42 13,20 2,10 3,30 3,0 27,62 23,80 11,70 20,94 40,28 13,60 17,0 147,49 23,80 5,84 20,94 24,05 20,17 0,00 0,00 94,80 + Tỷ lệ (%) 100 50 100 60 100 0 64,27 - Đƣờng dây cần cải tạo nâng cấp (km) 6,00 3,35 1,50 - 6,32 22,17 10,25 43,45 10,99 6,35 16,32 8,3 7,25 102,91 3.447 1.667 2.608 2.778 1.999 778 1.270 14.547 - Số hộ sử dụng điện an toàn, thƣờng xuyên 3.045 1.182 2.189 2.361 1.805 724 1.252 12.558 + Tỷ lệ (%) 88,34 70,91 83,93 85,00 90,30 93,1 98,6 86,33 Đƣờng dây hạ áp: Tổng số (km) 3,60 20,17 Trong đó: - Đƣờng dây đảm bảo yêu cầu (km) - Đƣờng dây cần xây dựng (km) Tổng số hộ dùng điện (hộ) - Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện (đạt, chƣa đạt) Đƣờng dây điện chiếu sáng (Km) Chƣa Chƣa Chƣa Chƣa 0 - Hiện trạng 0 1,00 - Đƣờng dây cần cải tạo nâng cấp (km) - Đƣờng dây cần xây dựng (km) 15,64 Chƣa Chƣa Đạt Chƣa đạt 0 4,00 3,00 0 4,00 10,6 10,9 128,74 15,3 36,30 25 15,00 Nguồn: Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Buôn Đôn PL 07: Quy hoạch phát triển KTTT huyện Bn Đơn đến năm 2020 phân theo loại hình trang trại Đvt: Trang trại STT Tên trang trại Toàn huyện Năm 2013 Năm 2015 Năm 2020 27 70 142 21 35 58 TT chăn nuôi - TT chăn ni đại GS (trâu,bò) 14 29 - TT chăn nuôi lợn 10 - TT chăn nuôi gia cầm 11 14 - TT chăn nuôi khác TT Trồng trọt 18 47 - TT lâu năm 18 47 - TT hàng năm TT Thuỷ sản TT Lâm nghiệp TT Tổng hợp 15 32 Nguồn: Quy hoạch phát triển KTTT huyện Buôn Đôn đến năm 2020 PL 08: Quy hoạch phát triển KTTT huyện Buôn Đôn đến năm 2020 phân theo địa bàn xã Đvt: Trang trại Các xã STT Chỉ tiêu TT theo quy mô Tổng Ea Ea Tân Cuôr Nuôl Bar Hòa Knia Ea Ea Krơng Wer Huar Na 142 23 21 21 11 22 22 22 TT chăn nuôi 58 14 7 - 11 13 - TT chăn ni đại gia súc (trâu,bò) 29 10 - TT chăn nuôi lợn 10 1 - TT chăn nuôi gia cầm 14 - TT chăn nuôi khác (Dê, cừu, thỏ) - TT chăn ni ĐV hoang dã ngồi danh mục cấm 1 TT trồng trọt 47 8 10 2.1 TT lâu năm 47 8 10 - TT trồng cà phê 10 3 2 - TT trồng tiêu 20 3 2 - TT trồng cao su - TT trồng ca cao, điều - TT trồng ăn 2.2 TT hàng năm 1 1 - TT thuỷ sản TT lâm nghiệp - TT tổng hợp 32 6 Nguồn: Quy hoạch phát triển KTTT huyện Buôn Đôn đến năm 2020 PL 09 Chi tiết vốn đầu tƣ phát triển kinh tế trang trại huyện Buôn Đôn, giai đoạn 2014-2020 Khối lƣợng, định STT Hạng mục mức Số ĐVT lƣợng Đơn giá Thành tiền (Tr.đ) (Tr.đ) Chính sách hỗ trợ đầu tƣ (quy hoạch phát triển kinh tế trang trại Nguồn vốn (tr.đ) Ngân Chủ sách trang Phân kỳ (tr.đ) Lồng 2014ghép 2015 322 322 322 322 322 322 1.700 947 47 94 47 20162020 đầu tƣ sở hạ tầng) 1.1 Lập quy hoạch phát triển KTTT huyện Chính sách đào tạo sử dụng lao động 2.1 Kinh phí đào tạo, tập huấn (kiến thức quản lí, thị trƣờng, kỹ thuật, KNLN ) cho chủ trang trại Dự án 94 ngƣời x 1,5 triệu đồng/ngƣời 706ngƣời x triệu đồng/ngƣời 2.2 Kinh phí đào tạo LĐ học nghề 2.3 Hỗ trợ nộp thay tiền bảo hiểm xã hội, y tế (lao động đồng bào DTTS 46 lao động x3,7107 triệu đồng/LĐ/năm x có hợp đồng lao động 12 tháng) năm 322 ngƣời 94 1,5 141 " 706 706 " 46 18,55 853 706 706 853 671 1.029 44 97 108 598 519 334 3.1 3.2 Chính sách KHCN Hỗ trợ xây dựng mơ hình cơng nghệ cao 40 mơ hình x 150 triệu đồng/mơ hình Hỗ trợ xây dựng mơ hình giới hóa nơng nghiệp, bảo quản chế biến 100 mơ hình x 200 nông sản phẩm ngành nghề khác triệu đồng/mô hình Hỗ trợ lãi suất (dự kiến lãi suất 18 trang trại x 500 cho vay ngân hàng thƣơng triệu đồng x 60% lãi mại 20%/năm) 1.650 1.200 450 700 950 Mơ hình 150 450 - 300 150 300 150 " 200 1.200 - 900 300 400 800 TT 18 54 972 972 432 540 suất năm x 30% XDMH trang trại điển hình tổ chức tham quan học hỏi kinh 2.440 1.920 520 1.240 1.200 1.920 480 1.200 1.200 40 40 - 1.676 3.365 3.719 nghiệm 5.1 Xây dựng mơ hình 12 trang trại x 200 triệu đồng/trang trại TT 12 200 2.400 5.2 Tham quan học hỏi kinh nghiệm 40 triệu đồng/huyện Huyện 40 40 Tổng 7.084 - 2.241 3.167 Nguồn: Quy hoạch phát triển KTTT huyện Buôn Đôn đến năm 2020 PL 10: Bản đồ quy hoạch phát triển KTTT huyện Buôn Đôn giai đoạn 2013-2015 định hƣớng đến 2020 Nguồn: Quy hoạch phát triển KTTT huyện Buôn Đôn đến năm 2020 PL 11 Bản đồ quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk ... luận phát triển kinh tế trang trại Chƣơng 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk Chƣơng 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Buôn. .. diện phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Buôn Đôn 12 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI 1.1.1 Các khái niệm a Trang trại Trang. .. hình trang trại cách chi tiết địa bàn huyện Buôn Đôn, sở kế thừa phát triển sâu số giải pháp thiết thực, tìm hƣớng để phát triển kinh tế trang trại huyện Buôn Đôn "Một số giải pháp phát triển kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện buôn đôn tỉnh đăk lăk , Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện buôn đôn tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn