Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NNPTNT việt nam, chi nhánh krông năng buôn hồ

115 27 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:14

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG ANH NAM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG - BN HỒ Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Trƣờng Sơn Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tồn nội dung luận văn: “Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Krơng Năng- Bn Hồ” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi; số liệu, trích dẫn trung thực Luận văn không trùng lặp với công trình nghiên cứu tương tự khác Ngƣời cam đoan Hồng Anh Nam MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng & phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAYĐỐI VỚI HKD CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm cho vay 1.1.2 Phân loại cho vay Ngân hàng 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm pháp lý HKD 1.2.2 Vai trò HKD kinh tế 11 1.2.3 Vai trò hoạt động cho vay phát triển kinh tế HKD .11 1.2.4 Sự cần thiết phải phát triển cho vay HKD 12 1.2.5 Nội dung phát triển cho vay HKD NHTM 14 1.3 NỘI DUNG, TIÊU CHÍ VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HKD 15 1.3.1 Các tiêu chí phản ánh quy mơ cho vay HKD 15 1.3.2 Mức độ tăng trƣởng Thị phần cho vay HKD thị trƣờng mục tiêu 16 1.3.3 Cơ cấu cho vay HKD 16 1.3.4 Mức tăng trƣởng thu nhập cho vay HKD 18 1.3.5 Kết kiểm sốt rủi ro rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 18 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD CỦA NHTM 20 1.4.1 Nhân tố ngân hàng 20 1.4.2 Nhân tố ngân hàng 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI HKD TẠI NH NO & PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH KRÔNG NĂNGBUÔN HỒ 27 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHNO & PTNT CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG– BUÔN HỒ 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHNo & PTNT Việt Nam– Chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức NHNo & PTNT – Chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk 29 2.1.3 Chức nhiệm vụ NHNo & PTNT Chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk 31 2.1.4 Tình hình huy động vốn 32 2.1.5 Tình hình sử dụng vốn 34 2.1.6 Đánh giá kết hoạt động NHNo & PTNT – Chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk 38 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI HKD CỦA NHNO & PTNT – CHI NHÁNH KRÔNG NĂNGBUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK 43 2.2.1 Về quy mô cho vay hộ kinh doanh 43 2.2.2 Về phát triển thị phần cho vay hộ kinh doanh 47 2.2.3 Về cấu cho vay hộ kinh doanh 48 2.2.4 Về tăng thu nhập 57 2.2.5 Về kiểm soát rủi ro 58 2.3 PHÂN TÍCH VIỆC SỬ DỤNG CÁC CƠNG CỤ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CHO VAY HKD ĐÃ ÁP DỤNG TẠI CHI NHÁNH 59 2.3.1 Chính sách chủng loại sản phẩm, dịch vụ 59 2.3.2 Chính sách lãi suất 60 2.3.3 Chính sách chăm sóc khách hàng, quan hệ khách hàng 61 2.3.4 Chính sách phát triển mạng lƣới 63 2.3.5 Chính sách quảng cáo, tiếp thị 64 2.3.6 Quy trình, thủ tục thực cho vay 65 2.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI HKD TẠI NHNO& PTNT – CHI NHÁNH KRÔNG NĂNGBUÔN HỒ 69 2.4.1 Kết đạt đƣợc 69 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HKD TẠI NHNO & PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH KRÔNG NĂNGBUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK 75 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HKD TẠI CHI NHÁNH 75 3.1.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT VN đến năm 2020 75 3.1.2 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay HKD 77 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HKD TẠI NHNO & PTNT – CHI NHÁNH KRÔNG NĂNGBUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK 78 3.2.1 Tìm kiếm chọn lựa khách hàng HKD 78 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng phục vụ, chăm sóc khách hang 80 3.2.3 Đa dạng hóa cấu cho vay HKD theo định hƣớng sau 83 3.2.4 Phát triển sản phẩm cho vay HKD 84 3.2.5 Xây dựng sách lãi suất cho vay linh hoạt cho HKD 86 3.2.6 Tuân thủ chặt chẽ quy định phân loại nợ tăng cƣờng xử lý khoản nợ hạn 88 3.2.7 Đa dạng hóa hình thức cung ứng vốn huy động .89 3.2.8 Các giải pháp bổ trợ 92 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 98 3.3.1 Đối với NHNo & PTNT Việt Nam: 98 3.3.2 Đối với NHNo & PTNT Buôn Hồ: 101 3.3.3 Đối với quyền địa phƣơng 101 KẾT LUẬN CHƢƠNG 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNo&PTNT Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn VN Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc HKD Hộ kinh doanh CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CBTD Cán tín dụng PGD Phòng giao dịch DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Kết hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT – Chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ 39 2.2 Dƣ nợ cho vay HKD tổng dƣ nợ chi nhánh 43 2.3 Tốc độ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng HKD năm 2011 – 2013 45 2.4 Thị phần cho vay HKD TCTD địa bàn huyện Krông Năng 47 2.5 Dƣ nợ cho vay HKD theo phƣơng thức cho vay 48 2.6 Dƣ nợ cho vay HKD theo đối tƣợng cho vay 50 2.7 Dƣ nợ cho vay HKD có TSĐB so với tổng dƣ nợ cho vay HKD 51 2.8 Dự nợ HKD Chi nhánh 52 2.9 Dƣ nợ HKD theo ngành nghề ngắn hạn 54 2.10 Cơ cấu dƣ nợ hộ kinh doanh ngắn hạn 55 2.11 Dƣ nợ HKD trung hạn 56 2.12 Cơ cấu thu nhập chi nhánh 57 2.13 Tình hình nợ xấu HKD Chi nhánh 58 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trabng Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy điều hành Chi nhánh 29 Hình 2.2 Biểu đồ cấu nguồn vốn huy động Chi nhánh 33 Hình 2.3 Biểu đồ cấu dƣ nợ theo thời hạn 37 Hình 2.4 Biểu đồ cấu doanh thu ngân hàng 40 Hình 2.5 Biểu đồ cấu chi phí ngân hàng tỉnh Đăk Lăk 42 Hình 2.6 Biểu đồ tỷ trọng dƣ nợ cho vay HKD tổng dƣ nợ Agribank CN Krông Năng – Bn Hồ 44 Hình 2.7 Biểu đồ dƣ nợ cho vay HKD theo phƣơng thức cho vay 49 Hình 2.8 Biểu đồ dƣ nợ cho vay HKD theo đối tƣợng cho vay 51 Hình 2.9 Biểu đồ cấu dƣ nợ HKD Chi nhánh 53 Biểu đồ nợ xấu cho vay HKD so với tổng nợ xấu Hình 2.10 Agribank chi nhánh Krơng Năng – Bn Hồ giai đoạn 59 2011 - 2013 Hình 2.11 Quy trình cho vay 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự hình thành, tồn phát triển NHTM gắn liền với phát triển kinh tế hàng hóa Sự phát triển hệ thống NHTM tác động lớn quan trọng đến trình phát triển kinh tế hàng hóa, ngƣợc lại kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao kinh tế thị trƣờng NHTM ngày đƣợc hồn thiện trở thành định chế tài khơng thể thiếu đƣợc Chức trung gian tín dụng đƣợc xem chức quan trọng NHTM, NHTM đóng vai trò cầu nối ngƣời có nhu cầu vốn ngƣời thừa vốn, tạo lợi ích cho tất bên tham gia hƣởng lợi nhuận phần chênh lệch lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay Trong năm qua, hệ thống NHTM Việt Nam ngày khẳng định tầm quan trọng có đóng góp định kinh tế quốc gia, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp, cá nhân hộ gia đình Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế đời sống cá nhân đƣợc cải thiện đáng kể, nhu cầu cá nhân tăng mạnh, hình thức kinh doanh hộ gia đình ngày phát triển, nhiều loại hình dịch vụ đời Rất nhiều cá nhân, hộ gia đình có chiến lƣợc kinh doanh sáng tạo, tính khả thi cao nhƣng khả tài có hạn Nắm bắt đƣợc nhu cầu vốn HKD, NH No & PTNT Chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk triển khai hoạt động cho vay HKD vào hoạt động tín dụng năm qua nhằm đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng, giúp hộ gia đình nắm bắt đƣợc hội kinh doanh vƣơn lên làm giàu Tuy nhiên, hoạt động tín dụng Chi Nhánh cho vay HKD hoạt động thời kỳ phát triển, sản phẩm nên cho 91 hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung Yếu tố phải kể đến việc xây dựng cấu huy động vốn phải phân định rõ loại khách hàng, từ xác định chiến lƣợc huy động vốn cho riêng loại khách hàng Trong trình hoạt động ngân hàng cần phải phục vụ cho nhiều khách hàng khác nhau, khách hàng có nhu cầu khác Do vậy, ngân hàng cần phải xếp khách hàng vào loại khác nhƣ: khách hàng vãng lai, khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng…Từ đó, ngân hàng có điều chỉnh hợp lý cho loại khách hàng lãi suất, phí, dịch vụ kèm… Sử dụng linh hoạt lãi suất công cụ để tăng cường quy mô, điều chỉnh cấu nguồn vốn Ngoại trừ tiền gửi giao dịch nhạy cảm với lãi suất, nguồn vốn có kỳ hạn có phản ứng nhanh nhạy với lãi suất Với biểu lãi suất thay đổi thời kỳ vận dụng mức lãi suất tối đa cho loại tiền gửi có kỳ hạn mà cần tăng tỷ trọng, tiền gửi kỳ hạn khác khơng thiết áp dụng mức tối đa, nhƣng phải đảm bảo nguyên tắc: Kỳ hạn dài có lãi suất cao Thông qua việc áp dụng lãi suất huy động cho loại tiền gửi, điều chỉnh cấu nguồn vốn cho phù hợp với danh mục tài sản nhằm tạo hội tăng doanh thu lợi nhuận Trong công tác giao kế hoạch nên bổ sung quy định tỉ lệ tối thiểu nguồn vốn huy động trung, dài hạn Đối với khách hàng gửi số tiền lớn, thời gian dài nhận đƣợc từ Ngân hàng lãi suất thoả thuận, giảm miễn phí dịch vụ mức độ cho phép Ngân hàng áp dụng số hình thức khác nhƣ tặng quà lễ, kỷ niệm ngày thành lập doanh nghiệp thăm viếng v.v Thực việc áp dụng lãi suất, phí dịch vụ linh hoạt, có tính cạnh tranh cao làm tăng chi phí nguồn vốn nhƣng kết thu đƣợc quy mô 92 nguồn vốn tăng trƣởng, cấu hợp lý, ổn định cao hạn chế rủi ro lãi suất, rủi ro khoản Đa dạng hóa lãi suất theo kỳ hạn, loại tiền, loại khách hàng Lãi suất đảm bảo bù đắp chi phí, rủi ro, mang lại thu nhập lợi nhuận cho ngân hàng Đồng thời đảm bảo khả cạnh tranh cho ngân hàng 3.2.8 Các giải pháp bổ trợ a) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Con ngƣời nguồn lực quan trọng tổ chức hay doanh nghiệp Sự thành công doanh nghiệp phụ thuộc vào yếu tố lực hiệu suất ngƣơì lao động Mọi tổ chức muốn đạt đƣợc mục đích phải dựa việc sử dụng cách có hiệu nguồn nhân lực Ngân hàng trƣờng hợp ngoại lệ Nhƣng vấn đề đặt làm để tăng suất hay tăng hiệu suất làm việc ngƣời lao động? Thực tế phƣơng diện lý thuyết thực hành rằng: Ngồi yếu tố phƣơng tiện, cơng cụ lao động hiệu suất làm việc ngƣời lao động Ngân hàng cao hay thấp chủ yếu đƣợc định lực quản trị nhân lực, lực sử dụng cách có hiệu nguồn nhân lực Ngân hàng Thực chất trình khai thác sử dụng có hiệu lực lƣợng lao động, thúc đẩy tăng xuất lao động nhằm đạt đƣợc mục tiêu Ngân hàng, hiểu q trình tạo lập mơi trƣờng lao động thực biện pháp tác động đến ngƣời lao động nhầm phát huy đựoc lực, tăng tự giác, cố gắng sáng tạo tong thực nhiệm vụ, nhằm tạo tố chất lao động mới, để cá nhân ngƣời lao động đóng góp nhiều sức lực trí tuệ cho việc thực mục tiêu Ngân hàng 93 Ngân hàng cần phải thực cách khoa học việc đào tạo, xắp xếp, sử dụng hợp lý lực lƣợng lao động nói chung CBTD nói riêng Xác định xác nhu cầu loại nhân lực sử dụng tiết kiệm nguồn nhân lực trình kinh doanh, tránh xảy tƣợng thừa, thiếu lao động bí nâng cao xuất lao động Ngân hàng Xây dựng tố chất lao động ngƣời CBTD, để đảm bảo cho Ngân hàng hoạt động kinh doanh phát triển không ngừng liên tục Để làm đựơc điều phải thông qua đào tạo, bồi dƣỡng, động viên khuyến khích ngƣời lao động Làm tốt điều nhà quản trị Ngân hàng tạo hội để phát triển thân ngƣời lao động, thơng qua góp phần nâng cao khả nhận thức, trình độ tƣ lý luận, lực tiếp thu kiến thức vận dụng kiến thức vào hoạt động từ góp phần nâng cao xuất hiệu suất công tác với ngƣời lao động Thúc đẩy phát huy cố gắng, sáng tạo cá nhân, củng cố nâng cao sức mạnh tập thể Sử dụng CBTD phải ngƣời việc đồng thời quan tâm đến lợi ích vật chất yếu tố tinh thần ngƣời lao động, đảm bảo công bằng, biết kết hợp hài hào mục tiêu Ngân hàng với mục tiêu lợi ích ngƣời lao động Thực tế địa bàn nông nghiệp nơng thơn cán làm cơng tác tín dụng gặp nhiều khó khăn trình độ nhận thức ngƣời dân hận chế Nhiều nhận đựoc khoản vayhọ phải sử dụng hiệu đòi hỏi CBTD phải có am hiểu cần thiết, trau dồi kiến thức khoa học lĩnh vực nơng nghiệp từ tƣ vấn, gợi ý hƣớng dẫn họ sản xuất, làm đựoc điều hiệu đồng vốn cao, chất lƣợng tín dụng có hiệu Từ làm cho họ tin yêu gắn bó với Ngân hàng Vì thế, CBTD ngồi việc tinh thông nghiệp vụ cần phải 94 không ngừng tìm tòi sáng tạo Cần phải tạo điều kiện thuận lợi để CBTD không ngừng đựoc đào tạo tiếp thu trình độ Thƣờng xuyên tổ chức hoạt động giao lƣu trao đổi nghiệp vụ … để nâng cao trình độ giao tiếp, mở rộng mối quan hệ học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp… Có kế hoạch đào tạo đào tạo lại cho cán tín dụng trƣờng đại học theo lớp ngắn ngày NHNo Việt Nam tổ chức để nâng cao trình độ nghiệp vụ kiến thức thị trƣờng Thƣờng xuyên tập huấn nghiệp vụ NHNo tỉnh NHNo huyện để cán nâng cao trình độ xây dựng thẩm định dự án, hƣớng dẫn hộ vay xây dựng phƣơng án dự án vay vốn Trang bị thêm máy vi tính, đào tạo nghiệp vụ vi tính để cán quản lý hồvay vốn, làm báo cáo theo quy định NHNo Việt Nam, hàng ngày theo dõi nợ đến hạn, hạn, hàng tháng kê khế ƣớc vay vốn nhanh chóng để thuận tiện việc quản lý tín dụng Để tạo điều kiện thu hút đƣợc khách hàng đòi hỏi NHNo phải đƣợc trang bị máy vi tính, nối mạng cục đến mạng quốc gia, đổi công nghệ Ngân hàng hồ nhập với cơng nghệ Ngân hàng khu vực giới Để tạo điều kiện cho cán tín dụng hiểu biết khách hàng cách sâu sắc, việc thay đổi cán tín dụng phụ trách cho vay vốn khách hàng trình xếp, phân cơng lại nhân viên cần đặc biệt hạn chế Chỉ nên thay đổi cán tín dụng có vấn đề ảnh hƣởng khơng tốt đến quyền lợi ngành Vì thơng tin khách hàng có thơng tin khơng đƣợc lƣu giữ văn hay phƣơng tiện lƣu tin khác thơng tin " mắt thấy, tai nghe " từ thực tế sở kinh doanh khách hàng đóng vai trò quan trọng, thơng tin đƣợc hình thành " linh cảm" trực giác cán tín dụng trình tiếp 95 xúc, quan hệ với khách hàng Khi bàn giao cán tín dụng, thơng tin bị lãng phí Việc chun mơn hố cán tín dụng đảm bảo đƣợc khả đa dạng hoá đầu tƣ ngân hàng để tránh rủi ro, khắc phục mâu thuẫn chun mơn hố đa dạng hố, làm tăng chất lƣợng độ tin cậy thơng tin tín dụng tạo sở cho việc xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài Đồng thời giảm chi phí cơng tác điều tra tìm hiểu khách hàng, thẩm định phân tích tín dụng, giám sát khách hàng trình sử dụng tiền vay Nâng cao lực thẩm định cán nhân viên vơ quan trọng Điều giúp rút ngắn đƣợc thời gian thẩm định, kiểm tra từ tiếp xúc khách hàng đến giải ngân nhiều Thời gian ngắn khách hàng cảm thấy hài lòng dịch vụ đƣợc đáp ứng kịp thời nhu cầu, tăng độ tin tƣởng vào trình độ chuyên môn nhân viên kéo theo tin vào khả hoạt động kinh doanh Chi Nhánh nhƣ Agribank Để làm đƣợc điều này, Chi nhánh cần quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán làm việc thông qua liên kết đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nhƣ đào tạo cho CBTD kỹ nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định công tác dự án đầu tƣ, phƣơng án kinh doanh khách hàng hộ gia đình; đào tạo kỹ chuyên ngành để có sở thẩm định kỹ thật quản trị kinh doanh Từ giúp cho CBTD có khả nhận định phân tích yếu tố thị trƣờng yếu tố khác giúp cho công tác thẩm định đƣợc chặt chẽ, chất lƣợng để cho vay khách hàng hạn chế đƣợc rủi ro b) Giải pháp nâng cấp mạng lưới phòng giao dịch Địa hình Krơng Năng địa hình cao ngun tƣơng đối phẳng, xen kẽ đồi thấp lƣợn sóng, nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp; đất đai, 96 khí hậu, thời tiết thuận lợi cho phát triển nông nghiệp hàng hố, phát triển dịch vụ, du lịch, cơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành sản xuất kinh doanh Hệ thống giao thơng nơng thơn định hình phát triển, đảm bảo lƣu thơng hàng hố tốt mùa, hệ thống mạng lƣới điện Quốc gia đến đƣợc hầu hết xã địa bàn, cơng trình phục vụ sản xuất nơng nghiệp đƣợc xây dựng ngày phát huy hiệu Những điều kiện sở động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện theo hƣớng cơng nghiệp hố - đại hố với cấu phát triển kinh tế hàng hoá bao gồm nông lâm nghiệp, công nghiệp- xây dựng, dịch vụ mang lại hiệu phát triển kinh tế - xã hội môi trƣờng bền vững Hệ thống mạng lƣới Ngân Hàng No&PTNT Krông NăngBuôn Hồ gồm chi nhánh PGD đóng địa bàn trung tâm huyện Krông Năng xã Ea Tân, Phú Xuân Đây nơi đƣợc thiên nhiên ƣu đãi đất đai, thổ nhƣỡng, khí hậu nằm khu vực có tiềm phát triển huyện Krông Năng ngƣời nông dân có truyền thống cần cù, siêng năng, sáng tạo lao động nên suất công nghiệp cao, mà khoản vay chi nhánh mà chịu rủi ro Do có đƣợc thu nhập cao từ công nghiệp, kinh tế hộ gia đình ngày tích lũy Địa bàn hứa hẹn thị trƣờng tiềm cho tổ chức tín dụng địa bàn nhƣ nơi lân cận chiếm lĩnh phát triển Chi nhánh ngày phải hoạt động môi trƣờng ngày trở nên gay gắt TCTD đƣợc thành lập Để tăng cƣờng lực cạnh tranh phát huy mạnh mạng lƣới hoạt động chi nhánh địa bàn huyện Krông Năng Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Kông NăngBuôn Hồ cần phải tiến hành rà soát, quy hoạch lại mạng lƣới hoạt động có để xếp bố trí lại cho phù hợp Đầu tƣ mạnh trụ sở nâng cấp điểm giao dịch trực thuộc có, mặt quảng bá đƣợc thƣơng 97 hiện, hình ảnh Một mặt đáp ứng nhu cầu tiện ích khách hàng cách chu đáo Lộ trình cụ thể đƣợc xác định nhƣ sau : + Năm 2014 đến 2016 không mở thêm điểm giao dịch, tập trung nguồn lực tài đầu tƣ xây chi nhánh Krơng Năng thành tồn nhà khang trang Đề án đƣợc cấp phê duyệt + Năm 2016 đến 2017 nâng cấp diện mạo phòng giao dịch, bổ sung nhân c) Khai thác, ứng dụng hiệu công nghệ tin học vào hoạt động tín dụng HKD Trong năm qua NHNo&PTNT VN triển khai rộng rãi từ cấp TW đến chi nhánh phòng giao dịch tồn hệ thống đại hóa cơng nghệ thơng tin lĩnh vực ngân hàng Nhằm tạo điều kiện tốt nhƣ việc trang thiết bị công nghệ đƣợc tiên tiến Các chi nhánh NHNo&PTNT chi nhánh Krông Năng cần nâng cấp hệ thống máy tính đƣờng truyền tốc độ cao để phục vụ cho hoạt động Ngân hàng đƣợc nhanh nhạy nhƣ nghiệp vụ truyền thống: Kế tốn, tín dụng, nghiệp vụ huy động vốn sở để xây dựng mơ hình giao dịch cửa đƣợc chặt chẻ Đồng thời tạo điều kiện phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử theo hƣớng xử lý giao dịch tự động Cần xây dựng đƣợc hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin (hệ thống mạng diện rộng, hệ thống sở liệu tập trung) cho phép xử lý giao dịch online toàn hệ thống dịch vụ nhận tiền gửi cho vay, toán, chuyển khoản, Xây dựng phƣơng án phát triển ứng dụng công nghệ khoa học sở xác định mục tiêu hoạt động, chiến lƣợc kinh doanh, xác định khách 98 hàng mục tiêu, khách hàng tiềm để từ có ứng dụng công nghệ tƣơng ứng phù hợp tạo điều kiện khai thác hiệu tính cơng nghệ đại d) Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro cho vay hộ kinh doanh - Lựa chọn cán có đạo đức, có trình độ để bố trí làm cơng việc cho vay Do q trình thu thập thơng tin để thẩm định cho vay, cán phải trung thực để phản ảnh đầy đủ vào báo cáo cáo thẩm định, không phản ánh trung thực làm cho định cho vay khơng xác dẫn đến rủi ro cho vay Ngồi ra, cán làm cơng tác cho vay cần có trình độ để cơng tác thẩm định cho vay đƣợc nâng cao nhằm hạn chế rủi ro - Xây dựng chế, quy chế nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp khả rủi ro - Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, thực cách nghiêm túc quy trình kiểm tra nghiệp vụ, phát kịp thời sai sót có khả dẫn đến rủi ro có biện pháp chấn chỉnh kịp thời - Hàng quý, tổ chức kiểm tra chéo CBTD hồvay lãnh đạo kiểm tra ngẫu nhiên hồvay đƣợc CBTD kiểm tra chéo sở có nhận định chất lƣợng kiểm tra 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với NHNo & PTNT Việt Nam: Theo định kỳ hàng tháng hàng quý Agribank nên tổ chức khóa học đào tạo cho nhân viên tín dụng vấn đề chuyên sâu nhƣ không chuyên sâu nhằm bồi dƣỡng thêm nghiệp vụ nhƣ hiểu thêm nhiều hoạt động phận khác Ngân Hàng Đặc biệt 99 bồi dƣỡng cho nhân viên thẩm định, kiểm tra để có đội ngũ chất lƣợng cao cần thiết Tránh độ rủi ro cho Ngân Hàng đem đến nhiều khoản vay chất lƣợng Việc đào tạo tổ chức giúp cho Agribank có kết hợp cơng việc hài hòa, giúp đỡ lẫn nhiều mặt, tăng hiệu cơng việc có đƣợc đội ngũ nhân viên giỏi Agribank nên tăng nguồn nhân lực tín dụng số lƣợng chất lƣợng để phục vụ cho việc phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh phòng tín dụng nói riêng tăng cƣờng đẩy mạnh mở rộng Chi Nhánh Ngân Hàng hội sở nói chung Khi Ngân Hàng ngày đua phát triển nhiều loại hình dịch vụ hình thức cho vay, tăng nguồn nhân lực bƣớc để phát triển việc sau đó, đồng thời tăng lợi cạnh tranh Agribank với Ngân Hàng khác Agribank đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội Việc kiểm tra, kiểm sốt khơng đơn kiểm tra, giám sát khách hàng trình vay vốn sử dụng vốn vay mà quan trọng kiểm tra, giám sát việc làm cán bộ, đặc biệt cán tín dụng, q trình nhằm giúp cho họ tuân thủ theo quy trình, nghiệp vụ để đảm bảo an toàn, đạt hiệu cao kinh doanh tn thủ pháp luật Ngồi ra, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt cung cấp thơng tin cho cơng tác quản lý để ban lãnh đạo có biện pháp xử lý kịp thời phát sai sót nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng Bộ phận kiểm tra kiểm soát cần kiên việc kiến nghị sai sót chi nhánh, khơng nể nang bỏ qua sai phạm; Theo dõi việc khắc phục kiến nghĩ nêu Ban lãnh đạo Chi nhánh cần tin tƣởng đạo thực nghiêm túc kiến nghị kiểm tra kiểm soát nội bộ, phối hợp tạo điều kiện để 100 kiểm tra kiểm soát nội làm việc, phát huy tác dụng phận kiểm tra kiểm soát nội giúp Chi nhánh phòng ngừa hạn chế rủi ro xảy Nhƣ vậy, tăng cƣờng hồn thiện cơng tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an tồn vốn tài sản cho ngân hàng, góp phần làm tăng chất lƣợng tín dụng nhƣ khả phát triển tín dụng, vấn đề có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển Agribank chi nhánh Krông Năng Mức lãi suất cho vay hộ kinh doanh Agribank mức tối đa mà Ngân Hàng Nhà Nƣớc cho phép 11%/ năm Nhƣ chứng tỏ Agribank khơng có lợi cạnh tranh lĩnh vực Vì đề xuất Agribank giảm mức lãi suất chút để thu hút khách hàng đến với Agribank Hoạt động Agribank mang tính thống tập trung cho tồn hệ thống đơn vị thành viên không hiệu gây ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh chung toàn hệ thống Mặt khác để mở rộng hoạt động, tăng doanh số cho vay hình thức cho vay dựa hàng hóa kho dựa vào chấp sạp hàng mà khơng TSBĐ hay đơn giản hóa hồ sơ vay, rút ngắn thời gian cho vay…Thì Agribank cần phải có đội ngũ kiểm tra, thẩm định, giám sát cách chuyên nghiệp, có am hiểu rộng nghiệp vụ Ngân Hàng, pháp luật Đồng thời Agribank thƣờng xuyên kiểm tra, kiểm soát mặt nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đơn vị thành viên hệ thống nói chung Chi Nhánh Krơng Năng nói riêng Để đơn giản hóa thủ tục vay vốn, rút ngắn thời gian xét duyệt, trƣớc tiên Agribank cần đơn giản hóa mẫu biểu, loại bỏ bớt thôn tin trùng lặp, không cần thiết nhằm tạo gần gũi, dễ hiểu phần lớn khách hàng ngƣời nơng dân, trình độ dân trí hiểu biết hạn hẹp Hiện sở vật chất chi nhánh Krông Năng nghèo nàn, sở hoạt động, giao dịch nhỏ, quản lý có phòng giao dịch Vì Chi Nhánh Krông Năng cần trang bị thêm sở vật chất, mở rộng địa bàn hoạt động, 101 tăng thêm phòng giao dịch đặc biệt cần bố trí thêm nguồn nhân lực cán lãnh đạo cho Chi Nhánh nhằm khai thác hết tiềm sẵn có địa bàn hoạt động, giúp Chi Nhánh phát triển mạnh thời gian tới 3.3.2 Đối với NHNo & PTNT Buôn Hồ: Cũng nhƣ Agribank, chi nhánh Buôn Hồ cần đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nội phòng Kiểm Sốt với chi nhánh, PGD trực thuộc kiểm tra chéo chi nhánh với Agribank Buôn Hồ cần tổ chức lớp tập huấn sản phẩm tín dụng nhƣ cho vay lƣu vụ HSX theo Quyết Định Số 883/QĐ – NHNo – HSX ngày 29/08/2014 cho vay theo hạn mức tín dụng hộ gia đình sản xuất kinh doanh vừa nhỏ theo Quyết Định số 889/QĐ – NHNo –HSX ngày 29/08/2014 nhằm triển khai sớm tốt sản phẩm để giảm thiểu thời gian soạn thảo lại hồ sơ tín dụng áp lực cho đội ngũ cán tín dụng Agribank Bn Hồ cần quan tâm tốt tới đời sống tinh thần nhân viên nhƣ mối quan hệ Chi Nhánh toàn hệ thống Thƣờng xuyên tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa, vui chơi tạo khơng khí vui vẻ, thân thiện Ngân Hàng, giúp ngƣời gần gũi với với Agribank, đồng thời mối quan hệ Chi Nhánh Agribank thân thiết hơn, tạo hợp tác qua lại, đặc biệt có đƣợc mơi trƣờng kinh doanh hòa hợp, thân thiện phát triển 3.3.3 Đối với quyền địa phƣơng Chính quyền địa phƣơng cần tạo điều kiện cho thành phần kinh tế có hộ gia đình phát triển Phối hợp tốt với Ngân hàng giải có rủi ro tín dụng xảy ra, đồng thời cung cấp cho Ngân hàng thông tin cần thiết khách 102 hàng, để Ngân hàng hiểu rõ khách hàng, tiếp cận khách hàng, giám sát kiểm tra, giúp đỡ khách hàng tốt Sớm quy hoạch khu dân cƣ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhƣ xác lập quyền sở hữu tài sản hộ sản xuất – kinh doanh địa bàn để ngƣời dân có điều kiện tiếp cận đồng vốn vay ngân hàng Nâng cao trình độ dân trí, xóa mù chữ nơng thơn, tun truyền tập huấn nhằm tạo cho nhân dân có ý thức sẵn sàng trả nợ vay đến hạn KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng 3, luận văn xuất phát từ việc lý giải để đề xuất giải pháp phát triển cho vay HKD chi nhánh Luận văn đề giải pháp chính, đồng thời đề xuất số kiến nghị Chính phủ; NHNN, Agribank cuối quyền địa phƣơng 103 KẾT LUẬN Nhằm góp phần tồn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam thực sách Tam nơng: “Nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn” Đảng Nhà nƣớc Trong năm qua NHNo & PTNT chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ thực trở thành chỗ dựa, ngƣời bạn thân thiết hộ gia đình Nhờ vào vốn vay ngân hàng, hộ gia đình mạnh dạn áp dụng dự án đầu tƣ, phƣơng án sản xuất, kinh doanh vào thực tế, vƣơn lên làm giàu Đồng thời đóng góp khơng nhỏ nhằm cải thiện đời sống kinh tế đổi mặt nơng thơn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội huyện Tín dụng hộ gia đình nói chung, tín dụng hộ kinh doanh nói riêng thật trở thành dần trở thành hoạt động chủ chốt đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, qua trình phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh NH No&PTNT Chi Nhánh Krông NăngBuôn Hồ, ta thấy đƣợc sản phẩm đƣờng phát triển nên nhiều hạn chế cần phải đƣợc khắc phục, cải thiện kịp thời Nếu không khơng thể trở thành sản phẩm cho vay chủ lực hoạt động Chi Nhánh Trên sở vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu, luận văn thực đƣợc nhiệm vụ sau: - Đã hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại - Phân tích tình hình hoạt động cho vay kinh doanh NH No & PTNT chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ nhƣ đánh giá kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, qua phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến trình phát triển cho vay HKD 104 - Đƣa giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay HKD chi nhánh NHNNo&PTNT chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ Tuy nhiên, giải pháp khơng phải áp dụng giải đƣợc tất vấn đề hạn chế nó, có giải đƣợc phần vấn đề lại nảy sinh hạn chế Do đó, để đem lại kết tốt nhất, khắc phục hạn chế đạt hiệu cao cần thực giải pháp để giải vấn đề cách đồng Có nhƣ hoạt động cho vay hộ kinh doanh phát triển mạnh dần hoàn thiện, vào ổn định Dù nỗ lực cố gắng sâu vào thực chất vấn đề đề tài, nhƣng luận văn nhiều thiếu sót, tác giả mong nhận đƣợc góp ý quý thầy, cô ngƣời quan tâm 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phƣơng Dung (2010), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất tài [2] PGS.TS Đỗ Tất Ngọc (2006), Tín dụng Ngân hàng kinh tế hộ Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội [3] TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, [4]PGS.TS Lê Văn Tề (2009), Ngiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê [5]TS Hồ Diệu (2000), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê [6]Sổ tay tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam [7]“Tạp chí Ngân hàng năm 2006, 2008, 2009, 2010” [8]Văn qui phạm pháp luật NHNN, NHNo&PTNT VN từ năm 20052010 [9]Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2011-2012-2013 [10] website: www.sbv.gov.vn; www.agribank.com.vn ... Cho vay hộ kinh doanh nông lâm ngƣ nghiệp - Cho vay hộ kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, chế biến - Cho vay hộ kinh doanh vận tải, xây dựng - Cho vay hộ kinh doanh thƣơng mại dịch vụ - Cho vay hộ. .. Krông Năng – Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk 38 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI HKD CỦA NHNO & PTNT – CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG – BUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK 43 2.2.1 Về quy mô cho vay hộ kinh doanh. .. 26 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI HKD TẠI NH NO & PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG – BUÔN HỒ 27 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHNO & PTNT CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG– BUÔN HỒ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NNPTNT việt nam, chi nhánh krông năng buôn hồ , Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NNPTNT việt nam, chi nhánh krông năng buôn hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn