Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NNPTNT việt nam, chi nhánh eatoh, buôn hồ, tỉnh đăk lăk

109 24 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ♣♣♣♣♣ PHAN THỊ THANH MAI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng-Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ♣♣♣♣♣ PHAN THỊ THANH MAI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành Mã số : Tài chính-Ngân hàng : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết số liệu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Đắk Lắk, ngày 20 tháng năm 2015 Tác giả Phan Thị Thanh Mai MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHO VAY HỘ KINH DOANH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1.1 Khái niệm cho vay 1.1.2 Phân loại cho vay 1.1.3 Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại 13 1.1.4 Ý nghĩa phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh 15 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .16 1.2.1 Phân tích quy mô cho vay hộ kinh doanh 16 1.2.2 Phân tích chất lượng hoạt động cho vay hộ kinh doanh 20 1.2.3 Phân tích mạng lưới cho vay 22 1.2.4 Phân tích việc mở rộng phương thức cho vay 23 1.2.5 Đánh giá kết hoạt động cho vay hộ kinh doanh 23 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TRONG NGÂN HÀNG 24 1.3.1 Nhân tố bên 24 1.3.2 Nhân tố bên 26 CHƢƠNG 31 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 31 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng .32 2.1.4 Tình hình kết hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2013 35 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 38 2.2.1 Phân tích thực trạng quy mô cho vay 38 2.2.2 Phân tích thực trạng chất lượng hoạt động cho vay hộ kinh doanh 49 2.2.3 Phân tích thực trạng mở rộng mạng lưới cho vay 55 2.2.4 Phân tích thực trạng mở rộng phương thức cho vay .56 2.2.5 Phân tích thực trạng kết hoạt động cho vay 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NHNN&PTNT, CHI NHÁNH EATOH BUÔN HỒ, ĐẮK LẮK .63 2.3.1 Thành công hạn chế 63 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 67 CHƢƠNG 71 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ TỈNH ĐẮK LẮK TRONG THỜI GIAN TỚI 71 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 71 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Đắk Lắk 71 3.1.2 Định hướng phát triển Agribank Chi nhánh Buôn Hồ, Đắk Lắk 72 3.1.3 Định hướng phát triển Agribank Chi nhánh Eatoh, tỉnh Đắk Lắk 75 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH ĐỐI VỚI AGRIBANK CHI NHÁNH BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 76 3.2.1 Giải pháp để tăng quy mô cho vay .76 3.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay 82 3.2.3 Giải pháp mở rộng mạng lưới cho vay 84 3.2.4 Giải pháp mở rộng phương thức cho vay .85 3.2.5 Các giải pháp bổ trợ .86 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 89 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 89 3.3.2 Kiến nghị với Hội Sở 90 3.3.3 Kiến nghị UBND huyện, xã .91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nơng thơn CBTD : Cán tín dụng CP : Chính phủ CV : Cho vay DN : Doanh nghiệp KH : Khách hàng HKD : Hộ kinh doanh NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PGD : Phòng giao dịch TCTD : Tổ chức tín dụng TD : Tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo SP : Sản phẩm UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 20112013 36 2.2 Dư nợ Hộ kinh doanh Agribank, chi nhánh Eatoh 39 2.3 Dư nợ cho vay hộ kinh doanh theo ngành nghề 41 2.4 Dư nợ cho vay hộ kinh doanh theo thời hạn 43 2.5 Dư nợ cho vay hộ kinh doanh theo hình thức đảm bảo 45 2.6 Tình hình khách hàng hộ kinh doanh Ngân hàng 47 2.7 Dư nợ bình quân cho vay hộ kinh doanh 49 2.8 Tình hình khách hàng hộ kinh doanh chủa chi nhánh 51 2.9 Chất lượng cho vay chi nhánh 51 2.10 Mức độ hài lòng tính năng, dịch vụ cho vay 53 2.11 Mức độ hài lòng nhân viên ngân hàng 55 2.12 57 2.15 Tình hình mở rộng phương thức cho vay Agribank chi nhánh Eatoh Tình hình huy động nguồn vốn phân theo tính chất tiền gửi Agribank chi nhánh Eatoh, Đắk Lắk Tình hình huy động nguồn vốn phân theo thời gian huy động Agribank Eatoh, Đắk Lắk Thu nhập từ cho vay hộ kinh doanh 2.16 Tình hình nợ xấu Chi nhánh 62 2.13 2.14 59 60 61 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu Tên hình vẽ Trang hình Biểu 2.1 Kết kinh doanh Agribank Eatoh 38 Biểu 2.2 Dư nợ cho vay hộ kinh doanh Agribank Eatoh 39 Biểu 2.3 Tình hình dư nợ cho vay theo ngành nghề 42 Biểu 2.4 Tình hình dư nợ cho vay theo thời hạn 44 Biểu 2.5 Tỷ trọng dư nợ cho vay theo hình thức đảm bảo 46 Biểu 2.6 Tình hình khách hàng HKD chi nhánh 47 Biểu 2.7 Tỷ trọng nợ xấu cho vay HKD 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế nước ta nay, thành phần kinh tế ngày phát triển đà lớn mạnh, chiến ngân hàng ngày gay gắt, theo khoản mục cho vay luôn chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị tài sản hầu hết TCTD nước ta Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế, ngân hàng thương mại chi nhánh ln tìm cách đẩy mạnh hoạt động cho vay Thơng qua hoạt động cho vay đóng góp vai trò lớn việc cung ứng vốn cho kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững hiệu Do đó, đẩy mạnh hoạt động cho vay yêu cầu thiết ngân hàng thương mại Trong điều kiện thực tế vậy, cho vay hộ kinh doanh xem chiến lược đa dạng hóa đầu tư nhằm phân tán rủi ro, phù hợp với định hướng bán lẻ ngân hàng thương mại Nhận thức điều đó, năm qua Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn (NHNo&PTNT), chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ, Đắk Lắk triển khai không ngừng phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh đạt thành tựu đáng kể Là chi nhánh đóng địa bàn có nhiều tiềm phát triển, nhu cầu vốn lớn tiếp tục cao thời gian tới điều kiện thuận lợi để chi nhánh mở rộng cho vay, nâng cao lợi nhuận Tuy nhiên, ngồi mặt thuận lợi yếu tố tích cực, loại hình cho vay hộ kinh doanh nhiều bất cập mặt hạn chế, gây ảnh hưởng khơng nhỏ khó khăn định đến khả phát triển cho vay chi nhánh Vì vậy, tơi chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát 85 thông tin hoạt động kinh tế hộ địa bàn Đây giải pháp trước mắt giúp chi nhánh giảm thiểu chi phí, nhân lực tiết kiệm thời gian Mạng lưới cộng tác viên hỗ trợ phần cho nhân viên chi nhánh thực công việc như: tuyên truyền, phát tờ rơi, thu hút khách hàng vay vốn, thu thập thông tin khách hàng, đôn đốc việc trả nợ khách hàng… Các cộng tác viên ký hợp đồng dịch vụ với chi nhánh hưởng hoa hồng chi nhánh chi trả hưởng hoa hồng theo tỷ lệ thu nhập mà họ mang lại tùy theo thỏa thuận ngân hàng cộng tác viên 3.2.4 Giải pháp mở rộng phƣơng thức cho vay Mở rộng hoạt động cho vay an toàn hiệu mục tiêu lớn Agribank chi nhánh Eatoh, việc đa dạng hóa phương thức cho vay góp phần hỗ trợ thiết thực cho mục đích Hiện Agribank chi nhánh Eatoh chủ yếu sử dụng hai phương thức: cho vay lần cho vay theo hạn mức tín dụng Trong phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng áp dụng khách hàng vay ngắn hạn HKD có tình hình kinh doanh ổn định, việc tính tốn hạn mức tín dụng tương đối phức tạp; với hình thức áp dụng khơng sử dụng tài khoản cho vay đặc biệt nên khách hàng có khoản thu tiền ngân hàng khơng thể thu hồi vốn mà phải chờ đến thời gian trả nợ ghi hợp đồng thu hồi nợ, việc làm gia tăng lãi vay phải trả ngân hàng HKD Tuy nhiên, cho vay theo hạn mức tín dụng có ưu điểm giúp khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu quả, giảm chi phí trả lãi, đơn giản thủ tục lần nhận nợ chủ động việc sử dụng vốn vay trả nợ ngân hàng chi nhánh nên đầu tư vào hình thức cho vay nhằm đa dạng phương thức tăng thêm hiệu hoạt động kinh doanh 86 Bên cạnh đó, chi nhánh chủ động tiếp cận với hộ kinh doanh có dự án khả thi với mức vay vốn trung dài hạn; mở rộng liên kết với ngân hàng khác vay vốn theo hình thức đồng tài trợ 3.2.5 Các giải pháp bổ trợ - Tăng cƣờng công tác huy động vốn: để thực hoạt động cho vay ngân hàng cần có kế hoạch nguồn vốn, sở để phát triển hoạt động cho vay nói chung cho vay hộ kinh doanh nói riêng Để tăng nguồn vốn huy động chi nhánh Eatoh, cần có giải pháp kịp thời cụ thể + Huy động vốn từ dân cư: tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức tiện ích loại tiền gửi dịch vụ ngân hàng đến người dân hộ gia đình, đặc biệt hộ dân xã vùng sâu vùng xa Chi nhánh cần đưa sách lãi suất huy động hợp lý vừa đem lại lợi ích cho khách hàng ngân hàng vừa góp phần ổn định nguồn vốn cho vay ngân hàng Ngồi hình thức huy động truyền thống, chi nhánh nên đa dạng hóa hình thức huy động để thu hút tiền gửi từ dân cư, năm 2013 chi nhánh Eatoh triển khai chương trình phát hành chứng tiền gửi ngắn hạn dự thưởng năm 2013 dành cho khách hàng cá nhân với 8101 giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng khoảng 12 tỷ đồng thu hút khách hàng đáp ứng nhu cầu thị hiếu người dân Chi nhánh nên tiếp tục phối hợp với hội sở chi nhánh địa bàn nghiên cứu đưa hình thức huy động vừa hấp dẫn với khách hàng vừa hiệu với ngân hàng + Huy động vốn từ tổ chức kinh tế, xã hội địa bàn: giải pháp tuyên truyền quảng cáo, đáp ứng yêu cầu tiện ích cho khách hàng, chi nhánh tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với đối tác, 87 tăng cường thăm tặng quà ngày lễ, tết hay ngày kỷ niệm lớn tổ chức có số tiền gửi lớn thường xun - Cơng tác marketing: đối tượng phục vụ chi nhánh chủ yếu cá nhân hộ kinh doanh nên cơng tác marketing, tun truyền đóng vai trò quan trọng, mơi trường mà việc cập nhật thơng tin hạn chế Eatoh xã vùng xa, trình độ dân trí chưa cao phương tiện truyền bá có lạc hậu hạn chế Vì vây cơng tác marketing cần thực cách nghiêm túc, không cần phải quy mô lớn phải có tính sáng tạo đem lại hiệu định + Thông qua phương tiện thông tin đại chúng phổ biến loa đài, phát qua thư gửi trực tiếp đến hộ gia đình địa bàn, qua điện thoại… để tăng cường truyền tải thông tin dịch vụ chi nhánh, đặc biệt cách thức sử dụng lợi ích mang lại sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng + Phân khúc thị trường để phân loại xác định cấu thị trường khách hàng mục tiêu, từ đem sản phẩm thích hợp với mục tiêu thị hiếu đến đối tượng khách hàng + Xây dựng cẩm nang dịch vụ giới thiệu chi nhánh ngân hàng, kèm sản phẩm dịch vụ ngân hàng Đồng thời in tờ rơi thể ngắn gọn, dễ hiểu thông tin cần thiết sản phẩm ngân hàng để khách hàng nắm bắt rõ dịch vụ mà sử dụng chủ động tìm đến ngân hàng có nhu cầu + Tiếp tục phát huy cơng tác tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng định kỳ hàng năm, qua lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp hợp lý hộ kinh doanh để có hồn thiện cải cách quy trình thủ tục cho vay 88 + Tham gia, tài trợ hoạt động thể dục thể thao, phong trào đồn thể…qua quảng bá hình ảnh thương hiệu ngân hàng ngày rộng khắp - Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực: số lượng cán chi nhánh 28 người, phân tán nhiều phòng chi nhánh cho thấy lực lượng cán chi nhánh mỏng Vì cần tăng cường cơng tác nhân sự, qua việc tuyển dụng đảm bảo đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ phẩm chất đạo đức + Chi nhánh cần xây dựng quy chế tuyển dụng chặt chẽ công khai, đồng thời tuyển dụng phải kèm với nhu cầu kinh doanh, suất lao động quỹ lương ngân hàng Cán tuyển dụng đầu vào phải chuyên ngành đào tạo, có đầy đủ kỹ cần thiết liên quan đến công việc chuyên môn kỹ mềm khác + Đối với cán tuyển dụng vào cơng tác, cần có theo dõi hướng dẫn sát cơng việc hướng cho họ nhìn tổng thể phương châm hoạt động ngân hàng + Đối với cán làm việc lâu năm, có thành tích xuất sắc cần có kế hoạch bổ nhiệm, điều động công khai, công quy định nhằm khích lệ tinh thần làm việc cán + Có kế hoạch đăng ký thi đua từ đâu năm cán tự đăng ký chế độ khen thưởng vào cuối năm cách công với lực phẩm chất cán Nâng cao tinh thần dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm + Hàng năm xây dựng chương trình kế hoạch đưa cán tham gia khóa đào tạo như: nâng cao nghiệp vụ phân tích tài chính, phân tích thị trường,… Khuyến khíc tạo điều kiên cho cán học lên cao học để 89 nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ tiếp thu kiến thức để phục vụ hiệu công việc + Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, triển khai văn ban hành; tổ chức thi cán tín dụng giỏi…; lớp tập huấn kỹ giao tiếp nhân viên - Công nghệ thông tin, máy móc thiết bị: Chi nhánh cần có kế hoạch cụ thể việc nâng cấp, thay máy móc cơng nghệ để hoạt động có tính đồng cao, dễ thực quản lý + Xây dựng hệ thống dự phòng để đảm bảo khơng xảy gián đoạn giao dịch có cố đột ngột + Kiểm tra bảo trì hệ thống định kỳ để bảo đảm hoạt động ổn định + Tăng cường an ninh mạng máy tính qua việc đưa quy định sử dụng máy cá nhân nối mạng, cài đặt chương trình có quyền bảo vệ thâm nhập từ bên 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ - Để Agribank Việt Nam nói chung Agribank Eatoh nói riêng đạt mục tiêu đề cách toàn diện cần phải có trợ giúp sách vĩ mơ Nhà nước: + Chính phủ nên trao quyền tự chủ tài cho ngân hàng thương mại Các NHTM phép tiến hành tất hoạt động khơng phạm pháp đảm bảo an tồn vốn; Nhà nước cần tạo lập mơi trường pháp lý, khuyến khích cạnh tranh hoạt động sân chơi bình đẳng, chống độc quyền lừa đảo Tạo mơi trường đầu tư thơng thống nhằm khuyến khích đầu tư kinh doanh phát triển kinh tế có sách trợ giá cho số 90 ngành mục tiêu (chế biến nông sản, hải sản…), phát triển thị trường vốn để huy động vốn thành phần kinh tế dân cư tham gia vào đầu tư + Xây dựng môi trường pháp lý thống nhất, chặt chẽ; hoàn thiện hệ thống văn pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng HKD Một NH đa dạng hóa phương thức cho vay rủi ro phát sinh, tranh chấp xảy điều kiện mà môi trường quản lý chưa đầy đủ, đồng Hơn nữa, hoạt động ngân hàng hoạt động nhạy cảm với kinh tế, tồn phát triển hoạt động ngân hàng nói chung sản phẩm dịch vụ nói riêng phụ thuộc nhiều vào hành lang pháp lý, Nhà nước cần phải hồn chỉnh mơi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng + Hoàn thiện quy định kế toán HKD phù hợp với thực trạng hoạt động HKD thông lệ quốc tế, giúp ngân hàng việc đánh giá kết hoạt động kinh doanh trình thẩm định tài sản + Củng cố tăng cường lực quy mô hoạt động HKD địa bàn đảm bảo hoạt động lưu thơng hàng hóa thơng thống tạo điều kiện cho người sản xuất 3.3.2 Kiến nghị với Hội Sở - Bổ sung thêm CBTD để chi nhánh có đủ nhân lực việc mở rộng hoạt động mình, đồng thời kiêm nhiệm nhiều việc để tránh rủi ro kinh doanh - Tăng cường phổ biến văn quy định nghiệp vụ ngân hàng nói chung nghiệp vụ cho vay hộ kinh doanh nói riêng Thường xuyên mở lớp hội nghị, hội thảo để đơn vị, chi nhánh trực thuộc giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn - Hội sở thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ đề xuất cán tham gia để nâng cao kỹ năng, tay nghề công tác thẩm định tín 91 dụng cơng tác chun mơn khác; bên cạnh nên có lớp kỹ mềm đào tạo văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp để nâng cao thái độ phục vụ khách hàng 3.3.3 Kiến nghị UBND huyện, xã - Tạo điều kiện thuận lợi cho HKD cấp giấy phép kinh doanh nhanh chóng thuận tiện khâu hồn tất thủ tuc hành - Đơn giản hóa việc cấp giấy tờ sở hữu tài sản đặc biệt giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho ngân hàng công tác thẩm định dễ dàng - Khuyến khích việc thành lập Hiệp hội nghề địa bàn để phát huy vai trò người đại diện cho tiếng nói đồn thể làm cầu nối giúp HKD tiếp cận nhanh chóng sách trợ giúp phát triển Nhà nước HKD, tăng cường mối liên kết HKD trình hoạt động KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương này, luận văn đưa mục tiêu kinh doanh Agribank Đắk Lắk định hướng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Agribank Eatoh, qua đưa giải pháp mở rộng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Đồng thời tác giả có số kiến nghị với Chính phủ Agribank nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động cho vay hộ kinh doanh địa bàn 92 KẾT LUẬN Cho vay hoạt động quan trọng việc phát triển kinh tế góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần ổn định tiền tệ giá cả, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, đồng thời góp phần tạo cơng ăn việc làm ổn định đời sống kinh tế xã hội Đối với lĩnh vực ngân hàng, cho vay hoạt động đem lại nguồn thu nhập chủ yếu định sống Agribank Việt Nam nói chung Agribank Eatoh, Bn Hồ nói riêng Việc phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh chi nhánh cho ta nhìn tổng quan lực tài chính, thị phần, chiếm lĩnh thị trường…, cho ta thấy thành công chi nhánh qua giai đoạn hoạt động định, mặt hạn chế, tìm lý giải nguyên nhân hạn chế Trên sở lý luận thực tiễn địa phương, tác giả tập trung nghiên cứu, giải vấn đề sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận cho vay NHTM Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh, đưa yếu tố ảnh hướng đến việc phát triển kinh doanh tìm nguyên nhân hạn chế, bất cập Qua đó, luận văn có định hướng phát triển đại phương liên quan đến phát triển hộ kinh doanh thời gian tới Trên sở nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng cho vay hộ kinh doanh, luận văn đề giải pháp mở rộng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Đồng thời đưa đề xuất kiến nghị quyền địa phương Tuy nhiên đa dạng phong phú lĩnh vực nghiên cứu, chắn nội dung luận văn nhiều khiếm khuyết hạn chế cần bổ sung Tôi xin tiếp thu cảm ơn ý kiến đóng góp q báu Thầy, Cơ đồng nghiệp để nội dung luận văn hoàn chỉnh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình [1] PGS.TS Phan Thị Cúc ( 2008), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [2] PGS.TS Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB [3] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2010), Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại(bản in), Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [4] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn ( 2009), Giáo trình Tiền Tệ - Ngân Hàng, [5] Phan Thị Thu Hà (2006), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [6] Cao Sỹ Kiêm (1995), Đổi sách tiền tệ - tín dụng - ngân hàng giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trường nước ta, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội [7] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê [8] TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài [9] Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài [10] Lê Văn Tư (2005), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB Tài [11] TS Nguyễn Minh Triều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài [12] Lê Văn Tề (1999) Từ điển kinh tế- Tài chính- Ngân hàng, NXB Thống kê [13] Lê Tiến Phúc(2001), Phát triển dịch vụ tài kế tốn Việt Nam, NXB Tài [14] Sổ tay tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thôn Việt Nam Các văn [1] Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Eatoh - Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010 ,2011, 2012 [2] Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Chủ tịch Quốc hội [3] Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 Chính phủ tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại [4] Nghị định số 41/2010 ngày 12/4/2010 Chính Phủ sách tín dụng phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn [5] Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 Chính phủ đăng ký kinh doanh [6] Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Ngân hàng Nhà nước quy chế cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng [7] Quyết định 67/1999/QĐ-TTg Thủ tướng phủ ngày 30/3/1999, số sách ngân hàng phục vụ phát triển nơng nghiệp nông thôn [8] website: www.agribank.com.vn PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK Kính chào q anh/chị! Tơi học viên cao học trường Đại học kinh tế Đà Nẵng Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài dịch vụ cho vay ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Eatoh, Bn Hồ,Tỉnh Đắk Lắk Kính mong anh/chị dành chút thời gian giúp trả lời số câu hỏi Tôi mong nhận chia sẻ ý kiến Anh/Chị câu hỏi sau cách  vào ô trống lựa chọn Tôi cam kết thông tin bảo mật tuyệt đối sử dụng cho mục đích nghiên cứu A THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ KINH DOANH 1.Giới tính □ Nam □ Nữ 2.Độ tuổi □ 18 - 30 □ 31 - 40 □41 - 50 □51-60 □ Trên 60 3.Trình độ học vấn □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Khác 4.Lĩnh vực kinh doanh □ Nông, lâm ngư nghiệp □ Thương mại, dịch vụ □ Tiểu thủ công nghiệp, chế biến □ Vận tải, xây dựng □ Khác B ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK EATOH, BN HỒ, ĐẮK LẮK Câu 1: Anh/Chị có quan hệ vay vốn với ngân hàng khơng? (Nếu có xin mời quý Anh/chị trả lời câu tiếp theo) □ Có □ Khơng Câu 2: Anh/chị có quan hệ vay vốn với Agribank chi nhánh Eatoh, Bn Hồ ko? (Nếu có xin mời quý Anh/chị trả lời câu tiếp theo) □ Có □ Không Câu 3: Anh/chị vay vốn Agribank chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ bao lâu? □ ≤ năm □ - năm □ - năm □ - năm □ ≥7 năm Câu 4: Anh/chị biết quan hệ vay vốn với Agribank Eatoh, Bn Hồ qua kênh sau đây? (có thể lựa chọn nhiều kênh) □ Báo, tạp chí, ti vi □ Nhân viên tiếp thị, tư vấn ngân hàng □ Website/email □ Người quen □ Kênh khác Câu 5: Anh/chị có quan hệ tín dụng với ngân hàng? □1 □2 □3 □ ≥4 Câu 6: Mức độ tiếp cận vay vốn Agribank Eatoh, Buôn Hồ nhƣ nào? □ Rất dễ □ Dễ □ Bình thường □ Rất khó Câu 7: Anh/chị đánh giá nhƣ tầm quan trọng yếu tố định vay vốn Agribank Eatoh, Buôn Hồ? Yếu tố Hồn tồn khơng quan trọng Ít quan Bình Khá quan Rất quan trọng thường trọng trọng Lãi suất cho vay Địa điểm giao dịch thuận lợi Sản phẩm dịch vụ đa dạng Thời gian thủ tục giải hồ sơ nhanh, xác Thái độ phục vụ cán tín dụng Mức đáp ứng nhu cầu vay vốn Câu 8: Anh/chị đánh giá nhƣ dịch vụ cho vay Agribank Eatoh, Buôn Hồ? Tiêu chí Hồn tồn Ít hài Bình Khá hài Rất hài khơng lòng thường lòng hài lòng Mạng lưới giao dịch thuận lợi Sự đa dạng sản phẩm cho vay lòng Lãi suất cho vay hợp lý Thủ tục đơn giản, thuận tiện Thời gian xử lý giao dịch nhanh xác Thái độ phục vụ cán tín dụng Nhân viên tư vấn giải đáp thắc mắc rõ ràng, cụ thể Hoạt động chăm sóc khách hàng (tri ân khách hàng, tặng quà) Trang thiết bị đại Thương hiệu, uy tín ngân hàng Câu 9: Trong tƣơng lai, Anh/chị có tiếp tục sử dụng vay vốn Agribank Eatoh, Buôn Hồ không? □ Có (Xin vui lòng chuyển sang câu 11) □ Không Câu 10: Những nguyên nhân khiến Anh/chị không muốn tiếp tục vay vốn Agribank Eatoh, Buôn Hồ? □ Khơng có nhu cầu vay vốn □ Đã vay ngân hàng khác □ Lãi suất cao so với ngân hàng khác □ Không đáp ứng điều kiện vay vốn ngân hàng □ Nguyên nhân khác………………………………………………………… Câu 11: Mong muốn Anh/chị dịch vụ vay vốn Agribank Eatoh, Buôn Hồ tƣơng lai: …………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 12: Ngoài sử dụng dịch vụ vay vốn, Anh/chị có sử dụng dịch vụ/sản phẩm khác Agribank Eatoh, Bn Hồ khơng? ○Khơng ○Có (vui lòng chọn, chọn nhiều sản phẩm) □ Chuyển tiền □ Thanh tốn hóa đơn, điện thoại… □ Tiết kiệm □ Các dịch vụ khác thẻ □ Khác Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý vị tham gia trả lời bảng câu hỏi Chúc anh/chị gia đình vui vẻ Ngƣời nghiên cứu ... nợ cho vay hộ kinh doanh theo hình thức đảm bảo 45 2.6 Tình hình khách hàng hộ kinh doanh Ngân hàng 47 2.7 Dư nợ bình quân cho vay hộ kinh doanh 49 2.8 Tình hình khách hàng hộ kinh doanh chủa chi. .. loại cho vay 1.1.3 Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại 13 1.1.4 Ý nghĩa phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh 15 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH. .. THANH MAI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành Mã số : Tài chính -Ngân hàng :
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NNPTNT việt nam, chi nhánh eatoh, buôn hồ, tỉnh đăk lăk , Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NNPTNT việt nam, chi nhánh eatoh, buôn hồ, tỉnh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn