Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index

140 40 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN INDEX LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHỐN VN INDEX Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐINH BẢO NGỌC Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Trần Phương Thảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  ADF: Augmented Dickey Fuller: Kiểm định nghiệm đơn vị theo phương pháp Dickey Fuller  CPI: số giá tiêu dùng  CTCK: Cơng ty chứng khốn  EX: tỷ giá VNĐ/USD  GP: số giá vàng nước  IIP: số sản xuất công nghiệp  IMF: International Monetary Fund: Quỹ tiền tệ quốc tế  M2: cung tiền M2  NHNN: Ngân hàng Nhà Nước  NHTM: Ngân hàng thương mại  OLS: Ordinary Least Squares: phương pháp bình phương bé  PP: Phillips-Perron: Kiểm định nghiệm đơn vị theo phương pháp Phillips-Perron  ROIL: giá xăng bán lẻ nước  SGDCK: Sở giao dịch chứng khoán  SIR: lãi suất ngắn hạn  TTCK: Thị trường chứng khoán  VECM: Vector Error Correction Model: hình vector hiệu chỉnh sai số  VNĐ: Việt Nam đồng  VNI: số Vn-Index  Vn-Index: Chỉ số giá chứng khoán SGDCK TP.HCM MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHỐN 1.1.THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNCHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN 1.1.1 Thị trường chứng khoán 1.1.2 Chỉ số giá chứng khoán 10 1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHỐN 14 1.2.1 Ảnh hưởng lạm phát đến số giá chứng khoán 15 1.2.2 Ảnh hưởng số sản xuất công nghiệp đến số giá chứng khoán .16 1.2.3 Ảnh hưởng lãi suất đến số giá chứng khoán 17 1.2.4 Ảnh hưởng tỷ giá đến số giá chứng khoán .19 1.2.5 Ảnh hưởng cung tiền đến số giá chứng khoán .20 1.2.6 Ảnh hưởng giá xăng bán lẻ đến số giá chứng khoán 21 1.2.7 Ảnh hưởng giá vàng nước đến số giá chứng khoán 22 1.3 NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHỐN 22 1.3.1 Nghiên cứu thực nghiệm nước .22 1.3.2 Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN-INDEX 32 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHỈ SỐ VN-INDEX 32 2.1.1 Công thức tính số Vn-Index 32 2.1.2 Diễn biến số Vn-Index giai đoạn 2005-2014 32 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN KINH TẾ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN-INDEX 34 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 34 2.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 40 2.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 2.3.1 Phân tích thống kê tả liệu 45 2.3.2 Kết nghiên cứu thực nghiệm 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 CHƯƠNG PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN-INDEX 58 3.1 PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ ĐẾN CHỈ SỐ VN-INDEX TỪ KẾT QUẢ HÌNH NGHIÊN CỨU 58 3.1.1 Phân tích kết hình nghiên cứu 58 3.1.2 Phân tích hàm phản ứng đẩy (Impulse Response Function, IRF) 62 3.1.3 Uớc lượng phân rã phương sai (Forecast Erorr Variance Decomposition, FEVD) 63 3.2 PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ ĐẾN CHỈ SỐ VN-INDEX TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM 66 3.2.1 Ảnh hưởng số giá tiêu dùng đến số Vn-Index 66 3.2.2.Ảnh hưởng số sản xuất công nghiệp đến số Vn-Index 70 3.2.3.Ảnh hưởng lãi suất đến số Vn-Index .73 3.2.4.Ảnh hưởng tỷ giá VNĐ/USD đến số Vn-Index 76 3.2.5.Ảnh hưởng giá xăng bán lẻ đến số Vn-Index 81 3.2.6.Ảnh hưởng số giá vàng đến số Vn-Index 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 CHƯƠNG MỘT SỐ GỢI Ý VỀ CHÍNH SÁCH NHẰM PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM .92 4.1.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 .92 4.1.1 Quan điểm phát triển 92 4.1.2 Mục tiêu phát triển 93 4.2 GỢI Ý VỀ CHÍNH SÁCH NHẰM PHÁT TRỂN ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 94 4.2.1 Kiểm soát lạm phát kịp thời hiệu 95 4.2.2 Thực mục tiêu tăng trưởng nhanh bền vững 97 4.2.3 Điều hành sách lãi suất linh hoạt hướng đến ức lãi suất chung theo thị trường 98 4.2.4 Nâng cao hiệu điều hành sách tỷ giá VND/USD .99 4.2.5 Thực biện pháp phát triển thị trường xăng dầu 100 4.2.6 Liên thông thị trường vàng nước với thị trường vàng quốc tế 103 KẾT LUẬN CHƯƠNG 106 KẾT LUẬN 107 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tóm tắt biến hình nguồn thu thập liệu 43 Bảng 2.2 Kỳ vọng tương quan nhân tố với số VN-Index 44 Bảng 2.3 Thống kê tả biến hình 45 Bảng 2.4 Bảng kết kiểm định tính dừng biến hình 47 Bảng 2.5 Kết xác định độ trễ tối ưu hình 49 Bảng 2.6 Bảng ma trận hệ số tương quan biến độc lập 50 Bảng 2.7 Kết kiểm định đồng liên kết Johansen 51 Bảng 2.8 Tóm tắt kết hình VECM 52 Bảng 29 Bảng tóm tắt kết kiểm định nhân Granger 53 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ Trang Hình 2.1 Diễn biến VN-Index giai đoạn 2005-2014 32 Hình 2.2 Đồ thị phần dư biến hình 54 Hình 2.3 Đồ thị kiểm định tính ổn định hình 55 Hình 2.4 Kiểm định tự tương quan phần hình 56 Hình 3.1 Kết hàm phản ứng đẩy hình 62 Hình 3.2 Kết ước lượng phân rã phương sai 64 Hình 3.3 Diễn biến CPI VN-Index giai đoạn 2005-2014 66 Hình 3.4 Biến động CPI VNI giai đoạn 2005-2014 67 Hình 3.5 Diễn biến số IIP VN-Index giai đoạn 2005-2014 70 Hình 3.6 Biến động IIP VNI giai đoạn 2005-2014 70 Hình 3.7 Diễn biến Lãi suất VN-Index giai đoạn 2005-2014 73 Hình 3.8 Biến động SIR VNI giai đoạn 2005-2014 73 Hình 3.9 Diễn biến Tỷ giá VN-Index giai đoạn 2005-2014 76 Hình 3.10 Biến động EX VNI giai đoạn 2005-2014 77 Hình 3.11 Diễn biến Giá dầu VN-Index giai đoan 2005-2014 81 Hình 3.12 Biến động ROIL VNI giai đoạn 2005-2014 82 Hình 3.13 Diễn biến Chỉ số GP VN-Index giai đoan 2005-2014 86 Hình 3.14 Biến động GP VNI giai đoạn 2005-2014 87 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hình thức khai thị trường chứng khoán xuất cách hàng trăm năm, vào khoảng kỷ thứ 15 nước phương Tây Từ đến nay, q trình phát triển thị trường chứng khốn trải qua nhiều bước thăng trầm Lịch sử ghi nhận hai khủng hoảng lớn; thị trường chứng khoán lớn Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu, Nhật Bản bị sụp đổ vài vào “ngày thứ năm đen tối” 29/10/1929 “ngày thứ hai đen tối” 19/10/1987 Song, dù trải qua khủng hoảng, cuối thị trường chứng khoán phục hồi tiếp tục phát triển, trở thành thể chế tài khơng thể thiếu kinh tế vận hành theo chế thị trường Trong nhiều thập kỷ qua, việc phân tích phản ứng thị trường chứng khoán trước thay đổi biến kinh tế đề tài hấp dẫn gây nhiều tranh cãi nhà nghiên cứu nhà đầu tư dụ, nghiên cứu Chen cộng (1986) tìm thấy chứng cho thấy giá trị sản xuất công nghiệp, thay đổi phần bù rủi ro, thay đổi cấu trúc kỳ hạn có tác động dương đến tỷ suất sinh lợi kỳ vọng chứng khốn, lạm phát lại có tác động âm đến tỷ suất sinh lợi kỳ vọng chứng khoán Murkherjee Naka (1995) phát giá chứng khoán nhân tố kinh tế có mối qua hệ cân dài hạn Menike (2006) tìm thấy mối quan hệ ngược chiều lãi suất tín phiếu kho bạc số thị trường chứng khoán Sri Lanka Hay đây, Yu Hsing (2013) đưa kết luận mối quan hệ số thị trường chứng khoán Nhật Bản với yếu tố kinh tế sách tài khóa, sách tiền tệ, tỷ giá, lạm phát, số thị trường chứng khốn nước ngồi… Hầu hết người cho số giá chứng khoán chịu ảnh hưởng nhân tố lạm phát, tỷ giá, lãi suất… điều đáng nói là, kết tác động nghiên cứu quốc gia lại giống không 08/2011 07/2011 06/2011 05/2011 04/2011 03/2011 02/2011 01/2011 12/2010 11/2010 10/2010 09/2010 08/2010 07/2010 06/2010 05/2010 04/2010 03/2010 02/2010 01/2010 12/2009 11/2009 10/2009 09/2009 08/2009 07/2009 06/2009 05/2009 04/2009 03/2009 02/2009 01/2009 12/2008 11/2008 10/2008 09/2008 08/2008 07/2008 06/2008 05/2008 6,05 6,01 6,07 6,04 6,17 6,13 6,13 6,24 6,18 6,11 6,12 6,12 6,12 6,20 6,23 6,23 6,30 6,21 6,21 6,18 6,20 6,22 6,38 6,36 6,30 6,15 6,11 6,02 5,77 5,64 5,50 5,71 5,75 5,75 5,85 6,12 6,29 6,11 5,99 6,03 5,32 5,31 5,30 5,29 5,27 5,23 5,21 5,19 5,17 5,15 5,14 5,12 5,11 5,11 5,11 5,11 5,10 5,10 5,10 5,08 5,06 5,05 5,04 5,04 5,03 5,03 5,03 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,00 5,01 5,01 5,02 5,01 5,00 4,99 4,97 5,14 5,10 5,11 5,12 5,09 5,09 4,92 5,11 5,12 5,14 5,12 5,05 5,08 5,09 5,05 5,06 5,01 5,03 4,80 5,03 5,05 5,02 5,00 4,99 4,98 4,98 4,95 4,94 4,92 4,92 4,81 4,78 4,95 4,94 4,87 4,87 4,89 4,90 4,89 4,91 0,12 0,11 0,18 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 -0,07 -0,23 -0,21 -0,23 -0,21 -0,20 -0,15 -0,12 -0,09 -0,11 -0,16 -0,28 -0,33 -0,33 -0,38 -0,48 -0,38 -0,40 -0,38 -0,39 -0,31 -0,20 0,00 0,08 0,25 0,27 0,32 0,30 0,24 0,16 9,93 9,93 9,93 9,94 9,94 9,94 9,94 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 9,79 9,79 9,80 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 9,71 9,71 9,71 9,71 9,71 9,71 9,69 14,78 14,76 14,75 14,74 14,73 14,73 14,73 14,73 14,72 14,67 14,67 14,66 14,63 14,59 14,59 14,55 14,52 14,50 14,48 14,46 14,46 14,45 14,44 14,43 14,41 14,40 14,39 14,37 14,34 14,31 14,28 14,26 14,23 14,15 14,13 14,11 14,08 14,08 14,08 14,08 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 9,97 9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 9,71 9,71 9,67 9,71 9,71 9,74 9,74 9,71 9,68 9,70 9,65 9,66 9,66 9,56 9,51 9,43 9,39 9,31 9,31 9,31 9,31 9,47 9,62 9,71 9,74 9,85 9,58 9,58 6,09 6,01 6,00 5,99 5,98 5,99 5,94 5,95 5,95 5,90 5,81 5,74 5,70 5,71 5,69 5,66 5,64 5,65 5,64 5,66 5,69 5,59 5,58 5,53 5,51 5,49 5,50 5,44 5,44 5,42 5,37 5,32 5,28 5,27 5,33 5,30 5,37 5,40 5,36 5,32 04/2008 03/2008 02/2008 01/2008 12/2007 11/2007 10/2007 09/2007 08/2007 07/2007 06/2007 05/2007 04/2007 03/2007 02/2007 01/2007 12/2006 11/2006 10/2006 09/2006 08/2006 07/2006 06/2006 05/2006 04/2006 03/2006 02/2006 01/2006 12/2005 11/2005 10/2005 09/2005 08/2005 07/2005 06/2005 05/2005 04/2005 03/2005 02/2005 01/2005 6,26 6,25 6,50 6,74 6,83 6,88 6,97 6,95 6,81 6,81 6,93 6,99 6,83 6,98 7,04 6,95 6,62 6,45 6,24 6,27 6,20 6,05 6,25 6,29 6,39 6,22 5,97 5,74 5,73 5,74 5,73 5,67 5,54 5,50 5,51 5,50 5,51 5,51 5,46 5,45 4,93 4,91 4,88 4,84 4,82 4,79 4,78 4,77 4,76 4,76 4,75 4,74 4,73 4,73 4,73 4,71 4,70 4,69 4,69 4,69 4,68 4,68 4,67 4,67 4,67 4,66 4,67 4,65 4,64 4,63 4,62 4,62 4,61 4,61 4,60 4,60 4,59 4,59 4,59 4,56 4,88 4,86 4,69 4,88 4,78 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,76 4,76 4,75 4,74 4,76 4,77 4,76 4,76 4,76 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,74 4,73 4,73 4,75 4,74 4,75 4,74 4,74 4,74 4,74 4,73 4,73 4,73 4,70 4,72 0,16 -0,15 -0,15 -0,37 -0,41 -0,40 -0,47 -0,50 -0,55 -0,50 -0,48 -0,49 -0,40 -0,44 -0,41 -0,33 -0,43 -0,39 -0,47 -0,40 -0,41 -0,39 -0,41 -0,40 -0,41 -0,40 -0,40 -0,40 -0,38 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,47 9,68 9,68 9,68 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,70 9,69 9,69 9,69 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,69 9,69 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,67 9,68 9,68 9,68 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 14,07 14,07 14,06 14,06 14,04 13,98 13,96 13,92 13,89 13,87 13,84 13,82 13,79 13,76 13,72 13,68 13,64 13,58 13,55 13,53 13,53 13,51 13,50 13,48 13,47 13,46 13,43 13,42 13,38 13,31 13,29 13,27 13,25 13,21 13,21 13,19 13,17 13,16 13,14 13,13 9,58 9,58 9,58 9,47 9,47 9,47 9,33 9,33 9,33 9,38 9,38 9,38 9,31 9,31 9,22 9,22 9,26 9,26 9,26 9,31 9,39 9,31 9,31 9,31 9,31 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,21 9,21 9,21 9,08 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 5,36 5,38 5,32 5,26 5,21 5,19 5,11 5,05 5,03 5,01 5,02 5,04 5,02 5,01 4,98 4,96 4,97 4,94 4,92 4,95 4,98 4,96 4,99 5,05 4,76 4,71 4,70 4,77 4,68 4,61 4,65 4,62 4,61 4,62 4,59 4,60 4,60 4,62 4,59 4,58 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG CỦA CÁC BIẾN Biến VNI Chuỗi VNI không dừng t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -2.672396 -3.488063 -2.886732 -2.580281 Prob.* 0.0820 Adj t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -2.415986 0.1396 Test critical values: -3.487550 -2.886509 -2.580163 1% level 5% level 10% level Chuỗi D(VNI) dừng mức ý nghĩa 1% t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -7.636563 -3.488063 -2.886732 -2.580281 Adj t-Stat Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -7.662657 -3.488063 -2.886732 -2.580281 Prob.* 0.0000 Prob.* 0.0000 Biến CPI Chuỗi CPI không dừng t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Prob.* -0.620009 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.8608 Adj t-Stat Prob.* -0.958985 -3.487550 -2.886509 -2.580163 0.7659 Chuỗi D(CPI) dừng mức ý nghĩa 1% t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -5.517092 -3.488063 -2.886732 -2.580281 Prob.* 0.0000 Adj t-Stat Prob.* -5.676818 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.0000 Biến IIP Chuỗi IIP không dừng t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Prob.* 1.105026 -3.494378 -2.889474 -2.581741 0.9974 Adj t-Stat Prob.* -1.232574 -3.487550 -2.886509 -2.580163 0.6586 Chuỗi D(IIP) dừng mức ý nghĩa 1% t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Prob.* -4.683327 -3.495021 -2.889753 -2.581890 0.0002 Adj t-Stat Prob.* -44.89788 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.0001 Biến SIR Chuỗi SIR không dừng t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Prob.* -1.299834 -3.487550 -2.886509 -2.580163 0.6280 Adj t-Stat Prob.* -1.276616 -3.487550 -2.886509 -2.580163 0.6387 Chuỗi D(SIR) dừng mức ý nghĩa 1% t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Prob.* -12.50703 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.0000 Adj t-Stat Prob.* -12.45623 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.0000 Biến EX Chuỗi EX không dừng t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Prob.* -0.270244 -3.487550 -2.886509 -2.580163 0.9247 Adj t-Stat Prob.* -0.230682 -3.487550 -2.886509 -2.580163 0.9302 Chuỗi D(EX) dừng mức ý nghĩa 1% t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Prob.* -11.02536 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.0000 Adj t-Stat Prob.* -11.03377 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.0000 Biến M2 Chuỗi M2 không dừng t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Prob.* -1.408754 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.5758 Adj t-Stat Prob.* -1.500470 -3.487550 -2.886509 -2.580163 0.5300 Chuỗi D(M2) dừng mức ý nghĩa 1% t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Prob.* -8.020549 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.0000 Adj t-Stat Prob.* -7.856889 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.0000 Biến ROIL Chuỗi ROIL không dừng t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -1.630351 -3.487550 -2.886509 -2.580163 Prob.* 0.4639 Adj t-Stat Prob.* -1.630211 -3.487550 -2.886509 -2.580163 0.4640 Chuỗi D(ROIL) dừng mức ý nghĩa 1% t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Prob.* -9.617126 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.0000 Adj t-Stat Prob.* -9.562881 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.0000 Biến GP Chuỗi GP không dừng t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Prob.* -1.838055 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.3606 Adj t-Stat Prob.* -1.780545 -3.487550 -2.886509 -2.580163 0.3885 Chuỗi D(GP) dừng mức ý nghĩa 1% t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -13.80410 -3.488063 -2.886732 -2.580281 Prob.* 0.0000 Adj t-Stat Prob.* -13.74638 -3.488063 -2.886732 -2.580281 0.0000 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NHÂN QUẢ GRANGER VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Sample: 2005M01 2014M09 Included observations: 104 Dependent variable: D(VNI) Excluded Chi-sq df Prob D(CPI) D(IIP) D(SIR) D(EX) D(ROIL) D(GP) 57.86899 29.25318 41.27883 46.35855 26.74135 40.48588 12 12 12 12 12 12 0.0000 0.0036 0.0000 0.0000 0.0084 0.0001 All 159.5604 72 0.0000 Dependent variable: D(CPI) Excluded Chi-sq df Prob D(VNI) D(IIP) D(SIR) D(EX) D(ROIL) D(GP) 6.887468 7.582709 6.644440 6.441767 17.85351 7.029666 12 12 12 12 12 12 0.8650 0.8168 0.8802 0.8922 0.1202 0.8556 All 63.13684 72 0.7627 Dependent variable: D(IIP) Excluded Chi-sq df Prob D(VNI) D(CPI) D(SIR) D(EX) D(ROIL) 7.799207 11.46475 11.53202 10.71228 7.095697 12 12 12 12 12 0.8006 0.4896 0.4840 0.5537 0.8512 D(GP) 9.077198 12 0.6963 All 61.15284 72 0.8153 Dependent variable: D(SIR) Excluded Chi-sq df Prob D(VNI) D(CPI) D(IIP) D(EX) D(ROIL) D(GP) 8.002759 8.266888 14.16365 4.943683 11.70271 3.094791 12 12 12 12 12 12 0.7849 0.7639 0.2904 0.9598 0.4698 0.9948 All 75.94484 72 0.3526 Dependent variable: D(EX) Excluded Chi-sq df Prob D(VNI) D(CPI) D(IIP) D(SIR) D(ROIL) D(GP) 10.96108 5.663731 13.70969 10.52025 11.21766 7.427754 12 12 12 12 12 12 0.5323 0.9321 0.3196 0.5704 0.5104 0.8281 All 55.39435 72 0.9265 Dependent variable: D(ROIL) Excluded Chi-sq df Prob D(VNI) D(CPI) D(IIP) D(SIR) D(EX) D(GP) 7.236636 10.05677 6.035764 6.889798 6.107069 6.807402 12 12 12 12 12 12 0.8416 0.6110 0.9143 0.8648 0.9106 0.8701 All 65.89888 72 0.6799 Dependent variable: D(GP) Excluded Chi-sq df Prob D(VNI) D(CPI) D(IIP) D(SIR) D(EX) D(ROIL) 19.71743 16.67467 28.45335 20.84551 18.21758 34.78614 12 12 12 12 12 12 0.0726 0.1623 0.0047 0.0527 0.1092 0.0005 All 117.7486 72 0.0005 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG CÁC CHUỖI PHẦN DƯ Null Hypothesis: RESID01 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -10.31720 -3.495021 -2.889753 -2.581890 0.0000 Null Hypothesis: RESID02 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -9.534121 -3.495677 -2.890037 -2.582041 Prob.* 0.0000 Null Hypothesis: RESID03 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Null Hypothesis: RESID04 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) t-Statistic Prob.* -10.05886 -3.495021 -2.889753 -2.581890 0.0000 t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -10.07137 -3.495021 -2.889753 -2.581890 Prob.* 0.0000 Null Hypothesis: RESID05 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -8.065043 -3.496346 -2.890327 -2.582196 0.0000 Null Hypothesis: RESID06 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -11.53941 -3.495021 -2.889753 -2.581890 0.0000 t-Statistic Prob.* Null Hypothesis: RESID07 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -9.063465 -3.495021 -2.889753 -2.581890 0.0000 ... chứng khoán Chương 2: Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô đến số giá chứng khốn Vn- Index Chương 3: Phân tích ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô đến số giá chứng khoán Vn- Index Chương 4: Một số. .. THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN 14 1.2.1 Ảnh hưởng lạm phát đến số giá chứng khoán 15 1.2.2 Ảnh hưởng số sản xuất cơng nghiệp đến số giá chứng khốn... VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN 1.1.THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHỐN 1.1.1 Thị trường chứng khốn 1.1.2 Chỉ số giá chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index , Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn