Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

113 24 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VĂN THỊ KHÁNH NHI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VĂN THỊ KHÁNH NHI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS TRƯƠNG HỒNG TRÌNH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Văn Thị Khánh Nhi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1.1.1 Người tiêu dùng 1.1.2 Ý định mua hàng 1.1.3 Rau an toàn 1.2 CÁC CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH MUA 12 1.2.1 Lý thuyết Hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – viết tắt: TRA) 12 1.2.2 Lý thuyết Hành vi dự định (Theory of Planned Behaviour – viết tắt: TPB) 15 1.2.3 Chất lượng cảm nhận (Perceived Quality) 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 21 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 21 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 22 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 2.2.2 Mơ tả biến mơ hình 25 2.3 XÂY DỰNG THANG ĐO THỬ 34 2.3.1 Thang đo thử cho nhân tố niềm tin người tiêu dùng vào rau an toàn 34 2.3.2 Thang đo thử cho nhân tố nhận thức giá người tiêu dùng rau an toàn 35 2.3.3 Thang đo thử cho nhân tố hình thức rau an toàn 35 2.3.4 Thang đo thử cho nhân tố ý thức sức khỏe 36 2.3.5 Thang đo thử cho nhân tố chất lượng cảm nhận 36 2.3.6 Thang đo thử cho nhân tố mối quan tâm an toàn thực phẩm 36 2.3.7 Thang đo thử cho nhân tố tuổi, giới tính thu nhập người tiêu dùng 37 2.3.8 Thang đo thử cho ý định mua rau an toàn người tiêu dùng 37 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 37 2.4.1 Phỏng vấn sâu 37 2.4.2 Kết nghiên cứu định tính 38 2.4.3.Thiết kế bảng câu hỏi 37 2.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 40 2.5.1 Chọn mẫu 40 2.5.2 Thu thập liệu 41 2.5.3 Chuẩn bị xử lý số liệu 41 2.6 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 42 2.6.1 Phân tích độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 42 2.6.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 43 2.6.3 Phân tích hồi quy đa biến phân tích tương quan 44 2.6.4 Phân tích ANOVA 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 3.1 MÔ TẢ MẪU 48 3.1.1 Mô tả phương pháp thu thập liệu 48 3.1.2 Thống kê mô tả mẫu 48 3.2 PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC THANG ĐO THÔNG QUA HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA 49 3.2.1 Thang đo nhân tố niềm tin 50 3.2.2 Thang đo nhân tố nhận thức giá 50 3.2.3 Thang đo hình thức rau an toàn 51 3.2.4 Thang đo nhân tố ý thức sức khỏe 52 3.2.5 Thang đo nhân tố chất lượng cảm nhận 52 3.2.6 Thang đo nhân tố mối quan tâm an toàn thực phẩm .53 3.2.7 Thang đo ý định mua 54 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ – EFA 54 3.3.1 Phân tích nhân tố cho biến độc lập 55 3.3.2 Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 59 3.4 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG CÁC GIẢ THUYẾT 61 3.4.1 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu 61 3.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu cho mơ hình nghiên cứu 62 3.5 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 63 3.5.1 Kiểm định hệ số tương quan Pearson 63 3.5.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 65 3.6 PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT THEO CÁC THUỘC TÍNH NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN 68 3.6.1 Phân tích khác biệt theo giới tính 68 3.6.2 Phân tích khác biệt theo độ tuổi 69 3.6.3 Phân tích khác biệt theo thu nhập 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 73 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 73 4.2 HÀM Ý 74 4.2.1 Hàm ý nhà sản xuất 75 4.2.2 Hàm ý hệ thống phân phối (cửa hàng rau an toàn, siêu thị…) 75 4.2.3 Hàm ý ban ngành chức 76 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ NGHỊ VỀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT FAO Food and Agriculture Organization NN & PTNN Nông nghiệp phát triển nông thôn PDO Protected Designation of Origin QĐ- BNN - KHCN Quyết định – Bộ Nông nghiệp – Khoa học công nghệ TPB Theory of Planned Behavior TRA Theory of Reasoned Action WHO World Health Organzation DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Hai bước thực thiết kế nghiên cứu 21 2.2 Tổng hợp yếu tố nghiên cứu 25 2.3 Thang đo cho niềm tin 34 2.4 Thang đo cho nhận thức giá 35 2.5 Thang đo cho hình thức rau an toàn 35 2.6 Thang đo cho ý thức sức khỏe 36 2.7 Thang đo cho chất lượng cảm nhận 36 2.8 Thang đo cho nhân tố mối quan tâm an toàn thực phẩm 36 2.9 Thang đo cho ý định mua 37 2.10 Các bước hoàn thiện câu hỏi 39 2.11 Mô tả biến phương trình hồi quy đa biến 46 3.1 Phân bố mẫu theo số thuộc tính người vấn 49 3.2 Kết phân tích độ tin cậy thang đo “Niềm tin” 50 3.3 Kết phân tích độ tin cậy thang đo “Nhận thức giá” 50 Kết phân tích độ tin cậy thang đo “Hình thức rau an tồn” 51 Kết phân tích độ tin cậy thang đo “Ý thức sức khỏe” 52 Kết phân tích độ tin cậy thang đo “Chất lượng cảm nhận” 52 Kết phân tích độ tin cậy thang đo “Mối quan 53 3.4 3.5 3.6 3.7 tâm an toàn thực phẩm” 3.8 Kết phân tích độ tin cậy thang đo “Ý định mua” 54 3.9 Các biến quan sát độc lập sử dụng phân tích nhân tố EFA biến độc lập 55 3.10 Kiểm định KMO Barlett’s 57 3.11 Kết phân tích phương sai tổng thể biến độc lập 58 3.12 Ma trận nhân tố với phương pháp xoay Principal Varimax 58 Các biến quan sát phụ thuộc sử dụng phân tích nhân tố EFA 59 3.14 Kiểm định KMO Barlett’s biến phụ thuộc 60 3.15 Kết phân tích phương sai tổng thể biến phụ thuộc 60 3.16 Ma trận nhân tố 61 3.17 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 63 3.18 Ma trận tương quan biến 64 3.19 Mơ hình hồi quy tuyến tính bội 65 3.20 Bảng Model Summary 66 3.21 Bảng ANOVA 66 3.22 Bảng kết kiểm định giả thuyết mô hình 67 3.23 Kiểm định phương sai theo giới tính 68 3.24 Kiểm định ANOVA - giới tính 69 3.25 Kiểm định phương sai độ tuổi 69 3.26 Kiểm định ANOVA - độ tuổi 70 3.27 Test of Homogeneity of Variances biến thu nhập 70 3.28 Kiểm định ANOVA – thu nhập 71 3.13 PHẦN 2: THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Với phát biểu đây, xin vui lòng khoanh tròn vào điểm phù hợp với ý kiến Anh/Chị: Giải thích: - Hồn tồn khơng đồng ý - Khơng đồng ý - Hơi không đồng ý - Trung lập (khơng có ý kiến) - Hơi đồng ý - Đồng ý - Hoàn toàn đồng ý PHÁT BIỂU ĐÁNH GIÁ I Niềm tin Nhãn hiệu rau an tồn khiến tơi cảm thấy tin tưởng Tôi tin vào siêu thị họ quảng cáo sản 7 7 phẩm rau an tồn Tơi thường cảm thấy đáng tin cậy xác nhận ấn tượng rau an tồn Tơi có niềm tin vào nhà sản xuất thực phẩm họ xác nhận thực phẩm an tồn II Nhận thức giá Giá rau an tồn cao Rau an tồn đắt Tơi khơng bận tâm phải trả nhiều tiền 7 cho rau an tồn Điều quan trọng với tơi có mức giá hợp lý tơi mua thực phẩm III Hình thức rau an tồn Rau an tồn khơng có vết đốm, dấu vết sâu bệnh 10 Rau an tồn nhìn tươi, màu sắc đẹp 11 Rau an tồn có hình dạng bên ngồi đẹp IV Ý thức sức khỏe 12 Tôi thường cố gắng để có chế độ ăn uống cân 13 Tôi thường cố gắng để tập thể dục thường xuyên 14 Tôi cảm thấy có vài ảnh hưởng đến sức khỏe tổng quát V Chất lượng cảm nhận 15 Tôi nghĩ rau an tồn có chất lượng cao 16 Tơi nghĩ rau an tồn có chất lượng 7 cao rau thông thường 17 Tơi xem xét rau an tồn cách tích cực rau thơng thường 18 Tơi cảm thấy có thực phẩm có chất lượng cao dùng rau an toàn VI Mối quan tâm an toàn thực phẩm 19 Bạn quan tâm đến mức độ vấn đề an toàn thực phẩm? 20 Bạn quan tâm đến mức độ vấn đề thực phẩm biến đổi gen? 21 Bạn quan tâm đến mức độ vấn đề dư lượng thuốc trừ sâu thực phẩm? 22 Bạn quan tâm đến an toàn thực phẩm siêu thị? VII Ý định mua 23 Tơi dự định tiếp tục mua rau an tồn 24 Tơi có ý định mua nhiều rau an toàn 25 Tôi dự định tăng tần suất mua rau an toàn (số lần mua/tháng) Chân thành cảm ơn anh chị dành thời gian trả lời! PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU Đặc điểm nhân học GIỚI TÍNH Frequency Percent Valid Nữ 103 51,2 Nam 98 48,8 Total 201 100,0 Valid Percent 51,2 48,8 100,0 Cumulative Percent 51,2 100,0 TUỔI Valid Frequency Dưới 18 tuổi 12 Từ 19 – 30 tuổi 59 Từ 31 đến 42 tuổi 47 Từ 43 đến 54 tuổi 48 Trên 55 tuổi 35 Total 201 Percent 6,0 29,4 23,4 23,9 17,4 100,0 Valid Percent 6,0 29,4 23,4 23,9 17,4 100,0 Cumulative Percent 6,0 35,3 58,7 82,6 100,0 THU NHẬP Valid Duới triệu Từ triệu – triệu Từ triệu – 10 triệu Từ 11 triệu – 15 triệu Từ 16 triệu – 20 triệu Trên 20 triệu Total Frequency Percent 32 15,9 52 25,9 47 23,4 33 16,4 23 11,4 14 7,0 201 100,0 Valid Percent 15,9 25,9 23,4 16,4 11,4 7,0 100,0 Cumulative Percent 15,9 65,2 39,3 81,6 93,0 100,0 Mô tả biến quan sát đo lường khái niệm Descriptive Statistics NIEMTIN1 NIEMTIN2 NIEMTIN3 NIEMTIN4 GIA1 GIA2 GIA3 GIA4 HINHTHUC1 HINHTHUC2 HINHTHUC3 SUCKHOE1 SUCKHOE2 SUCKHOE3 CHATLUONG1 CHATLUONG2 CHATLUONG3 CHATLUONG4 ANTOAN1 ANTOAN2 ANTOAN3 ANTOAN4 YDINH1 YDINH2 YDINH3 Valid N (listwise) N 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 Minimum 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 Maximum 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Mean 5,08 5,51 5,23 5,11 4,54 5,29 5,27 4,78 4,35 4,56 4,52 5,33 4,67 4,74 5,90 5,38 5,38 5,33 3,60 3,45 3,69 3,56 5,06 4,53 4,70 Std Deviation 1,756 1,665 1,761 1,727 2,083 1,808 1,685 1,933 1,256 1,385 1,368 1,201 1,305 1,259 1,159 1,333 1,284 1,229 1,591 1,954 1,583 1,642 1,342 1,480 1,277 Phân tích độ tin cậy thang đo 3.1 Niềm tin Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,894 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemTotal Item Deleted if Item Deleted Correlation NIEMTIN1 15,86 20,970 ,758 NIEMTIN2 15,43 21,576 ,769 NIEMTIN3 15,71 20,438 ,798 NIEMTIN4 15,83 21,445 ,739 3.2 Nhận thức giá Cronbach's Alpha if Item Deleted ,867 ,863 ,851 ,874 Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,850 GIA1 GIA2 GIA3 GIA4 N of Items Scale Mean if Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation 15,34 14,59 14,61 15,11 22,297 22,883 24,259 23,048 ,636 ,752 ,726 ,667 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,838 ,785 ,799 ,820 3.5 Hình thức rau an toàn Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,754 Item-Total Statistics Corrected Scale Mean if Scale Variance Item-Total Item Deleted if Item Deleted Correlation HINHTHUC1 9,08 5,378 ,659 HINHTHUC2 8,87 5,433 ,534 HINHTHUC3 8,91 5,352 ,565 3.4 Ý thức sức khỏe Cronbach's Alpha if Item Deleted ,591 ,730 ,694 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,790 SUCKHOE1 SUCKHOE2 SUCKHOE3 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemTotal Item Deleted if Item Deleted Correlation 9,40 5,362 ,573 10,06 4,601 ,658 10,00 4,755 ,664 3.5 Chất lượng cảm nhận Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,835 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,773 ,684 ,677 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Item Deleted if Item Deleted Correlation CHATLUONG1 CHATLUONG2 CHATLUONG3 CHATLUONG4 16,09 16,61 16,60 16,66 10,302 9,590 9,861 10,097 ,691 ,656 ,655 ,663 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,781 ,796 ,795 ,792 3.6 Mối quan tâm an toàn thực phẩm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,762 ANTOAN1 ANTOAN2 ANTOAN3 ANTOAN4 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemTotal Item Deleted if Item Deleted Correlation 10,70 18,080 ,468 10,85 13,651 ,657 10,61 18,179 ,464 10,74 15,545 ,672 3.7 Ý định mua Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,796 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,751 ,650 ,753 ,645 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted YDINH1 9,23 6,020 ,632 ,731 YDINH2 9,77 5,090 ,704 ,652 YDINH3 9,60 6,492 ,593 ,770 Phân tích nhân tố 4.1 Phân tích nhân tố biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig ,757 2,081E3 231 ,000 Total Variance Explained Extraction Sums of Rotation Sums of Initial Eigenvalues Comp Squared Loadings Squared Loadings % of Cumu% of Cumu% of Cumuonent Total Varilative Total VariTotal Variance % ance lative % ance lative % 10 11 5,131 3,232 2,332 1,744 1,437 1,397 ,915 ,677 ,628 ,615 ,511 23,324 14,689 10,601 7,926 6,534 6,352 4,161 3,077 2,855 2,796 2,324 23,324 38,013 48,614 56,539 63,073 69,425 73,586 76,663 79,518 82,314 84,638 5,131 3,232 2,332 1,744 1,437 1,397 23,324 14,689 10,601 7,926 6,534 6,352 23,324 38,013 48,614 56,539 63,073 69,425 3,071 2,859 2,734 2,403 2,140 2,067 13,957 12,994 12,427 10,923 9,728 9,397 13,957 26,951 39,377 50,300 60,028 69,425 12 ,477 2,169 86,807 13 ,419 1,904 88,711 14 ,406 1,844 90,555 15 ,381 1,733 92,288 16 ,330 1,499 93,787 17 ,298 1,356 95,143 18 ,260 1,182 96,326 19 ,253 1,149 97,475 20 ,229 1,039 98,514 21 ,197 ,894 99,409 22 ,130 ,591 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis NIEMTIN3 NIEMTIN1 NIEMTIN2 NIEMTIN4 GIA2 GIA3 GIA4 GIA1 CHATLUONG1 CHATLUONG2 CHATLUONG3 CHATLUONG4 ANTOAN4 ANTOAN2 ANTOAN3 ANTOAN1 SUCKHOE2 Rotated Component Matrixa Component ,856 ,852 ,820 ,816 ,869 ,820 ,778 ,775 ,828 ,793 ,792 ,774 ,825 ,815 ,697 ,661 ,845 SUCKHOE3 SUCKHOE1 HINHTHUC1 HINHTHUC2 HINHTHUC3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 4.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig ,833 ,714 ,854 ,758 ,749 ,688 188,978 ,000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Comp Loadings onent Total % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Variance % 2,133 71,083 71,083 2,133 71,083 71,083 ,520 17,333 88,417 ,347 11,583 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component YDINH2 ,881 YDINH1 ,836 YDINH3 ,810 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phân tích tương quan SN Correlations PBC PQ * SN Pearson ,175 Correlation Sig (2-tailed) ,013 N 201 201 PBC Pearson ,175* Correlation Sig (2-tailed) 013 N 201 201 PQ Pearson ,203** ,324** Correlation Sig (2-tailed) ,004 ,000 N 201 201 PK Pearson ,328** ,301** Correlation Sig (2-tailed) ,000 ,000 N 201 201 PV Pearson ,360** -,037 Correlation Sig (2-tailed) ,000 ,599 N 201 201 ** BA Pearson -,006 ,246 Correlation Sig (2-tailed) ,000 ,938 N 201 201 BI Pearson ,441** ,470** Correlation Sig (2-tailed) ,000 ,000 N 201 201 * Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) ,203 ** PK ** PV ** BA BI ,441** ,328 ,360 ,000 201 ,324** ,301** ,000 201 -,037 ,000 ,000 201 201 -,006 ,470** ,000 201 ,599 201 ,021 ,938 201 ,004 201 201 ,248** ,000 201 ,021 ,772 201 ,217 ** ,002 201 ,000 201 ,248** ,000 201 201 ,268** ,772 201 ,268** ,000 201 ,000 201 ,099 ,140* ,.162 201 ,048 201 201 ,246 ** ,000 201 ,217** ,416** ,002 201 ,099 ,000 201 ,568** ,162 201 ,000 201 ,140* ,345** ,048 201 ,000 201 ,375** ,416** ,568** ,345** ,375** ,000 201 ,000 201 201 ,000 201 ,000 201 201 ,000 201 Phân tích hồi quy đa biến Variables Entered/Removedb Variables Model Variables Entered Removed ANTOAN, GIA, CHATLUONG, HINHTHUC, SUCKHOE, a NIEMTIN a All requested variables entered b Dependent Variable: YDINH Model R Model Summary R Square Adjusted R Square Method Enter Std Error of the Estimate ,606 ,594 ,73524 ,779a a Predictors: (Constant), ANTOAN, GIA, CHATLUONG, HINHTHUC, SUCKHOE, NIEMTIN Model ANOVAb Sum of Squares df Mean Square 26,894 ,541 F Sig Regression 161,361 49,750 ,000a Residual 104,871 194 Total 266,232 200 a Predictors: (Constant), ANTOAN, GIA, CHATLUONG, HINHTHUC, SUCKHOE, NIEMTIN b Dependent Variable: YDINH Coefficientsa Unstandardize Standardized d Coefficients Model Coefficients Std B Beta Error (Constant) -1,282 ,388 NIEMTIN ,091 ,040 ,119 GIA ,230 ,037 ,312 HINHTHUC ,160 ,052 ,152 SUCKHOE ,352 ,056 ,321 CHATLUONG ,212 ,056 ,189 ANTOAN ,228 ,042 ,256 a Dependent Variable: YDINH Collinearity t -3,299 2,299 6,256 3,056 6,298 3,783 5,386 Statistics Sig Tolerance VIF ,759 ,815 ,822 ,781 ,818 ,896 1,317 1,227 1,217 1,281 1,223 1,116 ,001 ,023 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 Phân tích ANOVA cho nhóm biến điều tiết 7.1 Phân tích ANOVA cho biến giới tính Test of Homogeneity of Variances YDINH Levene Statistic 3,082 df1 df2 199 Sig ,081 ANOVA YDINH Between Groups Within Groups Total Sum of Squares ,087 266,146 266,232 df 199 200 Mean Square ,087 1,337 F ,065 Sig ,799 7.2 Phân tích ANOVA cho biến độ tuổi Test of Homogeneity of Variances YDINH Levene Statistic 1,216 df1 df2 196 Sig ,305 ANOVA YDINH Sum of Squares df Mean Square Between Groups 11,590 2,898 Within Groups 254,642 196 1,299 Total 266,232 200 7.3 Phân tích ANOVA cho biến thu nhập F 2,230 Sig ,067 Test of Homogeneity of Variances YDINH Levene Statistic ,890 df1 df2 195 Sig ,489 ANOVA YDINH Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 8,271 257,961 266,232 df 195 200 Mean Square 1,654 1,323 F 1,251 Sig ,287 ... nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng * Câu hỏi nghiên cứu: - Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng? - Những nhân tố ảnh hưởng. .. yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng - Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng - Tìm hiểu có khác biệt theo yếu tố cá nhân người tiêu dùng. .. không ý định mua rau an toàn người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu v Đối tượng nghiên cứu: Người tiêu dùng thị trường rau thành phố Đà Nẵng v Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn