Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn , chi nhánh đà nẵng

117 21 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Hải MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 1.1.2 Các hình thức cho vay tiêu dùng 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 11 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 11 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng .13 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG 14 1.3.1 Khái niệm 14 1.3.2 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng .15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG NAM 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 35 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 37 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng No&PTNT, chi nhánh Quảng Nam giai đoạn 2011-2013 38 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG NAM 42 2.2.1 Tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng No&PTNT Quảng Nam giai đoạn 2011 -2013 42 2.2.2 Các biện pháp thực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 46 2.2.3 Kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 51 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo&PTNT QUẢNG NAM .64 2.3.1 Về công tác nhận diện rủi ro tín dụng 64 2.3.2 Về công tác đo lường rủi ro tín dụng 65 2.3.3 Về cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 68 2.3.4 Về cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng 71 2.3.5 Những mặt đạt hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn –chi nhánh Quảng Nam 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NO&PTNT CHI NHÁNH QUẢNG NAM 80 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG No&PTNT- CN QUẢNG NAM 80 3.1.1 Định hướng chung 80 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng No&PTNT Quảng Nam 80 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG No&PTNT CHI NHÁNH QUẢNG NAM 81 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa 81 3.2.2 Nhóm giải pháp xử lý 93 3.2.3 Giải pháp khác 97 3.3 KIẾN NGHỊ 102 3.3.1 Kiến nghị phủ 102 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 103 KẾT LUẬN CHƯƠNG 104 KẾT LUẬN 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt CBCNV Cán cơng nhân viên CBTD Cán tín dụng CVTD Cho vay tiêu dùng HĐV Huy động vốn NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn QĐ Quyết định SXKD Sản xuất kinh doanh RRTD Rủi ro tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TCKT Tổ chức kinh tế VHĐ Vốn huy động CIC Redit information center Trung tâm thơng tin tín dụng Agribank : Vietnam Bank for Agriculture and Rural Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Development Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.2 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 16 1.3 Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard&Poor’s 26 2.1 Kết hoạt động huy động vốn giai đoạn 2011-2013 39 2.2 Kết hoạt động tín dụng giai đoạn 2011-2013 40 2.3 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2011-2013 41 2.4 Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng chi nhánh 42 2.5 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích 43 2.6 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn giai đoạn 2011-2013 44 2.7 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo TS đảm bảo giai đoạn 2011-2013 46 2.8 Tỷ lệ nợ hạn cho vay tiêu dùng 51 2.9 Tỷ lệ nợ hạn cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn 53 2.10 Tỷ lệ nợ hạn cho vay tiêu dùng phân theo mục đích 54 2.11 Tỷ lệ nợ hạn cho vay tiêu dùng phân theo phương thức TS đảm bảo 56 2.12 Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng 57 2.13 Tỷ lệ nợ xấu phân theo thời hạn cho vay 58 2.14 Tỷ lệ nợ xấu phân theo mục đích cho vay 59 2.15 Tỷ lệ nợ xấu phân theo phương thức TS đảm bảo 60 2.16 Phân loại nhóm nợ cho vay tiêu dùng 62 2.17 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 63 2.18 Tỷ lệ xóa nợ ròng 64 2.13 Thang điểm đánh giá kết XHTDNB định chế tài 67 2.14 Thang điểm đánh giá kết XHTD Hộ kinh doanh-cá nhân 67 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 1.2 Ma trận đo lường mức độ rủi ro tín dụng 20 1.3 Ma trận xác định chiến lược rủi ro 27 2.1 Dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2011-2013 42 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng 43 2.3 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn 45 2.4 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo TS đảm bảo 46 2.5 Tỷ lệ nợ hạn cho vay tiêu dùng 52 2.6 Tỷ lệ nợ hạn cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn qua năm 53 2.7 Tỷ lệ nợ hạn cho vay tiêu dùng phân theo mục đích qua năm 54 2.8 Mức giảm tỷ lệ nợ hạn cho vay tiêu dùng phân theo mục đích qua năm 56 2.9 Tỷ lệ nợ xấu qua năm 57 2.10 Tỷ lệ nợ xấu phân theo mục đích cho vay 59 2.11 Tỷ lệ nợ xấu phân theo phương thức đảm bảo 61 2.13 Tỷ lệ xóa nợ ròng 64 93 Cơng tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tín dụng 3.2.2 Nhóm giải pháp xử lý a Tổ chức thực hiệu công tác xử lý thu hồi nợ có vấn đề Vấn đề nợ hạn nợ xấu mối lo tất cán làm cơng tác tín dụng nhà lãnh đạo ngân hàng, việc thẩm định giải vay khó, thu hồi đầy đủ gốc lẫn lãi cơng việc khó Thơng thường khách hàng vay trả gốc, lãi hạn đầy đủ, uy tín Tuy nhiên không khách hàng chây ỳ để phát sinh nợ hạn chí trở thành nợ xấu cần có biện pháp xử lý để lành mạnh hố tài ngân hàng Để giải vấn đề trên, chi nhánh Quảng Nam thành lập tổ xử lý nợ xấu Trên sở đó, chi nhánh Quảng Nam cần tăng cường tham mưu cho Ban Giám Đốc hướng xử lý khoản nợ có vấn đề có báo cáo dấu hiệu rủi ro từ phòng nghiệp vụ Là nơi tập trung lãnh đạo phòng có liên quan Phòng Khách Hàng, Phòng quản lý nợ, Phòng Kiểm tra nội bộ, Tổ xử lý nợ xấu đảm bảo phối kết hợp phận nhằm đưa giải pháp thích hợp, tham mưu kịp thời cho Ban lãnh đạo Chi nhánh cách thức xử lý nợ uyển chuyển, đắn, phù hợp với khách hàng khác Trong xử lý nợ có vấn đề, cần thực bước thận trọng cần thiết, không nên nóng vội mà phá vỡ mối quan hệ thiết lập với khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống Muốn làm tốt công tác xử lý thu hồi nợ có vấn đề cần phải giải tốt vấn đề sau: Ø Phân loại chi tiết loại nợ xấu Thực đánh giá, phân tích để phân loại nợ xấu thành nhóm khách quan, chủ quan, có thái độ hợp tác với ngân hàng việc thực thi kế 94 hoạch trả nợ, chây ỳ việc trả nợ, có tài sản đảm bảo tiền vay, khơng có tài sản đảm bảo tiền vay để có biện pháp xử lý thu hồi có hiệu Ø Xây dựng kế hoạch cụ thể xử lý nợ xấu Hàng tuần, tổ xử lý nợ họp để đánh giá kết xử lý tuần thống chương trình hoạt động tuần tới Hàng tháng họp giao ban đơn vị trực thuộc báo cáo kết xử lý thu hồi nợ xấu để giám đốc Chi nhánh giao nhiệm vụ xử lý Thực phân công giao nhiệm vụ, giao trách nhiệm, giao khốn thu nợ tiêu hoạt động tín dụng Bên cạnh đó, Chi nhánh cần chủ động xây dựng phương án xử lý, có kế hoạch, chương trình cụ thể đến nợ để xử lý thu hồi Ø Tranh thủ hỗ trợ phối hợp chặt chẽ xử lý nợ có vấn đề - Đối với nợ hạn, trường hợp khách hàng có nợ hạn nguyên nhân khách quan bất khả kháng thiên tai, biến động bất lợi giá hàng hóa, ốm đau đột xuất… cần phải xử lý kỹ thuật nghiệp vụ để tháo gỡ khó khăn như: gia hạn nợ, cho vay lại để khách hàng tiếp tục sản xuất để tạo nguồn trả nợ cho ngân hàng Do vậy, cán tín dụng phải người gần gũi với khách hàng để đề xuất biện pháp nghiệp vụ, tư vấn cho khách hàng kể phương diện quản lý, tiêu thụ sản phẩm, giá để giúp khách hàng vượt qua khó khăn Khi trả nợ, khách hàng tiếp tục gặp khó khăn thực miễn giảm lãi khuôn khổ khả cho phép Làm tốt công tác này, mối quan hệ gắn bó chi nhánh Quảng Nam với khách hàng ngày khăng khít hơn, người có nợ q hạn ý thức trách nhiệm việc trả nợ Trường hợp khách hàng có biểu thiếu tích cực, không hợp tác tốt với ngân hàng việc xây dựng kế hoạch trả nợ, tùy mức độ trường hợp cụ thể để áp dụng giải pháp xử lý khác phải tuân theo nguyên tắc kiên quyết, dứt khốt Nếu khách hàng khơng chịu trả 95 nợ cần áp dụng biện pháp mạnh phối hợp với quyền quan chức bắt buộc người vay phải thực nghĩa vụ trả nợ, khởi kiện, phát tài sản thu hồi nợ… - Đối với nợ xử lý rủi ro: thực chất nợ xử lý rủi ro nợ hạn thuộc nhóm xử lý rủi ro theo dõi ngoại bảng cân đối kế toán ngân hàng Hướng xử lý thu hồi nhóm nợ tiến hành phân loại áp dụng biện pháp thu nợ nhóm nợ hạn xử lý mạnh mẽ liệt Trường hợp nợ xấu có liên quan đến cán tín dụng tiêu cực thiết phải xử lý, quy trách nhiệm vật chất, chuyển công tác khác xử lý ngừng cho vay, chuyển thu nợ nặng sa thải, khởi kiện pháp luật Vì vậy, để thực hiệu cơng tác xử lý thu hồi nợ có vấn đề chi nhánh Quảng Nam cần tranh thủ mạnh mẽ hỗ trợ cấp quyền, sở, ban ngành địa phương, đặc biệt quan pháp luật để xử lý kiên đối tượng chây ỳ, khó thu Ø Thực xử lý nợ xấu cần giao cho phận độc lập Nhiệm vụ xử lý nợ xấu nên giao cho Phòng Quản lý nợ thành lập Phòng xử lý nợ xấu NHNo Quảng Nam, có chức nhiệm vụ xây dựng sách, phương pháp phòng ngừa xử lý khoản nợ xấu phát sinh, khoản nợ tồn đọng xử lý quỹ dự phòng rủi ro NHNo Quảng Nam Bởi lẽ, thực tế, xử lý nợ xấu giao cho Phòng Khách hàng hiệu tốc độ thực chậm mối quan hệ ràng buộc trước khiến cho cán chần chừ, thiếu kiên quyết, cán thực công việc xử lý nợ xấu kiêm nhiệm công tác khách hàng nên khơng có nhiều thời gian tập trung cơng việc Do đó, việc xử lý nợ xấu giao cho Phòng Quản lý nợ thành lập Phòng xử lý nợ xấu tạo chuyên nghiệp 96 công tác xử lý nợ xấu NHNo Quảng Nam, đồng thời hạn chế rủi ro đạo đức phát sinh Ø Thực mua bán nợ cho tổ chức mua bán nợ chuyên nghiệp NHNo Quảng Nam cần tăng cường kết hợp với Công ty mua bán nợ tồn đọng trực thuộc Bộ tài để xử lý dứt điểm khoản nợ xấu b Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà rủi ro ngân hàng khơng thể lường trước Vì sử dụng cơng cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng Một số giải pháp cần thực hiện: - Ngân hàng cần xây dựng sách rõ ràng tài sản đảm bảo, tiêu chuẩn tài sản đảm bảo, cách định giá…yêu cầu tài sản đảm bảo dựa vào xếp hạng tín dụng lịch sử giao dịch khách hàng - Chỉ nhận cầm cố chấp tài sản có tính khoản cao, dễ xử lý có rủi ro xảy Đối với tài sản mà khách hàng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý sở hữu tài sản yêu cầu khách hàng hoàn thành việc đăng ký sở hữu tài sản, nhà xưởng, cơng trình đất … nhận cầm cố, chấp Đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý thực trạng tài sản đảm bảo - Việc giải ngân dự án phải ưu tiên thực phương pháp chuyển khoản trực tiếp đến người bán Nhằm đảm bảo việc thu hồi nợ đầy đủ hạn, yêu cầu khoản thu từ dự án phải thực qua tài khoản đơn vị Chi nhánh - Cho vay cá nhân tiêu dùng thiết u cầu có tài sản đảm bảo đối tượng khách hàng phức tạp Các khoản cho vay tín chấp thực cán công nhân viên làm việc doanh nghiệp có uy 97 tín, có trả lương hàng tháng qua tài khoản mở Chi nhánh đồng thời có xác nhận bảo lãnh cơng ty Bởi tài sản đảm bảo để định cấp tín dụng, sở để xác định hạn mức cho vay Chứng minh nguồn trả nợ yếu tố định khách hàng có cấp tín dụng hay khơng c Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro cách hợp lý để xử lý rủi ro tín dụng tiêu dùng Trong thời gian qua chi nhánh NHNo Quảng Nam thực giảm thiểu nợ xấu nhiều biện pháp, có biện pháp sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng Đây giải pháp mà ngân hàng hồn tồn chủ động thực hiện, khơng phụ thuộc vào khách hàng làm giảm nhanh chóng khoản nợ xấu bảng tổng kết tài sản ngân hàng Để phản ánh đầy đủ thực trạng nợ xấu, Chi nhánh cần thực phân loại nợ cách khách quan, khoa học, phản ánh trung thực chất lượng tín dụng theo nhóm nợ tương ứng, đồng thời tính tốn tăng cường trích lập dự phòng rủi ro mức tối đa, cố gắng trích đủ dự phòng rủi ro theo quy định, chủ động tạo lập nguồn tài nhằm để xử lý nợ xấu khơng thu nợ, nhờ làm giảm tỷ lệ nợ xấu Bên cạnh với việc xử lý rủi ro tín dụng cho vay quỹ dự phòng rủi ro, Chi nhánh cần nâng cao nhận thức số phận cán bộ, chi nhánh việc tích cực tận thu hồi nợ sau chuyển hạch tốn ngoại bảng trường hợp tận thu hồi nợ ngoại bảng nguồn thu nhập bất thường ngân hàng 3.2.3 Giải pháp khác a Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực đặc biệt quan trọng hoạt động dịch vụ, lĩnh vực tài ngân hàng, mà thị trường tài Việt Nam 98 phát triển mạnh năm gần Một đội ngũ lao động tuyển dụng, đào tạo trả lương hợp lý sở cho ngân hàng khai thác tối ưu nguồn lực cách hiệu Câu hỏi đặt làm để xây dựng nguồn nhân lực tốt cho NHNo Quảng Nam Sau số giải pháp nhằm củng cố phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực Chi nhánh nói chung phòng khách hàng thể nhân nói riêng: v Có sách thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao Theo Michael L.Schnell, chủ tịch ngân hàng thứ Mỹ, chìa khố dẫn đến thành cơng họ tuyển nhân viên tốt Biết việc tuyển chọn nhân viên phải người, cách khơng dễ dàng Để thu hút nguồn nhân lực NHNo Quảng Nam cần phải thực việc sau: + Thiết lập quy trình tuyển dụng chặt chẽ bao gồm hệ thống tiêu chuẩn cách thức tổ chức thi tuyển; Cơng khai hố thông tin thi tuyển nhằm tạo khả thu hút nhân tài từ nhiều nguồn khác nhau, để tránh tình trạng tuyển dụng từ mối quan hệ Đặc biệt, chi nhánh cần cân đối, xem xét nhu cầu tuyển dụng yêu cầu tuyển dụng vị trí khơng mà đòi hỏi tương lai; Cần xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng sở tuyển người theo công việc, tránh chạy theo cấp dẫn đến tình trạng thừa thiếu phận + Tạo sách ưu đãi để thu hút nhân tài làm việc cho Chi nhánh Đặc biệt trọng đến việc thu hút nhân tài từ họ ngồi giảng đường sách học bổng, tài trợ có ràng buộc Ưu tiên tuyển dụng sinh viên đạt giỏi, xuất sắc, thủ khoa trường đại học 99 + Bên cạnh việc đánh giá trình độ chuyên môn đối tượng tuyển dụng, Chi nhánh cần trọng số điều kiện khác để đáp ứng với nhu cầu thời đại như: trình độ ngoại ngữ, khả giao tiếp, độ nhạy bén việc giải vấn đề, khả làm việc theo nhóm… v Tạo mơi trường làm việc có sách đãi ngộ hợp lý + Môi trường làm việc coi nét văn hoá cho ngân hàng Mơi trường làm việc tốt đội ngũ nhân viên làm việc tận tâm, động, sáng tạo, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên cởi mở, thẳng thắn, chân thực, mối quan hệ nhân viên có hồ đồng, giúp đỡ lẫn phát triển chung tồn ngân hàng Đấy sở cho việc nâng cao chất lượng kinh doanh Chi nhánh Mơi trường khiến người lao động cảm thấy vui vẻ, tự hào cơng việc ngân hàng Vì cống hiến có trách nhiệm cao với công việc + Đối với người lao động ln mong muốn hai điều, thu nhập cao hội thăng tiến tốt Vì vậy, kèm với việc tuyển dụng đội ngũ nhân viên tốt, Chi nhánh cần có chế độ đãi ngộ hợp lý nhằm giữ nhân tài tạo động lực làm việc cho nhân viên Chi nhánh cần xây dựng khung lương, chế lương phù hợp Hiện nay, Chi nhánh tiến hành trả lương sở lợi nhuận hoạt động Tuy nhiên, Chi nhánh cần có điều chỉnh nhằm hạn chế rủi ro đánh giá khả thẩm định tín dụng cho nhân viên, cách lợi nhuận nhân viên tạo cần phải phân tích tương quan với mức sinh lời rủi ro tiềm ẩn v Tăng cường việc đào tạo đào tạo lại cán nhân viên Chi nhánh + Chi nhánh tổ chức đợt kiểm tra nghiệp vụ theo định kỳ tháng lần nhằm đảm bảo lực lượng lao động tinh thông nghiệp vụ chung Tuy nhiên hiệu chưa thật cao chưa có sàng lọc chế độ thưởng phạt 100 hợp lý Trong thời gian tới, Chi nhánh cần xây dựng chế độ hợp lý nhằm khuyến khích nhân viên việc học hỏi nâng cao trình độ, gắn liền với lương, thưởng, chức vụ quyền lợi Đưa người có tài, đáp ứng đòi hỏi cơng việc lên nắm giữ chức vụ quan trọng, tránh tình trạng lên chức theo thời gian cơng tác Đặc biệt có hình thức phạt hợp lí nhân viên không đáp ứng yêu cầu đặt + NHNo Quảng Nam tạo điều kiện cho nhân viên học lên cao học thêm kỹ việc cho học hưởng lương Tuy nhiên, thời gian tới Chi nhánh cần bổ sung thêm sách hướng nghiệp đào tạo cho nhân viên việc định hướng cho nhân viên cần phải học thêm gì, học để khơng có chồng chéo lịch học nhân viên, dẫn đến thiếu người số phận Ngồi ra, chi nhánh tổ chức buổi hội thảo, tập huấn, trao đổi hoạt đông nghiệp vụ lẫn Đồng thời, có kế hoạch đào tạo, huấn luyến đào tạo lại nhân viên có thay đổi chế, sách, mục tiêu kinh doanh, quy trình cơng nghệ… + Hàng năm, NHNo Quảng Nam cần tổ chức buổi giao lưu nói chuyện với chun gia tài ngân hàng tiếng ngành để giúp nhân viên có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, giúp phát triển khả tư kích thích ước mơ đạt thành cơng + Bên cạnh đó, Chi nhánh cần ý đến đạo đức người lao động Hoạt động ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm, đòi hỏi người lao động phải đặt trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu Đây yếu tố tạo nên niềm tin nơi khách hàng Vì thế, Chi nhánh cần phải thường xuyên tổ chức buổi tọa đàm, kỷ luật nghiêm khắc cá nhân có hành vi sai phạm, khen thưởng cá nhân có biểu tốt, tạo nên phong trào văn hố lành mạnh 101 Về lực phục vụ, nhân viên tín dụng phải đáp ứng phong cách, tác phong làm việc, lịch nhã nhặn để tạo ấn tượng tốt đẹp với khách hàng; ln xác chun nghiệp thực nghiệp vụ; có đạo đức nghề nghiệp, khơng vòi vĩnh khách hàng có tinh thần trách nhiệm cao công viêc Định kỳ hàng năm, Chi nhánh cần tổ chức buổi kiểm tra đánh giá xếp loại nhân viên Những nhân viên giỏi xuất sắc ưu tiên tăng lương, có phần thưởng xứng đáng, bồi dưỡng để nắm giữ vị trí lãnh đạo tương lai, nhân viên yếu bị giảm lương loại bỏ dần Việc làm kích thích nhân viên Chi nhánh tập trung làm việc, phát huy tốt lực mục tiêu tồn phát triển kinh tế thị trường nay, tránh tình trạng người làm nhiều, người giỏi xuất sắc hưởng kết người yếu làm họ động lực làm việc, phấn đấu cống hiến cho ngân hàng b Nâng cao chất lượng, công nghệ quản lý Một khó khăn lớn hệ thống ngân hàng thương mại nói chung NHNo nói riêng ln thiếu thơng tin xác khách hàng rơi vào tình trạng thông tin bắt cân xứng, không cập nhật thông tin kịp thời Ngày với nhịp độ phát triển kinh tế ngày cao, xã hội ngày văn minh, khoa học kỹ thuật – công nghệ thông tin phát triển cách nhanh chóng Do đó, trang bị kỹ thuật cho ngân hàng phải đại, máy vi tính, máy rút tiền, đếm tiền, soi tiền, ép tiền… tiết kiệm nhiều công sức thời gian lao động, có hiệu rõ rệt, kịp thời nhanh chóng xác Từ thu hút nhiều khách hàng có tiềm Trang bị máy móc đại cho ngân hàng góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh cách có hiệu tiết kiệm nhiều thời gian Hơn với công nghệ thông tin 102 đại, cán làm cơng tác tín dụng ngồi chỗ mà thu thập nhiều thông tin khách hàng thông qua hệ thống thông tin điện tử Những thông tin giúp cho cán làm công tác tín dụng phát rủi ro tiềm ẩn khách hàng Hiện chi nhánh ứng dụng tin học dừng lại việc phục vụ cho cơng tác tốn , kế tốn, cơng tác lưu giữ số liệu hoạt động kinh doanh mà chưa quan tâm đến ứng dụng CNTT phục vụ cho tín dụng Trong q trình đầu tư vào cơng nghệ, NHNo Quảng Nam cần có kế hoạch triển khai theo hướng sau: - Xây dựng nâng cấp phần mềm quản lý tín dụng chuyên dùng, đặc biệt phần mềm hỗ trợ phân tích thẩm định khoản vay, chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân Cập nhật công nghệ ngân hàng đại giới đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập - Thường xuyên kiểm tra, nâng cấp hệ thống thông tin, hệ thống mạng để tránh xảy cố mạng có hệ thơng lưu phục hồi liệu sau bị lỗi mạng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị phủ - Trong hoạch định sách, khơng cần cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững NHTM, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi ích NHTM - Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật, khơng ngừng tạo mơi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ lợi ích đáng cho NHTM, chẳng hạn như: + Cần rà soát văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khơng phù hợp 103 với thực tế để hệ thống văn ngành có tính pháp lý cao không đơn hướng dẫn nghiệp vụ + Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến bảo đảm tiền vay, để ngân hàng thực đầy đủ thủ tục công chứng, đăng ký tài sản đảm bảo xử lý nợ, thu hồi nợ việc lý tài sản đảm bảo cách nhanh chóng + Hồn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an tồn, bền vững để hội nhập quốc tế 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng nhà nước - Nâng cao chất lượng cung cấp thơng tin tín dụng (Trung tâm CIC-Ngân hàng Nhà nước): Thơng tin CIC cung cấp phải mang tính đầy đủ, xác, cập nhật kịp thời, bao gồm tất thơng tin tổng hợp tình hình vay vốn, tài sản đảm bảo, tình hình tài khách hàng để ngân hàng có sở đánh giá khách hàng vay Để làm điều đó, NHNN phải trọng đổi đại hóa trang thiết bị để việc thu thập cung cấp thông tin tín dụng thơng suốt, kịp thời đào tạo đội ngũ nhân viên có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định cảnh báo xác, kịp thời thay đưa số Ngoài NHNN nên có biện pháp cải tiến thích hợp, cung cấp thơng tin kịp thời xác để ngân hàng nhận thấy quyền lợi nghĩa vụ việc cung cấp thông tin khách hàng - Phối hợp với quan việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục q trình phát tài sản đảm bảo Nên có bước hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm tổ chức tín dụng, quan Cơng an, quyền sở, Sở tài ngun mơi trường làm sở pháp 104 lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án - Nâng cao cơng tác phân tích dự báo kinh tế tiền tệ phục vụ cho công tác điều hành sách tài chính, tiền tệ nhằm đáp ứng mục tiêu đổi NHNN thành ngân hàng trung ương đại theo hướng áp dụng mơ hình kinh tế lượng vào dự báo lạm phát tiêu kinh tế vĩ mô tiền tệ khác Ổn định sách tỷ giá, tín dụng, vấn đề vĩ mô khác để giúp cho hoạt động NHTM ổn định - Hoàn thiện pháp luật nghiệp vụ ngân hàng giúp cho NHTM có điều kiện cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng No&PTNT – Chi nhánh Quảng Nam thời gian vừa qua, giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hưởng khơng tốt đến chất lương tín dụng nâng cao khả phòng ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh; đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, danh mục đối tượng đầu tư tín dụng, hỗ trợ thơng tin… góp phần hồn thiện giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh Đồng thời kiến nghị NHNN Chính phủ, NHNT Việt Nam số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản lý rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững 105 KẾT LUẬN Trong bối cảnh hội nhập thị trường tài chính, tồn cầu hóa hoạt động dịch vụ tài ngân hàng ngày phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh khốc liệt hơn, mục tiêu lợi nhuận đặt lên hàng đầu, đòi hỏi ngành ngân hàng cần có bước đắn nhằm mang lại hiệu cao nhất, quan trọng cần có cải cách để nâng cao lực quản trị rủi ro hoạt động dịch vụ Đối với hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM rủi ro vấn đề tất yếu khơng thể tránh khỏi Chỉ có điều mức độ xảy rủi ro khả hạn chế rủi ro người kinh doanh mức mà Do vậy, hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng nhiệm vụ quan trọng quản trị, điều hành ngân hàng thương mại đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn chuyển độ Trong thời gian qua đạt thành tựu đáng khích lệ hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Nam bộc lộc điểm hạn chế định Vì để giảm bớt tổn thất, nâng cao hiệu kinh tế tạo điều kiện cho ngân hàng tồn phát triển mơi trường cạnh tranh thời mở cửa ta cần tiếp tục tích cực triển khai nghiên cứu giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS TS Võ Thị Thúy Anh (2012), “Đo lường chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại – Vận dụng vào thực tiễn ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Đà Nẵng”, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 256 [2] PGS TS Võ Thị Thúy Anh (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, Nhà xuất Thống Kê [3] Phạm Thị Vân Bình (2012), Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp BIDV – Chi nhánh Hải Vân, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] PGS.TS Phan Thị Cúc (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại- Tín dụng ngân hàng, NXB Đại học quốc gia Hồ Chí Minh [5] PGS.TS Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [6] PGS TS Lâm Chí Dũng (2009), Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [7] Nguyễn Thị Anh Đào (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp NHTMCP Ngoại thương – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] PGS,TS Nguyễn Đắc Hưng ( 2013) “Phát triển tín dụng tiêu dùng an tồn hiệu quả”, Tạp chí Hiệp hội ngân hàng Việt Nam [9] TS.Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [10] Luật liên quan: Bộ luật dân sự, Luật TCTD, Luật Thương mại, [11] Thanh Ngọc (2013), “Gỡ nút thắt tín dụng tiêu dùng”, Báo Petro Times [12] Peter S Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Hà Nội [13] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê [14] Tố Uyên (2013), “Tín dụng tiêu dùng: Càng dễ dãi, nặng rủi ro”, Thời báo tài ... TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG NAM 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 35 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng Nông. .. toán ngân hàng, gây nguy vỡ nợ cho ngân hàng, đe dọa đến phát triển chi nhánh ngân hàng nói riêng, điều diễn quy mô rộng lớn ảnh hưởng đến phát triển toàn ngân hàng, hệ thống ngân hàng kinh tế... nhập, tồn cầu hóa, bên cạnh ngân hàng thương mại nước, xuất thêm nhiều ngân hàng nước ngoài, tạo nên cạnh tranh gay gắt ngân hàng Lợi nhuận vấn đề đặt lên hàng đầu Để tồn phát triển, ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn , chi nhánh đà nẵng , Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn , chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn