KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ nước QUA KHO bạc TRÊN địa bàn TỈNH đắk NÔNG

109 32 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ XUÂN TUẤN KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NƠNG Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài “Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Đắk Nơng” cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học PGS.TS Lâm Chí Dũng Các kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Lê Xn Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 8 1.1.1 Tổng quan chi NSNN 1.1.2 Chi thƣờng xuyên NSNN 12 1.2 CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 17 1.2.1 Tổng quan KBNN 17 1.2.2 Kho bạc Nhà nƣớc với công tác KSC thƣờng xuyên NSNN 20 1.2.3 Nội dung công tác KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN .28 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá công tác KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN 31 1.3 CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 33 1.3.1 Nhân tố bên 33 1.3.2 Nhân tố bên 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 79 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2013 39 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển KBNN Đắk Nông 39 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ KBNN Đắk Nông 40 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Đắk Nông 42 QUA KBNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG 45 2.2.1 Thực trạng công tác KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Đắk Nông 45 2.2.2 Kết công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Đắk Nông 59 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN NSNN QUA KBNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG 66 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 66 2.3.2 Hạn chế cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xun NSNN Kho bạc Nhà nƣớc Đắk Nông 70 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế công tác KSC thƣờng xuyên NSNN Kho bạc Nhà nƣớc Đắk Nông 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KSC THƢỜNG XUN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 79 3.1.1 Chiến lƣợc phát phát triển Kho bạc Nhà nƣớc đến năm 2020 79 3.1.2 Mục tiêu cụ thể KBNN đến năm 2020 79 3.2 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN CỦA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 81 3.3 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KSC THƢỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG 82 3.3.1 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác nhân ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao lực kiểm soát chi NSNN KBNN Đắk Nơng 82 3.3.2 Nhóm giải pháp liên quan đến quy trình nghiệp vụ KSC NSNN 85 3.3.3 Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội tra KBNN 89 3.3.4 Xây dựng tốt mối quan hệ với UBND, quan tài chính, nâng cao trách nhiệm quan tham gia vào trình KSC thƣờng xuyên NSNN 89 3.3.5 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 90 3.4 KIẾN NGHỊ 93 3.4.1 Kiến nghị với Bộ Tài 93 3.4.2 Kiến nghị với KBNN 95 3.4.3 Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phƣơng 96 KẾT LUẬN CHƢƠNG 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮ T CQTC Cơ quan Tài HCNN Hành Nhà nƣớc KBNN Kho bạc Nhà nƣớc KT-XH Kinh tế - xã hội KSC Kiểm soát chi NSH Ngân sách huyện NSNN Ngân sách Nhà nƣớc NST Ngân sách tỉnh NSTW Ngân sách Trung ƣơng MLNS Mục lục ngân sách SN Sự nghiệp SDNS Sử dụng ngân sách TDTT Thể dục thể thao TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban Nhân dân VHTT Văn hóa thơng tin XDCB Xây dựng QLNN Quản lý nhà nƣớc DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết chi thƣờng xuyên NSNN giai đoạn 20112013 (Theo cấp ngân sách) 60 Bảng 2.2 Kết giải hồ sơ kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN 61 Bảng 2.3 Kết chi thƣờng xuyên NSNN giai đoạn 20112013 (Theo nhóm mục chi) 62 Bảng 2.4 Kết từ chối toán chi thƣờng xuyên NSNN qua KBNN Đắk Nông giai đoạn 2011-2013 63 Bảng 2.5 Tỷ lệ tạm ứng chi thƣờng xuyên NSNN giai đoạn 2011-2013 64 Bảng 2.6 Kết kiểm toán đơn vị SDNS địa bàn tỉnh 65 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Đắk Nơng 44 Sơ đồ 2.2 Quy trình kiểm sốt chi thƣờng xuyên NSNN KBNN 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chi ngân sách nhà nƣớc công cụ chủ yếu Đảng, nhà nƣớc cấp uỷ, quyền sở thực nhiệm vụ trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng góp phần thúc đẩy nghiệp xây dựng phát triển đất nƣớc Chi NSNN nƣớc ta hàng năm lớn nên việc tiết kiệm phần nhỏ chi tiêu NSNN có ý nghĩa vô quan trọng kinh tế quốc dân Do đó, tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu khoản chi nhu cầu có tính nguyên tắc cấp, ngành, đơn vị có liên quan đến cơng tác quản lý sử dụng NSNN Để góp phần nâng cao hiệu chi NSNN, đảm bảo chi cách tiết kiệm, chống lãng phí cần áp dụng đồng nhiều biện pháp Một biện pháp quan trọng tăng cƣờng kiểm soát chi NSNN qua KBNN Thực vai trò quan kiểm sốt chi NSNN, năm qua hệ thống KBNN có nhiều nỗ lực hồn thiện chế, sách, cải tiến quy trình, thủ tục kiểm sốt chi NSNN, tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm soát khoản chi NSNN đơn vị sử dụng NSNN Trong suốt trình triển khai thực chế kiểm sốt chi NSNN, KBNN tạo nên bƣớc đột phá để khẳng định vị trí, vai trò, chức công tác quản lý quỹ NSNN Chi NSNN đơn vị sử dụng NSNN ngày đảm bảo tốt hơn, mục đích, tiết kiệm hiệu quả; khoản chi sai nguyên tắc, chế độ tài KBNN kiên từ chối; ý thức sử dụng NSNN đơn vị sử dụng NSNN ngày đƣợc nâng cao Tuy vậy, bên cạnh thành cơng đó, đứng trƣớc u cầu cải cách tài cơng thuộc chƣơng trình cải cách tổng thể hành nhà nƣớc theo Quyết định 136/2001/QĐ- 86 soát, toán quy định 3.3.2.2 Hồn thiện quy trình KSC kiểm sốt cam kết chi điều kiện vận hành hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc (TABMIS) Quy trình ln chuyển, kiểm sốt chứng từ Chấn chỉnh thực quy trình ln chuyển, kiểm sốt chứng từ theo quy định Đảm đảm tất khoản chi từ NSNN phải đƣợc kiểm soát qua tất khâu từ cán KSC đến kế toán trƣởng lãnh đạo trực tiếp cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xuyên NSNN Tập trung kiểm soát khoản chi ngân sách nhà nƣớc có mức độ rủi ro cao: Với nguồn lực có hạn nên KBNN Đắk Nơng cần phải chuyển từ chế KSC toàn khoản chi NSNN sang kiểm soát theo mức độ rủi ro chi thƣờng xuyên NSNN (rủi ro mức độ thất thốt, lãng phí NSNN) Việc kiểm soát nhƣ tạo điều kiện kiểm soát, toán nhanh khoản chi NSNN, tránh phiền hà cho đơn vị SDNS Đồng thời, tránh kiểm soát trùng lắp ngƣời chuẩn chi cán kiểm soát chi KBNN Để thực đƣợc việc kiểm soát theo mức độ rủi ro, cần phân tích mức độ rủi ro khoản chi thƣờng xuyên NSNN xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp phân theo nhóm nhƣ sau: - Mức độ rủi ro cao: khoản chi có giá trị lớn nhƣ xây dựng trụ sở, mua sắm hàng hóa, tài sản, sửa chữa lớn tài sản cố định - Mức độ rủi ro: khoản chi nhƣ chi công tác chuyên môn, chi hội nghị, chi khác, chi mua sắm dụng cụ, văn phòng phẩm, tiền lƣơng, phụ cấp, sinh hoạt phí, học bổng, điện nƣớc, dịch vụ cơng cộng… Khi xác định đƣợc mức độ rủi ro, cần có chế kiểm soát cho phù hợp với loại Đối với khoản chi NSNN có mức độ rủi ro cao cần phải kiểm soát tất khoản chi đó, khoản chi NSNN rủi ro cần kiểm sốt chọn mẫu tốn trƣớc kiểm sốt sau 87 Bên cạnh đó, KBNN Đắk Nông cần kiên việc từ chối toán khoản chi tiền mặt mà lẽ phải toán quy định phƣơng thức chuyển khoản Đồng thời, nghiêm túc thực theo quy định Thông tƣ số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/1012 quy định thời gian đơn vị sử dụng ngân sách phải toán tạm ứng với KBNN chậm ngày cuối tháng sau (đối với khoản chi tạm ứng tiền mặt) khoản chi có hợp đồng sau toán lần cuối hợp đồng kết thúc hợp đồng Tuy nhiên đến lại phát sinh vấn đề số tiền đơn vị đề nghị tốn so với số tiền đơn vị tạm ứng tháng trƣớc Hiện nay, nhiều đơn vị SDNS đề nghị toán tạm ứng số tiền so với số tiền tạm ứng nhằm “lách” quy định Nên KBNN Đắk Nơng cần có biện pháp quy định cụ thể để đƣợc tiếp tục tạm ứng cho tháng sau phải toán hết phần trăm số tạm ứng tháng trƣớc Quy trình kiểm sốt khoản chi nghiệp vụ chun mơn Với tinh thần cải cách thủ tục hành lĩnh vực KSC NSNN nhằm mục tiêu vừa kiểm sốt chặt chẽ khoản chi, vừa đơn giản hóa thủ tục không gây phiền hà cho khách hàng Hồ sơ KSC theo quy trình quy định phụ lục 01/CTX, hồ sơ tốn trực tiếp hay toán tạm ứng “Bảng kê chứng từ tốn cơng tác phí hay hội nghị phí”; cơng việc kiểm tra chi tiết trách nhiệm đơn vị SDNS Mặt khác, theo quy định khoản điều phần III Thông tƣ số 97/2009/TT-BTC quy định “trƣờng hợp đặc biệt cần có mức chi cơng tác phí, mức chi hội nghị cao mức chi quy định thông tƣ, Thủ trƣởng đơn vị xem xét định trƣờng hợp cụ thể, chịu trách nhiệm định mình” lần khẳng định trách nhiệm Thủ trƣởng đơn vị việc sử dụng kinh phí đơn vị Vì vậy, cán KSC KBNN kiểm soát chi bảng kê 88 chứng từ nhƣ khoản chi có phát trƣờng hợp chi vƣợt định mức KBNN khơng thể từ chối khoản tốn Quy trình kiểm soát, toán khoản chi mua sắm, sửa chữa tài sản, xây dựng nhỏ Dự toán chi thƣờng xuyên đƣợc giao chi tiết đến mã ngành kinh tế, khơng giao chi tiết đến nhóm mục chi khó phân biệt khoản chi thuộc chi sửa chữa nhỏ, khoản chi thuộc sửa chữa lớn Do đó, để tạo thống hồ sơ kiểm sốt chi cán bộ, KBNN Đắk Nơng nên quy định sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn loại hồ sơ cần kiểm soát đơn vị SDNS toán khoản chi Trong điều kiện nay, hệ thống KBNN vận hành hệ thống Tabmis cần phải thực quản lý kiểm soát cam kết chi qua KBNN theo hƣớng dẫn Thông tƣ số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 Bộ Tài Kiểm sốt cam kết chi: việc KBNN thực kiểm soát giữ lại khoản dự toán NSNN đƣợc duyệt đơn vị sử dụng NSNN để đảm bảo khả toán cho hợp đồng đƣợc ký kết đơn vị sử dụng NSNN với nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ Thực cam kết chi góp phần bƣớc đƣa nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ vào quản lý theo hƣớng: nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ có uy tín, chất lƣợng đƣa vào quản lý đƣợc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khu vực cơng; bƣớc toán, chi trả trực tiếp từ NSNN cho nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ Để đảm bảo tính hiệu cần điều chỉnh lại quy định đề nghị cam kết chi đơn vị SDNS gửi đến KBNN trƣớc ký hợp đồng sau đơn vị có định lựa chọn nhà cung cấp Sau KBNN nhập liệu từ giấy đề nghị cam kết chi, hệ thống TABMIS tự động kiểm tra thực kế toán cam kết chi Còn việc kiểm sốt tính pháp lý tài 89 hợp đồng đƣợc thực theo chế KSC hợp đồng đƣợc đơn vị gửi đến KBNN với hồ sơ tài liệu theo quy định Thông tƣ số 161/2012/TT-BTC 3.3.3 Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội tra KBNN Việc thƣờng xuyên kiểm tra, kiểm soát nội cho phép kho bạc kịp thời phát chấn chỉnh sai phạm, hƣớng dẫn xử lý vƣớng mắc, tiếp nhận đề xuất kiến nghị KBNN cấp huyện trình thực nhiệm vụ Tuy nhiên, thời gian qua công tác chƣa đƣợc coi trọng Số đợt kiểm tra ít, phạm vi kiểm tra nhỏ, thời gian kiểm tra ngắn nên sai phạm xãy ra, gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xun NSNN qua KBNN Vì vậy, KBNN Đắk Nơng cần đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội cách tăng số đợt kiểm tra, mở rộng phạm vi thời gian kiểm tra, đồng thời cần nghiêm túc xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân liên quan đến sai phạm đƣợc phát qua tra kiểm tra tùy theo mức độ vi phạm để xem xét đánh giá công chức hàng năm gắn với công tác thi đua khen thƣởng đảm bảo khách quan, vừa có tính giáo dục, tính kỷ luật nghiêm minh vừa động viên khuyến khích cá nhân làm tốt Có nhƣ kịp thời giúp đỡ uốn nắn sai sót xãy thơng qua điều kiện cho cán nâng cao chất lƣợng kiểm soát toán khoản chi 3.3.4 Xây dựng tốt mối quan hệ với UBND, quan tài chính, nâng cao trách nhiệm quan tham gia vào trình KSC thƣờng xuyên NSNN Trong mối quan hệ KBNN với UBND quan tài đáng ý lẽ phản ánh tƣơng quan quản lý phức tạp, vừa xuất phát từ thể chế phân cấp ngân sách nhà nƣớc vừa hệ nguyên 90 tắc quản lý song trùng theo ngành dọc theo địa phƣơng Chính vậy, KBNN Đắk Nông cần xây dựng mối quan hệ tốt, tạo đồng tình, ủng hộ từ phía UBND thông qua việc ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức địa phƣơng, nhƣ phối hợp chặt chẽ quan Tài việc tốn khoản chi từ dự toán chi NSNN đơn vị sử dụng NSNN để tạo điều kiện thuận lợi cho KBNN kiểm sốt chi NSNN Tích cực hƣớng dẫn để đơn vị SDNS nắm đƣợc nội dung, u cầu cơng tác quản lý NSNN nói chung điều kiện, thủ tục quy trình KSC qua KBNN nói riêng Tăng cƣờng cơng tác tun truyền chủ trƣơng mục đích, ý nghĩa cơng tác kiểm sốt chi, góp phần nâng cao nhận thức chung ngƣời Quán triệt quan điểm KSC trách nhiệm ngành, cấp, quan, đơn vị cá nhân liên quan đến sử dụng NSNN, không trách nhiệm riêng hệ thống KBNN Từ đó, giúp cho đơn vị sử dụng ngân sách thực quy định giúp cho KBNN tránh đƣợc "áp lực" trình thực nhiệm vụ địa bàn tỉnh Đắk Nông 3.3.5 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 3.3.5.1 Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ KBNN Chất lƣợng hoạt động nghiệp vụ KBNN thể tiêu chí doanh số chi thƣờng xuyên, giải ngân nhanh, kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ, chế độ, bảo đảm liên hoàn thuận lợi ba khâu: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát toán chế độ toán chuyển tiền nhanh, an toàn cho đơn vị thụ hƣởng Các biện pháp cụ thể phải hồn thiện quy trình nghiệp vụ khoa học, minh bạch công khai, xác định trách nhiệm rõ ràng nhận thức cán đơn vị kiểm soát luân chuyển chứng từ Đối với toán chuyển tiền cần nâng cao chất lƣợng chƣơng trình tốn điện tử, chƣơng trình tốn bù trừ điện tử với ngân hàng, 91 chƣơng trình toán song phƣơng điện tử với ngân hàng thƣơng mại, ứng dụng công nghệ tin học để rút ngắn thời gian hạch toán chuyển tiền Nâng cao chất lƣợng cán để đảm bảo kiểm soát tốn xác, an tồn, tiết kiệm cho NSNN; xử lý nhanh xác báo cáo chi NSNN, hạch tốn kế tốn, thơng tin điều hành ngân sách biện pháp tổng hợp nhƣ chấm điểm nghiệp vụ hàng tháng để xếp loại theo A, B, C (gắn với thi đua khuyến khích vật chất, thu nhập), xây dựng phong trào thi đua gắn chất lƣợng chun mơn với cơng tác đồn thể, thƣờng xun tổ chức thảo luận nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội nghị khách hàng, tổ chức viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm báo cáo chuyên đề công tác năm Xây dựng chƣơng trình nghiệp vụ có gắn với đầu tƣ kinh phí, sở vật chất, tổ chức ngƣời hợp lý Sử dụng cán trẻ có lực trình độ cho vị trí nghiệp vụ cơng tác khó, phức tạp Biện pháp yêu cầu cán KSC thƣờng xuyên NSNN phải hiểu rõ quy trình, vị trí cơng việc làm vừa phải có ý thức trách nhiệm cao Vì vậy, để đạt đƣợc mục tiêu, yêu cầu cán cần phải biết: nhận dạng gốc tính chất chi thƣờng xuyên để có phƣơng pháp kiểm sốt tốn khoản chi thích hợp (hồ sơ chứng từ nào, luân chuyển chứng từ qua phận nào, nghiệp vụ quản lý sao…) 3.3.5.2 Giảm áp lực toán vào thời điểm cuối năm, thời điểm kết thúc niên độ ngân sách chi thường xuyên Để giảm tải áp lực giải ngân vào thời điểm cuối năm, cần phải nghiên cứu đổi theo hƣớng: - Các Bộ, ngành, địa phƣơng cần phải giao dự toán hàng năm sau đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đơn vị dự tốn cấp I có dự tốn đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành giao dự toán cho đơn vị trực thuộc để đơn vị SDNS có lịch trình tốn hợp lý 92 phù hợp với tiến độ nhƣ khối lƣợng cơng việc thực hiện, tránh tình trạng dồn đến cuối năm phải toán thời gian chỉnh lý tốn - KBNN cần có kế hoạch kiểm tra rà sốt việc sử dụng dự tốn để đơn đốc đơn vị SDNS hoàn thiện hồ sơ thủ tục tốn theo nguồn kinh phí đƣợc giao, tránh việc dồn hồ sơ chứng từ toán đến Kho bạc vào thời điểm cuối niên độ ngân sách nhƣ trên, nhằm hạn chế nhiệm vụ kiểm soát Kho bạc Cần quy định thời hạn nhận hồ sơ toán trƣớc thời điểm toán niên độ chi thƣờng xuyên có đủ thời gian để cán KSC thực kiểm soát, toán 3.3.5.3 Xử lý nghiêm khoản chi thường xuyên không quy định KBNN Đắk Nông cần nghiên cứu, tổ chức, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để thực việc xác định, định xử phạt, tổ chức thu phạt áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KBNN theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Chính phủ Thông tƣ số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 Bộ Tài Cụ thể: Các hành vi, vi phạm chi thƣờng xuyên NSNN, bao gồm: Chi vƣợt dự tốn đƣợc cấp có thẩm quyền giao; Chi sai dự tốn đƣợc cấp có thẩm quyền giao: chi sai nguồn dự tốn (dùng nguồn kinh phí chi cho nội dung thuộc nguồn kinh phí khác); chi sai mục đích, đối tƣợng, nội dung so với dự toán đƣợc giao; Các trƣờng hợp chi sai dự toán khác; Hành vi chi NSNN sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức quan nhà nƣớc có thẩm quyền quy định hành vi chi ngân sách nhà nƣớc không tiêu chuẩn (không tiêu chuẩn chức danh, đối tƣợng sử dụng), chi vƣợt định mức chi (vƣợt số lƣợng, vƣợt giá trị), chi sai chế độ (chi không đảm bảo điều kiện, nguyên tắc chế độ chi) Đồng thời phối hợp với quan có thẩm quyền quy định định mức tiền mặt cho đơn vị, đồng thời cần có chế tài rõ ràng việc 93 xử lý vi phạm định mức tồn quỹ tiền mặt đơn vị SDNS 3.4 KIẾN NGHỊ 3.4.1 Kiến nghị với Bộ Tài Thứ nhất, Bộ Tài cần xây dựng hồn thiện sở pháp lý kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN; hồn thiện hệ thống sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi ngân sách phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thời kỳ, đặc biệt phải có ổn định Về việc ban hành chế độ, sách, tiêu chuẩn định mức chi: thẩm quyền ban hành đƣợc phân cấp phù hợp tính thống quản lý vừa tính đến đặc thù ngành nghề, vùng miền, kịp thời sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế Bộ Tài cần có định sửa đổi, bổ sung định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 Bộ Trƣởng Bộ Tài Chính ban hành hệ thống mục lục NSNN, để đảm bảo thống nhất, phù hợp bao quát tất nội dung chi phát sinh thực tế Thứ hai, Bộ Tài sớm hồn thiện số nội dung chế độ kiểm soát, toán khoản chi thƣờng xuyên Thông tƣ số 161/2012/TTBTC Bộ Tài chính, cụ thể: Quy định rõ việc kiểm soát hồ sơ khoản chi sửa chữa trƣờng hợp có giá trị phải có hợp đồng, lý hợp đồng, hố đơn Ngồi ra, cần quy định rõ khoản chi sửa chữa lớn, khoản chi sửa chữa nhỏ, nên hƣớng dẫn thống hồ sơ đơn giản nội dung chi yêu cầu lập bảng kê chứng từ toán, hồ sơ phức tạp nội dung chi theo hình thức đấu thầu, nội dung chi u cầu tốn phải có hợp đồng, lý hợp đồng, hóa đơn; Đồng thời Bộ Tài cần sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 Bộ Tài Thơng tƣ số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 Bộ Tài để có thống phù hợp với quy định chế độ kiểm 94 soát toán khoản chi NSNN qua KBNN Thông tƣ số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 Bộ Tài Thứ ba, Bộ Tài cần quy định chặt chẽ việc xét chuyển số dƣ tạm ứng qua nhiều năm để hạn chế việc cho phép đơn vị sử dụng ngân sách xin chuyển số tạm ứng sang năm sau cƣơng xử lý thu hồi trƣờng hợp tạm ứng kéo dài Ngoài biện pháp cắt giảm dự toán tƣơng ứng năm sau để khấu trừ, cần có chế tài xử lý hành để buộc đơn vị hoàn trả lại NSNN khoản kinh phí tạm ứng nhƣng khơng có hồ sơ toán Thứ tư, xây dựng áp dụng phương thức quản lý chi NSNN theo kết đầu Thực chất phƣơng thức quản lý NSNN theo đầu vào phƣơng thức dựa nhu cầu chi tiêu để quản lý ngân sách quy trình từ lập ngân sách qua chấp hành ngân sách đến toán ngân sách Trong điều kiện NSNN có giới hạn, quản lý ngân sách theo phƣơng thức thƣờng tồn nhiều rủi ro từ giấu giếm nguồn thu cấp ngân sách khai tăng nhu cầu chi lập ngân sách; chi tiêu lãng phí hiệu trình chấp hành ngân sách đến khai khống chi toán ngân sách , đó, dịch vụ cơng thƣờng khơng đƣợc quan tâm đầy đủ khối lƣợng lẫn chất lƣợng, kể có vƣợt chi ngân sách Vì vậy, xu hƣớng tất yếu chuyển quản lý ngân sách nói chung lập dự tốn ngân sách nói riêng từ phƣơng thức đầu vào sang phƣơng thức đầu [11] Theo phƣơng thức quản lý chi chủ yếu dựa kết hoạt động (đầu ra) đơn vị SDNS, điều có nghĩa là: việc lập dự toán ngân sách, quan đơn vị phải vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, tiêu nhiệm vụ năm kế hoạch, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, dự toán kết thực nhiệm vụ đƣợc giao năm trƣớc để xây dựng dự toán chi năm kế hoạch 95 Thủ trƣởng đơn vị đƣợc quyền chủ động tự chịu trách nhiệm việc sử dụng kinh phí đảm bảo thực đƣợc nhiệm vụ chi Nhƣ với phƣơng thức tốn ràng buộc chế độ, tiêu chuẩn, định mức đƣợc thay tiêu chuẩn đánh giá hiệu chất lƣợng “đầu ra” Do đó, khắc phục đƣợc hạn chế chế KSC theo “đầu vào” mà hệ thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu Nhà nƣớc thiếu, lạc hậu Quản lý ngân sách theo đầu trọng đến kết việc thực việc chi nhƣ để thực Với dự toán ngân sách theo kết đầu đòi hỏi cam kết đơn vị SDNS việc mang lại hiệu đầu từ việc sử dụng kinh phí ngân sách Trƣớc mắt nên áp dụng phƣơng thức cấp phát NSNN theo kết đầu số đơn vị cung cấp hàng hóa cơng khoản chi cho dịch vụ cơng cộng sau tổng kết, đánh giá hiệu áp dụng rộng rãi phƣơng thức này[1, tr40] Mở rộng đối tƣợng áp dụng hình thức khốn biên chế, tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh phí Sự kết hợp KSC theo dự toán khoán chi ngày tạo thuận lợi cho chế quản lý NSNN theo kết đầu ra, thay vào quản lý theo nguồn lực đầu vào nhƣ Thứ năm, Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra giám sát công tác quản lý tài đơn vị SDNS, để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cấp, ngành 3.4.2 Kiến nghị với KBNN Thứ nhất, KBNN cần cập nhật để kịp thời bổ sung hồn thiện quy trình kiểm sốt chi NSNN qua KBNN có thay đổi chế sách để thống áp dụng đồng toàn hệ thống KBNN Thứ hai, Kho bạc Nhà nƣớc sớm sửa đổi định số 1116/QĐKBNN ngày 24/11/2009 để hồn thiện quy trình giao dịch “một cửa” KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN theo quy định Thông tƣ số 96 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 Bộ Tài Thứ ba, Tăng cƣờng cải cách thủ tục hành hệ thống KBNN Với nhiệm vụ kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN thời gian tới đặt thách thức lớn cho đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống Kho bạc nhà nƣớc Vừa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, quy định vừa nghiên cứu hồn thiện quy trình, thủ tục KSC theo hƣớng công khai, minh bạch thủ tục hồ sơ thời gian giải công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ cán công chức, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch 3.4.3 Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phƣơng Các Bộ, ngành, địa phƣơng quan trực tiếp định phê duyệt dự toán chi NSNN, để hoạt động KSC đạt hiệu cao, kiến nghị với Bộ, ngành địa phƣơng nhƣ sau: - Ban hành văn hƣớng dẫn chi tiết chế độ đặc thù lĩnh vực, ngành, địa phƣơng phải dựa sở chế độ, định mức mà Bộ Tài ban hành tránh chồng chéo cần đƣa quy định cụ thể - Nâng cao chất lƣợng dự toán chi đơn vị sử dụng NSNN bố trí phân bổ dự tốn phải sát với kế hoạch nhiệm vụ đƣợc giao, đồng thời giao dự toán phải trƣớc 31/12 năm Để cơng tác kiểm sốt chi đạt hiệu q trình phê duyệt dự tốn đơn vị sử dụng NSNN quan có thẩm quyền phải đảm bảo kịp thời, xác nội dung chi, mức chi phải phù hợp thực tế; phải đầy đủ, bao quát hết nhu cầu chi tiêu đơn vị năm ngân sách tiết, thống ngành, địa phƣơng, đơn vị thụ hƣởng NSNN Có nhƣ hạn chế đƣợc tiêu cực hay lãng phí từ bắt đầu chu trình ngân sách nâng cao chất lƣợng kiểm soát chi NSNN qua KBNN Quy định rõ giới hạn thời gian đƣợc điều chỉnh dự toán ngân sách để đơn vị sử 97 dụng ngân sách chủ động việc thực nhiệm vụ làm chấn chỉnh, xử lý sai phạm kiểm tra, kiểm tốn - Đơn đốc đơn vị sử dụng ngân sách thực toán chi NSNN theo quy định, thời hạn lập báo cáo toán chi thƣờng xuyên mà đơn vị SDNS chƣa gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt cần phải dừng khoản chi liên quan đến chi hoạt động thƣờng xuyên - Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, giám sát trình thực khoản chi thƣờng xuyên NSNN để ngăn ngừa hạn chế vi phạm đơn vị sử dụng ngân sách KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng luận văn đƣa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác KSC thƣờng xun NSNN KBNN Đắk Nơng Việc hồn thiện công tác KSC thƣờng xuyên thuộc nguồn vốn NSNN KBNN đòi hỏi phải thực đồng giải pháp kiến nghị sách chế độ, quy trình nghiệp vụ, cơng nghệ thơng tin, tổ chức máy, công tác tra, kiểm tra, giám sát cấp ngành để góp phần nâng cao hiệu công tác KSC thƣờng xuyên hạn chế lãng phí, hoạt động KSC thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc 98 KẾT LUẬN Với cải cách, đổi công tác KSC thƣờng xuyên NSNN thời gian vừa qua dựa chế, sách quản lý chi thƣờng xuyên đƣợc Nhà nƣớc nghiên cứu, xây dựng ban hành mang lại kết định Hoàn thiện chế KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN nói chung tỉnh Đắk Nơng nói riêng cần thiết quan trọng, góp phần sử dụng hiệu quả, mục đích NSNN Tuy nhiên, hoạt động quản lý KSC thƣờng xun NSNN vấn đề, cơng việc khó khăn phức tạp, nhiều sách chế độ, văn thƣờng xun bổ sung, thay đổi Vì vậy, việc hồn thiện chế, sách chi NSNN việc làm đòi hỏi mang tính thƣờng xun phải nghiên cứu cho chế, sách ban hành phải phù hợp với thực trạng kinh tế khuyến khích thúc đẩy kinh tế phát triển Đề tài hệ thống hóa vấn đề có tính chất lý luận công tác KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN, làm rõ thực trạng công tác KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Đắk Nông thời gian qua, đồng thời đƣa số giải pháp cụ thể số kiến nghị việc thực giải pháp để hồn thiện cơng tác nói Hy vọng rằng, thời gian tới công tác KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt đƣợc kết cao hơn, góp phần phát triển kinh tế địa bàn tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng việc nghiên cứu hồn thiện song, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế, vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung Tác giả mong nhận đƣợc đóng góp quý báu nhà khoa học, thầy, cô giáo bạn bè đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn./ 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Lâm Chí Dũng (2008), Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, NXB Tài chính, [2] Kho bạc Nhà nƣớc (2005), Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ kho bạc nhà nước, NXB Tài Chính, [3] Vũ Thị Nhài (2007), Quản lý tài cơng Việt Nam, NXB Tài chính, [4] Đỗ Thị Kim Oanh (2010), “Thanh tra KBNN: Cơ hội thách thức”, Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia, (số 100), [5] Đỗ Thị Kim Oanh (2010), “Thanh tra KBNN: Cơ hội thách thức”, Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia, (số 100), [6] Phan Quảng Thống (2006), “Tiếp tục hồn thiện chế kiểm sốt chi NSNN qua KBNN”, Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia, (số 5), [7] Trƣờng đại học kinh tế (2004), Lý thuyết Tài tiền tệ, NXB Thống kê, [8] Phạm Thị Thanh Vân (2010), “Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng cơng tác kiểm sốt chi NSNN qua KBNN”, Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia (số 102), [9] Thạc sĩ Ngơ Quốc Hồng (2012), “Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ phục vụ khách hàng đến giao dịch Kho bạc”, Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia (số 119) [10] Nguyễn Văn Hoan (2012), “Một số trao đổi quy trình kiểm sốt chi NSNN “một cửa” qua KBNN”, Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia (số 119) [11] Lâm Hồng Cƣờng (2013), “Kiểm sốt chi ngân sách”, Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia (số 129), [12] Thạc sĩ Trƣơng Phác Quân (2014), “Hạn chế công tác kiểm tra nội hệ thống KBNN- Nguyên nhân giải pháp khắc phục”, Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia (số 142) 100 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) ... sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Đắk Nông làm đề tài nghiên cứu với mong muốn có đóng góp thiết thực nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN địa bàn tỉnh Đắk. .. CAM ĐOAN Tơi cam đoan đề tài Kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Đắk Nông công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học PGS.TS Lâm Chí Dũng Các... tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Đắk Nơng Chương 3: Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ nước QUA KHO bạc TRÊN địa bàn TỈNH đắk NÔNG , KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ nước QUA KHO bạc TRÊN địa bàn TỈNH đắk NÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn