Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT

107 47 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THỊ NHUNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THỊ NHUNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Thị Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm 1.1.2 Lý thuyết đại diện kế toán trách nhiệm 1.1.3 Vai trò kế tốn trách nhiệm doanh nghiệp 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ- SỞ HÌNH THÀNH KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM 10 1.2.1 Khái niệm phân cấp quản lý 10 1.2.2 Ý nghĩa phân cấp quản lý 11 1.2.3 Những tác động phân cấp quản lý tới kế toán trách nhiệm .12 1.3 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 14 1.3.1 Khái niệm trung tâm trách nhiệm 14 1.3.2 Các loại trung tâm trách nhiệm 14 1.4 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 17 1.4.1 Đánh giá thành trung tâm chi phí 18 1.4.2 Đánh giá thành trung tâm doanh thu 19 1.4.3.Chỉ tiêu đánh giá thành trung tâm lợi nhuận .21 1.4.4 Chỉ tiêu đánh giá thành trung tâm đầu tư .22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 26 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LỂ KỸ THUẬT SỐ FPT 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 26 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 27 2.2 CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 28 2.2.1 cấu tổ chức công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 28 2.2.2 Phân cấp quản lý tài Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 29 2.3 THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 35 2.3.1 Cơng tác lập dự tốn q trình đánh giá trách nhiệm cơng ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 35 2.3.2 Đánh giá việc hồn thành trách nhiệm quản lý cơng ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số 46 2.3.3 Chế độ khen thưởng mơ hình phân cấp quản lý Cơng ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 63 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỐ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 64 2.4.1 Những mặt mạnh 64 2.4.2.Những mặt hạn chế 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 69 3.1 SỰ CẦN THIẾT HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 69 3.2 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 70 3.2.1.Thiết lập trung tâm trách nhiệm Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 70 3.2.2 Xác định trách nhiệm trung tâm trách nhiệm công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 72 3.3 HỒN THIỆN VIỆC ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM THƠNG QUA CÁC CHỈ TIÊU VÀ BÁO CÁO CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY 74 3.3.1 Hoàn thiện việc đánh giá trách nhiệm trung tâm doanh thu Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 75 3.3.2 Hoàn thiện việc đánh giá trách nhiệm trung tâm chi phí linh hoạt 77 3.3.3 Hoàn thiện việc đánh giá trách nhiệm trung tâm lợi nhuận Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 78 3.3.4 Hoàn thiện việc đánh giá trách nhiệm trung tâm đầu tư 81 3.4 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN GẮN LIỀN VỚI CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 83 3.4.1 Hồn thiện cơng tác lập dự toán trung tâm doanh thu Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 83 3.4.2 Hồn thiện dự tốn trung tâm chi phí linh hoạt Cơng ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 85 3.4.3 Hoàn thiện cơng tác lập dự tốn trung tâm lợi nhuận Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 87 3.4.3 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn trung tâm đầu tư Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp EVA : Giá trị kinh tế tăng thêm KTQT : Kế toán quản trị KTTN : Kế toán trách nhiệm KTQT DN : Kế toán quản trị doanh nghiệp ROI : Tỷ suất hoàn vốn RI : Lãi thặng dư DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Dự toán số lượng hàng bán Cơng ty tháng 5/2015 36 2.2 Dự tốn doanh thu Cơng ty tháng 5/2015 37 2.3 Dự tốn chi phí Cơng ty tháng 5/2015 38 2.4 Dự tốn lợi nhuận Cơng ty tháng 5/2015 39 2.5 Dự tốn số lượng hàng bán tháng 5/2015: MT- TN 40 2.6 Dự toán doanh thu tháng 5/2015: MT- TN 41 2.7 Dự tốn chi phí tháng 5/2015: MT- TN 43 2.8 Dự toán lợi nhuận tháng 5/2015: MT- TN 44 2.9 Dự toán bán hàng tháng 5/2015: Shop Đà Nẵng 45 2.10 Đánh giá tình hình bán hàng tháng 5/2015: Shop Đà Nẵng 46 2.11 Đánh giá trách nhiệm doanh thu tháng 5/2015: Shop Đà Nẵng 47 2.12 Đánh giá doanh số bán hàng tháng 5/2015: Shop Đà Nẵng 48 2.13 Báo cáo tổng hợp số lượng hàng bán tháng 5/2015: MT_ TN 49 2.14 Báo cáo tổng hợp doanh thu tháng 5/2015 : MT_ TN 50 2.15 Đánh giá thực chi phí tháng 5/2015: MT - TN 51 2.16 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tháng 5/2015: MT- TN 53 2.17 Báo cáo tổng hợp số lượng hàng bán Công ty tháng 5/2015 56 2.18 Báo cáo tổng hợp doanh thu Công ty tháng 5/2015 58 Số hiệu Tên bảng Trang 2.19 Đánh giá thực chi phí Cơng ty tháng 5/2015 59 2.20 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tháng 5/2015 61 3.1 Mẫu phiếu khảo sát hài lòng khách hàng 77 3.2 Đánh giá thực chi phí phòng nhân 78 3.3 Đánh giá thực chi phí theo cách ứng xử chi phí 79 3.4 Đánh giá thực lợi nhuận 80 3.5 Báo cáo tiêu đánh giá trách nhiệm phương diện khách hàng: MT- TN 81 3.6 Đánh giá thực đầu tư 82 3.7 Dự toán doanh thu từ khách hàng 83 3.8 Dự toán chi phí 84 3.9 Dự tốn chi phí nhân sự: MT- TN 86 3.10 Dự tốn chi phí nhân Cơng ty 86 3.11 Dự tốn doanh thu từ khách hàng 87 3.12 Bảng phân loại chi phí Chi nhánh Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT theo cách ứng xử 89 3.13 Bảng dự tốn khoản mục chi phí theo cách ứng xử :MT - TN 90 3.14 Dự toán trung tâm lợi nhuận :MT- TN 91 3.15 Dự toán lợi nhuận 92 3.16 Dự toán tiêu đầu tư 93 82 : Tỷ suất hồn vốn (ROI), hay số vòng quay vốn Dựa vào việc so sánh tiêu thực tế kế hoạch để biết trung tâm đầu tư hồn thành trách nhiệm hay khơng? Nếu tiêu lớn so với kế hoạch tốt ngược lại Minh họa sau báo cáo đánh giá trách nhiệm trung tâm đâu tư mà tác giả thiết lập Bảng 3.6 Đánh giá thực đầu tư ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM ĐẦU TƯ DỰ THỰC STT CHỈ TIÊU ĐVT TOÁN (1) TẾ (2) CHÊNH TỶ LỆ LỆCH % (3) =(2)- (4) = (1) (3)/(1) Doanh thu Đồng X X X X Lợi nhuận trước thuế Đồng X X X X Đồng Thuế thu nhập doanh nghiệp ( x 22%) Lợi nhuận sau thuế (2) - (3) Đồng X X X X X X X X Vốn đầu tư Đồng X X X X Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (2)/(5) % X X X X Tỷ suất chi phí vốn % X X X X Chi phí vốn sử dụng (5) / (7) Đồng X X X Số vòng quay vốn (1) / (5) vòng X X X X Dựa vào bảng Cơng ty đánh giá Công ty đầu tư vốn hiệu khơng? Qua biện pháp để cải thiện nhằm nâng cao tiêu để đạt mục tiêu Cơng ty 83 3.4 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN GẮN LIỀN VỚI CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 3.4.1 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn trung tâm doanh thu Cơng ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT Hiện Shop thiết lập dự toán như: Dự toán doanh thu, dự toán số lượng hàng bán Ngồi bảng dự tốn Shop nên dự tốn doanh thu khách hàng dự kiến tháng kèm thêm tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu dự kiến doanh thu từ khách hàng chủ yếu Sau mẫu doanh thu từ khách hàng mà tác giả lập Shop Bảng 3.7 Dự toán doanh thu từ khách hàng CHỈ TIÊU ĐVT DỰ TOÁN 1.Doanh thu từ điện thoại loại Trong đó: Đồng X Doanh thu từ hãng Samsung Đồng X Doanh thu từ hãng Microsoft(Nokia) Đồng X …… Đồng X 2.Doanh thu từ laptop Đồng X 3.Doanh thu từ Máy tính bảng Đồng X 4.Doanh thu từ phụ kiện Đồng X 5.Doanh thu từ Apple Đồng X Tổng Cộng: X Doanh thu từ khách hàng tháng Đồng X Dự toán doanh thu từ khách hàng tháng Đồng X % X Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ khách hàng 84 Như theo bảng dự tốn việc tính dự tốn doanh thu cho khách hàng tháng dựa số lượng hàng hóa bán bao gồm: Điện thoại, Laptop, Máy tính bảng, phụ kiện, Apple Sau tiến hành lập dự tốn doanh thu tiến hành vấn đề quan tâm vấn đề chi phí Do Shop khơng kiểm sốt tất loại chi phí mà kiểm sốt số chi phí phát sinh Shop Do khơng thể đánh giá doanh thu thu so với chi phí bỏ tương ứng hay khơng,vì Shop cần phải phân loại chi phí thành loại kiểm sốt khơng kiểm sốt Qua đó, tác giả thiết lập bảng mục phân loại khoản chi phí Shop sau: Bảng 3.8 Dự tốn chi phí DỰ TỐN VỀ CHI PHÍ STT CHỈ TIÊU I CHI PHÍ BÁN HÀNG SỐ TIỀN KIỂM SỐT KHƠNG KIỂM SỐT Đồng Chi phí nhân viên Đồng X Chi phí giao nhận, vận chuyển Đồng X Chi phí quảng cáo Đồng X Chi phí tiếp thị khuyến mại Đồng Chi phí bảo hành Đồng X Chi phí triển khai hợp đồng Đồng X Chi phí tiếp khách, quà biếu Đồng X Chi phí khác Đồng X Chi phí khấu hao TSCĐ Đồng X II CHI PHÍ QUẢN LÝ X Đồng Chi phí nhân viên Đồng X Chi phí đồ dùng, văn phòng Đồng X Thuế phí, lệ phí Đồng X Phí bảo hiểm Đồng X Chi phí thuê nhà, điện nước Đồng X 85 DỰ TOÁN VỀ CHI PHÍ STT CHỈ TIÊU SỐ TIỀN KIỂM SỐT KHƠNG KIỂM SỐT Chi phí sửa chữa TSCĐ Đồng Chi phí hành Đồng Phí ngân hàng Đồng X Lãi tiền vay Đồng X 10 Cơng tác phí, vé máy bay + tàu xe Đồng X 11 Chi phí điện thoại, fax Đồng 12 Đào tạo nhân viên Đồng X 13 Chi phí tiếp khách, quà biếu Đồng X 14 Chi phí quản lý khác Đồng X 15 Khấu hao TSCĐ Đồng X Đồng X III GIÁ VỐN HÀNG BÁN X X X Qua bảng dự toán chi phí giúp Cơng ty đánh giá xác trung tâm doanh thu hồn thành tốt trách nhiệm thực hay khơng 3.4.2 Hồn thiện dự tốn trung tâm chi phí linh hoạt Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT Bộ phận văn phòng xây dựng dự tốn chi phí cách vào chi phí thực tế phát sinh tháng trước kế hoạch làm việc tháng để xây dựng dự tốn chi phí cho phòng ban Các Chi nhánh lập báo cáo dự tốn chi phí phát sinh Chi nhánh Minh họa sau bảng dự tốn chi phí phòng nhân chi nhánh MT - TN mà tác giả lập 86 Bảng 3.9 Dự toán chi phí nhân sự: MT- TN DỰ TỐN CHI PHÍ PHỊNG NHÂN SỰ THÁNG KẾ HOẠCH STT CHI PHÍ THÁNG Chi phí nhân viên X X Chi phí hành X X Chi phí tuyển dụng X X Chi phí điện nước X X … Tổng X X Trên sở xây dựng dự tốn chi phí vậy, cấp độ phận tự kiểm tra, phân tích, từ lập báo cáo tổng hợp từ cấp lên cấp cách đầy đủ cụ thể Báo cáo dự tốn chi phí sản xuất trung tâm chi phí Chi nhánh lập Kế tốn văn phòng Cơng ty tổng hợp thành báo cáo tổng quát Minh họa sau bảng báo cáo dự tốn chi phí phòng nhân Bảng 3.10 Dự tốn chi phí nhân Công ty TT DỰ TỐN CHI PHÍ NHÂN SỰ TỒN CƠNG TY CHI CHI CHI NHÁNH NHÁNH NHÁNH MIỀN TỔNG CHI PHÍ MIỀN BẮC MT- TN NAM KẾ Kế Kế Kế HOẠCH T4 hoạch T4 hoạch T4 hoạch T5 T5 T5 Chi phí nhân viên X X X X X X X Chi phí hành X X X X X X X Chi phí tuyển dụng X X X X X X X Chi phí điện nước X X X X X X X … … … … … … … … Tổng X X X X X X X Qua bảng thấy chi phí cho phận nhân tháng bao nhiêu, phù hợp với kế hoạch tuyển dụng chiến lược Công ty tháng hay khơng Các phòng ban khác lập dự tốn chi phí tương tự 87 phòng nhân để nắm tình hình chi phí cần sử dụng tháng để kế hoạch chuẩn bị ngân sách cho hoạt động 3.4.3 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn trung tâm lợi nhuận Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT Các dự toán lập trung tâm lợi nhuận là: Doanh thu, lợi nhuận, chi phí, số lượng hàng bán sở để đánh giá kết đạt Chi nhánh Hiện Chi nhánh thiết lập dự toán lợi nhuận, doanh thu, chi phí, số lượng hàng bán doanh thu Chi nhánh doanh thu chủ yếu doanh thu từ khách hàng tác giả đề xuất Chi nhánh nên lập thêm doanh thu từ khách hàng vào dự toán số lượng hàng bán Bảng 3.11 Dự toán doanh thu từ khách hàng ĐVT: Đồng Chỉ tiêu THÁNG KẾ HOẠCH THÁNG 1.Doanh thu từ điện thoại loại Trong đó: X X Doanh thu từ hãng Samsung Doanh thu từ hãng Microsoft(Nokia) …… 2.Doanh thu từ laptop 3.Doanh thu từ Máy tính bảng 4.Doanh thu từ phụ kiện 5.Doanh thu từ Apple Tổng cộng Doanh thu từ khách hàng tháng Dự toán doanh thu từ khách hàng tháng Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ khách hàng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 88 Sau lập dự toán doanh thu vấn đề quan tâm chi phí vấn đề quan trọng phân cấp quản lý quản lý, kiểm sốt chi phí cách hiệu Như vậy, để ứng dụng thực thi quy trình cơng tác KTTN cần phải phân loại chi phí phù hợp với yêu cầu quản lý, kiểm sốt chi phí theo cấp quản lý Vì Chi nhánh phân loại chi phí theo nhiều tiêu thức phân loại chi phí theo khả kiểm soát cách thức ứng xử loại chi phí cần thiết Qua việc phân l loại chi phí Chi nhánh kiểm sốt khoản mục chi phí phát sinh cách chặt chẽ Dự tốn chi phí Chi nhánh dự toán tĩnh sở mức hoạt động định, số lượng thay đổi khơng điều chỉnh Do đó, thơng tin chưa đáp ứng u cầu phân tích, đánh giá tình hình biến động chi phí định nhà quản trị Chính vậy, lập dự toán cần phải xây dựng theo biến phí định phí để đáp ứng yêu cầu biến động sản lượng, doanh thu ta điều chỉnh chi phí dự tốn theo mức hoạt động để đánh giá xác trách nhiệm nhà quản lý Trước lập dự tốn chi phí cần phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Qua đó, tác giả thiết lập bảng mục phân loại khoản chi phí Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT sau: 89 Bảng 3.12 Bảng phân loại chi phí Chi nhánh Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT theo cách ứng xử STT CHỈ TIÊU I.Chi phí bán hàng Chi phí nhân viên Chi phí giao nhận, vận chuyển Chi phí quảng cáo Chi phí tiếp thị khuyến mại Chi phí bảo hành Chi phí triển khai hợp đồng Chi phí tiếp khách, quà biếu Chi phí khác Chi phí khấu hao TSCĐ II.Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên Chi phí đồ dùng, văn phòng Thuế phí, lệ phí Phí bảo hiểm Chi phí thuê nhà, điện nước Chi phí sửa chữa TSCĐ Chi phí hành Phí ngân hàng Lãi tiền vay 10 Cơng tác phí, vé máy bay + tàu xe 11 Chi phí điện thoại, fax 12 Đào tạo nhân viên 13 Chi phí tiếp khách, quà biếu 14 Chi phí quản lý khác 15 Khấu hao TSCĐ III.Giá vốn hàng bán BIẾN PHÍ ĐỊNH PHÍ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 90 Sau lập dự toán trên, Chi nhánh cần lập thêm bảng dự tốn tổng hợp khoản mục chi phí theo cách ứng xử chi phí Ví dụ sau dự tốn chi phí theo cách ứng xử chi phí Chi nhánh mà tác giả lập: Bảng 3.13 Bảng dự tốn khoản mục chi phí theo cách ứng xử :MT - TN STT A B B 1 B 2 C CHỈ TIÊU TỔNG BIẾN PHÍ … TỔNG ĐỊNH PHÍ Định phí khơng kiểm soát … ĐVT SỐ TIỀN Đồng X Đồng Đồng X Đồng X Đồng Đồng Định phí kiểm sốt Đồng X … Đồng Đồng TỔNG CHI PHÍ Đồng X Như thơng qua bảng dự tốn chi phí theo cách ứng xử ta biết rõ trách nhiệm người quản lý Chi nhánh Khi chi phí tăng lên so với dự tốn so sánh, đối chiếu với khoản mục chi phí định phí hay biến phí Và biến phí điều chỉnh lại dự toán theo mức biến động số lượng hàng bán Trên cở sở dự toán doanh thu, chi phí, kế tốn Chi nhánh phải lập dự toán kết hoạt động kinh doanh, theo dự tốn chi phí doanh thu tháng, nhằm phản ánh lợi nhuận dự kiến thu được, đồng thời sở để so sánh, đánh giá trình hoạt động kinh doanh Chi nhánh kết thúc dự toán, chịu trách nhiệm báo cáo Giám đốc Chi nhánh Các tiêu để đánh giá hiệu như: Lợi nhuận kiểm soát = Doanh thu – ( Tổng biến phí + Định phí kiểm sốt được) Lợi nhuận = Lợi nhuận kiểm soát – Định phí khơng kiểm sốt Sau bảng dự toán trung tâm lợi nhuận Chi nhánh MT- TN theo cách ứng xử chi phí mà tác giả thiết lập: 91 Bảng 3.14 Dự toán trung tâm lợi nhuận :MT- TN STT CHỈ TIÊU ĐVT DỰ TOÁN Doanh thu Đồng X Tổng biến phí Đồng X Định phí kiểm sốt Đồng X Lợi nhuận kiểm soát ( 4= 1- - 3) Đồng X Định phí khơng kiểm sốt Đồng X Lợi nhuận (6 = – 5) Đồng X Trong đó: Số dư đảm phí theo số lượng hàng bán Đồng X Lợi nhuận kiểm soát được, xem tiêu đánh giá tốt q trình sinh lợi Chi nhánh, khoản chi phí phát sinh thực tế Chi nhánh mà Giám đốc trung tâm kiểm sốt Qua bảng dự tốn lợi nhuận Giám đốc Cơng ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT biết lợi nhuận tạo Chi nhánh, khoản mục chi phí phát sinh biến động 3.4.3 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn trung tâm đầu tư Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT Ở phương diện văn phòng Cơng ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT lập dự toán doanh thu, chi phí, lợi nhuận Chương Đối với chi phí phát sinh văn phòng Cơng ty, khoản khơng thuộc quyền kiểm sốt Chi nhánh hay Shop Do lợi nhuận tồn Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT hiệu số tổng lợi nhuận Chi nhánh chi phí phát sinh văn phòng Công ty Sau theo tác giả thiết lập dự tốn lợi nhuận theo cách ứng xử chi phí Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 92 Bảng 3.15 Dự toán lợi nhuận STT CHỈ TIÊU ĐVT DỰ TOÁN Doanh thu Đồng X Tổng biến phí Đồng X Tổng định phí Đồng X Lợi nhuận từ Chi nhánh (4 = 1- (2 + 3) Đồng X Chi phí Văn phòng Cơng ty Đồng X Lợi nhuận tồn Cơng ty ( = – 5) Đồng X Theo bảng dự tốn lợi nhuận biết lợi nhuận tồn Cơng ty lợi nhuận từ Chi nhánh Theo phân cấp quản lý Tập đồn FPT, Cơng ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT quyền định đầu tư phạm vi quyền hạn Do vậy, để sở đánh giá hiệu hoạt động đầu tư, Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT cần phải lập báo cáo dự toán hiệu đầu tư Báo cáo dự toán đầu tư lập cấp cao Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT, chịu trách nhiệm báo cáo Tổng Giám đốc Công ty Các tiêu để đánh giá như: ROI = ( Lợi nhuận trước thuế / Vốn đầu tư) x 100% Tỷ suất chi phí vốn = Lãi vay thị trường Sau bảng dự toán hiệu vốn đầu tư Viễn thơng Quảng Bình mà tác giả thiết lập: 93 Bảng 3.16 Dự toán tiêu đầu tư STT CHỈ TIÊU ĐVT DỰ TOÁN Doanh thu Đồng X Lợi nhuận trước thuế Đồng X Thuế thu nhập doanh nghiệp (2) x 22% Đồng X Lợi nhuận sau thuế (2) – (3) Đồng X Vốn đầu tư Đồng X Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) (2) / (5) % X Tỷ suất chi phí vốn % X Chi phí vốn dử dụng (5) x (7) Đồng X Số vòng quay vốn (1)/(5) Vòng X Qua bảng dự tốn nhận thấy việc sử dụng vốn Cơng ty hiệu hay không 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng cơng tác kế tốn trách nhiệm “Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT” tác giả nhận thấy bên cạnh mặt đạt tồn vấn đề mà ban lãnh đạo Công ty cần phải quan tâm Kết hợp thực tế lý luận chương luận văn, tác giả đưa số quan điểm nhằm hồn thiện hệ thống kế tốn trách nhiệm Các giải pháp tập trung vào vấn đề tổ chức xây dựng mơ hình phân quyền, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm, hoàn thiện việc lập dự toán hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm Hệ thống kế toán trách nhiệm cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời cho nhà quản lý cấp trên, phục vụ cho việc định đắn ban Giám đốc Công ty Các báo cáo trách nhiệm đánh giá xác kết thực Chi nhánh, Shop, mà thể trách nhiệm kiểm soát lực quản lý nhà quản trị đơn vị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Thị Lan Anh (2012), “Hệ thống bảng điểm cân – Thước đo hiệu tài dài hạn”, Tạp chí khoa học cơng nghệ [2] PGS.TS Ngơ Thế Chi (2006), Kế tốn quản trị tình cho nhà quản lý, Nhà xuất Thống [3] PGS.TS Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất thống [4] PGS.TS Phạm Văn Dược & TS Huỳnh Lợi (2009), Mơ hình sở vận hành kế toán quản trị, Nhà xuất Tài [5] PGS.TS Phạm Văn Dược & TS Huỳnh Đức Lộng (2010), Mơ hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị công ty niêm yết [6] Võ Văn Nhị, Đồn Ngọc Quế, Lý thị Bích Châu (2001), Hướng dân lập – đọc – phân tích Báo cáo tài Báo cáo quản trị, Nhà xuất Thống [7] Trần Phương, Thu Hiền (2009), Thẻ điểm cân bằng, Sách dịch, Nhà xuất tổng hợp HCM [8] TS Phan Đức Dũng ( 2009), Kế toán quản trị Tiếng Anh [9] Robert S Kaplan & David P Norton (2004), Strategy Maps: Converting Intangible assets into tangible outcomes, [10] Robert S Kaplan & Anthony A Atkinson (2005), Advance Management Accounting 4rd Edition, Prentice Hall International Inc [11] Gordon, M J 1963 N.A.A Bulletin (December): 3-10 Toward a theory of responsibility accounting systems [12] Kellogg, M N 1962 N.A.A Bulletin (March): 5-16 Fundamentals of responsibility accounting 96 [13] Vogel, J P 1962 N.A.A Bulletin (January): 69-78 Rudiments of responsibility accounting in public utilities Websites [14] www.sas.com, pp 7-9 [15] maaw.info/NAAbulletin.htm ... TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 70 3.2.1.Thiết lập trung tâm trách nhiệm Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 70 3.2.2 Xác định trách nhiệm. .. CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 69 3.1 SỰ CẦN THIẾT HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 69 3.2... KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 26 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LỂ KỸ THUẬT SỐ FPT
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn