Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần thương mại dược sâm ngọc linh quảng nam

148 36 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ BÍCH PHƯƠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC – SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ BÍCH PHƯƠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC – SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả PHAN THỊ BÍCH PHƯƠNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 10 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm 10 1.1.2 Bản chất kế toán trách nhiệm 12 1.1.3 Mục tiêu kế toán trách nhiệm 17 1.1.4 Vai trò kế tốn trách nhiệm 18 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ - CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 19 1.3 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 22 1.3.1 Các trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp 23 1.3.2 Thiết lập hệ thống báo cáo thành kế toán trách nhiệm 28 1.3.3 Tổ chức đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC - SÂM NGỌC LINH 40 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CPTM DƯỢC - SÂM NGỌC LINH 40 2.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 40 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 45 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM Ở CƠNG TY CPTM DƯỢC-SÂM NGỌC LINH 53 2.2.1 Tình hình phân cấp quản lý nhận diện trung tâm trách nhiệm Công ty CPTM Dược-Sâm Ngọc Linh 53 2.2.2 Hệ thống báo cáo trách nhiệm công ty CPTM Dược-Sâm Ngọc Linh 61 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CPTM DƯỢC-SÂM NGỌC LINH 94 2.3.1 Ưu điểm 94 2.3.2 Hạn chế 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 CHƯƠNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CPTM DƯỢC-SÂM NGỌC LINH .98 3.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CPTM DƯỢC-SÂM NGỌC LINH 98 3.2 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ TẠI CPTM DƯỢC-SÂM NGỌC LINH 99 3.2.1 Mơ hình tổ chức trung tâm trách nhiệm 99 3.2.2 Xác định trách nhiệm trung tâm 102 3.3 HOÀN THIỆN BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 104 3.3.1 Trung tâm doanh thu 104 3.3.2 Trung tâm chi phí 111 3.3.3 Trung tâm lợi nhuận 119 3.3.4 Trung tâm đầu tư 122 KẾT LUẬN CHƯƠNG 124 KẾT LUẬN 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Ước thực kết kinh doanh năm 2013 kế 64 hoạch kinh doanh năm 2014 2.2 Kế hoạch kinh doanh chi nhánh Núi Thành năm 67 2014 2.3 Dự toán sản xuất kinh doanh PXSX 71 2.4 Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 75 2.5 Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 78 2.6 Dự tốn chi phí sản xuất chung 80 2.7 Dự toán giá vốn hàng sản xuất 80 2.8 Ước thực yếu tố chi phí bán hàng quản lý 81 doanh nghiệp năm 2013 & kế hoạch năm 2014 2.9 Ước thực yếu tố chi phí bán hàng quản lý 82 doanh nghiệp năm 2013 & kế hoạch năm 2014 Chi nhánh Núi Thành 2.10 Dự toán kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 83 2014 2.11 Báo cáo thực đánh giá thành Trung 86 tâm doanh thu 2.12 Báo cáo tình hình sử dụng nguyên vật liệu 88 2.13 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất 89 2.14 Báo cáo thực yếu tố chi phí bán hàng quản 89 lý doanh nghiệp ... nhiệm Công ty CPTM Dược -Sâm Ngọc Linh 53 2.2.2 Hệ thống báo cáo trách nhiệm công ty CPTM Dược -Sâm Ngọc Linh 61 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CPTM DƯỢC-SÂM NGỌC LINH ... KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC - SÂM NGỌC LINH 40 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CPTM DƯỢC - SÂM NGỌC LINH 40 2.1.1 Đặc điểm... hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 40 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 45 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM Ở CƠNG TY CPTM DƯỢC-SÂM NGỌC LINH 53 2.2.1 Tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần thương mại dược sâm ngọc linh quảng nam , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần thương mại dược sâm ngọc linh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn