Quản trị vốn luân chuyển tại công ty cổ phần vinatex đà nẵng

503 26 0
  • Loading ...
1/503 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:12

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG LÊ PHAN MINH HÒA QUN TR V N LUÂN CHUYN TI CÔNG TY C PHN VINATEX À NNG LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH àN ng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG LÊ PHAN MINH HÒA QUN TR V N LUÂN CHUYN TI CÔNG TY C PHN VINATEX À NNG Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s :60.34.05 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ngưi hưng dn khoa h!c: TS TRƯƠNG H%NG TRÌNH àN ng - Năm 2015 L&I CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi LÊ PHAN MINH HÒA M'C L'C M( U 1 Tính cp thi t ca M c tiêu nghiên c tài Chi phí bán hàng Chi phí qun lý doanh nghi ᄂ p 13.603.953.930 25.766.625.684 18.169.720.141 19.632.720.141 14.106.330.596 12.905.659.009 32.170.629.308 16.264.851.544 39.972.704.171 17.085.355.131 35.233.389.454 10.674.285.883 CH+ TIÊU 10 L ᄂ i nhun thun t0 hot #ng kinh doanh 11 Thu nhp khác 12 Chi phí khác 13 L ᄂ i nhun khác 14 T ᄂ ng l ᄂ i nhun k tốn tr Tc thu 15 Chi phí thu thu nhp doanh nghi ᄂ p hi ᄂ n hành 16 Chi phí thu thu nhp doanh nghi ᄂ p hõan li 17 L ᄂ i nhun sau thu TNDN Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1.177.523.251 -15.843.687.027 -2.113.555.804 9.057.971.328 759.068.948 1.839.690.398 678.107.745 4.087.045.938 27.721.351 553.274.291 650.386.393 3.533.771.647 1.827.909.644 -12.309.915.380 23.121.527.325 19.395.255.838 3.726.271.487 1.612.715.683 2.317.844.790 447.453.860 1.870.390.930 10.928.362.258 2.001.354.969 760.504.715 1.240.850.254 1.999.919.202 450.830.531 87.818.233 363.012.298 2.202.702.696 414.718.353 531.887.224 404.232.719 316.066.440 788.646.522 17.289.041 17.289.041 (74.198.880) 1.986.643.852 10.379.185.993 1.578.397.442 1.960.835.136 463.902.349 1.364.007.295 -12.309.915.380 Năm 2013 Năm 2014 (Ngun: Phòng K tốn – Tài chính, Cơng ty c phn Vinatex ᄂ N-ng) PhV lVc Bng cân Ti kD toán tg 2009 TDn 2014 ( VT: eng) CH+ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 TÀI SN A TÀI NG•N HN SN 146.984.658.957 101.406.473.703 88.278.946.968 101.165.285.327 145.589.174.793 134.316.283.827 I Tin khon tương ương tin 6.008.991.252 3.189.271.119 5.419.595.641 3.155.534.323 2.839.502.790 6.865.770.943 Tin 6.008.991.252 3.189.271.119 5.419.595.641 3.155.534.323 2.839.502.790 6.865.770.943 II Các khon u tư tài ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn luân chuyển tại công ty cổ phần vinatex đà nẵng , Quản trị vốn luân chuyển tại công ty cổ phần vinatex đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn