Phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

895 17 0
  • Loading ...
1/895 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:12

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG LÊ NGUYT BO CHÂU PHÁT TRIN MNG L I N V CH P NH N TH ᄂ CA NGÂN HÀNG THUƠNG MI C PH ᄂ N CÔNG THƯƠNG VIT NAM LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG LÊ NGUYT BO CHÂU PHÁT TRIN MNG L I N V CH P NH N TH ᄂ CA NGÂN HÀNG THUƠNG MI C PH ᄂ N CÔNG THƯƠNG VIT NAM Chuyên ngành: QUN TR KINH DOANH Mã s: 60.34.05 LU N VĂN THC SĨ QUN TR quan tr ᄂ ng công ngh thông tin th., h th ng an toàn c,n ph;i tăng c Ing v trì h th ng b;o m>t mng, ch ng li t0i phm xâm nh>p mng virus tn công Ngân hàng c,n th ᄂ c hin nghiêm ngEt qui nh Et v b;o m>t + Th Ing xuyên phát tri5n ph,n mm ngăn chEn 0t nh>p phòng chóng phá hoi ca hacker mng Khóa cng truy c>p tB bên ngồi, mã hóa cng giao tip USB, mã hóa + Th Ing xuyên nâng cp h iu hành áp Ing truyn qua mng ng yêu c,u hin i hóa ngân hàng Cài b;n báo l-i h iu hành c>p nh>t ph,n mm ng ng d 83 K(T LU N L i suy nghĩ ca nhà kinh doanh truyn th ng“ Thương trư ng chi n trư ng” ngày ã khơng phù hp v-i nn kinh t h0i nh>p hin V-i nn kinh t thiên v dch v hin nay, lIi khuyên ca nhà tài phit ngân hàng Bernard Baruch : "không cn phi th ᄂ i t!t ng"n n n ca ngư i khác to sáng" ã tr? nên úng bao giI ht V-i tư tân tin ó, mơ hình mng giá tr mơ mơ hình phù hp nht áp d ng vic nh hư-ng qu;n tr hot 0ng kinh doanh ca doanh nghip Không ch@ riêng dch v toán th ti VCNT c c>p nghiên c u 0ng cung cp dch v hin u không ng ngồi vòng chơi trao i Nghiên cu mơ hình mng giá tr giúp này, công ty tham gia vào hot th5 nhà iu hành c nhGng bư-c t ri ro tim n bi ng kp thIi, nht nhGng công ty m-i gia nh>p vào mng giá tr cung cp dch v TÀI LIU THAM KHO Tài li"u Ti5ng Anh [1] Christensen; The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book that Will Change the Way You Do Business, Collins Business Essentials, page 296 [2] Crane, D B., & Bodie, Z (1996), Form follows function: The transformation of banking, Harvard Business Review, [3] Ehin, Charles (2005) Hidden Assets: Harnessing the Power of Informal Networks, New York: Springer [4] Emmons, W R., & Greenbaum, S I (1998), “Twin informaiton revolution and the future of financial intermediation In Y Amihud & G Miller (Eds.)”, Bank Mergers & Acquisitions (pp 37-56) Boston, Mass.: Kluwer [5] Grover, V., Ramanlal, P., & Segars, A H (1999), “Information exchange in electronic markets: implications for market structures”, [6] Michael E Porter (1990): Competitive Advantage: Creating and Sustaining the Superior Performance, N York: The Free Press [7] Normann and R Ramirez, Designing Interactive Strategy: From the Value Chain to the Value Constellation, John Wiley & Sons, Chichester, 1994; [8] Self-Service Banking: Value Creation Models and Information Exchange, Ragnvald Sannes, Norwegian School of Management BI, Norway, 2001 [9] Stabell and Fjeldstad, “Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks”, Strategic Management Journal 19, 1998 [10] Tapscott, D., Ticol, D., Lowy, A (2000), Digital Capital, Harnessing the Power of Business Webs Harvard Business School Press May 2000 [11] The Future of Knowledge (2002), Increasing Prosperity Through Value Networks, Verna Alle, 2002 [12] Value Networks LLP (2007), Value Network Adoption at Boeing and in Large Organizations (III/III), Publisher: Colabria, November 2007 ... ngân hàng 29 CHƯƠNG TH'C TRNG V& VIC PHÁT TRIN MNG LI NV CH P NH N TH ᄂ CA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIT NAM 33 2.1 TNG QUAN V NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VI3T NAM. .. VCNT ca Ngân hàng TMCP Công Thương Vit Nam - Vietinbank 47 2.2.3 Th ᄂ c trng v mng lư-i VCNT ca Ngân hàng TMCP Công Thương Vit Nam 49 2.3 ÁNH GIÁ V MNG LƯ7I VCNT C8A NGÂN HÀNG... 2.2 TH6C TRNG V MNG LƯ7I VCNT C8A NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VI3T NAM – VIETINBANK 45 2.2.1 Mơ hình hot 0ng ca Trung Tâm Th - Ngân hàng TMCP Công Thương Vit Nam 45 2.2.2 Hot 0ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam , Phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn