Đào tạo nguồn nhân lực tại khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai trường hải, quảng nam

120 28 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ HỒNG THỊNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô CHU LAI - TRƯỜNG HẢI, QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ HỒNG THỊNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô CHU LAI - TRƯỜNG HẢI, QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đỗ Hồng Thịnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò công tác đào tạo nguồn nhân lực 11 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 13 1.2.1 Giai đoạn đánh giá nhu cầu 14 1.2.2 Giai đoạn đào tạo 20 1.2.3 Giai đoạn đánh giá 30 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 31 1.3.1 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 31 1.3.2 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 34 1.3.3 Nhân tố thuộc thân người đào tạo 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô CHU LAI- TRƯỜNG HẢI 36 2.1 KHÁT QUÁT TÌNH HÌNH CƠ BẢN KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô CHU LAI- TRƯỜNG HẢI 36 2.1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần ô Trường Hải 36 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển KPH SX&LR ô Chu Lai- Trường Hải 36 2.1.3 Chức nhiệm vụ Khu phức hợp 39 2.1.4 Sơ đồ tổ chức 40 2.1.5 Kết kinh doanh năm gần 42 2.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 44 2.2.1 Mơi trường bên ngồi 44 2.2.2 Môi trường bên 47 2.3 THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô CHU LAI- TRƯỜNG HẢI 49 2.3.1 Về số lượng lao động 49 2.3.2 Về lựclao động 50 2.4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô CHU LAITRƯỜNG HẢI TRONG THỜI GIAN QUA 56 2.4.1 Giai đoạn đánh giá nhu cầu 57 2.4.2 Giai đoạn đào tạo 61 2.4.3 Giai đoạn đánh giá 70 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG 72 2.5.1 Những kết đạt 72 2.5.2 Những tồn cần khắc phục 73 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế công tác đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp 74 CHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô CHU LAI - TRƯỜNG HẢI TRONG THỜI GIAN TỚI 75 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHU PHỨC HỢP TRONG NHỮNG NĂM TỚI 75 3.1.1 Định hướng phát triển Khu phức hợp năm tới 75 3.1.2 Định hướng công tác đào tạo Khu phức hợp thời gian tới 76 3.2 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM KHI XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 76 3.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực ảnh hưởng tới hiệu trình sản xuất kinh doanh 77 3.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực phải phục vụ cho mục tiêu doanh nghiệp nhân viên 78 3.2.3 Đào tạo nguồn nhân lực cao làm cho công tác quản lý lao động dễ dàng hiệu 78 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU PHỨC HỢP 79 3.3.1 Hoàn thiện giai đoạn đánh giá nhu cầu đào tạo 79 3.3.2 Hoàn thiện giai đoạn đào tạo 84 3.3.3 Hoàn thiện giai đoạn đánh giá 93 3.3.4 Một số giải pháp bổ trợ khác 95 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐT : Ban đào tạo CBCNV : Cán công nhân viên CBQL : Cán quản lý CNH : Cơng nghiệp hóa CNKT : Cơng nhân kỹ thuật DN : Doanh nghiệp ĐT : Đào tạo HĐH : Hiện đại hóa KPH SX&LR : Khu phức hợp sản xuất lắp ráp KT- XH : Kinh tế- xã hội NNL : Nguồn nhân lực DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 1.1 Tên bảng So sánh ưu nhược đào tạo công việc Trang 25 ngồi cơng việc 1.2 Mơ hình đánh giá Donald Kirkpatrick 31 2.1 Cơ cấu lao động theo trình độ Khu Phức Hợp 51 năm 2014 2.2 Cơ cấu lao động phân theo nhóm ngành Khu 53 phức hợp năm 2014 2.3 Cơ cấu lao động phân theo giới tính độ tuổi 55 KPH SX&LR ô Chu Lai- Trường Hải qua năm 2.4 Nhu cầu đào tạo đơn vị 58 2.5 Nội dung đào tạo cán quản lý, quản lý trung 62 gian năm 2014 2.6 Nội dung đào tạo chuyên viên, cán công 63 nhân viên làm nghiệp vụ 2.7 Nội dung đào tạo công nhân trực tiếp sản 63 xuất 2.8 Các nội dung đào tạo chung 64 2.9 Các nội dung đào tạo cho cán 65 2.10 Kinh phí cho hoạt động đào tạo Khu phức hợp 67 2.11 Chính sách đối tượng đào tạo giai đoạn 72 2012-2014 3.1 Phiếu đánh giá nhân 83 3.2 Phiếu đánh giá hiệu khóa đào tạo 94 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình hệ thống đào tạo 14 1.2 Tiến trình xác định nhu cầu đào tạo nhân viên 18 2.1 Sơ đồ tổ chứccủa Khu phức hợp Sản xuất Lắp 40 ráp Ơ 2.2 Số lượng lao động Khu Phức Hợp từ năm 2011- 49 2014 2.3 Số lượng lao động theo nhóm Khu phức hợp 50 giai đoạn từ 2012-2014 2.4 Cơ cấu lao động theo trình độ năm 2014 Khu 52 phức hợp sản xuất lắp ráp ô Trường Hải 2.5 Cơ cấu lao động theo khu vực địa lý Khu 54 phức hợp năm 2014 2.6 Tiến trình đào tạo Khu Phức Hợp 57 96 Hiện nay, đội ngũ giảng viên tham gia công tác đào tạo phát triển công ty chủ yếu cán có thâm niên kinh nghiệm làm cơng ty, với giáo viên mời từ trường đại học, cao đẳng bên chuyên gia đối tác Do đó, muốn xây dựng củng cố đội ngũ giảng viên tham gia công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ sư pham, nghiệp vụ chuyên môn cho tất giảng viên như: định kỳ hàng năm công ty nên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn; bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học, soạn thảo giảng, phương pháp viết báo cáo…Bên cạnh định kỳ hàng năm nên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp kinh phí cho giáo viên tham gia học tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trường đại học để bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên để họ trực tiếp tham khảo, khai thác tài liệu, chương trình nước ngồi trao đổi kiến thức chuyên môn với chuyên gia nước ngồi nhằm phục vụ tốt cho cơng tác giảng dạy Ngồi hàng năm định kỳ chọn giảng viên ưu tú bồi dưỡng nâng cao trình độ nước ngồi thơng qua hình thức tham quan học tập, hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học… Ngoài ra, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn cho cán làm công tác đào tạo, huấn luyện mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn quản lý cơng tác đào tạo, phân tích dự án đào tạo, tạo điều kiện cho cán làm công tác đào tạo tham gia buổi hội thảo để thực công tác tổ chức đào tạo đạt hiệu cao b Tăng cường sách sau đào tạo Để giải toán nhân số lượng chất lượng cơng tác phối hợp với quan ban ngành đoàn thể để tìm hiểu thị trường lao động địa phương nhằm thu hút lao động địa phương tỉnh lân cận 97 yếu tố cần thiết, Khu Phức Hợp bước sàng lọc nâng cấp đội ngũ lao động hữu nói chung nâng cao tỉ lệ lao động có trình độ cao đẳng, thợ trung cấp nói riêng theo chuẩn khu vực; khơng ngừng nâng cao lực quản lý lực làm việc môi trường quốc tế quan điểm phát triển nguồn nhân lực phù hợp, sách nhân cụ thể để tạo động lực cho nhân viên phát triển gắn phát triển cá nhân với phát triển Công ty với phát triển đất nước Sau đào tạo, để người lao động có khả phát huy kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ mà họ học, việc sử dụng thích hợp có ảnh hưởng tới hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tránh lãng phí thời gian, chi phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển ngồi động lực để thúc đẩy người học cố gắng để đạt kết học tập tốt khóa đào tạo hăng say cơng tác sau khóa đào tạo Vì vậy, Khu phức hợp nên có chế sách để tạo động thực người lao động nhằm làm cho họ có ý thức tích cực tham gia vào khóa đào tạo, bồi dưỡng Ví dụ chế độ thi tuyển định kỳ vào chức danh quản lý vừa tạo động lực trực tiếp cho việc học tập, nâng cao trình độ cho người, vừa cơng cụ chống bệnh quan liêu làm trì trệ chậm phát triển…mà nguy lớn mà nhiều doanh nghiệp phải đương đầu c Xây dựng sách nhân phù hợp để giảm áp lực cho công tác đào tạo Việc xây dựng áp dụng sách nhân phù hợp làm giảm áp lực cho công tác đào tạo Khu phức hợp, áp dụng sách cụ thể sau: - Yêu cầu trình độ cấp phải gắn liền với mức độ phức tạp công việc tính đến nhu cầu sử dụng trương lai, đồng thời trọng 98 đảm bảo giá trị cốt lõi công ty - Tạo điều kiện cho ứng viên nội ứng tuyển vị trí quản lý; tuyển dụng bổ sung vị trí quản lý cấp trung cấp cao nguồn cung nội không đủ; ưu tiên thu hút & tuyển dụng ứng viên người địa phương, thợ cao cấp, kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật người Việt Nam người nước ngồi có kinh nghiệm có trình độ chuyên môn cao lĩnh vực ô-tô khí chế tạo máy ngồi nước - Chú trọng tìm kiếm, ni dưỡng tuyển dụng sinh viên giỏi người Việt Nam tốt nghiệp đại học ngồi nước, có tiềm trở thành nhà quản lý lãnh đạo để đào tạo - Tài trợ học bổng cho sinh viên suất sắc số trường đại học nước, tham gia chương trình xã hội - Ln trì nguồn ứng viên phong phú giữ mối quan hệ thường xuyên liên tục với Trung tâm giới thiệu việc làm; Tổ chức chương trình hướng nghiệp cho sinh viên, tham gia ngày hội việc làm, chương trình PR; Cập nhật nhu cầu tuyển dụng liên tục đăng phát rộng rãi báo chí, truyền hình; Duy trì nguồn ứng viên qua trang mạng việc làm; Thông tin nhu cầu tuyển dụng đến tất CBCNV biết Nguồn ứng viên phong phú giúp Công ty có nhiều lựa chọn tiềm năng, có chất lượng để tuyển dụng vào làm việc d Tăng cường phối hợp chặt chẽ với sở đào tạo ngành Để phục vụ cho mục đích đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khu phức hợp cần đẩy mạnh mối quan hệ với trường đại học thuộc Đại học Đà Nẵng để đào tạo có định hướng cho lực lượng cán công nhân viên theo yêu cầu giai đoạn phát triển 99 e Tăng cường tổ chức hội thi tay nghề giỏi, hội thi văn hóa doanh nghiệp để thúc đẩy động lực làm việc, học tập tun truyền văn hóa cơng ty - Đẩy mạnh tun truyền văn hóa Cơng ty đội ngũ lao động hữu, lực lượng ứng viên đội ngũ nhân theo nguyên tắc nhân viên phải thấm nhuần văn hố cơng ty, giá trị mà công ty đề cao; nhân viên phải học cách làm việc cơng ty (quy trình tác nghiệp, quy định); phải định hướng nghề nghiệp tun truyền văn hố cơng ty để có nhận thức đúng, hành vi đúng, thói quen - Bên cạnh đó, nên tăng cường tổ chức hội thi tay nghề giỏi để khích lệ động viên tinh thần học tập rèn luyện nhân viên Tạo động lực làm việc cho nhân viên Có chế độ lương, thưởng chế độ phúc lợi khác gắn với liền với cá nhân đạt giải 100 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh ngày trở nên khốc liệt không doanh nghiệp nước mà với doanh nghiệp nước ngồi Cuộc cạnh tranh thể tất mặt: công nghệ, quản lý, sản phẩm dịch vụ, chất lượng, v.v Nhưng hết, yếu tố đứng đằng sau cạnh tranh người.Vì vậy, việc đầu tư vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu doanh nghiệp quan tâm Và Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô Chu Lai- Trường Hải không nằm ngồi xu chung Tuy nhiên, với phát triển đất nước, trước xu hướng toàn cầu hóa đổi khoa học cơng nghệ, Khu phức hợp cần hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhiệm vụ khó khăn tương lai Luận văn phần làm rõ thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực hiệu cơng tác này.Từ thấy số điểm hạn chế thiếu sót cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khu phức hợp mà đề xuất số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác đào tạo DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Cơng ty cổ phần chứng khốn Châu Á - Thái Bình Dương; Báo cáo phân tích ngành [2] Trần Kim Dung (2005), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất thống kê, Hà Nội [3] Nguyễn Hữu Dũng (2003), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội [4] Đỗ Văn Dũng- Nguyễn Thị Thu Trang (2005), Đánh giá hiệu đào tạo doanh nghiệp phương pháp Kirkpatrick [5] Nguyễn Vân Điềm- Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [6] Ths Nguyễn Văn Điềm- PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất lao động xã hội, Hà Nội [7] Đỗ Đức Định (1998), Đào tạo sử dụng nguồn nhân lực nước ASEAN số nước kinh tế công nghiệp Châu Á, Trung tâm khoa học xã hội nhân văn, Hà Nội [8] Vũ Trọng Hùng (2002), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất tống kê [9] PGS.TS Nguyễn Tiệp (2005),Giáo trình nguồn nhân lực, Nhà xuất Lao động- xã hội Tiếng Anh [10]Training in Organizations, Goldstein, 1993 [11] WB World Development Indicators - London: Oxford, 2000 Website: [12] http://www.chulaicomplex.vn/ [13] http://www.thacogroup.vn/ [14] http://thacovtc.edu.vn/ [15] Khu Cơng nghiệp khí Chu Lai- Trường Hải môi trường sản xuất lý tưởng,http://tapchicongthuong.vn/khu-cong-nghiep-co-khi-o-to-chu-laitruong-hai-moi-truong-san-xuat-ly-tuong-20150524101320355p23c301.htm PHỤ LỤC TỔNG HỢP NHU CẦU ĐÀO TẠO NĂM 2015 CỦA KHU PHỨC HỢP TT Chủ đề đào tạo chuyên đề cho quản trị viên cấp trung Lý đào tạo Mục tiêu cần đạt 1.1 Nghệ thuật lãnh đạo quản trị Phát triển kỹ cốt yếu lãnh đạo, quản lý 1.2 Lập kế hoạch & tổ chức cơng việc Tư có hệ thống để tiên liệu tình quản lý Phối hợp nguồn lực tổ chức hữu hiệu Nâng cao lực đội ngũ quản lý cấp chuyền, xưởng Tìm kiếm lựa chọn giải pháp tối ưu cho vấn đề cách khoa học; Áp dụng tư sáng tạo trình định 1.3 Giải vấn đề & định 1.4 Ủy thác, giao nhiệm vụ - vận động nhân viên Tận dụng quỹ thời gian eo hẹp; quản lý nhiều thành viên; nâng cao hiệu công việc chung tập thể 1.5 Xây dựng & quản lý nhóm làm việc hiệu Xây dựng nhóm làm việc mình, phát huy tối đa nguồn lực đem lại hiệu hiệu suất cao công việc Đối tượng tham dự Lãnh đạo đơn vị, Trưởng phận, Quản đốc xưởng sản xuất TT Chủ đề đào tạo 1.6 Lãnh đạo & quản lý thay đổi Hoạch định chiến lược Hoạch định nguồn nhân lực Lý đào tạo Mục tiêu cần đạt Đối tượng tham dự Tầm quan trọng cần thiết thay đổi & chủ động thay đổi Quản lý, CV kế Nâng cao kỹ Nhận thức rõ ràng hoạch quan trọng hoạch hoạch định, định, nắm phương CBTN, QL cấp tầm nhìn cho pháp phân tích tình hình chuyền CBQL cơng cụ hoạch định Thấu hiểu cội nguồn hình thành nên niềm đam mê làm việc, nắm Nâng cao nguyên tắc quan trọng lực việc tạo động lực quản lý trung làm việc, hiểu biết cách gian vận dụng công cụ, phương pháp tạo động lực làm việc hiệu CBTN, QL cấp chuyền Tạo động lực làm việc Đào tạo chuyên đề thiết kế kỹ thuật Nâng cao trình độ chun mơn kỹ sư Thành thạo phần mềm thiết kế, nâng cao hiệu công việc Kỹ sư, CĐ kỹ thuật Nghiệp vụ quản trị kho hàng & lưu trữ Nâng cao trình độ CM NV kho VT Thành thạo nghiệp vụ quản lý kho bãi, nâng cao hiệu công việc CBCNV kho vật tư Hệ thống hóa Nắm nội dung VB Pháp quy định pháp Pháp luật dành luật luật hành cho lãnh đạo hành dành nhằm đạo công việc cho nhà quản hiệu quả, quy định lý Nhà nước CB quản lý đơn vị, CBTN TT Chủ đề đào tạo Lý đào tạo Mục tiêu cần đạt Đối tượng tham dự công cụ QLCL theo tiêu chuẩn ISO TS 16949:2009 Nâng cao nhận thức ISO Nắm công cụ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO CBTN, CVNV Kỹ giao tiếp dành cho nhân viên lễ tân Nâng cao nghiệp vụ đội ngũ lễ tân KPH Thành thạo kỹ giao tiếp trực tiếp qua điện thoại NV HC, lễ tân KPH 10 Kỹ quản lý giám sát sản xuất 11 Kỹ quản lý giám sát sản xuất 12 Giúp CBCNV làm chủ thời gian cá nhân, Kỹ quản sử dụng thời gian hiệu lý thời gian cho công việc vấn đề cá nhân 13 Kỹ giao tiếp - ứng xử Nâng cao kỹ giám Nâng cao sát & quản lý qua việc sử trình độ quản dụng công cụ, lý sản xuất phương pháp đại phù hợp Giúp CBCNV tự tin chủ động giao tiếp hàng ngày Lãnh đạo đơn vị Quản đốc xưởng SX QL cấp chuyền Hiểu rõ giá trị thời gian, phương pháp xác định mục tiêu cá nhân, mục tiêu công việc công cụ quản lý thời gian hiệu CBTN, chuyên viên nghiệp vụ Học kỹ giao tiếp hiệu tình huống, nâng cao hiệu tác nghiệp công việc CBTN, chuyên viên nghiệp vụ TT 14 15 Chủ đề đào tạo Lý đào tạo Mục tiêu cần đạt Đối tượng tham dự Kỹ soạn thảo văn Giúp CBCNV nâng cao lực soạn thảo tốt văn khoa học, Pháp Luật Nắm quy trình, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, ngôn ngữ văn soạn thảo tốt loại văn thông dụng CBTN, chuyên viên nghiệp vụ Nghiệp vụ nhân cho quản lý cấp chuyền, tổ Nâng cao nghiệp vụ quản lý nhân cho chuyền trưởng, tổ trưởng Hiểu rõ nghiệp vụ nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, quản lý lao động, chế độ sách quản lý phận Chuyền trưởng, tổ trưởng 16 Quản lý người 17 Quản lý người 18 Kỹ đánh giá nhân Giúp CBCNV nhận dạng Nắm nhóm người tính cách theo tính cách, theo cá nhân để lực Phương pháp phân phát huy tối công công việc phù hợp đa khả năng, tính cách, cấp độ giao hạn chế sai sót việc, kiểm sốt cơng việc quản lý Nâng cao kỹ đánh giá cho quản lý trung gian Cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ phân tích cơng việc đánh giá hiệu làm việc nhân viên Cán quản lý đơn vị, Trưởng phận, quản đốc XSX Chuyền trưởng, tổ trưởng Chuyền trưởng, tổ trưởng TT 19 20 21 22 Chủ đề đào tạo Mục tiêu cần đạt Đối tượng tham dự Nâng cao kỹ Kỹ lập kế lập kế hoạch điều hoạch cho độ sản xuất quản lý trung gian Tư có hệ thống để tiên liệu tình sản xuất, Phối hợp nguồn lực hữu hiệu, tăng suất lao động Quản đốc, chuyền trưởng, CV kế hoạch SX Nâng cao ảnh hưởng tích cực CBCNV tập thể Nắm phong cách tạo ảnh hưởng bí tạo ảnh hưởng theo phong cách riêng, chủ động tạo ảnh hưởng tích cực từ việc xây dựng mối quan hệ tích cực CBTN, chuyên viên nghiệp vụ Kỹ phân tích, thiết kế công việc Nâng cao kỹ Cung cấp cho học phân viên kiến thức, kỹ tích cơng phân tích cơng việc, xây việc dựng MTCV phận cho CBCNV thuộc quyền quản quản lý trung lý gian Chuyền trưởng, tổ trưởng Kỹ tư sáng tạo Giúp CBCNV Khám phá lực tư nhận thức trội cá nhân, tư biết vận dụng kỹ duy, thói phương pháp tư quen chủ việc khởi tạo ý động thay tưởng, biết quản lý đổi, xây điều hành cảm xúc dựng thói quen tích cực Cán quản lý đơn vị, Trưởng phận, quản đốc XSX Kỹ tạo ảnh hưởng Lý đào tạo TT 23 Chủ đề đào tạo Lý đào tạo Mục tiêu cần đạt Kỹ Đàm phán & Thương lượng Nâng cao kỹ Cung cấp kiến thức, kỹ đàm năng, thái độ phán, thương kinh nghiệm thực tế để có lượng thể đàm phán thành cơng cơng việc tình CBCNV sống Đối tượng tham dự Cán quản lý đơn vị, CBTN, CVNV Kiến thức sản phẩm ô Giúp CBCNV nắm kiến thức dòng xe Thaco, tham vấn cho bạn bè lúc cần thiết Cung cấp kiến thức điểm mạnh, yếu, mẫu mã, giá dòng xe dịch vụ sau bán hàng Thaco Chuyên viên nghiệp vụ 25 An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy Hạn chế tối Nắm kiến thức an đa tai nạn lao toàn lao động, PCCN, động, đảm nâng cao ý thức & sử bảo công tác dụng thành thạo trang PCCN hiệu thiết bị PCCN, trang bị bảo hộ cá nhân Đội PCCN KPH, An toàn VSV 26 Bồi dưỡng kiến thức văn hóa nước ngồi (Trung quốc, Hàn Quốc, Nhật, Pháp, Malaisia ) Phục vụ tốt đội ngũ chuyên gia làm việc KPH Chu Lai 24 Nắm kiến thức văn hóa nước có chuyên gia làm việc KPH nhằm giao tiếp, ứng xử chuẩn mực CBCNV làm Khu biệt thự Chủ đề đào tạo Lý đào tạo Mục tiêu cần đạt Đối tượng tham dự Kỹ thuật chế biến ăn Phục vụ tốt đội ngũ chuyên gia CBCNV làm việc KPH Nắm kiến thức, kỹ thuật chế biến ăn thơng dụng để phục vụ bữa ăn CBCNV & chuyên gia tốt Nhân viên tin 28 Nâng cao an toàn sản xuất Hạn chế tối đa tai nạn lao động Nắm kiến thức an toàn lao động sản xuất, kinh nghiệm, kỹ thuật xử lý tình xảy TNLĐ Công nhân trực tiếp sản xuất 29 Lịch sử, văn hóa cơng ty, cơng cụ 5S, ATLĐ Giúp CBCNV hòa nhập mơi trường cơng ty nhanh CBCNV nắm lịch sử hình thành, văn hóa Thaco, nắm vững công cụ thực hành 5S, kiến thức ATLĐ CBCNV TT 27 ... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ CHU LAI- TRƯỜNG HẢI 36 2.1 KHÁT QUÁT TÌNH HÌNH CƠ BẢN KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ CHU LAI- TRƯỜNG... tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường... đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải - Đề xuất định hướng giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải Bố cục
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai trường hải, quảng nam , Đào tạo nguồn nhân lực tại khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai trường hải, quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn