Đánh giá tính hứu hiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán và thu tiền điện tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng

121 24 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGƠ HẠNH DUNG ĐÁNH GIÁ TÍNH HỮU HIỆU CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN VÀ THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGƠ HẠNH DUNG ĐÁNH GIÁ TÍNH HỮU HIỆU CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN VÀ THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Đà Nẵng, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN NGƠ HẠNH DUNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH HỮU HIỆU CỦA KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Khái niệm hệ thống Kiểm soát nội 1.1.2 Chức hệ thống Kiểm soát nội 1.1.3 Các yếu tố cấu thành hệ thống Kiểm soát nội 1.1.4 Vai trò hệ thống Kiểm sốt nội công tác Quản lý doanh nghiệp 13 1.1.5 Hạn chế tiềm tàng hệ thống Kiểm soát nội 14 1.2 ĐẶC ĐIỂM CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 15 1.2.1 Đặc điểm chu trình bán hàng thu tiền 15 1.2.2 Các rủi ro sai phạm chủ yếu xảy chu trình bán hàng thu tiền 15 1.3 KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 16 1.3.1 Mục tiêu Kiểm soát nội chu trình bán hàng thu tiền 16 1.3.2 Thủ tục Kiểm sốt nội chu trình bán hàng thu tiền 17 1.4 ĐÁNH GIÁ TÍNH HỮU HIỆU CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN 21 1.4.1 Tính hữu hiệu cơng tác Kiểm sốt nội doanh nghiệp 21 1.4.2 Đánh giá tính hữu hiệu cơng tác Kiểm sốt nội Doanh nghiệp 23 1.4.3 Đánh giá tính hữu hiệu cơng tác Kiểm sốt nội chu trình bán hàng thu tiền Doanh nghiệp: 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 32 2.1.1 Giới thiệu Công ty 32 2.1.2 Tổ chức quản lý Công ty 36 2.1.3 Đặc điểm hoạt động bán hàng thu tiền Công ty 42 2.2 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 43 2.2.1 Khung nghiên cứu 44 2.2.2 Nghiên cứu định tính 44 2.2.3 Nghiên cứu định lượng 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÍNH HỮU HIỆU CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN VÀ THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 54 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 54 3.1.1 Đánh giá tính hữu hiệu góc nhìn cán lãnh đạo 54 3.1.2 Đánh giá tính hữu hiệu góc nhìn cán quản lý trung gian khâu giám sát 60 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 70 3.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ cơng tác Kiểm sốt nội chu trình bán thu tiền điện 70 3.2.2 Khảo sát, phân tích kết luận yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu cơng tác Kiểm sốt nội chu trình bán thu tiền điện Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng 71 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÍNH HỮU HIỆU CỦA CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN VÀ THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 86 3.3.1 Những ưu điểm 86 3.3.2 Những hạn chế 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN VÀ THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 90 4.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN VÀ THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 90 4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN VÀ THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 91 4.2.1 Hoàn thiện mơi trường kiểm sốt 91 4.2.2 Hồn thiện hoạt động kiểm sốt 91 4.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin truyền thông 93 4.2.4 Hồn thiện cơng tác giám sát 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 96 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng Trang 2.1 Sản lượng, doanh thu, số lượng khách hàng qua năm 33 2.2 Các nhân tố đánh giá tính hữu hiệu cơng tác ghi số 49 2.2 Các nhân tố đánh giá tính hữu hiệu công tác thu tiền điện 51 3.1 Thống kê mơ tả tính tn thủ qui trình bán hàng thu 72 hiệu bảng tiền Điện lực Đà Nẵng (đối tượng ghi điện viên) 3.2 Phân tích khác biệt tính tuân thủ ghi điện viên 76 Điện lực 3.3 Thống kê mô tả tính tn thủ qui trình bán hàng thu 79 tiền Điện lực Đà Nẵng(đối tượng thu ngân viên lưu động) 3.4 Phân tích khác biệt tính tuân thủ thu ngân viên lưu động Điện lực 83 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình 2.1 Sản lượng điện thương phẩm 33 2.2 Số lượng khách hàng 34 2.3 Doanh thu 34 2.4 Sơ đồ máy tổ chức Công ty TNHH MTV 37 Điện lực Đà Nẵng 2.5 Sơ đồ tổ chức máy Điện lực 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mỗi doanh nghiệp trình tổ chức đạt đến qui mô hoạt động định phải thiết lập trì phận để kiểm tra, kiểm soát, tư vấn cho nhà quản lý điều hành hoạt động kinh tế tài doanh nghiệp Một công cụ thực chức hệ thống kiểm soát nội đơn vị Một hệ thống kiểm soát nội vững mạnh đem lại cho doanh nghiệp lợi ích như: giảm bớt nguy rủi ro tiềm ẩn sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản, tiền bạc, thơng tin; đảm bảo tính xác số liệu, tuân thủ quy định pháp luật nội quy tổ chức thành viên doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, sử dụng tối ưu nguồn lực đạt mục tiêu đề Ở Việt Nam nay, doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng công tác kiểm soát nội bộ, nhiên việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp thường tập trung vào số kinh tế-tài trọng kiểm tra, kiểm sốt hoạt động doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng doanh nghiệp nhà nước, công ty thành viên hạch tốn độc lập thuộc Tập đồn Điện lực Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh điện năng, tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV, xây dựng cải tạo lưới điện, chức kinh doanh điện năng, cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng Với quy mơ đó, để tăng sức cạnh tranh tăng cường cơng tác kiểm tra quản lý công ty cần phải sử dụng phối hợp nhiều biện pháp để đem lại hiệu định Trong đó, bật lên phải tăng cường kiểm soát nội doanh thu công tác thu tiền điện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính, đặc biệt việc giám sát bán hàng thu tiền để đảm bảo doanh thu xác tránh bị thất [10] Michael Ramos, “How to comply with Sarbanes – Oxley Section 404: Assesssing the Effectiveness of Internal Control”, John Wiley & Sons Inc [11] Fawzi Al Sawalqa & Atala Qtish (2012), “Internal Control and Audit Program Effectiveness: Empirical Evidence from Jordan”, Canadian center of Science and Education – International Business Research [12] Rokeya Sultana, Muhammad Enamul Haque, “Evaluation of Internal Control Structure: Evidence from Six Listed Banks in Bangladesh”, ASA University Review PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN LÀM CÔNG TÁC GHI CHỈ SỐ TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Kinh chào Quý Anh (chị)! Hiện thực nghiên cứu tính hữu hiệu cơng tác Kiểm sốt nội chu trình bán thu tiền điện Cơng ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Bảng câu hỏi sau nhằm tìm hiểu vấn đề này, từ tác giả có giải pháp nhằm nâng cao cơng tác Kiểm sốt nội chu trình bán thu tiền điện đơn vị Rất mong tham gia nhiệt tình vào bảng câu hỏi quý Anh (chị) Xin chân thành cảm ơn! Sau bảng câu hỏi, mong Anh (chị) đọc kỹ trả lời cách chọn phương án trả lời sẵn, theo ý kiến Anh (chị) A THÔNG TIN CHUNG - Đơn vị cơng tác: - Giới tính: - Trình độ: - Thâm niên cơng tác ngành điện: B ĐÁNH GIÁ TÍNH HỮU HIỆU CƠNG TÁC KIỂM SỐT GHI CHỈ SỐ TẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Anh (Chị) vui lòng cho biết mức độ thực với điều sau (bằng cách đánh dấu √) Không Thường xuyên Hiếm Luôn Thỉnh thoảng YẾU TỐ I.Hoạt động Kiểm sốt 1.Khi thực cơng tác ghi số, Anh (Chị) có kết hợp với việc kiểm tra tình trạng bên ngồi hoạt động hệ thống đo đếm điện không? Khi ghi nhầm số cơng tơ, Anh (chị) có sửa lại cách gạch ngang số ghi lại số đúng, ngày tháng ký tên bên cạnh số ghi sai khơng? Khi cơng tơ khách hàng đặt nhà Anh (Chị) có vào nhà khách hàng để ghi số không? Khi khách hàng vắng, Anh (Chị) có quay lại lần khác tháng để ghi số không? Khi thực ghi số mà phát trường hợp bất thường (khách hàng khóa cửa, cơng tơ cháy, hỏng, mất…) Anh (chị) có ghi thơng tin vào sổ Ghi số không? Đối với khách hàng lắp đặt công tơ đo xa, trường hợp khơng đọc số Anh (Chị) có vào nhà để đến gần công tơ không? Anh (Chị) có nộp sổ ghi số cơng tơ lại cho Tổ trưởng vào cuối ngày không? Anh (chị) có nộp lại thiết bị đo xa cầm tay vào cuối ngày không? YẾU TỐ II Thông tin truyền thông 1.Khi phát thông tin bất thường hệ thống đo đếm điện năng, Anh (Chị) có báo cáo đầy đủ cho Tổ trưởng không? 2.Trong trường hợp vào nhà thiết bị đo xa không đọc mà phải cập nhật tay Anh (Chị) có báo cáo lãnh đạo khơng? Khi ghi số sai, việc Anh (chị) sửa lại số có thơng báo lại số sản lượng điện cho khách hàng không? 4.Các thông tin, văn liên quan đến công tác ghi số có truyền đạt đến Anh (Chị) kịp thời rõ ràng không? Khi khách hàng sử dụng điện có thắc mắc phạm vi chun mơn mình, Anh (Chị) có giải đáp khơng? Khi khách hàng có thắc mắc ngồi phạm vi mình, Anh (Chị) có hướng dẫn khách hàng hay tiếp nhận thơng tin hứa với khách hàng liên lạc lại để trả lời sau không? III Giám sát 1.Anh (Chị) không phân công ghi số lộ trình có hộ gia đình hay người thân mình? Ngồi cơng tác Ghi số, Anh (chị) không YẾU TỐ phân công thêm nhiệm vụ thu tiền điện khu vực mà chịu trách nhiệm Ghi số? Ngồi cơng tác Ghi số, Anh (chị) không phân công thêm nhiệm vụ treo tháo cơng tơ khu vực mà chịu trách nhiệm Ghi số? Anh (chị) có kiểm tra cơng tác Ghi số lộ trình đơn vị phân cơng? Trong tháng, Anh (chị) thực tốt cơng việc có Tổ trưởng xem xét nâng hệ số thưởng để đơn vị xét thưởng họp hàng tháng? Một lần người nghiên cứu chân thành cảm ơn tham gia trả lời nhiệt tình bảng câu hỏi Quý Anh (chị) Chúc Anh (chị) thật nhiều sức khoẻ công tác tốt! PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN LÀM CÔNG TÁC THU NGÂN VIÊN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Kinh chào Quý Anh (chị)! Hiện tơi thực nghiên cứu tính hữu hiệu cơng tác Kiểm sốt nội chu trình bán thu tiền điện Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Bảng câu hỏi sau nhằm tìm hiểu vấn đề này, từ tác giả có giải pháp nhằm nâng cao cơng tác Kiểm sốt nội chu trình bán thu tiền điện đơn vị Rất mong tham gia nhiệt tình vào bảng câu hỏi quý Anh (chị) Xin chân thành cảm ơn! Sau bảng câu hỏi, mong Anh (chị) đọc kỹ trả lời cách chọn phương án trả lời sẵn, theo ý kiến Anh (chị) A THÔNG TIN CHUNG - Đơn vị cơng tác: - Giới tính: - Trình độ: - Thâm niên công tác ngành điện: B ĐÁNH GIÁ TÍNH HỮU HIỆU CƠNG TÁC KIỂM SỐT THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Anh (Chị) vui lòng cho biết mức độ thực với điều sau (bằng cách đánh dấu √) Không Thường xuyên Hiếm Luôn Thỉnh thoảng YẾU TỐ I.Hoạt động kiểm sốt Khi thực cơng tác thu tiền điện, Anh (Chị) có kết hợp với việc phát trường hợp sử dụng điện chưa có hóa đơn tiền điện hay trường hợp khách hàng thay đổi mục đích sử dụng điện, số hộ dùng chung, sản lượng bất hợp lý so với thực tế sử dụng điện không? Thực công tác thu tiền điện địa bàn Điện lực quản lý, Anh (chị) có thực thu thời gian số lần thu tháng theo Hợp đồng ký kết thoả thuận với khách hàng không? 3.Khi đến nhà khách hàng để thu tiền khách hàng vắng Anh (chị) có quay lại lần khác tháng để thu không? Trong trường hợp khách hàng đến toán quầy thu Điện lực Anh (Chị) thu tiền nhà khách hàng Anh (Chị) có đến nhà hồn trả lại tiền thu thừa cho khách hàng không? Anh (Chị) có tốn số thu hàng ngày với phận theo dõi công nợ không? Anh (chị) có nộp đủ số tiền thu ngày vào ngân hàng vào quỹ vào cuối ngày không? II Thông tin truyền thông YẾU TỐ 1.Khi phát trường hợp khách hàng sử dụng điện chưa có hóa đơn hay khách hàng thay đổi mục đích sử dụng địên Anh (chị) có báo cáo đầy đủ cho tổ trưởng không? 2.Các thông tin, văn liên quan đến công tác thu tiền điện có truyền đạt đến Anh (Chị) kịp thời rõ ràng không? Khi khách hàng sử dụng điện có thắc mắc phạm vi chun mơn mình, Anh (Chị) có giải đáp khơng? Khi khách hàng có thắc mắc ngồi phạm vi mình, Anh (Chị) có hướng dẫn khách hàng hay tiếp nhận thơng tin hứa với khách hàng liên lạc lại để trả lời sau không? III Giám sát 1.Anh (chị) không phân công thêm nhiệm vụ theo dõi nợ Anh (chị) thường xuyên kiểm tra công tác thu tiền điện theo lộ trình mà phân cơng hay khơng? 3.Khi Anh (chị) thu tốt lộ trình phân cơng Anh (chị) tổ trưởng xem xét nâng hệ số thưởng để đơn vị xem xét để khen thưởng? Một lần người nghiên cứu chân thành cảm ơn tham gia trả lời nhiệt tình bảng câu hỏi Quý Anh (chị) Chúc Anh (chị) thật nhiều sức khoẻ công tác tốt PHỤ LỤC SƠ ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG Trình tự Khách hàng yêu cầu mua điện Lập đơn đăng ký Tiếp nhận xử lý đơn đăng ký Trách nhiệm Khách hàng Trình tự Lưu trữ, bảo quản Ghi sổ kế toán Khách hàng Tổ QLKH Trách nhiệm Kế toán Kế toán viên Kế tốn cơng nợ Lập bảng tổng hợp doanh thu Phòng kinh doanh Công ty Điện lực Tổ QLKH Kiểm tra mục đích sử dụng điện Phòng kinh doanh Cơng ty Điện lực Bộ phận kiểm Lập phương thức Bán điện phương thức toán Phát hành hoá đơn tiền điện Kiểm tra lộ trình có số bất thường tra giám sát Bộ phận phúc tra GSC, KTGSMBĐ mua bán điện Ghi số số Giám đốc Kết nối mạng lưới điện Phê duyệt Nhân viên ghi Bộ phận kỹ thuật Thông báo cho khách hàng Tổ QLKH Điện lực Ký kết hợp đồng Tổ QLKH Điện lực PHỤ LỤC SƠ ĐỒ KHÁCH HÀNG THANH TỐN TIỀN ĐIỆN TẠI QUẦY Trình tự Khách hàng đến trả tiền điện - Xuất hóa đơn cho K\h - Thu tiền Ghi vào bảng kê khách hàng nộp tiền theo hình thức thu Gạt nợ trực tiếp hệ thống - Bảng kê nộp tiền - Danh sách KH gạt nợ tiền mặt Kiểm tra, kiểm soát tổng tiền nộp - Cuối ngày, nộp toàn tiền thu vào Ngân hàng - Nộp phiếu nộp tiền cho kế toán Trách nhiệm PHỤ LỤC SƠ ĐỒ THU TIỀN CỦA THU NGÂN VIÊN LƯU ĐỘNG Trình tự Trách nhiệm Giao hóa đơn thu Thu tiền đánh dấu KH nộp tiền vào Bảng kê chi tiết hóa đơn Nộp tồn tiền thu vào Ngân hàng nộp cho tổ trưởng cơng nợ Nộp tồn tiền thu vào Ngân hàng vào quỹ -Bảng kê chi tiết hóa đơn -Bảng kê số liệu hóa đơn thu - Phiếu nộp tiền Kiểm tra, kiểm soát việc đến kỳ tốn hóa đơn Thực việc tóan hóa đơn PHỤ LỤC SƠ ĐỒ THU TIỀN ĐIỆN QUA NGÂN HÀNG Trình tự Trách nhiệm Nhận giấy báo tiền điện kèm bảng kê chi tiết HĐĐT Lập hồ sơ ủy nhiệm thu Chuyển hồ sơ ủy nhiệm thu cho Ngân hàng liên quan -Bảng kê KHàng tóan ATM Ngân hàng -Sổ phụ Ngân hàng ATM Kiểm tra, đối sốt số liệu gạt nợ Bộ Bộphận phận cơng cơng nợ nợ tiến hành gạt nợ tiến hành gạt nợ ATM ATM PHỤ LỤC SƠ ĐỒ ĐIỀU HÀNH VÀ GHI CHỈ SỐ CƠNG TƠ Trình tự Trách nhiệm Lập sang sổ ghi số (sổ giấy) -Phòng Kinh doanh Điện lực Quản lý sổ ghi số Sổ giấy sổ điện tử quản lý tập trung Mẫu sổ thống theo quy định -Phòng Kinh doanh Điện lực -Bộ phận điều hành ghi số Cập nhật khách hàng mới, thay đổi vào CMIS, xuất liệu thiết bị cầm tay -Tổ Quản lý khách hàng -Bộ phận điều hành GCS Giao nhận sổ thiết bị hỗ trợ ghi số -Bộ phận điều hành GCS -Bộ phận GCS công tơ Thực ghi số cơng tơ theo lộ trình -Bộ phận ghi số công tơ Bàn giao sổ thiết bị hỗ trợ ghi số -Bộ phận GCS -Bộ phận điều hành GCS Thông báo kết ghi số cho khách hàng -Phòng Kinh doanh ĐL PHỤ LỤC SƠ ĐỒ PHÚC TRA GHI CHỈ SỐ CƠNG TƠ Trình tự Trách nhiệm Lập lịch phúc tra số công tơ -Lãnh đạo ĐL -Tổ Kiểm tra GSMBĐ Tiến hành phúc tra cơng tác ghi số cơng tơ -Phòng Kinh doanh ĐL -Tổ QLĐĐ -Tổ KTGSMBĐ Báo cáo xử lý kết ghi số sau phúc tra -Lãnh đạo ĐL -Tổ KTGSMBĐ -Phòng Kinh doanh ĐL -Bộ phận GCS ... CÔNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN VÀ THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 90 4.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN VÀ THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG... nội chu trình bán thu tiền điện Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, luận văn sử dụng phương pháp vấn trực tiếp để xem xét mục tiêu ban lãnh đạo Cơng ty kiểm sốt chu trình bán hàng thu tiền Công ty. .. tác kiểm sốt nội doanh thu tiền thu bán điện tên đề tài tác giả “Kiểm soát nội doanh thu nợ phải thu Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng - Điện lực Liên Chiểu” Mà Cơng ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tính hứu hiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán và thu tiền điện tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng , Đánh giá tính hứu hiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán và thu tiền điện tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn