Phân tích tình hình sáp nhập và mua lại ngân hàng thương mại việt nam

115 12 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ LÊ QUỲNH THU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SÁP NHẬP MUA LẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ LÊ QUỲNH THU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SÁP NHẬP MUA LẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Đỗ Lê Quỳnh Thu MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SÁP NHẬP MUA LẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 SÁP NHẬP MUA LẠI NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm phân loại 1.1.2 Đặc điểm sáp nhập mua lại ngân hàng 10 1.1.3 Lợi ích sáp nhập mua lại ngân hàng 11 1.1.4 Hạn chế sáp nhập mua lại ngân hàng 15 1.1.5 Các phƣơng thức thực sáp nhập mua lại ngân hàng 17 1.1.6 Những nhân tố ảnh hƣởng hoạt động sáp nhập mua lại 20 1.1.7 Định giá ngân hàng hoạt động sáp nhập mua lại 23 1.1.8 Sáp nhập mua lại ngân hàng giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 26 1.2 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP MUA LẠI 31 1.2.1 Tăng hiệu hoạt động 31 1.2.2 Tận dụng đƣợc lợi nhờ quy mô 32 1.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 32 1.2.4 Tận dụng đƣợc hệ thống khách hàng 32 1.2.5 Thu hút nhân giỏi 32 1.2.6 Trang bị công nghệ 33 1.2.7 Thâm nhập thị trƣờng 33 1.2.8 Mở rộng thị phần danh tiếng ngành 33 1.2.9 Cải thiện khả quản trị, gia tăng hiệu quản lý nghiệp vụ ngân hàng 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP MUA LẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 35 2.1 BỐI CẢNH CỦA HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP MUA LẠI NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 35 2.1.1 Tình hình Kinh tế - Xã hội Việt Nam 35 2.1.2 Tình hình kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 42 2.1.3 Cơ sở pháp lý hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 46 2.1.4 Động sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 47 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP MUA LẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 49 2.2.1 Tình hình sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thời gian qua 49 2.2.2 Đánh giá kết sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 65 2.2.3 Đánh giá chung tình hình sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thời gian qua 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP MUA LẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 73 3.1 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 73 3.1.1 Các ngân hàng cần giải thích cho nhân viên, khách hàng giao dịch ngân hàng trình chuẩn bị M&A hiểu nắm bắt đƣợc thơng tin cách xác, công khai minh bạch 73 3.1.2 Phối kết hợp với luật sƣ, công ty tƣ vấn hoạt động M&A 74 3.1.3 Định giá lựa chọn phƣơng pháp định giá ngân hàng phù hợp, tham khảo ý kiến chuyên gia 76 3.1.4 Lựa chọn thời điểm giao dịch M&A minh bạch thông tin .77 3.1.5 Xây dựng mục tiêu chiến lƣợc, quy trình cụ thể cho hoạt động M&A NHTM 79 3.2 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 81 3.2.1 NHNN cần có chế sách, khuyến khích NHTMCP sáp nhập mua lại với 81 3.2.2 Cần có văn hƣớng dẫn quy trình, thủ tục mua bán sáp nhập 81 3.2.3 Cần minh bạch cơng khai thơng tin tài tổ chức tín dụng 83 3.2.4 Cần hƣớng dẫn chi tiết thủ tục sau hợp sáp nhập để bảo vệ quyền lợi cổ đông 84 3.2.5 Cần sớm xây dựng, hoàn thiện ban hành Thông tƣ thay Thông tƣ số 04/2010/TT-NHNN ngày 11 tháng 02 năm 2010 Ngân hàng Nhà nƣớc 86 3.3 ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 88 3.3.1 Đối với quan Nhà nƣớc 88 3.3.2 Đối với tổ chức khác 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DaiABank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Á M&A : Sáp nhập mua lại NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng Thƣơng mại Ficombank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đệ Nhất Habubank (HBB) : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nhà Hà Nội HDBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển T.P Hồ Chí Minh PVFC : T cơng ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam PvcomBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại chúng Việt Nam SCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn SHB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội TMCP : Thƣơng mại cổ phần TinnghiaBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa WesternBank (WTB) : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Tây MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kiểm sốt quyền lực thị trƣờng mục tiêu theo đuổi doanh nghiệp Thị trƣờng chứng khoán đời giúp doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu sáp nhập mua lại d dàng Hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng c ng không n m ngồi xu hƣớng Đặc biệt, Thơng tƣ số 04/2010/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc ban hành ngày 11/02/2010 sở pháp lý để ngân hàng thực mua lại sáp nhập doanh nghiệp Kể từ Thơng tƣ số 04 có hiệu lực, có thƣơng vụ ngân hàng đƣợc sáp nhập, bao gồm thƣơng vụ sáp nhập NHTMCP Liên Việt Công ty tiết kiệm bƣu điện Việt Nam; thƣơng vụ hợp ba NHTMCP Đệ Nhất, Việt Nam Tín Nghĩa Sài Gòn; thƣơng vụ sáp nhập NHTMCP Nhà Hà Nội NHTMCP Sài Gòn-Hà Nội; thƣơng vụ hợp NHTM CP Phƣơng Tây tổng công ty cổ phần Tài Dầu khí; thƣơng vụ sáp nhập NHTM CP Đại Á NHTM CP Phát triển nhà Tp.Hồ Chí Minh Mặc dù thƣơng vụ sáp nhập hoàn tất vào hoạt động đƣợc thời gian, xong nhiều khó khăn, vƣớng mắc Mặt khác với thách thức cạnh tranh với ngân hàng có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi, việc sáp nhập mua lại ngân hàng để tạo nên ngân hàng lớn mạnh đủ sức cạnh tranh vô cần thiết phù hợp với xu di n giới Hơn nữa, vấn đề “sáp nhập mua lại ngân hàng” nóng nhƣ nhƣng chƣa có nghiên cứu nhiều vấn đề Xuất phát từ lý xin chọn đề tài: “Phân tích tình hình sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp cao học 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại - Phân tích tình hình sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thời gian qua: thƣơng vụ điển hình (thực trạng trƣớc sau sáp nhập, mua lại c ng nhƣ động trình sáp nhập, mua lại), đánh giá hoạt động - Đề xuất hàm ý sách hoạt động sáp nhập mua lại Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn tình hình sáp nhập, mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thông qua thƣơng vụ sáp nhập mua lại tiếng: tình hình trƣớc sau sáp nhập, mua lại c ng nhƣ động trình sáp nhập, mua lại từ đƣa kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân làm sở để nêu hàm ý sách hoạt động Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại - Không gian: Việt Nam - Thời gian: Năm 2010 – 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Thống kê, phân tích, so sánh dựa sở tảng lý luận sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại vào nguồn liệu lấy từ ngân hàng thƣơng mại, ngân hàng nhà nƣớc, báo, tạp chí… Bố cục đề tài Luận văn gồm phần chính: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đề án Sáp nhập, Hợp Ngân hàng: SCB – TNB – FCB, HBB – SHB… [2] TS Nguy n Minh Kiều (2008), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê [3] Lê Thị Ái Linh (2009), Giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trước xu sáp nhập, hợp mua lại, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh [4] TS Nguy n Hòa Nhân (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài [5] Ngân hàng Nhà nƣớc, Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng qua năm 2010 - 2014 [6] Ngô Đức Huyền Ngân (2009), Sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh [7] Trần Ái Phƣơng (2008), Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đồn tài ngân hàng Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh [8] Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội qua năm 2010 - 2014 Tiếng Anh [9] Alexander Roberts, WilliamWallace, Peter Moles (2003), Mergers And Acquisitions, Heriot-Watt University, United Kingdom PHỤ LỤC Phụ lục 1: Nội dung văn luật liên quan đến hoạt động M&A ngân hàng - Ngân hàng loại hình doanh nghiệp, ngân hàng c ng bị điều chỉnh quy định chung pháp luật hoạt động mua lại sáp nhập doanh nghiệp Với Luật Doanh nghiệp năm 2005, quy định mua lại sáp nhập đƣợc quy định Điều 150 (Chia doanh nghiệp), Điều 151 (Tách doanh nghiệp), Điều 152 (Hợp doanh nghiệp), Điều 153 (Sáp nhập doanh nghiệp) đề cập đến số vấn đề tổ chức, quản lý doanh nghiệp với trƣờng hợp chia, tách, hợp sáp nhập doanh nghiệp Luật Đầu tƣ năm 2005 c ng đề cập đến hình thức đầu tƣ thơng qua góp vốn, mua cổ phần sáp nhập, mua lại nhà đầu tƣ nƣớc vào lãnh thổ Việt Nam - Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định tập trung kinh tế hành vi doanh nghiệp bao gồm: Sáp nhập doanh nghiệp; hợp doanh nghiệp; mua lại doanh nghiệp; liên doanh doanh nghiệp hành vi tập trung kinh tế khác theo quy định pháp luật (Điều 16) Khái niệm sáp nhập doanh nghiệp, hợp doanh nghiệp, mua lại doanh nghiệp đƣợc quy định Điều 17 Từ Điều 18 đến Điều 20 quy định trƣờng hợp tập trung kinh tế bị cấm; trƣờng hợp mi n trừ tập trung kinh tế bị cấm thông báo việc tập trung kinh tế - Điều 29, Điều 32, Điều 69 Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán năm 2010 điều chỉnh hoạt động mua lại sáp nhập lĩnh vực chứng khoán công ty đại chúng - Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 Chính phủ nhà đầu tƣ nƣớc ngồi mua cổ phần ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Thông tƣ số 07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 hƣớng dẫn thi hành số điều Nghị định số 69/2007/NĐ-CP tập trung vào việc quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tƣ nƣớc ngoài; điều kiện để ngân hàng Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tƣ nƣớc ngồi; điều kiện tổ chức tín dụng nƣớc mua cổ phần ngân hàng Việt Nam; điều kiện nhà đầu tƣ nƣớc mua cổ phần ngân hàng Việt Nam thị trƣờng chứng khoán; điều kiện tham gia quản trị ngân hàng Việt Nam - Thông tƣ số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam quy định việc sáp nhập, hợp mua lại tổ chức tín dụng Thơng tƣ số 04 kế thừa loại bỏ hạn chế Quy chế sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam đƣợc ban hành theo Quyết định số 241/1998/QĐ-NHNN5 ngày 15/07/1998 Ngân hàng Nhà nƣớc, theo phạm vi đối tƣợng đƣợc/thuộc diện sáp nhập, hợp đƣợc mở rộng; kế thừa tinh thần Luật Doanh nghiệp năm 2005 hợp nhất, sáp nhập, Luật Cạnh tranh năm 2004 tập trung kinh tế, đồng thời đảm bảo tuân thủ cam kết Việt Nam Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) lĩnh vực tài chính, ngân hàng, cụ thể: + Về hình thức mua lại sáp nhập, Thơng tƣ quy định việc sáp nhập, hợp mua lại tổ chức tín dụng đƣợc tiến hành dƣới số hình thức định Các hình thức sáp nhập bao gồm: Ngân hàng, cơng ty tài chính, tổ chức tín dụng hợp tác sáp nhập vào ngân hàng; cơng ty tài sáp nhập vào cơng ty tài chính; cơng ty cho th tài sáp nhập vào cơng ty cho th tài Các hình thức hợp bao gồm: Ngân hàng đƣợc hợp với ngân hàng, cơng ty tài chính, tổ chức tín dụng hợp tác để thành ngân hàng; cơng ty tài hợp thành cơng ty tài chính; cơng ty cho th tài hợp thành cơng ty cho th tài Các hình thức mua lại bao gồm: Một ngân hàng đƣợc mua lại cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính; cơng ty tài đƣợc mua lại cơng ty cho th tài + Về điều kiện tiến hành mua lại sáp nhập, Thông tƣ c ng quy định điều kiện để tiến hành hợp nhất, sáp nhập hay mua lại tổ chức tín dụng, theo việc hợp nhất, sáp nhập hay mua lại không đƣợc thuộc trƣờng hợp tập trung kinh tế bị cấm theo quy định Luật Cạnh tranh Các tổ chức tín dụng tham gia hoạt động phải phối hợp xây dựng đề án thực hợp nhất, sáp nhập, mua lại không trái với nội dung hợp đồng ký Ngoài ra, tổ chức tín dụng lại sau tiến hành hợp nhất, sáp nhập, mua lại phải đảm bảo đáp ứng điều kiện vốn pháp định theo quy định pháp luật + Về mặt thủ tục, Ngân hàng Nhà nƣớc lấy ý kiến tham gia chi nhánh Ngân hàng Nhà nƣớc địa phƣơng, Uỷ ban nhân dân địa phƣơng nơi tổ chức tín dụng tham gia mua lại đặt trụ sở thấy cần thiết lấy ý kiến Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nƣớc có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến nội dung hồ sơ đề nghị mua lại quan điểm việc mua lại để định chấp thuận từ chối chấp thuận Nếu đƣợc chấp thuận nguyên tắc, tổ chức tín dụng tham gia phải lấy ý kiến quan có thẩm quyền tổ chức tín dụng để thơng qua lại nội dung thay đổi đề án trƣớc lập hồ sơ thức gửi lại cho Ngân hàng Nhà nƣớc để đƣợc chấp thuận thức Sau đó, tổ chức chấm dứt hoạt động cần phải hoàn tất thủ tục rút giấy phép kinh doanh, tổ chức phải hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng bố cáo hợp v.v Thông tƣ nghiêm cấm việc phân tán tài sản tổ chức tín dụng dƣới hình thức trình xin chấp thuận Phụ lục 2: Một số vụ M&A ngân hàng tiêu biểu giai đoạn trƣớc năm 2005 Năm Thƣơng vụ 1991 Ngân hàng Sài Gòn Thƣơng Tín (Sacombank) đƣợc thành lập vào hoạt động sở chuyển thể Ngân hàng phát triển kinh tế Gò Vấp sáp nhập với ba hợp tác xã tín dụng Tân Bình, Thành Cơng, Lữ Gia 1992 Thành lập NHTM cổ phần Phát triển Mê Kông tiền thân NHTM cổ phần nông thôn Mỹ Xuyên, với trụ sở đặt thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 1992 1992 NHTM cổ phần Gia Định đƣợc thành lập sở hợp hợp tác xã tín dụng Bạch Đ ng Kỹ Thƣơng Ngân hàng Tân Việt đƣợc thành lập sở sáp nhập hợp tác xã tín dụng Thống Nhất (Quận Tân Bình) hợp tác xã tín dụng Phú Đông (Quận Phú Nhuận) 1993 Ngân hàng Đệ Nhất đƣợc thành lập sở chuyển đổi hợp tác xã tín dụng Quận 1997 Ngân hàng Phƣơng Nam sáp nhập ngân hàng TMCP Đồng Tháp 1999 Ngân hàng Phƣơng Nam sáp nhập ngân hàng TMCP Đại Nam 2000 Ngân hàng Phƣơng Nam mua Quỹ tín dụng nhân dân Định Cơng Thanh Trì Hà Nội 2001 Ngân hàng Phƣơng Nam sáp nhập ngân hàng TMCP Nông thôn Châu Phú 2003 Ngân hàng Phƣơng Nam sáp nhập ngân hàng TMCP Nông Thôn Cái Sắn, Cần Thơ Ngân hàng Sacombank: Sáp nhập ngân hàng TMCP Nông 2001 2004 Thôn Thạnh Thắng (Cần Thơ) Ngân hàng Đông Á: Sáp nhập ngân hàng TMCP Nông Thôn Tân Hiệp (Kiên Giang) (Nguồn: Website ngân hàng) Phụ lục 3: Một số vụ M&A ngân hàng tiêu biểu giai đoạn 2005 -2010 STT Bên bán Bên mua Tỷ lệ sở hữu VP Bank OCBC 15% Techcombank HSBC 15% ABBank May Bank 15% Techcombank HSBC 20% Sumito Mitsui Banking Corporation (SMBC) 15% Nhà đầu tƣ VOF mua 5%, Mirate Asset Exim 5% Investment Limited (MAE) thuộc tập đoàn Mirate Asset Hàn Quốc 4,5% Mirate Asset Maps Opportunity Vietnam Equity Balanced Fund (OVEBF) 0.5% Deutsche Bank 10% ANZ 10% Cơng ty tài quốc tế IFC thuộc WB Dragon Financial Holding Anh 20% Societe Generate 15% Eximbank Habubank Sacombank Seabank (Nguồn: VNBA – Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) Phụ lục 4: Một số vụ M&A ngân hàng tiêu biểu giai đoạn 2010 đến 2014 STT Năm 2011 Tổ chức cũ Tổ chức - NH TMCP Đệ Nhất, - NH TMCP Tín Nghĩa, NH TMCP Sài Gòn (SCB) - NH TMCP Sài Gòn 2011 - NH TMCP Liên Việt NH TMCP Bƣu điện Liên - Cty Tiết kiệm Bƣu điện Việt 2011 - Shinhan Vietnam, - Shinhan Vina 2012 Shinhan Vietnam - NH TMCP Nhà Hà Nội (HBB) - NH TMCP Sài Gòn - Hà - NH TMCP Sài Gòn - Nội (SHB) Hà Nội (SHB) 2013 - Tập đoàn Thiên Thanh cá nhân - NH Đại Tín 2013 - NH TMCP Xây dựng Việt Nam - TCty TC CP Dầu khí Việt Nam(PVFC), - NH TMCP Đại Chúng - NH Phƣơng Tây ( (PVCombank) Westernbank) 2013 - HD Bank - NH TMCP Đại Á (Đai A Bank) - NH TMCP Phát triển nhà Hồ Chí Minh (HD Bank) (Nguồn: website ngân hàng) Phụ lục 5: Một số tiêu tài sản nguồn vốn bên tham gia hợp (Tính đến 30/9/2011) (Đơn vị tính: Triệu đồng) Chỉ tiêu Tiền mặt, vàng bạc, đá quý SCB TNB FCB 1.115.471 3.502.415 288.988 447.916 650.020 343.683 Tiền, vàng gửi cho vay TCTD khác 5.188.061 3.270.815 2.192.332 Chứng khoán kinh doanh đầu tƣ 7.905.750 2.621.398 1.322.935 386.676 - 47.522 42.171.285 24.676.970 3.256.043 1.504.536 323.345 26.464 519.463 25.210 3.434 Tài sản cố định 1.427.276 298.187 331.978 Tài sản có khác 19.924.244 24.217.775 9.344.416 Tổng cộng tài sản 77.581.606 58.939.446 17.104.867 2.156.809 - 39.495 Tiền gửi vay TCTD khác 17.734.742 10.151.743 4.858.974 Tiền gửi khách hàng 40.901.201 35.029.541 8.550.683 10.203 - - 10.372.002 8.145.782 248.393 Tài sản nợ khác 1.819.259 1.592.275 213.042 Vốn chủ sở hữu 4.587.390 4.020.106 3.194.280 Vốn điều lệ 4.184.795 3.399.006 3.000.000 77.581.606 58.939.446 17.104.867 Tiền gửi NHNN Các cơng cụ tài phái sinh TSTC khác Cho vay khách hàng Dự phòng rủi ro Góp vốn, đầu tƣ dài hạn Các khoản nợ Chính phủ NHNN Vốn tài trợ, ủy thác đầu tƣ Phát hành giấy tờ có giá Tổng cộng nguồn vốn (Nguồn: Ngân hàng SCB) Phụ lục 6: Dƣ nợ cho vay bình qn SCB (Đơn vị tính: triệu VNĐ) Năm 2010 Nợ đủ tiêu chuẩn Năm 2009 25.696.279 28.605.208 872.052 2.304.387 Nợ dƣới tiêu chuẩn 1.756.030 138.451 Nợ nghi ngờ 1.434.397 147.591 592.395 114.852 30.351.153 31.310.489 Nợ cần ý Nợ có khả vốn Tổng Nợ khơi phục theo yêu cầu NHNN Tổng 2.826.500 33.177.653 31.310.489 (Nguồn: Ngân hàng SCB) Phụ lục 7: Dƣ nợ cho vay bình qn Habubank (Đơn vị tính: triệu VNĐ) Năm 2011 Năm 2010 Phân loại lại từ ủy thác đầu tƣ 4.521.306 2.095.220 Nợ cho vay Vinashin 2.751.470 2.384.520 10.290.072 12.370.978 3.800.878 1.386.568 Nợ dƣới tiêu chuẩn 417.051 140.410 Nợ nghi ngờ 169.239 118.630 Nợ có khả vốn 402.389 188.232 22.352.405 18.684.558 Nợ đủ tiêu chuẩn Nợ cần ý Tổng (Nguồn: Ngân hàng Habubank) Phụ lục 8: Dƣ nợ cho vay bình quân SHB (Đơn vị tính: triệu đồng) Năm 2011 Nợ đủ tiêu chuẩn Năm 2010 27.416.800 23.438.102 1.093.638 596.555 Nợ dƣới tiêu chuẩn 218.922 36.159 Nợ nghi ngờ 154.148 39.376 Nợ có khả vốn 278.343 265.396 29.161.851 24.375.588 Nợ cần ý Tổng (Nguồn: Ngân hàng SHB) Phụ lục 9: Bảng so sánh tiêu tài ngân hàng trƣớc sau M&A STT Thƣơng vụ Chỉ tiêu ROA Ngân hàng trƣớc M&A SCB: 0,49% TinNghiaBank: 0,5% Ngân hàng sau M&A 0,04% Ficombank: 0,13% ROE SCB: 5,98% TinNghiaBank: 7% 0,56% Ficombank: 5% SCB Vốn điều SCB: 4.184 tỷ đồng TinNghiaBank: 3.399 tỷ 10.583 tỷ lệ đồng đồng Ficombank: 2.000 tỷ đồng TinNghiaBank - Ficombank Tổng tài SCB: 77.983 tỷ đồng TinNghiaBank: 58.939 tỷ 150.000 tỷ sản đồng đồng Ficombank: 7.700 tỷ đồng Lợi nhuận SCB: 400,5 tỷ đồng TinNghiaBank: 324 tỷ đồng 68 tỷ đồng sau thuế Ficombank: 107 tỷ đồng Nợ xấu SCB: 12,46% TinNghiaBank: 2,11% 8,8% Ficombank: 2,2% SHB Habubank ROA SHB: 1,75% Habubank: 1% 0,38% STT Thƣơng vụ Chỉ tiêu Ngân hàng trƣớc M&A ROE SHB: 22,6% Habubank: 5% 6,5% Vốn điều lệ SHB: 4.815,8 tỷ đồng Habubank: 4.050 tỷ đồng 9.000 tỷ đồng Tổng tài sản SHB: 70.992 tỷ đồng Habubank: 33.307 tỷ đồng 104.000 tỷ đồng Lợi nhuận SHB: 1.242 tỷ đồng sau thuế Habubank: - 4.000 tỷ đồng PVFC WesternBank Ngân hàng sau M&A 400 tỷ đồng Nợ xấu SHB: 5,98% Habubank: 16,06% 9,06% ROA PVFC: 0,7% WesternBank: 0,337% 0,1% ROE PVFC: 11,22% WesternBank: 1,59% 15,38% Vốn điều lệ PVFC: 6.000 tỷ đồng 9.000 tỷ WesternBank: 3.000 tỷ đồng đồng Tổng tài PVFC: 88.100 tỷ đồng WesternBank: 15.000 tỷ 100.000 tỷ sản đồng đồng Lợi nhuận PVFC: 54,7 tỷ đồngWesternBank: 42,6 tỷ sau thuế đồng Nợ xấu PVFC: 4,5% WesternBank: 6,84% 95,84 tỷ đồng 4,2% STT Thƣơng vụ HDBank DaiABank Chỉ tiêu Ngân hàng trƣớc M&A Ngân hàng sau M&A ROA HDBank: 0,67% DaiABank: 1,2% 0,6% ROE HDBank: 7,3% DaiABank: 6,2% 6,9% Vốn điều lệ HDBank: 5.000 tỷ đồng DaiABank: 3.100 tỷ đồng 8.100 tỷ đồng Tổng tài sản HDBank: 52.782 tỷ đồng DaiABank: 19.227 tỷ đồng 77.244 tỷ đồng Lợi nhuận HDBank: 326 tỷ đồng sau thuế DaiABank: 246 tỷ đồng Nợ xấu HDBank: 1,63% DaiABank: 5,28% 723 tỷ đồng 1,4% (Nguồn: Website ngân hàng) ... thƣơng mại Việt Nam 47 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 49 2.2.1 Tình hình sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thời... ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 35 2.1 BỐI CẢNH CỦA HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 35 2.1.1 Tình hình Kinh tế - Xã hội Việt Nam. .. 2.1.2 Tình hình kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 42 2.1.3 Cơ sở pháp lý hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 46 2.1.4 Động sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình sáp nhập và mua lại ngân hàng thương mại việt nam , Phân tích tình hình sáp nhập và mua lại ngân hàng thương mại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn