Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc của công ty TNHH thái việt AGRI GROUP tại thị trường miền trung

105 32 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN QUỐC HĨA CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM THỨC ĂN GIA SÚC CỦA CÔNG TY TNHH THÁI VIỆT AGRI GROUP TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN QUỐC HĨA CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM THỨC ĂN GIA SÚC CỦA CÔNG TY TNHH THÁI VIỆT AGRI GROUP TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình Tác giả Trần Quốc Hóa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 MARKETING VÀ CHÍNH SÁCH MARKETING 1.1.1 Khái niệm, vai trò chức Marketing doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm sách marketing sách marketing 1.2 TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING 1.2.1 Sốt xét mơi trường Marketing 1.2.2 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu 13 1.2.3 Định vị sản phẩm thị trường mục tiêu 15 1.2.4 Xây dựng sách Marketing 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM THỨC ĂN GIA SÚC CỦA CÔNG TY TNHH THÁI VIỆT AGRI GROUP TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG 32 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công Ty TNHH Thái Việt Agri Group 34 2.1.3 Các nguồn lực đơn vị 36 2.1.4 Tình hình tiêu thụ thức ăn chăn nuôi số tỉnh miền trung năm qua (2012-2014) 39 2.2 TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM THỨC ĂN GIA SÚC GIAI ĐOẠN 2012- 2014 CỦA CÔNG TY 40 2.2.1 Tình hình nghiên cứu mơi trường marketing sản phẩm thức ăn gia súc 40 2.2.2 Mục tiêu marketing sản phẩm thức ăn gia súc 48 2.2.3 Phân đoạn thị trường thị trường mục tiêu 49 2.2.4 Công tác định vị sản phẩm công ty 53 2.2.5 Triển khai sách marketing cơng ty 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 63 2.3.1 Những thành công 63 2.3.2 Những hạn chế 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM THỨC ĂN GIA SÚC CỦACÔNGTYTNHH THÁI VIỆT AGRI GROUP TẠI MIỀN TRUNG 66 3.1 DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG MARKETING NGÀNH THỨC ĂN GIA SÚC ĐẾN NĂM 2017 66 3.1.1 Môi trường vĩ mô 66 3.1.2 Môi trường vi mô 68 3.2 SỨ MỆNH, VIỄN CẢNH VÀ THẾ MẠNH CỦA CÔNG TY 69 3.2.1 Viễn cảnh 69 3.2.2 Sứ mệnh công ty 69 3.2.3 Thế mạnh 70 3.3 PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 71 3.3.1 Phân đoạn thị trường 71 3.3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 71 3.4 CÔNG TÁC ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 71 3.5 HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM THỨC ĂN GIA SÚC 72 3.5.1 Hồn thiện sách sản phẩm 72 3.5.2 Hồn thiện sách giá 76 3.5.3 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 80 3.5.4 Quảng cáo xúc tiến thương mại 83 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Nguồn nhân lực công ty năm qua (2012- 37 Số hiệu bảng 2.1 2014) 2.2 Tình hình doanh thu tiêu thụ thức ăn chăn nuôi số 39 tỉnh miền Trung năm (2012-2014) 2.3 GDP tỉnh miền trung giai đoạn 2012-2014 40 2.4 So sánh thị phần với công ty khác thị trường 45 miền Trung 2.5 Tình hình tiêu thu thức ăn chăn ni số tỉnh miền 50 Trung năm (2012-2014) 2.6 Tỷ lệ tiêu thụ thức ăn chăn nuôi gia súc qua đại lý 51 công ty 2.7 Các đại lý vùng thị trường năm 2013 52 2.8 Chủng loại sản phẩm Công Ty TNHH Thái Việt 55 Agri Group So với công ty khác thị trường miền trung 2.9 Mức chiết khấu công ty cho đại lý phân phối 59 năm 2012-2014 2.10 Tỷ trọng phân phối sản phẩm thức ăn qua kênh 62 phân phối 2012-2014 2.11 Chi phí truyền thơng cổ động 2012-2014 62 3.1 Số lượng Trâu, Bò, Lợn năm (2012- 2014) 73 3.2 Danh mục sản phẩm đề xuất 2015-2017 75 Tên bảng Trang Mức chiết khấu đề xuất dựa doanh số bán 78 Số hiệu bảng 3.3 đại lý 3.4 Bảng hệ số khó khăn đường vận chuyển 79 3.5 Dự kiến chi phí ngân sách marketing 86 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình 1.1 Kênh phân phối trực tiếp 26 1.2 Kênh phân phối gián tiếp 26 2.1 Sơ đồ máy tổ chức công ty 34 2.2 Một số hình ảnh bao bì thức ăn chăn ni Công Ty 57 TNHH Thái Việt Agri Group 2.3 Sơ đồ kênh phân phối thông qua hệ thống mạng đại lý 60 Công Ty TNHH Thái Việt Agri Group 2.4 Kênh phân phối sản phẩm trực tiếp Công Ty TNHH Thái Việt Agri Group 61 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước ta hòa chung vào kinh tế giới Nền kinh tế thị trường tạo nhiều hội khơng thách thức doanh nghiệp Trong kinh tế để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải tự khẳng định uy tín, chất lượng, song song với chất lượng sản phẩm làm chi phí khác để tạo nên sản phẩm đưa thị trường Công ty TNHH Thái Việt Agri Group công ty hoạt động với 100% vốn nước ngồi, kinh doanh 02 lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, trang trại chủ yếu khu vực miền trung Việt Nam Là doanh nghiệp non trẻ Việt Nam, Với mục tiêu mở rộng thị trường miền Trung, Công ty TNHH Thái Việt Agri Group chọn Quảng Nam làm nơi xây dựng nhà máy sản xuất cung cấp sản phẩm thức ăn gia súc cho Quảng Nam nói riêng tỉnh miền Trung nói chung Đứng trước thách thức lớn xu tồn cầu hố kinh tế diễn mạnh mẽ, đòi hỏi Cơng ty phải khơng ngừng nỗ lực để giành vị trí then chốt ngành Vì vậy, Cơng ty TNHH Thái Việt Agri Group cần có sách Marketing phù hợp với mục tiêu Marketing đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ doanh nghiệp phát huy sức mạnh nội khai thác hội, tăng cường khả cạnh tranh, nâng cao hiệu kinh doanh Với ý nghĩa đó, tác giả chọn đề tài “Chính sách Marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc Công ty TNHH Thái Việt Agri Group t h ị t r n g Miền Trung” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết Marketing sách Marketing; 82 dòng, nhãn sản phẩm riêng cho nhà phân phối, đại lý phép bán khu vực để tránh chồng chéo, cạnh tranh lẫn đại lý - Đánh giá hiệu hoạt động giải xung đột kênh: Đội ngũ nhân viên thị trường phải thường xuyên kiểm tra việc nhà phân phối có bán dòng sản phẩm quy định khơng, có bán giảm giá để tranh giành khách hàng không, việc thực cam kết Đối với xung đột công ty nhà phân phối hay nhà phân phối với phải giải nhanh chóng thỏa đáng bên - Thực tốt sách hỗ trợ, khuyến khích nhà phân phối: Hiện tại, nhà phân phối cơng ty áp dụng biện pháp chiết khấu giá, tặng thêm sản phẩm mua hàng, chiết giá tốn ln tiền mặt, hưởng ưu đãi cước vận chuyển…Cơng ty tiến hành thêm biện pháp nhằm kích thích thành viên kênh - Lực lượng bán : + Tuyển chọn: việc tuyển chọn nhân viên bán hàng phòng kinh doanh công ty thực hiện, tuyển chọn nhân viên có lực thực + Đào tạo: Cơng ty cần có chương trình đào tạo kỹ bán hàng, giúp họ hiểu biết khách hàng, công ty, có kiến thức sản phẩm, kiến thức bán hàng + Kênh bán hàng trực tiếp chiếm tỷ trọng không nhỏ việc tiêu thụ sản phẩm công ty lực lượng bán hàng cần phải nắm rõ thông tin sản phẩm, truyền tải thông tin đến khách hàng cách xác, đầy đủ - Nâng cao chất lượng kênh phân phối + Thường xuyên đánh giá hoạt động thành viên kênh + Tăng cường nghiên cứu dự báo thị trường; trích kinh phí tuyển cán lực nghiên cứu dự báo, quản lý thông tin từ đại lý chặt chẽ, xây 83 dựng chế độ khen thưởng khả toán đại lý 3.5.4 Quảng cáo xúc tiến thương mại - Mục tiêu truyền thơng: tiếp tục khắc họa hình ảnh thương hiệu cơng ty tâm trí khách hàng Quảng cáo công cụ để doanh nghiệp tác động vào thị trường mục tiêu.Quảng cáo cung cấp thông tin sản phẩm doanh nghiệp cho khách hàng để thuyết phục họ mua, đồng thời đóng góp vào thành cơng cơng tác trì mở rộng thị trường doanh nghiệp, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm sở đơi bên có lợi Trong bốn sách marketing – mix bao gồm sản phẩm, giá, phân phối xúc tiến thương mại sách xúc tiến quan tâm đầu tư công ty Hiện công ty chưa có phận chun mơn nghiệp vụ làm cơng tác Marketing, mà Phòng Kinh doanh tiếp thị Ban Thị trường công ty phối hợp đảm nhiệm Trong chiến lược phát triển thị trường biến số xúc tiến phải đặc biệt quan tâm trọng, cần thiết cho phát triển lâu dài công ty khu vực thị trường Thực tốt hoạt động xúc tiến làm tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ, tạo dựng niềm tin khách hàng với sản phẩm tạo hình ảnh tốt cơng ty Trước mắt thời gian tới công ty cần phải thực tốt hoạt động đây: - Quảng cáo Mục tiêu quảng cáo: Giới thiệu cho khách hàng biết sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty, làm bật ưu điểm hệ thống phân phối, chất lượng sản phẩm lợi ích khách hàng có mua dùng sản phẩm cơng ty Chương trình quảng cáo phải làm cho khách hàng nhận thông tin cách đầy đủ sẵn sàng mua sản phẩm công ty 84 Nội dung thông điệp quảng cáo: Cần đem đến cho khách hàng thông tin sản phẩm như: Tên sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng Cần đem đến cho khách hàng thông tin công ty như: Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email Đặc biệt cần làm bật tính ưu việt chất lượng sản phẩm, hệ thống kênh phân phối, hợp lý giá Một số cách quảng cáo: + Quảng cáo Internet Trong giới rộng lớn Internet với hàng tỷ người sử dụng hàng ngày, phần lớn số họ thường đọc quảng cáo trực tuyến lướt web hội lớn để công ty quảng bá thương hiệu, sản phẩm doanh nghiệp Càng ngày số người sử dụng nguồn thông tin internet để mua hàng tăng lên gấp bội, lợi ích mà mang lại Trong giới rộng lớn Internet với hàng tỷ người sử dụng hàng ngày, phần lớn số họ thường đọc quảng cáo trực tuyến lướt web hội lớn để công ty quảng bá thương hiệu, sản phẩm doanh nghiệp Bên cạnh đó, cơng ty kiểm sốt số lượt khách hàng truy cập vào trang web doanh nghiệp Cơng ty tạo mua bán trực tuyến khách hàng có nhu cầu, điều làm giảm giải thích cho khách hàng hiểu công ty với thông tin sản phẩm cơng ty có web Với chi phí triệu cho sách nhằm bảo đảm trì hoạt động phát triển website thức cơng ty : http://tva-group.com.vn/ Cơng ty nên quảng cáo thương hiệu công ty sản phẩm công ty trang báo mạng, trang thương hiệu y tín : http://www.vatgia.com; http://chonongsan.net/; http://nhanong.com/ 85 + Quảng cáo bao bì sản phẩm Thiết kế bao bì kết hợp nguyên liệu, cấu trúc, cách trình bày, hình ảnh, màu sắc thành phần khác tạo thu hút thị giác cho mục đích truyền thơng chiến lược marketing thương hiệu hay sản phẩm - Đẩy mạnh hoạt động khuyến Đối với nhà phân phối cơng ty nên có chương trình khuyến cho họ họ người trực tiếp tiếp xúc với người tiêu dùng cuối cùng, thông qua nhà phân phối cơng ty biết cần phải làm để thỏa mãn tốt nhu cầu người tiêu dùng Cơng ty tặng lịch vào dịp cuối năm, hay điện hỏi thăm, chúc mừng vào dịp lễ tết, ngày sinh nhật làm cho nhà phân phối cảm thấy họ công ty quan tâm, họ cảm nhận quan tâm cơng ty họ chuyển quan tâm cho sản phẩm cơng ty cách giới thiệu cho khách hàng sản phẩm thức ăn chăn nuôi Công Ty TNHH Thái Việt Agri Group Đối với chủ trang trại người tiêu dùng cuối ngồi việc cơng ty cho đội ngũ nhân viên thị trường thăm hỏi tặng q cơng ty nên làm tập tài liệu nhỏ nói cơng ty thương hiệu công ty, chất lượng sản phẩm nghiên cứu sản phẩm mà công ty đưa cho người tiêu dùng Trong tài liệu cơng ty nên đưa vào hình ảnh cơng trình lớn sử dụng sản phẩm cơng ty có tính thuyết phục người tiêu dùng - Về quan hệ công chúng: Công ty nên tiếp tục tài trợ cho hoạt động địa phương trao thưởng học tập cho học sinh có thành tích xuất sắc địa phương, tài trợ cho hoạt động thể thao – văn hóa … - Về marketing trực tiếp: cơng ty nên có thêm hình thức bán hàng gửi mẫu sản phẩm, gửi catalog in mẫu sản phẩm hay điện thoại 86 trực tiếp tới khách hàng tổ chức, khách hàng có trại chăn ni theo cơng nghiệp…Phương pháp giúp tiết kiệm thời gian chi phí tiếp xúc hai bên - Về chào bán hàng trực tiếp cá nhân: Công ty phải xây dựng kế hoạch bán hàng giao tiêu bán cho nhà phân phối cho phù hợp với thị trường chiến lược kinh doanh công ty Công ty tổ chức thêm khóa học giúp cao khả chuyên môn cho đội ngũ nhân viên bán hàng, cho nhân viên thăm quan học hỏi thêm kinh nghiệm bán hàng công ty khác tập đồn Ngồi ra, cơng ty cần điều chỉnh mức lương thưởng thỏa đáng nhằm động viên, khuyến khích tinh thần làm việc họ Bên cạnh mức lương hàng tháng, công ty nên tính thêm thời gian làm thêm họ vào thời điểm mùa vụ năm, có mức thưởng cụ thể theo doanh số bán để động viên, phát huy tinh thần làm việc hăng say công ty - Nguồn ngân sách xúc tiến dự trù công ty Bảng 3.5 Dự kiến chi phí ngân sách marketing (ĐVT: VNĐ) STT Cơng cụ truyền thông Năm 2014 Năm 2015 2016 Web- Sell wed 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Card – Catalog 10.000.000 15.000.000 30.000.000 Chi phí điện thoại- CSKH 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Khuyến Mãi 70.000.000 100.000.000 150.000.000 Nghiên cứu phát triển 50.000.000 50.000.000 50.000.000 thị trường Tổng 180.000.000 225.000.000 290.000.000 87 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu phân tích, đề tài làm rõ sở lý luận Marketing doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc, nêu nội dung chủ yếu Marketing Mix doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc, sở vận dụng sách cho phù hợp với điều kiện thực tế cơng ty Đề tài “Chính sách Marketing sản phẩm thức ăn gia súc Công ty TNHH Thái Việt Agri Group Miền Trung” kết trình nghiên cứu vận dụng sở lý thuyết sách marketing vào thực trạng hoạt động marketing cơng ty, từ đưa giải pháp phù hợp nhằm hồn thiện sách marketing sản phẩm đường công ty giúp công ty nâng cao khả cạnh tranh, tiêu thụ đường hiệu phát triển bền vững Với nội dung nghiên cứu, xác định thị trường mục tiêu, lợi doanh nghiệp, thuận lợi, khó khăn… gắn với triển vọng phát triển chung ngành, sách nhà nước việc xây dựng sách Marketing cho cơng ty cần thiết để góp phần thực mục tiêu mà cơng ty Góp phần vào việc phát triển ngành sản xuất thức ăn gia súc, chăn nuôi… giải việc làm nâng cao đời sống cho hộ chăn ni, mang lại lợi ích thực tế cho xã hội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Đặng Công Tuấn, Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Bích Thủy (2006), Nghiên cứu Marketing lý thuyết vận dụng, Nxb Thống Kê, Hà Nội [2] Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn (2007), Quản trị Marketing, Nxb Giáo dục, Hà Nội [3] Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải (2007), Quản trị chiến lược, Nxb Thống kê, Tp Hồ Chí Minh [4] Philip Kotler (2005), Marketing bản, NXB Giao thông vận tải, TP Hồ Chí Minh [5] Philip Kotler (2008), Quản trị Marketing, NXB Lao động – Xã hội Các website: [6] http://www.tva-group.com.vn [7] http://www.quantri.com.vn [8] http://www.gso.gov.vn [9] https://www.cp.com.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách khách hàng lớn công ty năm (2012-2014) ĐVT: Triệu đồng Giá trị Mua hàng Năm nhóm tên Cơng ty 2012 2013 2014 Cơng Ty Hồng Phong 6,740 14,870 19,331 Cơng Ty Hưng Anh 9,098 21,700 27,210 Công Ty Anova 6,089 17,097 25,226 Công Ty Khâm Thiên 7,569 18,890 21,557 Công Ty Thái Việt Long 5,609 8,040 10,052 4,076 5,099 Công ty Bigfoot Cung cấp nguyên Công ty Nông sản Kim Đô 1,760 4,985 6,581 liệu: Công tyCông 3,098 6,965 9,155 Công ty An Huy 1,546 1,980 2,274 2,458 3,098 4,047 Công ty Tân Tiến 1,908 3,025 4,033 Công ty Tam Đại Phát 1,009 2,018 2,823 Công Ty ACC 1,907 2,679 Công ty thuốc thú y Xanh 2,010 2,413 890 1,980 2,574 Công TY Đức Thủy 1,080 1,500 1,950 Công ty Tùng Lập 1,609 1,508 2,060 Công ty Công nghệ đổi Vi lượng Công ty Quả táo xanh Vận Chuyển (Nguồn: Phòng Thu Mua Cơng ty TNHH Thái Việt Agri Group) Phụ lục 2: Danh sách đối tác lớn công ty năm (2012-2014) (ĐVT: Tấn) STT Khách hàng Năm Năm Năm 2012 2013 2014 210 419 545 308 358 Công Ty TNHH Đồi Xanh Công Ty TNHH Tiến Đại Hưng Công Ty TNHH Thái Tân An 279 609 749 Công Ty TNHH Thái Việt Swine Line 540 854 1450 Hộ chăn nuôi Phạm Viết Huy 247 670 924 Hộ chăn nuôi Nguyễn 390 579 Hộ chăn nuôi Huỳnh Đông 246 608 647 Hộ chăn nuôi Lê Anh Phương 130 290 456 Hộ Chăn Nuôi ông Tùng 230 409 503 10 Hộ chăn nuôi Đặng Công Tới 130 189 11 Hộ chăn nuôi Võ Thanh Tùng 237 12 Hộ chăn nuôi Phạm Ngọc Trung 145 14 Hộ Chăn nuôi Nguyễn Chung 275 15 Hộ Chăn nuôi Nguyễn Thị Thơm 468 (Nguồn: Phòng kinh doanh Cơng Ty TNHH Thái Việt Agri Group) Phụ lục 3: Danh sách sản phẩm công ty giai đoạn 2012-2014 Mã Hàng Tên sản Phẩm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 A921 Hỗn Hợp Gà Công Nghiệp - 14 ngày tuổi X X X A922 Hỗn Hợp Gà Công Nghiệp 15 - 28 ngày tuổi X X X A923 Hỗn Hợp Gà Công Nghiệp 29 ngày tuổi - Xuất chuồng X X X A924 Hỗn Hợp Gà Công Nghiệp 43 ngày tuổi - Xuất chuồng X X A931 Hỗn Hợp Gà thả vườn 1-28 ngày X X A932 Hỗn Hợp Gà thả vườn 28 ngày - Xuất chuồng X X A933 Hỗn Hợp Gà thả vườn ngày - Xuất chuồng X X A911 Hỗn Hợp Gà đẻ 0-8 tuần tuổi X X X A912 Hỗn Hợp Gà đẻ hậu bị - 18 tuần tuổi X X X A913 Hỗn Hợp Gà đẻ 18 tuần - loại X X X A913P Hỗn Hợp Gà đẻ 18 tuần - loại X X A590 Đậm đặc Gà đẻ hậu bị từ - 18 tuần tuổi X X A591 Đậm đặc Gà đẻ 18 tuần - loại X X A592 Đậm đặc Gà Công Nghiệp X X X A821 Hỗn Hợp Vịt thịt 1-21 ngày X X A821New Hỗn Hợp Vịt thịt 1-21 ngày X A811 Hỗn Hợp Vịt đẻ (QN) X X X A822 Hỗn Hợp Vịt thịt 21 ngày - Xuất chuồng X X X A823 Hỗn Hợp Vịt thịt ngày - Xuất chuồng X X X A816 Hỗn Hợp Vịt đẻ chạy đồng (18CP) X X X A581 Đậm đặc Vịt đẻ X X X A8222.5mm Hỗn Hợp Vịt thịt 21 ngày - Xuất chuồng X X X A Lac1 Hỗn Hợp Heo tập ăn ngày - 8kg X X X X X A Lac1 Hỗn Hợp Heo tập ăn ngày - 8kg Mã Hàng Tên sản Phẩm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 A Lac2 Hỗn Hợp Heo cai sữa 8-15 kg (5kg) X X A Lac2 Hỗn Hợp Heo cai sữa 8-15 kg (25kg) X X A Lac2 Hỗn Hợp Heo cai sữa 8-15 kg (25kg) new X A613S Hỗn Hợp Heo siêu nạc 15-30 kg (S) A613 Hỗn Hợp Heo siêu nạc 15-30 kg X X A613-2.5 Hỗn Hợp Heo siêu nạc 15-30 kg X X X X X X A614 Hỗn Hợp Heo siêu nạc 30-60 kg X X X A615 Hỗn Hợp Heo siêu nạc 60 kg - Xuất chuồng X X X A618 Hỗn Hợp Heo Nái chửa ( sau phối giống - tuần trước đẻ) X X X A619 Hỗn Hợp Heo nái nuôi (2 tuần trước đẻ nuôi con) X X X A623 Hỗn Hợp Heo thịt 15 - 30 kg X X X A624 Hỗn Hợp Heo thịt 30 - 60 kg X X X A625 Hỗn Hợp Heo thịt 60 kg - Xuất chuồng X X X A628 Hỗn Hợp Heo Nái Chửa X X X A633 Hỗn Hợp Heo thịt 15 - 30 kg X X X A634 Hỗn Hợp Heo thịt 30 kg - Xuất chuồng X X X A635 Hỗn Hợp Heo thịt 60 kg - Xuất chuồng X X X A548 Đậm đặc Heo thịt kg - Xuất thịt 48 CP (5kg) X X X A548 Đậm đặc Heo thịt kg - Xuất thịt 48 CP (25 kg) X X X F610 Hỗn Hợp Heo tập ăn - 8kg X X F611 Hỗn Hợp Heo siêu nạc 8-15 kg X X F611z-F Hỗn Hợp Heo siêu nạc 8-15 kg F612ZF Hỗn Hợp Heo siêu nạc 15-30 kg F612 Hỗn Hợp Heo siêu nạc 15-30 kg F613 Hỗn Hợp Heo siêu nạc 30-60 kg F613zF Hỗn Hợp Heo siêu nạc 30-60 kg X X X X X X X Mã Hàng F614 Tên sản Phẩm Hỗn Hợp Heo siêu nạc 60-90 kg Năm Năm Năm 2012 2013 2014 X F614zF Hỗn Hợp Heo siêu nạc 60-90 kg F615 Hỗn Hợp Heo thịt 90 kg - Xuất chuồng F515 Heo chuẩn bị phối giống X X X X X F516z-f Hỗn Hợp Heo Nái chửa ( sau phối giống - tuần trước đẻ) F516-zo Hỗn Hợp Heo Nái chửa ( sau phối giống - tuần trước đẻ) X F516 Hỗn Hợp Heo Nái chửa ( sau phối giống - tuần trước đẻ) X F517z Hỗn Hợp Heo nái nuôi (2 tuần trước đẻ nuôi con) X X F517z- Hỗn Hợp Heo nái nuôi (2 tuần trước đẻ nuôi con) ĐL X X X F517z- Hỗn Hợp Heo nái nuôi (2 tuần trước đẻ QN nuôi con) X X F517z-0 Hỗn Hợp Heo nái nuôi (2 tuần trước đẻ nuôi con) X X F517z-F Hỗn Hợp Heo nái nuôi (2 tuần trước đẻ nuôi con) X F517 Hỗn Hợp Heo nái nuôi (2 tuần trước đẻ nuôi con) X (Nguồn: phòng sản xuất Cơng Ty TNHH Thái Việt Agri Group) Phụ lục 4: Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thức ăn cho lợn Công Ty TNHH Thái Việt Agri Group mã số Loại Thức Ăn sản phẩm Độ E Trao Béo Đạm Sơ ẩm Đổi thô thô thô (% (% (% (% max) Hỗn Hợp cho Heo (từ tập ăn đến 8kg) Hỗn Hợp cho Heo (từ tập ăn15 kg) Hỗn Hợp cho Heo siêu nạc (từ 15kg -30 kg ) Hỗn Hợp cho Heo siêu nạc (từ 15kg-30 kg ) Hỗn Hợp cho Heo siêu nạc (từ 30 kg-60 kg ) Hỗn Hợp cho Heo Nái chửa ( sau phối giống - tuần trước đẻ) (Kcal/kg) Ca (% Muoi P (% (% (NaCl) (% (% (% min) min) max) min) max) min) max) min) max) A LAC1 14,0 3.200 5,0 21,0 5,0 0,70 1,20 0,60 2,00 0,20 0,50 A LAC2 13,0 3.200 3,5 20,0 4,0 0,85 1,20 0,60 2,00 0,25 0,40 A613S 13,0 3.160 3,5 18,5 5,0 0,85 1,20 0,50 2,00 0,25 0,45 A613 13,0 3.150 3,0 18,0 5,0 0,80 1,20 0,55 2,00 0,25 0,5 A614 13,0 3.150 2,5 16,0 6,0 0,70 1,20 0,50 2,00 0,25 0,5 A618 13,0 3.100 2,5 14,0 6,0 0,95 1,20 0,60 2,00 0,25 0,5 mã số Loại Thức Ăn sản phẩm Độ E Trao Béo Đạm Sơ ẩm Đổi thô thô thô (% (% (% (% max) Hỗn Hợp cho Heo nái nuôi (2 tuần trước đẻ nuôi con) Hỗn Hợp cho Heo thịt (từ 15kg 30 kg) Hỗn Hợp cho Heo thịt (từ 30 kg 60 kg) Hỗn Hợp cho Heo thịt (từ 60 kg Xuất chuồng) Hỗn Hợp cho Heo Nái chửa ( sau phối giống - tuần trước đẻ) Đậm đặc cho Heo thịt( từ kg Xuất thịt) (Kcal/kg) Ca (% Muoi P (% (% (NaCl) (% (% (% min) min) max) min) max) min) max) min) max) A619 13,0 3.150 3,0 16,0 6,0 1,00 1,40 0,60 2,00 0,25 0,5 A623 13,0 3.100 3,0 16,0 5,0 0,70 1,20 0,60 2,00 0,25 0,5 A624 13,0 3.100 2,5 14,0 6,0 0,70 1,20 0,60 2,00 0,25 0,5 A625 13,0 3.000 2,5 13,0 6,0 0,70 1,20 0,60 2,00 0,25 0,5 A628 13,0 3.000 2,5 12,5 6,0 0,85 1,20 0,60 2,00 0,25 0,5 A548 13,0 2.550 2,5 48,0 6,0 2,00 3,50 1,40 3,00 1,00 2,5 (Nguồn: Phòng Kiểm định chất lượng Cơng TY TNHH Thái Việt Agri Group) ... tương lai Công ty TNHH Thái Việt Agri Group 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu biểu sách Marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc Công ty TNHH Thái Việt Agri Group thị trường miền trung từ... chức công ty 34 2.2 Một số hình ảnh bao bì thức ăn chăn nuôi Công Ty 57 TNHH Thái Việt Agri Group 2.3 Sơ đồ kênh phân phối thông qua hệ thống mạng đại lý 60 Công Ty TNHH Thái Việt Agri Group. .. thức ăn chăn nuôi gia súc qua đại lý 51 công ty 2.7 Các đại lý vùng thị trường năm 2013 52 2.8 Chủng loại sản phẩm Công Ty TNHH Thái Việt 55 Agri Group So với công ty khác thị trường miền trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc của công ty TNHH thái việt AGRI GROUP tại thị trường miền trung , Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc của công ty TNHH thái việt AGRI GROUP tại thị trường miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn