Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đà nẵng

100 23 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỒN THỊ XN VINH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG T CÔNT N N Ạ CỔ P ẦN V ỆT NAM, C N ÁN ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN T ẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THỊ XUÂN VINH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG T CÔNT N N Ạ CỔ P ẦN V ỆT NAM, C N ÁN ĐÀ NẴNG Chuyên nghành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN T ẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ CƠNG TỒN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜ CA ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Đoàn Thị Xuân Vinh ỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CH NG C SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TH NG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 ạt độn va ộ n an Ngân hàng thƣơng mại 12 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 19 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM 19 1.2.2 Nội dung phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh NHTM 19 1.2.3 Phƣơng pháp phân tích 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CH NG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG TH C N ÁN NG VIỆT NAM – ĐÀ NẴNG 33 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - C I N ÁN ĐÀ NẴNG 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Sơ đồ máy tổ chức 33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – C n án Đà Nẵng 36 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – C I N ÁN ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 44 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay hộ kinh doanh VietinBank – CN Đà Nẵng thời gian qua 44 2.2.2 K quát qu trìn đ ều kiện cho vay hộ kinh doanh ngân hàng 47 2.2.3 P n t va ộ n trìn t an ện hoạt động n đạt ụ tiêu n án 50 2.3 ĐÁN GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – C I N ÁN ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 61 61 2.3.2 Những hạn chế tồn 63 2.3.3 Nguyên nhân gây hạn chế cho vay hộ kinh doanh 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 CHNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG TH VIỆT NAM – C NG N ÁN ĐÀ NẴNG 67 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 67 3.1.1 ố ản t ị trƣờng 67 3.1.2 Địn ƣ ng cho vay hộ n TMCP Công Thƣơng Việt Nam– C n án anKủa N n àn Đà Nẵng 68 3.2 GIẢI PHÁP OÀN T IỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – C I N ÁN 3.2.1 Đ tu t ĐÀ NẴNG ạn t ện n sá tr n đ ể n a t á, àn cho vay hộ kinh doanh 3.2.2 àn t ện qu trìn 3.2.3 àn t ện, đa ạng hóa sản 3.2.4 Đa ạn phƣơng thứ a ả đả 3.2.5 lƣợn 69 3.2.6 Tăn ấu ộ kinh doanh 71 va hộ kinh doanh 72 va t đố tƣợná àn t ền va àn t ện ụ vụ va 69 n àn tá ă 73 s àn n n a ƣờn quản ất 74 rủi ro cho vay hộ kinh doanh 76 3.2.7 Kết hợp tín dụng v i bảo hiểm tín dụng 78 3.2.8 Giải pháp bổ trợ 79 3.3 KIẾN NGHỊ 79 3.3.1 Đối v i Chính phủ, ngành 3.3.2 Đố v i Ngân hàng Nhà nƣ V ệt Na 3.3.3 Đối v i Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 84 ỤC TÀ L ỆU T A QUY T ĐỊN 81 82 T LUẬN DAN 79 ẢO AO ĐỀ TÀ LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VI T TẮT Viết tắt Nguyên nghĩa CBTD Cán ộ t n ụn CN Chi nhánh CNTT Cn DN Doanh nghiệ HKD ộ n ệt n n tn an KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN N n àn N nƣ SXKD Sản uất n TCKT Tổ ứ TCTD Tổ ứ tn TMCP T ƣơn TP T àn VietinBank N n àn TMCP C n T ƣơn V ệt Na V t n an Đà Nẵn N n àn TMCP C n Đà Nẵn T ƣơn V ệt Na – CN n an tế ụn Cổ ần ố DAN ỤC CÁC BẢN Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 Tên bảng Tìn ìn u thƣơng Việt Na Trang động vốn Tại Ngân hàng TMCP Công n án Đà Nẵn a đ ạn 2012-2014 Tình hình cho vay Tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Na n án Đà Nẵng 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 41 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Na n án Đà Nẵn a đ ạn 20122014 2.4 37 43 T tr n 2014 va t n an Đà Nẵng từ 201254 Số ƣợn 2012-2014 Tị àn Kủa V ần àn ƣ nợ va K ìn qu n từ 55 va K V t n an Đà Nẵn tr n địa 56 Dƣ nợ cho vay HKD theo kỳ hạn VietinBank – CN Đà Nẵng a đ ạn 2012-2014 57 Dƣ nợ va K t n àn n ề VietinBank – CN Đà Nẵn a đ ạn 2012-2014 58 Dƣ nợ cho vay HKD theo hình thức bả đảm tiền vay VietinBank – CN Đà Nẵn a đ ạn 2012-2014 59 Thu nhập từ hoạt động cho vay hộ kinh doanh VietinBank – CN Đà Nẵn a đ ạn 2012-2014 60 Nợ xấu t lệ nợ xấu cho vay hộ kinh doanh VietinBank – CN Đà Nẵn a đ ạn 2012-2014 61 DAN Số hiệu hình 2.1 2.2 2.1 ÌN Tên hình Trang Tìn ìnu động vốn Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Na n án Đà Nẵng 38 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Na n án Đà Nẵng 43 DAN Số hiệu sơ đồ ỤC CÁC ỤC S ĐỒ T n sơ đồ Sơ đồ máy tổ chức ngân hàng TMCP Công t ƣơn Việt Nam – C n án Đà Nẵng Trang 34 Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng v i s phát triển đất nƣ c, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu kinh tế n àn tăn a Hoạt động tín dụn n n àn ũn n àn đƣợ đ y mạnh, giúp chủ thể kinh tế tiếp cận nguồn vốn cách dễ thống ngân hàng na , N ch n địn àn ơn Trƣ c áp l c cạnh tranh n àn TMCP C n T ƣơn V ệt Na ƣ ng phát triển lâu dài bền vữn , đ địn àn TMCP C n c triển khai ƣ ng phát triển đ , tr n mạnh cho vay hộ kinh doanh Đ s phát triển kinh tế nƣ n n uồn l a át tr ển dịch vụ bán lẻ mà tr ng dịch vụ tín dụng bán lẻ đ,N n T ƣơn V ệt Nam, chi n án Đà Nẵng đan t hoạt động phù hợp v hệ đ tậ trun đ y c có vai trò quan tr ng c, có lƣợng sản xuất đảo, tạo ƣợng sản ph m hàng hóa l n chohộ n an đan đn n u ầu tín dụng cao Trong nhữn nă qua, ạt động Ngân hàng TMCP Công T ƣơn V ệt Nam - C n án nhiều t àn tồn hạn chế định, cần có giải n n ƣn Đà Nẵng giáp khắc phục Sau t ờan n V t n an Đà Nẵn , t t ện n n ứu n ận t ấ đ V t n an Đà Nẵn t ế, n n a ệu n ứ tăn trƣởn an ạt độn á, đạt đƣợc va ột ản quan tr n tăn trƣởn qu ìn C n đ ,t tài “Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng T n ôn T n V ệt Nam, C n án K tạ ần àn ũn n ƣ vị n đề n Đà Nẵng” để nghiên cứu Đề tà đƣợc nghiên cứu d a tr n sở lý luận khoa h c th c tiễn tình hình cho 75 ợ v t n , sở t , n tủ àn n tạ s quan t , t n t ện -X n n ỉ n ệ t ốn n ệ tr ạ, a N ƣ vậ , n ƣ qua đ ện t t n tnở tnà G ả đá n ữn t ắ , tế ắ, tể u ầu n ƣơn àn tể nơ , tạ s t uận t ện n ất àn n ều àn -Nn ấ sở vật ện n án á àn án t ế ễ àn t ế ận àn t u ơn ất, tr n sa ìn t ứ tran tr ện đạ , ƣ i giao dị , đƣa sở giao dị òn đồn t mở rộng mạng đến gần ơn v i khu v c àn HKD tiề năn - Nâng cao chất ƣợng ệt, ạn tran đố v tổ a ị u nn á K a n tr n địa ùn t độ ấn tƣợn àn àn ứ t n ụn ệ , năn độn n ệt tìn , t ân thiện để t thê n ều ụ vụ ụ vụ ị tốt v tạ s àn P n á àn vu vẻ, àn t u - Trang bị đồng phục cho CBCNV v i màu sắc trang nhã, kiểu dáng g n gàng, lịch s nh m tạo nên ấn tƣợng tốt, s t cao hiệu hoạt độn , - H àn t ần ện n n ấ t uận t ện, an t àn, n an vệ n ệ tr n ụ vụ n n u nn n ệt ệ , n an Vì vậ , àn đò ỏ n án làm việ n n n ệt tr n a n tnn ị ếu tố quan tr n n ẹn, n đứ n n án ền én v ần t ƣờng xuyên tổ v tạ s tr n ần a àn ạt độn ả t ị trƣờn , ệ Để n n ả nn nâng n n àn ạt độn t n ụn C T n v ệ đạ n ìn ản ệ t ốn n - C ất ƣợn n uồn n n n àn , đặ n ả a tá n trá ất ƣợn ất ƣợn n uồn ứ đà tạ 76 u n n, n ệ vụ ỹ năn án àn , ă án ộ, cử án ộ t c l p ngoại khóa s K nhiệm vụ àn đầu hoạt động kinh doanh vụ, n án ũn đứ , n trị ần quan t thu hút giữ chế đà tạ t ƣờn u n u n c cho cán nhân viên làm việ n n ƣời tài chi nhánh cần xây d ăn sa đƣợc s cạnh tranh nhân viên v công việc n ƣ n t ƣởn , n n ế khảo sát khách hàng HKD n át s n tr n trìn a a ơn ũn quy trình tín dụng K ị ệu cho sở cho việc cải thiện chất tăn độ hài lòng KH K u ến nộ i Cần ƣơn , ổ nhiệm vào vị tr ế k luật v i cán sa ơn, để - Tiến hành cách có hệ thống khoa h c hoạt độn nàn ệ ất đạ ng n t ƣởng v i cán có thành tích tốt, đ n ƣ nn án ộ - Để ta động l minh bạch, tạ n ạn v ệ đà tạ n ữn đ ều tra, ƣợng dịch vụ, ến đ n t ùn t ƣ , àn n n àn 3.2.6 Tăng cường quản l rủi ro cho vay h kinh doanh - Nâng cao chất lượng th m định vay: T quan tr n n ất tr n qu trìn t n ụn Hoạt động th va , n địn t n ụn n ĩa qu ết địn ƣ ất ƣợn định khách hàng cho phép chi nhánh đán giá mứ độ rủi ro khách hàng, từ đ qu ết định cho vay hay khơng cho vay, hạn mức tín dụng T địn t n ụn t địn năn àn tốt n ,t địn n , n uồn trả nợ địn tà sản ả án ộ, tạ a đả , tìn n , tìn ƣơn án/ án va ệu quả, ảt đả ả n , .C n vậ , n án ần tr n địn ỏ n n àn , t ệ n suốt từ ìn SXK àn trƣờn t ìn tà u a n tá t n tá đà ẫn n au, án ộ t a địn TS u tạ a 77 - Tăng cường công tác kiểm tra trước, sau cho vay: Qua trìn t ế ận, tì n an n tìn ìn khách hàng b n ểu àn để va vốn, C T ần nắ ạt độn SXK àn đồn t đán nt địn xếp hạng tín dụng, v i việ hội, quan hệ tín dụn trƣ CBTD chủ HKD… ƣợng thông qua hệ thống chấ đ ểm, nt đ HKD v định tính tình hình kinh tế-xã n n àn , đán ảm quan n án có nhìn tổng qt rủi ro tiềm tàng, nhu cầu vay vốn khả năn trả th c s HKD từ đ tể cân nhắc rủi ro lợi ích cho vay HKD đ + Đảm bảo quy trình kiểm tra, giám sát sau cho vay: t ện đ n qu trìn C T va đ n đố tƣợng, địn nhu cầu vay HKD, ả năn trả nợ àn Việc kiểm tra thông t ƣờng d a báo cáo tài chính, hợ đồng kinh tế…Bên cạn đ , C T cần phả t ƣờng xuyên cập nhật thông tin khách hàng, th c việ định kỳ hạn nợ xác, phù hợp v i chu kỳ sản xuất, dòng tiền K …n ạn ế t ấ n ất rủ r t ể ả - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ: Cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tín dụng cơng cụ vơ quan tr ng, qua hoạt động kiểm tra, kiểm sốt chi nhánh phát hiện, n ăn n ừa chấn chỉnh sai sót q trình th c nghiệp vụ cho vay, rủi ro đạ đức cán tín dụng gây - Tăng cường cơng tác thu thập xử l thông tin: Trong thờ đại ngày nay, vai trò thơng tin v ùn quan tr n Những thơng tin xác HKD, thị trƣờng có vai trò quan tr ng việ đảm bảo chất ƣợng cho vay, hạn chế rủi ro Chi nhánh cần th c tốt công tác sau nh m nâng cao chất ƣợng thông tin: + N n ữn thông tin àn HKD cung cấp tìn ìn tài 78 chính, kết kinh doanh khứ, nhu cầu vốn hợp lý, hiệu ƣơn án sản xuất kinh doanh, khả năn trả nợ, tài sản chấ …C n án ần tì ểu t n t n àn t n qua tì ểu tr t ế qua đố tá , ạn àn , n n àn K quan ệ, quan ứ năn tr n địa àn, qua hệ thống thông tin nội ngân hàng trung tâm thông tin tín dụng (CIC) NHNN + V i thơng tin mà chi nhánh thu thậ đƣợc từ nguồn khác qua thời gian xây d n đƣợc kho liệu khách hàng HKD Đ ột biện pháp quan tr ng giúp chi nhánh tiết kiệ đƣợc nhiều thời gian, công sứ , để đán á, t địn àn , đặc biệt giúp CBTD m i dễ dàng nắm bắt thơng tin, n ìn rõ ơn khách hàng - Tăng cường hiệu công tác xử l nợ có vấn đề : Cơng tác phát hiện, xử lý nợ có vấn đề ln cơng việ ăn n ất cơng tác tín dụng V i tình hình kinh tế phức tạ , ăn n ƣ ện nay, nợ xấu đan vấn đề đán độn ần quan t chậm trả không trả đƣợc nợ gốc lãi chứng tỏ nhiều ăn C n hỏi phải có s ƣơn vậ , để thu hồ tậ trun ũn nƣ Những HKD ạt độn SXKD ặp đƣợc khoản nợ nà , đò ết hợp nguồn l c, vận dụng m i để thu hồ đƣợc vốn lại cho chi nhánh 3.2.7 ết hợp tín dụng với bảo hiểm tín dụng Chi nhánh cần bổ sun bảo hiểm để chấ , ạn ế ần nà rủ r Ngoài việc mua bảo hiể đối v i tài sản n án n n đề nghị khách hàng vay mua bảo hiểm tiền vay suốt thời gian vay vốn T v ệ đ ều kiện khách hàng HKD vay cần phải mua ua ế rủ r u ết ụ àn t ấ ả ể t ền va , t ấ đƣợ ợ ất ả án ả đố v tể đƣợ tầ t a àn quan tr n a ả K ể , ạn 79 3.2.8 Giải pháp bổ trợ a Tăn c ờn t u - Tạo s quan t t n u n vốn đối v KD n ƣời gởi tiền: v n sá ă s khách hàng tốt sau khách hàng gởi tiền Chi nhánh nh m thu hút tiền gởi tiết kiệm n ƣờ nhữn ƣơn trìn n u đ v ệ đa ạng hóa kỳ hạn lãi suất, ến gây s ý, quan tâm khách hàng - Tạo niềm tin cho khách hàng: giao dịch Chi nhánh lu n đƣợc tiến hành cách xác, lành mạnh, đào tạo nhân viên có khả năn phán, giao tiếp phục vụ tốt đà àn Đồng thời phải cung ứng cho khách hàng nhiều dịch vụ tiện lợi, thủ tục nhanh chóng - Đa ạng hình thứ u động vốn: Chi nhánh cần đa ạng hình thứ u động nguồn vốn n ƣ t ền gởi tốn, hình thức tiết kiệ n ƣ tiết kiệm d phòng, kỳ phiếu, chứng tiền gở , u động b ng nhiều ngoại tệ khác ngoà US , đến tận nhà hoặ quan àn để thu tiền, đa dạng hóa hình thức trả ã n ƣ: ã trả trƣ c, lãi trả sau, lãi bậc than … b Hồn thiện cơng tác quản trị đ ều hành - Giao tiêu cụ thể, sát th c tế đến phòng ban, nghiệp vụ, cán nhân viên, đồng thờ t ƣờng xuyên theo dõi có chế độ kịp thời, tạ n t - T ƣờng xuyên kiể n t ƣởng đua s chi nhánh tra, đ n đốc, chấn chỉnh tác phong giao dịch cán nhân viên Hồn thiện cơng tác, lề lối làm việ , văn a a ịch - T ƣờng xuyên tổ chức h c tậ , tra đổi nghiệp vụ để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cán công nhân viên 3.3 KI N NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ b ngành Nn a ệu ạt độn va n un ũn n ƣ ạt độn 80 cho vay HKD nói riêng xu tất yếu đối v i NHTM Việt Nam lợ àn đ ại không đối v i khách hàng, v i t n n n ànà òn đối v i kinh tế đ , N nƣ ũn n ƣ quan quản lý cần tạ đ ều kiện hỗ trợ m i mặt để hoạt động cho vay nà n àn đƣợc hiệu phát triển: -N nƣ c cần ổn địn trƣờng kinh tế vĩ ƣơn ô, định rõ mục tiêu ƣ ng phát triển kinh tế + Trƣ c hết N nƣ c cần địn rõ t đ y chiến ƣợc phát triển kinh tế, tăn trƣởng kinh tế mạn àn nă , trán tế n ƣ ạm phát, t góp phần đán đ á, tăn ể vào việ ăn ầu, vàng Việc ổn định kinh tế vĩ a tăn t u n ập tạ đƣợc nguồn tiền gửi, góp phần hàng, pn n àn biến động kinh n tăn ƣ an n ệp, từ n uồn cho vay ngân trán đƣợc rủi ro hệ thốn , tá động mạnh mẽ đến hoạt động cho vay ngân hàng Nếu có mố trƣờng kinh tế ổn định, phát triển bền vững hệ thốn N TM ũn tốt đến s phát triển kinh tế - Hoàn thiện ngân hàng na un un , ƣởng trƣờng pháp lý + M trƣờng pháp lý có ản át tr ển ản văn ƣởng không nhỏ đến hoạt động ản pháp luật tín dụng ngân hàng ƣa sát v i th c tế nhiều bất cập N nƣ xây d ng đƣa n ữn ần văn ản ƣ ng dẫn bộ, n àn quan n quan khuyến khích tạ đ ều kiện để HKD nhỏ lẻ tiếp cận đƣợc nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng + Đơn n n àn ản hóa thủ tục hành ìn đƣợ t uận ợ , n an K n , đá àn t ện t ủ tụ ứn n u ầu va vốn 81 + Xây d n un n đất sát v i khung giá thị trƣờn để đảm bảo quyền lợi cho KH vay vốn ũn n ƣ N 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam - Có chín sá vĩ ù ợp v i thời kỳ để tạo s bình ơn việ đ ều hành quản lý ổn tăn trƣởng kinh tế Linh hoạt cơng cụ sách tiền tệ, ã suất -Nn a ơn năn c quản đ ều àn đối v i NHTM, đảm bảo tính an toàn lành mạnh cho hoạt động toàn hệ thống kinh tế -Tăn tr n ƣờng công tác tra hoạt động ĩn v u qua đ n tá áN TM, đặc biệt động tiền gửi nh m ổn định tình hình thị trƣờng tiền tệ, tr ển khai hoạt động cho vay N đƣợc thuận lợi ơn - Tiếp tục hoàn thiện trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) v i kỹ thuật cao, t ƣờng xuyên cập nhật kịp thờ t át tr ển t n n tnK để tổ ứ tn ụn t ể ụn an t àn - NHNN ần đầu tƣ át tr ển hệ thống thông tin liên ngân hàng, giúp cho NHTM tr n nƣ c cập nhập thông tin thị trƣờng liên ngân hàng cách nhanh chóng nắm bắt n an ộ n an ũn n ƣ át triển mặt 3.3.3 Đối với Ngân hàng T -Vệ đả ả ứn n u tu ển ụn CP Công Thương Việt Nam án ộ n n v n ần đƣợ t ến àn ất ƣợn đầu đủ số ƣợn t ầu nvệ, ế độ nộ t nu đán t ƣờn u n, ầu để ữ t n án để đá u tt nhân viên - T ƣờng xuyên tổ chức l p bồ ƣỡng nghiệp vụ tín dụn để nâng cao trìn độ chun môn nghiệp vụ, phổ biến, ƣ ng dẫn nhữn văn ản qu định 82 ị t Đồng thời tạ đ ều kiện để CN tr c thuộ đ ều kiện tra đổi, h c hỏi kinh nghiệm lẫn - Tiếp tục phát huy việc sử dụng nhận số liệu báo cáo, phân loại KH, ệ t ốn n n ệt n t n để thu định mức thu nhập mà KH mang lại cho CN chi phí mà CN bỏ để cung ứng sản ph m, dịch vụ cho KH Hạn chế việc làm báo cáo thủ công việc - Hiện nay, mạn phả đ t u n để CBTD có nhiều thời gian ụ vụ n ơn tr n ải an ƣ i hoạt động CN mỏng, phòng giao dịch ặt b ng, diện tích nhỏ, thời gian th khơng ổn định Vì vậ , đề nghị VietinBank tạ đ ều kiện cho phép CN toàn quyền chủ động đƣợc thuê dài hạn mua, góp vốn xây d ng vị trí có lợi t ƣơn mại nh m tạo ổn địn u , tăn tà sản vị V t n an Đà Nẵng - Xây d ng hồn thiện quy trình, quy chế cấp tín dụng phù hợp v i nhu cầu loạ àn , đố tƣợn àn ,tu t đƣợc nhiều khách tăn t n ạnh tranh so v i NHTM khác - Tạ đ ều đ ều ện n án n sá n ủ độn ơn tr n ạt độn an đối v i khách hàng HKD t n an , ƣ n đơn giản, g n nhẹ để CN thuận tiện triển khai hoạt động cho vay - Đ ều v i tiề năn n sá định giá tài sản đảm bảo bất động sản phù hợp từn địa bàn NH hoạt động T LUẬN C Từ ết ết uận sau: nt ƣơn 2, qua t trạn ƣơn tá N va K , đƣa n ữn đán á, ả ả qu ết đƣợ n ữn vấn đề 83 -P nt ăn ứ đề xuất giả Cá ăn ứ đ a ồm: Kết phân tích tình hình cho vay HKD, bối cảnh thị trƣờn địn ƣ ng cho vay HKD V t n an - Từ đ Đà Nẵn đề xuất giải pháp nh m hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng HKD V t n an Đà Nẵn -N s ỗ trợ từ C t ì ạt độn ả n từ a N , tá ủ, N NN, N va K ả đƣa n ữnến n TMCP C n n án n àột ị, ần T ƣơn VN C n ƣ vậ àn t ện át tr ển 84 T LUẬN Luận văn n sau đ n ứu đạt đƣợc số kết nghiên cứu chủ yếu : - Hệ thống hoá vấn đề lý luận ản hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM - Luận giải vấn đề vay hộ kinh doanh n n quan đến nội dung phân tích tình hình cho n àn t ƣơn ại phân tích nhân tố ảnh ƣởn đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh n n àn t ƣơn ại - Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công T ƣơn VN - Chi nhánh Đà Nẵn thờ an qua Qua đ r t n ận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh - Đề xuất giải pháp nh m hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP C n T ƣơn VN - Chi nhánh Đà Nẵn Đề xuất kiến nghị v C n ù, N n àn N nƣ N TMCP Côn T ƣơn VN Các kiến nghị nh m tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai th c giả đề xuất Tuy có nhiều cố gắng trình th c đề tà n ƣn s hạn chế nhiều mặt n n đề tài khơng tránh thiếu sót định Vì vậy, mong nhận đƣợc s đ n n a , Qu t ầ để uận văn đƣợ hoàn thiện ơn Xn t àn , t ết t n t àn àn t ện uận văn nà ả ơn s v n ƣ n đỡ n ệt tìn , ẫn, Qu t ầ ến đ n n tá ả DAN ỤC TÀ L ỆU T A ẢO [1] Chính phủ (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 [2] Trịnh Thị n Đ ền, Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất nơng nghiệp chi nhánh NHNo&PTNT huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long, Luận văn T ạc sỹ [3] Trần T ị T u ền (2011), Phát triển cho vay HKD Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nơng thơn Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế”, Luận văn T sỹ Đạ Đà Nẵn [4] TS Nguyễn Minh Kiều (2011), Tín dụng th m định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất a động – xã hội, Hà Nội [5] Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị n n àn t ƣơn ại, NXB Tài Hà Nội [6] N n àn N nƣ c Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội [7] Tạ n n àn nă 2012, 2013, 2014 [8] N u ễn Văn T an (2012), Mở rộng cho vay hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Huyện An Nhơn”, Luận văn [9] Lê Thị Quan T ƣ, Phân tích hiệu tín dụng hộ sản xuất chi nhánh NHNo&PTNT huyện Chợ Mới - An Giang, Luận văn T ạc sỹ Trƣờn Đại h c Cần T [10] Lê Quang Vinh (2011), Mở rộng cho vay kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng, [11] V t n an Đà Nẵng (2012), Báo cáo hoạt động kinh doanh, Đà Nẵng [12] V t n an Đà Nẵng (2013), Báo cáo hoạt động kinh doanh, Đà Nẵng [13] V t n an Đà Nẵng (2014), Báo cáo hoạt động kinh doanh, Đà Nẵng Trang web [14] Websibe www.vietinbank.vn [15] Websibe www.danang.gov.vn ... 2: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2012-2014 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng. .. 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 19 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM 19 1.2.2 Nội dung phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh. .. quan đến phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM Phân tích th c trạng tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công T ƣơn V ệt Nam - C n án Đà Nẵng để đƣa n ững nhận định thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đà nẵng , Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn