Ảnh hưởng cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

103 24 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH KHAI KHỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Cẩm Hương DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp VCSH : Vốn chủ sở hữu ĐBTC : Đòn bẩy tài CP : Cổ phiếu ROA : Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ROE : Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu EPS : Lợi nhuận cổ phần P/E : Tỷ số giá cổ phiếu thu nhập P/B : Tỷ số giá cổ phiếu giá sổ sách VLXD : Vật liệu xây dựng TSCĐ : Tài sản cố định TNHH : Trách nhiệm hữu hạn LN/DT : Lợi nhuận doanh thu VN : Việt Nam TP : Thành phố MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1.1.2 Cấu trúc tài doanh nghiệp 1.1.3 Hiệu tài doanh nghiệp 13 1.2 ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 16 1.2.1 Mối liên hệ cấu trúc tài với suất sinh lời vốn chủ sở hữu 16 1.2.2 Một số kết nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng cấu trúc tài ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 26 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KHAI KHOÁNG 26 2.1.1 Khái niệm đặc điểm ngành khai khoáng 26 2.1.2 Chính sách phát triển cơng nghiệp khai khống 29 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty ngành khai khoáng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 32 2.2 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 37 2.2.1 Tỷ suất nợ tổng tài sản 37 2.2.2 Tỷ suất nợ dài hạn 38 2.2.3 Tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu 39 2.3 ĐẶC ĐIỂM HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH KHAI KHỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 40 2.3.1 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) 40 2.3.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 41 2.3.3 Lợi nhuận cổ phần (EPS) 44 2.3.4 Tỷ số giá cổ phiếu thu nhập (P/E) 45 2.3.5 Tỷ số giá cổ phiếu giá sổ sách (P/B) 46 2.4 KHÁI QUÁT MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH KHAI KHỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 47 2.4.1 Đặc điểm hiệu tài theo tỷ suất nợ 47 2.4.2 Đặc điểm hiệu tài theo tỷ suất nợ dài hạn 49 2.4.3 Đặc điểm hiệu tài theo tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH KHAI KHỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 52 3.1 CÁC GIẢ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 52 3.1.1 Các giả thuyết nghiên cứu 52 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu 53 3.1.3 Đo lường biến nghiên cứu 57 3.2 DỮ LIỆU VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 57 3.2.1 Dữ liệu 57 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 58 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 3.3.1 Kiểm định mơ hình để lựa chọn mơ hình thích hợp 61 3.3.2 Kết kiểm định giả thuyết với mơ hình 66 3.3.3 Nhận xét kết nghiên cứu thực nghiệm 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 70 4.1 KẾT LUẬN 70 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH 71 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 74 4.3.1 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định 74 4.3.2 Kiến nghị nhằm tăng doanh thu kiểm sốt chi phí 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tốc độ tăng trưởng bình qn số nhóm ngành 35 2.2 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản bình qn doanh nghiệp ngành khai khống giai đoạn 2009 – 2013 40 2.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 42 2.4 Lợi nhuận cổ phần bình quân doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 44 2.5 Tỷ số giá cổ phiếu thu nhập bình qn doanh nghiệp ngành khai khống giai đoạn 2009 – 2013 45 2.6 Tỷ số giá cổ phiếu giá sổ sách bình quân doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 46 2.7 Mối quan hệ hiệu tài tỷ suất nợ tổng tài sản doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 47 2.8 Mối quan hệ hiệu tài tỷ suất nợ dài hạn doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 49 2.9 Mối quan hệ hiệu tài tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 50 3.1 Đo lường biến 57 3.2 Kết mô hình ảnh hưởng cố định – FEM 61 3.3 Kết mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên – REM 63 3.4 Kết kiểm định Hausman 65 3.5 Kết hồi quy 66 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ 2.1 Tên biểu đồ Giá trị xuất nhập ngành khai khoáng qua năm Trang 32 2.2 Tốc độ tăng trưởng ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 34 2.3 Tốc độ tăng trưởng bình qn số nhóm ngành giai đoạn 2009 – 2013 36 2.4 Tỷ suất nợ tổng tài sản bình qn doanh nghiệp ngành khai khống giai đoạn 2009 – 2013 37 2.5 Tỷ suất nợ tổng tài sản dài hạn bình quân doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 38 2.6 Tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu bình qn doanh nghiệp ngành khai khống giai đoạn 2009 – 2013 39 2.7 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản bình quân doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 40 2.8 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 41 2.9 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) số nhóm ngành giai đoạn 2009 – 2013 43 2.10 Lợi nhuận cổ phần bình quân doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 44 2.11 Tỷ số giá cổ phiếu thu nhập bình quân doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 45 2.12 Tỷ số giá cổ phiếu giá sổ sách bình quân doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn 2009 – 2013 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Trong trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nhiều loại khoáng sản khai thác, chế biến để phục vụ nhu cầu tiêu dùng nước phần cho xuất Hoạt động khoáng sản bước hướng tới gắn kết chặt chẽ mục tiêu lợi nhuận, kinh tế với trách nhiệm bảo vệ mơi trường, an tồn lao động, bảo vệ tài nguyên khoáng sản Ngành khai khống đóng góp GDP năm khoảng 10% - 11%, thu ngân sách nhà nước khoảng 25%, về ngành đáp ứng kịp thời nguyên liệu cho ngành kinh tế sử dụng nguyên liệu khoáng Ngành khai khống góp phần quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Tuy nhiên, để ngành khai khoáng Việt Nam theo kịp tiến trình phát triển chung giới, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển bền vững yêu cầu doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu Nền kinh tế Việt Nam 10 năm qua có thay đổi Sự gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO), với hình thành phát triển thị trường chứng khốn nền kinh tế phát triển nhanh chóng, mở hội phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung ngành khai khống nói riêng, đồng thời có thách thức yếu tố bảo hộ, đối thủ cạnh tranh nhiều ngồi nước, chi phí đầu vào tăng, … Mặt khác, việc quản lý doanh nghiệp nhà quản trị yếu điều làm cho hiệu hoạt động kinh doanh, hiệu tài thấp, làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường dễ dẫn đến nguy phá sản Do vậy, nhà quản trị doanh nghiệp nên biết nhân tố tác động đến hiệu tài doanh nghiệp Và nhân tố 80 khoáng niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam, số liệu phân tích giới hạn giai đoạn 2009-2013 nên kết chưa thực phản ánh xác cho phạm vi tổng thể Đề tài nghiên cứu thực nghiệm phạm vi doanh nghiệp ngành khai khoáng nên tính đặc trưng khơng cao Đề tài tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc tài đến hiệu tài cơng ty ngành khai khoáng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Trong đó, hiệu tài doanh nghiệp chịu tác động nhiều yếu tố khác như: hội tăng trưởng, hiệu suất sử dụng tài sản, rủi ro kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp, …Vì vậy, tương lai, tác giả mở rộng phạm vi nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành nghề niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu kế thừa từ nghiên cứu khác về phương pháp nghiên cứu Tuy nhiên hạn hế về kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu điều kiện thu thập liệu,… điều tránh khỏi TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đoàn Ngọc Phi Anh (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài – tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn [2] Phạm Nguyễn Hồng, Cấu trúc vốn doanh nghiệp nhìn từ hiệu phần vốn nhà nước - Một số kết nghiên cứu thực tiễn giới [3] Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài Chính [4] Nguyễn Năng Phúc (2011), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân [5] Trương Bá Thanh, Trần Đình Khơi Ngun (2001), Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – Phần II, Nhà xuất Giáo Dục [6] Trịnh Thị Trinh, Lê Phương Dung (2012), Cấu trúc tài hiệu hoạt động doanh nghiệp Việt Nam [7] Nguyễn Tấn Vinh (2011), Cấu trúc vốn hiệu hoạt động công ty niêm yết thị trường chứng khoán Hà Nội, luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [8] Ong Tze San and Teh Boon Heng Dr (2010), Capital Structure and Corporate Performance of Malaysian Construction Sector [9] Mustafa M Soumadi and Osama Suhail Hayajneh (2011), Capital structure and corporate performance empirical study on the public Jordanian shareholdings firms listed in the Amman stock market [10] R.Zeitun and G G Tian (2007) Capital structure and corporate performance:evidence from Jordan Các trang web www.cophieu68.vn www.hnx.vn www.hsx.vn PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CƠNG TY NGÀNH KHAI KHỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tên doanh nghiệp STT Mã chứng khoán CTCP Khoáng sản Bắc Cạn BKC CTCP Khống sản Bình Định BMC CTCP Đầu tư, xây dựng khai thác mỏ Vinavico CTM CTCP Hóa An DHA CTCP Than Hà Lầm HLC CTCP Tập đồn khống sản Hamico KSH CTCP Khống sản vật liệu xây dựng Lâm Đồng LBM CTCP Than Mơng Dương MDC CTCP Kỹ nghệ khống sản Quảng Nam MIC 10 CTCP Khoáng sản Mangan MMC 11 CTCP Than Núi Béo NBC 12 Tổng CTCP Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí PVC 13 CTCP Khống sản Sài Gòn – Quy Nhơn SQC 14 CTCP Than Cọc Sáu TC6 15 CTCP Than Cao Sơn TCS 16 CTCP Than Đèo Nai TDN 17 CTCP Than Hà Tu THT 18 CTCP Xi măng khoáng sản Yên Bái YBC KẾT QUẢ HỒI QUY CÁC MƠ HÌNH THEO FEM VÀ REM Hồi quy ROE theo FEM Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 12/03/14 Time: 09:21 Sample: 360 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 360 Variable Coefficient C DA LTA DE 0.155050 -0.166715 0.052379 -0.016190 Std Error t-Statistic Prob 0.046380 0.091477 0.084681 0.003398 0.0009 0.0693 0.5367 0.0000 3.343048 -1.822478 0.618538 -4.765162 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.220718 0.172466 0.093980 2.852800 336.1678 2.148549 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.035740 0.103310 -1.832371 -1.597913 4.574212 0.000000 Hồi quy ROE theo REM Dependent Variable: ROE Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/03/14 Time: 09:36 Sample: 360 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 360 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient C 0.022950 Std Error t-Statistic Prob 0.019282 1.190193 0.2348 DA LTA DE 0.028172 0.189867 -0.015882 0.050305 0.062118 0.003020 0.560026 3.056563 -5.259633 0.5758 0.0024 0.0000 S.D Rho 0.024701 0.093980 0.0646 0.9354 Effects Specification Cross-section random Idiosyncratic random Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.093418 0.085419 0.095157 11.67838 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.023370 0.099501 3.078633 2.070036 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.109925 3.258393 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.035740 1.955836 Kiểm định Hausman để lựa chọn FEM hay REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob Cross-section random 11.435388 0.0096 Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob DA LTA DE -0.166715 0.052379 -0.016190 0.028172 0.189867 -0.015882 0.005837 0.003312 0.000002 0.0107 0.0169 0.8430 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 12/03/14 Time: 09:32 Sample: 360 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 360 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DA LTA DE 0.155050 -0.166715 0.052379 -0.016190 0.046380 0.091477 0.084681 0.003398 3.343048 -1.822478 0.618538 -4.765162 0.0009 0.0693 0.5367 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.220718 Adjusted R-squared 0.172466 S.E of regression 0.093980 Sum squared resid 2.852800 Log likelihood 336.1678 Durbin-Watson stat 2.148549 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.035740 0.103310 1.832371 1.597913 4.574212 0.000000 Hồi quy EPS theo FEM Dependent Variable: EPS Method: Panel Least Squares Date: 12/03/14 Time: 09:23 Sample: 360 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 360 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DA LTA DE 4617.633 -4582.242 6767.312 -328.6332 1219.291 2404.866 2226.215 89.32266 3.787147 -1.905405 3.039828 -3.679170 0.0002 0.0576 0.0026 0.0003 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.509861 0.479512 2470.665 1.97E+09 -3164.692 0.775017 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2624.618 3424.589 18.52147 18.75592 16.79985 0.000000 Hồi quy EPS theo REM Dependent Variable: EPS Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/03/14 Time: 09:26 Sample: 360 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 360 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DA LTA DE 2609.408 -1280.160 8037.112 -347.2984 968.8754 1892.571 2029.482 87.29266 2.693234 -0.676413 3.960179 -3.978552 0.0074 0.4992 0.0001 0.0001 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 2096.870 2470.665 Rho 0.4187 0.5813 Weighted Statistics R-squared 0.092520 Mean dependent var 678.6916 Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.084513 2480.834 11.55470 0.000000 S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 2592.816 2.09E+09 0.735447 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.123953 3.52E+09 Mean dependent var Durbin-Watson stat 2624.618 0.436704 Kiểm định Hausman để lựa chọn FEM hay REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 5.730775 0.1255 Var(Diff.) Prob -1280.159656 2201554.755 8037.112069 837237.507 -347.298419 358.528 0.0260 0.1652 0.3243 Cross-section random effects test comparisons: Variable DA LTA DE Fixed -4582.242080 6767.312301 -328.633234 Random Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: EPS Method: Panel Least Squares Date: 12/03/14 Time: 09:32 Sample: 360 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 360 Variable C Coefficient Std Error t-Statistic Prob 4617.633 1219.291 3.787147 0.0002 DA LTA DE -4582.242 6767.312 -328.6332 2404.866 2226.215 89.32266 -1.905405 3.039828 -3.679170 0.0576 0.0026 0.0003 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.509861 Mean dependent var 2624.618 0.479512 2470.665 1.97E+09 -3164.692 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic 3424.589 18.52147 18.75592 16.79985 Prob(F-statistic) 0.000000 0.775017 Hồi quy P/E theo FEM Dependent Variable: P_E Method: Panel Least Squares Date: 12/03/14 Time: 09:24 Sample: 360 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 360 Variable Coefficient C DA LTA DE 158.7839 -303.5707 96.60114 3.087952 Std Error t-Statistic 50.84402 3.122962 100.2821 -3.027167 92.83244 1.040597 3.724725 0.829042 Prob 0.0020 0.0027 0.2988 0.4077 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression 0.298905 0.255494 103.0259 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion 20.55626 119.4022 12.16694 Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 3428430 -2071.714 0.859647 Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 12.40140 6.885405 0.000000 Hồi quy P/E theo REM Dependent Variable: P_E Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/03/14 Time: 09:27 Sample: 360 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 360 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient C DA LTA DE 114.4591 -232.1826 128.1217 3.248664 Std Error t-Statistic Prob 32.27704 70.74201 80.16230 3.567085 0.0004 0.0011 0.1109 0.3631 3.546146 -3.282103 1.598279 0.910734 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 60.00590 103.0259 Rho 0.2533 0.7467 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.033252 0.024722 102.8508 3.898195 0.009244 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 7.661168 104.1462 3596617 0.814020 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.061610 4588829 Mean dependent var Durbin-Watson stat 20.55626 0.638010 Kiểm định Hausman để lựa chọn FEM hay REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 1.272039 0.7358 Var(Diff.) Prob -303.570694 -232.182578 5052.066472 96.601135 128.121687 2191.867195 3.087952 3.248664 1.149480 0.3152 0.5008 0.8808 Test Summary Cross-section random Cross-section random effects test comparisons: Variable DA LTA DE Fixed Random Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: P_E Method: Panel Least Squares Date: 12/03/14 Time: 09:28 Sample: 360 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 360 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DA LTA DE 158.7839 -303.5707 96.60114 3.087952 50.84402 100.2821 92.83244 3.724725 3.122962 -3.027167 1.040597 0.829042 0.0020 0.0027 0.2988 0.4077 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression 0.298905 0.255494 103.0259 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion 20.55626 119.4022 12.16694 Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 3428430 -2071.714 0.859647 Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 12.40140 6.885405 0.000000 Hồi quy P/B theo FEM Dependent Variable: P_B Method: Panel Least Squares Date: 12/03/14 Time: 09:25 Sample: 360 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 360 Variable Coefficient C DA LTA DE 21.35949 -6.083940 7.456287 -0.740883 Std Error t-Statistic Prob 2.370062 4.674587 4.327326 0.173626 0.0000 0.1940 0.0858 0.0000 9.012208 -1.301493 1.723070 -4.267126 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.562498 Mean dependent var 17.68824 0.535408 4.802487 7449.634 -1017.063 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic 7.045799 6.035249 6.269706 20.76410 Prob(F-statistic) 0.000000 0.584054 Hồi quy P/B theo REM Dependent Variable: P_B Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/03/14 Time: 09:25 Sample: 360 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 360 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient C DA LTA DE 18.14746 -0.748601 9.243770 -0.771884 Std Error t-Statistic Prob 2.128180 3.880220 4.035967 0.170910 0.0000 0.8471 0.0226 0.0000 8.527220 -0.192927 2.290348 -4.516328 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 5.022742 4.802487 Rho 0.5224 0.4776 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.078475 0.070343 4.813874 9.651150 0.000004 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 3.771145 4.992677 7878.951 0.562266 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.056924 16058.36 Mean dependent var Durbin-Watson stat 17.68824 0.275873 Kiểm định Hausman để lựa chọn FEM hay REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 4.663022 Cross-section random effects test comparisons: Prob 0.1982 Variable DA LTA DE Fixed Random Var(Diff.) -6.083940 7.456287 -0.740883 -0.748601 9.243770 -0.771884 Prob 6.795655 2.436716 0.000936 0.0407 0.2522 0.3109 t-Statistic Prob Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: P_B Method: Panel Least Squares Date: 12/03/14 Time: 09:29 Sample: 360 Cross-sections included: 18 Total panel (unbalanced) observations: 360 Variable Coefficient C DA LTA DE 21.35949 -6.083940 7.456287 -0.740883 Std Error 2.370062 9.012208 4.674587 -1.301493 4.327326 1.723070 0.173626 -4.267126 0.0000 0.1940 0.0858 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.562498 Mean dependent var 17.68824 0.535408 4.802487 7449.634 -1017.063 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic 7.045799 6.035249 6.269706 20.76410 Prob(F-statistic) 0.000000 0.584054 ... cơng ty khai khoáng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam nào? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu tài cấu trúc tài cơng ty ngành khai khoáng niêm yết thị trường chứng. .. nghiệp khai khống 29 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty ngành khai khống niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 32 2.2 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH KHAI. .. TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH KHAI KHỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 26 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KHAI KHOÁNG 26 2.1.1 Khái niệm đặc điểm ngành khai khoáng 26 2.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Ảnh hưởng cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn