Phân tích tác động của đòn bẩy đến rủi ro của các công ty niêm yết trên HSX

107 13 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG MAI XN BÌNH PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊN BẨY ĐẾN RỦI RO CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN HSX LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG MAI XN BÌNH PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊN BẨY ĐẾN RỦI RO CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN HSX Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Mai Xuân Bình MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY ĐẾN RỦI RO CỦA CÔNG TY 1.1 RỦI RO CỦA CÔNG TY 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Nguyên nhân rủi ro 1.1.3 Rủi ro công ty 1.1.4 Phân loại rủi ro công ty 1.1.5 Phƣơng pháp đo lƣờng rủi ro 10 1.2 ĐÒN BẨY TRONG KINH TẾ 12 1.2.1 Một số khái niệm liên quan đến đòn bẩy 12 1.2.2 Đòn bẩy hoạt động 13 1.2.3 Đòn bẩy tài 17 1.3 TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY ĐẾN RỦI RO CỦA CÔNG TY 22 1.3.1 Đặc trƣng công ty niêm yết 22 1.3.2 Tác động đòn bẩy hoạt động đến rủi ro 23 1.3.3 Tác động đòn bẩy tài đến rủi ro 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊN BẨY ĐẾN RỦI RO CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 2.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 33 2.1.1 Tình hình kinh tế giới 33 2.1.2 Tình hình kinh tế Việt Nam 35 2.1.3 Khái quát thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 37 2.2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊN BẨY ĐẾN RỦI RO CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 41 2.2.1 Tác động đòn bẩy đến rủi ro theo nhóm ngành tiêu biểu 41 2.2.2 Tác động đòn bẩy đến rủi ro theo độ lớn đòn bẩy .65 2.2.3 Tác động đòn bẩy đến rủi ro theo tính chất sở hữu vốn cơng ty 73 2.2.4 Tác động đòn bẩy đến rủi ro phân theo quy mô công ty 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 79 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 80 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY ĐẾN RỦI RO CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 80 3.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 83 3.2.1 Hàm ý sách quan quản lý nhà nƣớc 83 3.2.2 Hàm ý sách ngân hàng tổ chức cho vay 85 3.2.3 Hàm ý sách cơng ty niêm yết 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nội dung CV Hệ số biến thiên DOL Độ bẩy hoạt động DFL Độ bẩy tài EBIT Lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay EPS Thu nhập cổ phần HSX Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu TB Trung bình TSCĐ Tài sản cố định TTCK Thị trƣờng chứng khoán DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Xác định độ bẩy hoạt động 26 1.2 Đo lƣờng rủi ro công ty 27 1.3 Giả thiết nghiên cứu tác động đòn bẩy hoạt động đến rủi ro theo ngành kinh tế 28 Giả thiết nghiên cứu tác động đòn bẩy hoạt động đến rủi ro theo độ bẩy 28 1.5 Xác định độ bẩy tài 30 1.6 Giả thiết nghiên cứu tác động đòn bẩy tài đến rủi ro theo ngành kinh tế 30 Giả thiết nghiên cứu tác động đòn bẩy tài đến rủi ro theo độ bẩy 31 2.1 Tổng hợp độ bẩy trung bình rủi ro theo ngành kinh tế 42 2.2 Độ bẩy hoạt động độ bẩy tài cơng ty ngành Sản xuất chế biến giai đoạn 2010 - 2014 43 Độ bẩy trung bình rủi ro công ty ngành Sản xuất chế biến giai đoạn 2010 - 2014 44 Độ bẩy hoạt động độ bẩy tài cơng ty ngành Xây dựng – bất động sản giai đoạn 2010 - 2014 46 Độ bẩy trung bình rủi ro công ty ngành Xây dựng-bất động sản giai đoạn 2010 - 2014 47 Độ bẩy hoạt động độ bẩy tài cơng ty ngành Thƣơng mại giai đoạn 2010 - 2014 49 Độ bẩy trung bình rủi ro công ty ngành 50 1.4 1.7 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Thƣơng mại giai đoạn 2010 - 2014 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 Độ bẩy hoạt động độ bẩy tài cơng ty ngành Tiện ích cộng đồng giai đoạn 2010 - 2014 51 Độ bẩy trung bình rủi ro cơng ty ngành Tiện ích cộng đồng giai đoạn 2010 - 2014 52 Độ bẩy hoạt động độ bẩy tài cơng ty ngành Vận tải kho bãi giai đoạn 2010 - 2014 53 Độ bẩy trung bình rủi ro cơng ty ngành Vận tải kho bãi giai đoạn 2010 - 2014 54 Độ bẩy hoạt động độ bẩy tài công ty ngành Công nghệ truyền thông giai đoạn 2010 - 2014 55 Độ bẩy trung bình rủi ro công ty ngành Công nghệ truyền thông giai đoạn 2010 - 2014 56 Độ bẩy hoạt động độ bẩy tài cơng ty ngành Khai khoáng giai đoạn 2010 - 2014 57 Độ bẩy trung bình rủi ro cơng ty ngành Khai khoáng giai đoạn 2010 - 2014 58 Độ bẩy hoạt động độ bẩy tài cơng ty ngành Dịch vụ lƣu trú ăn uống giai đoạn 2010 - 2014 59 Độ bẩy trung bình rủi ro công ty ngành Dịch vụ lƣu trú ăn uống giai đoạn 2010 - 2014 59 Độ bẩy hoạt động độ bẩy tài công ty ngành Nông – lâm – ngƣ nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 60 Độ bẩy trung bình rủi ro công ty ngành Nông – lâm – ngƣ nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 61 Tổng hợp tác động đòn bẩy hoạt động đến rủi ro 62 theo ngành 2.21 Tổng hợp tác động đòn bẩy tài đến rủi ro theo ngành 63 Độ bẩy hoạt động trung bình rủi ro cơng ty có độ bẩy hoạt động cao 66 Độ bẩy hoạt động trung bình rủi ro cơng ty có độ bẩy hoạt động thấp 67 Độ bẩy tài trung bình rủi ro cơng ty có độ bẩy tài cao 68 Độ bẩy tài trung bình rủi ro cơng ty có độ bẩy tài thấp 69 2.26 Tổng hợp tác động đòn bẩy đến rủi ro theo độ bẩy 70 2.27 Tổng hợp tác động đòn bẩy đến rủi ro theo xu hƣớng thay đổi độ lớn đòn bẩy 72 Độ bẩy trung bình rủi ro cơng ty có vốn đầu tƣ nhà nƣớc 73 Độ bẩy trung bình rủi ro cơng ty khơng có vốn đầu tƣ nhà nƣớc 74 Độ bẩy trung bình rủi ro cơng ty có quy mơ nhỏ 77 Độ bẩy trung bình rủi ro cơng ty có quy mơ lớn 78 2.22 2.23 2.24 2.25 2.28 2.29 2.30 2.31 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tăng trƣởng kinh tế Việt Nam qua năm 36 2.2 So sánh tác động đòn bẩy đến rủi ro theo tính chất sở hữu vốn 75 82 chƣa có bƣớc đột phá so với ngành sử dụng cơng cụ đòn bẩy, mức độ rủi ro lên xuống thất thƣờng tỷ suất sinh lời biểu rệt Hay nói cách khác, việc sử dụng đòn bẩy có hiệu vấn đề chƣa đƣợc giải nhiều công ty ngành kinh tế - Những cơng ty có đầu tƣ vốn nhà nƣớc hoạt động ổn định tác động đòn bẩy đến rủi ro khối cơng ty tƣ nhân Về phân loại theo cơng ty có khơng có đầu tƣ vốn nhà nƣớc cơng ty khơng có hỗ trợ từ phía nhà nƣớc phải đối diện với nhiều thách thức, rủi ro hơn, tỷ suất sinh lợi hàng năm thƣờng xuyên thay đổi Phía cơng ty nhà nƣớc có tỷ suất sinh lời cao, ổn định chịu tác động từ yếu tố rủi ro đòn bẩy Điều cho thấy phần phân hóa kinh tế, mà khối tƣ nhân muốn phát triển, muốn nâng cao lợi nhuận mạnh mẽ họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro hoạt động Có thể nói rằng, quản lý chi phí tốt có chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, tin công ty khối tƣ nhân phát triển nữa, góp phần làm thị trƣờng chứng khốn nói riêng kinh tế nói chung thêm phần cạnh tranh sôi động - Yếu tố quy mô chƣa phải yếu tố phân loại ràng để đánh giá tác động đòn bẩy lên rủi ro Về đánh giá tác động đòn bẩy theo quy mơ kết thu đƣợc chƣa có phân biệt rạch ròi hai đối tƣợng nghiên cứu công ty có quy mơ nhỏ cơng ty có quy mơ lớn thị trƣờng chứng khốn Tuy nhiên, nhìn chung cơng ty có quy mơ nhỏ có độ bẩy cao có rủi ro lớn so với cơng ty có quy mơ lớn Thực tế cho thấy hoạt động công ty lớn thƣờng ổn định công tytỷ suất sinh lời trung bình cao nhiều so với công ty nhỏ 83 - Sử dụng đòn bẩy chƣa hiệu vấn đề nhiều cơng ty Trong q trình đánh giá tác động đòn bẩy đến rủi ro, có đặc điểm cần đƣợc lƣu ý có số cơng ty chƣa sử dụng đòn bẩy có hiệu quả, kết cơng tyđòn bẩy trung bình lớn, hệ số biến thiên lợi nhuận lớn tỷ suất lợi nhuận trung bình thấp, dƣới 10%, ví dụ nhƣ: ANV, CMG, DHA, CDC, VNG,…Kết tính tốn cho thấy, cơng ty sử dụng nhiều chi phí q trình mở rộng hoạt động mình, điển hình nhƣ chi phí ngun vật liệu đầu vào, chi phí bán hàng, chi phí quản lý hay chi phí lãi vay; doanh thu năm gần khơng có gia tăng, chi giảm xuống tăng giảm thất thƣờng Nhƣ vậy, việc sử dụng đòn bẩy ln dao lƣỡi, sử dụng hiệu đạt đƣợc mức sinh lời nhƣ mong đợi, nhƣng khơng quản lý tốt chi phí, khơng tận dụng đƣợc hiệu ứng đòn bẩy nhân tố gây suy giảm lợi nhuận cơng ty , đòn bẩy dùng loại chi phí làm điểm tựa cho hiệu ứng tác động Đáng ý số cơng tyđến cơng ty thuộc khối tƣ nhân, khơng có vốn đầu tƣ nhà nƣớc Nhƣ phần đánh giá lần khẳng định, cơng ty có vốn đầu tƣ nhà nƣớc thị trƣờng chứng khoán có đứng ổn định so với khối tƣ nhân 3.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.2.1 Hàm ý sách quan quản lý nhà nƣớc a Hoàn thiện thị trường tài để hỗ trợ cơng ty khơng có hỗ trợ vốn từ nhà nước Kết nghiên cứu cho thấy cơng ty nhỏ, khơng có hỗ trợ vốn nhà nƣớc gặp nhiều khó khăn việc sử dụng sách đòn bẩy Vì vậy, nhà nƣớc cần thể vai trò để hỗ trợ doanh 84 nghiệp Việc hồn thiện thị trƣờng tài giúp cho công ty nâng cao khả tiếp cận với nguồn vốn thức nhƣ hiệu sách đòn bẩy Nhà nƣớc nên có giải pháp để phát triển thị trƣờng cho thuê tài hay thị trƣờng tín dụng qua quỹ tín dụng để giúp cơng ty có thêm kênh huy động vốn khác bên cạnh kênh huy động vốn truyền thống ngân hàng thƣơng mại Ngoài ra, cần phải minh bạch hóa thị trƣờng tài quy định chặt chẽ thống để tạo tâm lý yên tâm cho công ty tiếp cận; nên nới lỏng điều kiện tham gia thị trƣờng doanh nghiệp có quy mơ nhỏ khơng có hỗ trợ vốn, ví dụ nhƣ mức vốn điều lệ giảm xuống để làm tiền đề cho việc tham gia vào thị trƣờng chứng khoán Với việc hồn thiện thị trƣờng tài chính, Nhà nƣớc giúp doanh nghiệp có thêm hội tìm kiếm nguồn vốn từ bên nhƣ hội sử dụng hiệu sách đòn bẩy tài b Phát triển thị trường, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi tăng tính cạnh tranh cho cơng ty Cần phát triển thị trƣờng hàng hóa, lao động có tính cạnh tranh cao giảm chi phí xuống mức thấp để công ty mở rộng sản xuất Với vai trò quản lý mình, nhà nƣớc cần có theo dõi sát để cải thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho cơng ty hoạt động tăng tính cạnh tranh, cải thiện suất Nhà nƣớc cần tăng cƣờng sách hỗ trợ ƣu đãi cho cơng ty gặp khó khăn, tránh tình trạng phá sản hàng loạt, nhƣ sách hỗ trợ thuế, lãi suất, thông tin thị trƣờng,… 85 3.2.2 Hàm ý sách ngân hàng tổ chức cho vay Trong đề tài, công ty quy mơ nhỏ khơng có hỗ trợ vốn nhà nƣớc, sách đòn bẩy khơng đạt đƣợc hiệu cơng ty có độ bẩy cao rủi ro lớn, tỷ suất lợi nhuận thấp hoạt động ổn định Ngân hàng tổ chức cho vay đóng vai trò quan trọng việc định tới hiệu sử dụng sách đòn bẩy cơng ty ngân hàng tổ chức cho vay nơi cung cấp nguồn vốn để cơng ty hoạt động kinh doanh Vì vậy, cần có sách hợp lý để cải thiện vấn đề a Đơn giản hóa thủ tục thiết lập chế cho vay phù hợp loại công ty Ngân hàng tổ chức cho vay cần thay đổi sách thơng thống cho đối tƣợng công ty nhỏ, tham gia thị trƣờng có nhu cầu mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh để phát triển Hiện nay, tổ chức cho vay, đặc biệt ngân hàng thƣơng mại dành nhiều ƣu đãi cho doanh nghiệp lớn tập đồn, cơng ty nhỏ sách hạn chế Một rào cản lớn vấn đề điều kiện tài sản chấp, vậy, cần có đổi để giúp cơng ty có điều kiện vay vốn tốt Các tổ chức cho vay cần tiến hành điều chỉnh cấu tín dụng, tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực, ngành nghề sản phẩm đƣợc đánh giá có lợi so sánh sức mạnh cạnh tranh cao, đặc biệt tăng mức tín dụng cho doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, xuất doanh nghiệp khu vực nông, lâm, ngƣ nghiệp Một biện pháp đƣợc trọng để giúp công ty tăng cƣờng huy động vốn hỗ trợ cơng ty khâu lập dự án, thẩm định dự án Các tổ chức tín dụng nên xem xét cách xác định giá trị doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện ngành, lĩnh vực hoạt động 86 b Nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn Các ngân hàng tổ chức cho vay cần xây dựng cho hệ thống quản lý rủi ro xếp hạng tín nhiệm đại, hiệu để đánh giá xác rủi ro tín dụng cơng ty, làm đƣa định kinh doanh hiệu khách hàng Bên cạnh đó, phải tiến hành khảo sát, đánh giá quy trình thủ tục để đảm bảo tính cạnh tranh, giảm thủ tục xét duyệt, thẩm định, giải ngân, rút ngắn thời gian giải hồ sơ đảm bảo kịp thời cung ứng vốn cho hoạt động doanh nghiệp Bên cạnh đó, tổ chức cho vay tăng cƣờng hoạt động hỗ trợ phi tài doanh nghiệp vừa nhỏ nhƣ tƣ vấn cách quản lý, sử dụng nguồn vốn hiệu đạt giá trị kinh doanh cao Xây dựng gói tín dụng riêng dành cho loại hình cơng ty, công ty ngành khác 3.2.3 Hàm ý sách cơng ty niêm yết Trong q trình đánh giá tác động đòn bẩy đến rủi ro, có đặc điểm cần đƣợc lƣu ý nhiều công ty thuộc ngành kinh tế trọng điểm chƣa sử dụng đòn bẩy có hiệu quả, kết cơng tyđòn bẩy trung bình lớn rủi ro cao, lợi nhuận khơng ổn định qua nhiều năm, chí xuống thấp Vì vậy, cần phải có sách quản lý tốt chi phí nợ vay để sử dụng đòn bẩy có hiệu a Tăng cường biện pháp gia tăng doanh thu Nguyên tắc đòn bẩy hoạt động khuếch đại thu nhập trƣớc thuế lãi vay nhờ vào điểm tựa chi phí cố định Khi đòn bẩy hoạt động hiệu nghĩa thu nhập trƣớc thuế lãi vay tăng lên, lại tạo nên lực bẩy lớn cho đòn bẩy tài Muốn đòn bẩy hoạt động hiệu quả, có hai đối tƣợng cần tác động vào doanh thu chi phí hoạt động Muốn gia tăng doanh thu, cơng ty đặc biệt cơng ty có quy 87 mô nhỏ, phát triển cần phải gia tăng hiệu kinh doanh sản xuất, mà trƣớc hết tăng chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ Có nhiều công ty mở rộng nhiều quy mô, chủng loại sản phẩm song lại khơng có kế hoạch phát triển lâu dài vững dựa vào tảng chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ Vì vậy, doanh thu thu đƣợc ban đầu cao song sau suy giảm khơng có dấu hiệu tăng trƣởng mặt dù đầu tƣ nhiều Cải thiện đƣợc vấn đề sản phẩm cơng ty nhỏ có chỗ đứng thị trƣờng điều kiện kinh tế khó khăn lạm phát tăng cao nhƣ Để tăng chất lƣợng sản phẩm dịch vụ cách mà công ty hay làm đổi thiết bị, máy móc, cơng nghệ để tạo sản phẩm tốt hơn, đa dạng mẫu mã, chủng loại Tuy nhiên, công ty có sẵn vốn đầu tƣ nên nâng cao, đổi mới, phát triển cơng nghệ Vì vậy, cơng ty tăng chất lƣợng sản phẩm dịch vụ cách sử dụng dịch vụ hậu Nhƣ thế, sản phẩm, dịch vụ cơng ty có sức thu hút khách hàng Đây cách làm nhiều công ty b Cắt giảm chi phí khơng cần thiết hoạt động cơng ty Để giảm chi phí, cơng ty nên tổ chức lại khâu sản xuất, giảm bớt khâu trung gian khơng cần thiết Các cơng ty tăng số lƣợng sản phẩm dịch vụ để giảm chi phí cố định trung bình sản phẩm Nhƣ vậy, với đơn vị sản phẩm tiêu thụ, công ty thu đƣợc nhiều lợi nhuận Tuy nhiên, nhƣ trình bày trên, đa phần cơng ty sử dụng đòn bẩy khơng hiệu cơng ty có quy mơ nhỏ, mà điểm tựa cho cơng ty nhỏ sử dụng đòn bẩy hoạt động thấp chi phí cố định công ty thấp, đặc biệt công ty thuộc lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ - cần chi phí cố định bỏ ban đầu Do vậy, khả sử dụng đòn bẩy hoạt động bị hạn chế Để khắc phục điều này, công ty nên tăng chi phí cố 88 định cách đầu tƣ vào đổi cải tiến máy móc cơng nghệ để sản xuất sản phẩm có chất lƣợng c Tăng hiệu sử dụng nợ Có thể nói, hầu nhƣ tất cơng ty phải sử dụng đến nguồn vốn vay từ bên ngồi hay gọi vay nợ Tuy nhiên, việc sử dụng nợ cho hợp lý hiệu khơng phải cơng ty làm đƣợc Đối với công ty, nợ đƣợc chia làm hai loại nợ ngắn hạn nợ dài hạn Tuy nhiên, nhiều công ty không xác định đƣợc có nhu cầu vay nợ hay khơng, vay nợ để làm hay nên vay ngắn hạn hay vay dài hạn Hay nói cách khác cơng ty khơng có kế hoạch phƣơng án sử dụng nợ nhƣ cho hiệu Đây vấn đề nghiêm trọng cơng ty nợ nghĩa vụ mà cơng ty bắt buộc phải hồn trả tƣơng lai Ngồi ra, chi phí nợ vay tác nhân mà cơng ty dùng để tận dụng hiệu ứng đòn bẩy tài chính, chi phí nợ vay vừa phải lãi suất vay thấp tỷ suất sinh lời từ hoạt động đầu tƣ cơng ty giúp cơng ty gia tăng lợi nhuận Nhƣ vậy, để việc sử dụng nợ có hiệu quả, công ty phải lên kế hoạch cụ thể việc vay vốn sử dụng nguồn vốn vay Trong phƣơng án sử dụng vốn vay đó, cơng ty phải xác định đƣợc mục đích việc vay vốn, nhu cầu vay vốn công ty, thời gian vay bao lâu, vay vay đủ Việc lên kế hoạch cho việc vay nợ nhƣ giúp doanh nghiệp chủ động việc tìm kiếm đàm phán khoản vay với lãi suất thấp điều kiện hấp dẫn Sau vay đƣợc nợ, cơng ty phải có phƣơng án sử dụng khoản nợ thật hợp lý, vừa tiết kiệm vừa hiệu Nhiều công ty Việt Nam, chế cho vay tổ chức tín dụng thoáng, việc vay nợ dễ dàng nên họ sử dụng khoản nợ khơng mục đích, gây lãng phí Thậm chí, nhiều cơng ty 89 vay q nhiều nợ dẫn đến tình trạng khả tốn bị phá sản Do vậy, sau nhận đƣợc khoản nợ này, công ty phải lên kế hoạch dòng tiền vào từ khoản nợ đó, kiểm sốt q trình sử dụng vốn vay để đảm bảo cơng ty có khả chi trả lãi vay hồn trả gốc đến hạn d Nâng cao khả huy động vốn công ty quy mô nhỏ, khơng có hỗ trợ vốn từ phía nhà nước Một kết nghiên cứu đáng lƣu ý đề tài công ty nhỏ, vốn đầu tƣ từ phía nhà nƣớc mức độ rủi ro hoạt động kinh doanh lớn nhiều so với cơng ty lớn, có vốn đầu tƣ từ nhà nƣớc Nhƣ vậy, việc sử dụng tác động đòn bẩy cơng ty ràng không đạt đƣợc hiệu tốt Một nguyên nhân khiến cho việc sử dụng đòn bẩy tài cơng ty khơng đạt hiệu nhƣ mong muốn việc khơng thể vay đƣợc vốn cần thiết Vì vậy, cần có biện pháp để giải khó khăn Đầu tiên, cơng ty có quy mơ nhỏ, vốn cần chủ động tiếp cận với kênh huy động vốn khác bên cạnh kênh truyền thống Thƣờng cơng ty muốn tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng nguồn tín dụng thức, lãi suất hợp lý có khả huy động lớn, song công ty khả huy động đƣợc lƣợng vốn đủ lớn mà phụ thuộc vào tiềm lực tài cơng ty Trong đó, thị trƣờng có nhiều kênh cấp vốn khác với thủ tục đơn giản chi phí thấp nhƣ cơng ty cho thuê tài quỹ tín dụng, quỹ đầu tƣ, hay chí thị trƣờng chứng khốn Lợi ích kênh huy động khơng phải nhỏ: ví dụ nhƣ cơng ty cho th tài khơng u cầu tài sản đảm bảo, cần cơng ty có phƣơng án kinh doanh khả thi hay nhƣ quỹ tín dụng bảo lãnh cho công ty vay vốn ngân hàng nhƣ cơng ty khơng có tài sản đảm 90 bảo Nhƣng thực tế, không nhiều công ty mặn mà với kênh huy động thị trƣờng, chí có công ty đến tồn tổ chức cho vay Do vậy, để việc huy động nguồn vốn tài trợ sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao hơn, công ty vừa nhỏ cần phải chủ động việc tìm nguồn tài trợ trông chờ vào nguồn tín dụng ngân hàng Để làm đƣợc điều này, cơng ty phải tự nâng cao hiểu biết thị trƣờng tài chính, từ mạnh dạn tham gia kênh huy động vốn e Nâng cao lực tài khả cạnh tranh cơng ty khơng có hỗ trợ vốn từ phía nhà nước Xét uy tín nhƣ tính ổn định, công ty nhỏ, khối tƣ nhân chƣa đạt đƣợc vị đối trọng với cơng ty nhà nƣớc Vì vây, cơng ty cần phải tự nâng cao lực tài chính, lực cạnh tranh uy tín thị trƣờng; đồng thời xây dựng chiến lƣợc phát triển hợp lý đắn Nhƣ vậy, để tăng khả đƣợc huy động vốn, công ty phải ý đến việc lập dự án kinh doanh để đảm bảo tính khả thi hiệu Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải có minh bạch hóa tài việc tn thủ chuẩn mực kế tốn có báo cáo tài đáng tin cậy Nếu cơng ty đảm bảo hai yếu tố trên, việc vay vốn trở nên dễ dàng Về lâu dài, công ty cần phải cải thiện lực tài Thứ tăng vốn điều lệ, tín hiệu cho thấy cơng ty hoạt động hiệu có khả phát triển tƣơng lai Thứ hai, cơng ty phải giữ uy tín quan hệ tín dụng, đặc biệt với ngân hàng thƣơng mại, khơng để diễn tình trạng nợ xấu q lâu Ngồi ra, biện pháp khơng thể khơng đề cập để cải thiện cơng tác quản lý chi phí, nâng cao hiệu sử dụng đòn bẩy hoạt động cơng ty phải nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ cách đổi mới, cải tiến 91 khoa học công nghệ nhằm tạo sản phẩm dịch vụ tốt Từ đó, cơng ty xây dựng đƣợc chỗ đứng cho sản phẩm lòng khách hàng, tạo dựng đƣợc thƣơng hiệu riêng cho Và để diện nhiều hơn, sâu tâm trí khách hàng, công ty cần tăng cƣờng việc marketing quảng bá hình ảnh cơng ty Trong bối cảnh kinh tế này, marketing trực tuyến cách làm hợp lý giúp công ty tiếp cận đƣợc với nhiều khách hàng, đối tác với chi phí thấp Bên cạnh đó, cơng ty tham gia vào kiện chƣơng trình để ngƣời biết đến công ty nhƣ khả uy tín cơng ty Làm đƣợc nhƣ thế, công ty tạo dƣng đƣợc mối quan hệ tốt với khách hàng KẾT LUẬN CHƢƠNG Chính sách đòn bẩy tác động lớn đến hoạt động doanh nghiệp nay, mà doanh nghiệp ngày muốn mở rộng quy mô sản xuất tăng cƣờng huy động vốn để phát triển, thu hút nhà đầu tƣ, chiếm lĩnh thị trƣờng Song song với sách yếu tố rủi ro lợi nhuận sụt giảm lớn, đẩy cơng ty lâm vào khủng hoảng Bên cạnh nỗ lực công ty quan quản lý nhà nƣớc tổ chức cho vay đóng vai trò quan trọng việc đƣa sách hợp lý giúp cơng ty sử dụng đòn bẩy có hiệu quả, giảm thiểu rủi ro nâng cao lợi nhuận, đặc biệt cơng ty có quy mơ nhỏ, không hỗ trợ vốn từ nhà nƣớc Mặc dù hàm ý sách đƣa chƣa giải hết vấn đề đƣợc nêu đề tài, song phần góp phần đề phƣơng hƣớng hoạt động hợp lý để tận dụng tốt tác động đòn bẩy thị trƣờng chủ thể kinh tế 92 KẾT LUẬN Trong thời đại ngày nay, đôi với phát triển kinh tế tồn cầu doanh nghiệp Việt Nam ngày sử dụng nhiều sách để hƣớng tới mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu Việc mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thị trƣờng, tăng cƣờng huy động vốn sở để doanh nghiệp sử dụng sách đòn bẩy mình, đặc biệt cơng ty niêm yết Tuy nhiên, sách hàm chứa yếu tố rủi ro công ty không quản lý tốt khoản mục chi phí mình, cơng ty đƣợc niêm yết sàn chứng khoán, chịu chi phối lớn từ thị trƣờng Nghiên cứu đề tài cho thấy nhân tố lớn tác động đến rủi ro doanh nghiệp sách đòn bẩy Ngồi thân doanh nghiệp nhà nƣớc, ngân hàng tổ chức cho vay cần phải có sách hợp lý để đòn bẩy đƣợc sử dụng cách có hiệu quả, đạt đƣợc mức lợi nhuận nhƣ mong muốn Trong trình thực luận văn, có số hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn nhƣ thời gian vừa phải học tập vừa tham gia công tác nên luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tuy nhiên, tác giả hi vọng đề tài đóng góp phần việc đánh giá tác động đòn bẩy đến rủi ro cơng ty niêm yết nói riêng thị trƣờng nói chung, qua kiến nghị sách hợp lý đơn vị có thẩm quyền liên quan Rất mong nhận đƣợc góp ý chân thành từ quý thầy giáo, giáo để luận văn đƣợc hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Sách, báo luận văn [1] Lê Văn Đƣợc (2012), Đánh giá tổng quan tình hình kinh tế giới, khu vực sau khủng hoảng tác động đến Việt Nam [2] Lê Thị Hồng (2009), Chính sách đòn bẩy tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam: Thực trạng giải pháp, Luận văn ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại Thƣơng [3] Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài doanh nghiệp bản, NXB Thống Kê [4] PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình tài doanh nghiệp , NXB Tài Chính [5] Lê Thị Mỹ Phƣơng (2011), Đòn bẩy tài tác động đến mức sinh lời hoạt động đầu tư [6] PGS TS Nguyễn Thị Quy (2007), Nghiên cứu rủi ro hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế [7] TS Trần Ngọc Thơ (2010), Tài doanh nghiệp đại [8] Lê Văn Tƣ, Thân Thị Thu Thủy (2006), Thị trường chứng khoán, NXB Tài Các tài liệu khác [9] Báo cáo tài 30 cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh [10] Bộ Tài (2012), Thơng tư số 52/2012/TT-BTC Hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn [11] Chính phủ (2010), Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành số điều Luật Doanh nghiệp [12] Luật Doanh nghiệp 2005 Tiếng Anh [13] Afkar M B., (2010), “Affect of Leverage on Risk and Stock Returns: Evidence from Pakistani Companies”, International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 58 [14] Eugene F.B., Joel F.H., (2010), Essentials of Financial Management [15] Mohammad A., (2014), “Relationship between Financial Leverage and Financial Performance”, Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) [16] Peyman Akbari and Ehsan Mohammadi (2013), “A Study of the Effects of Leverages Ratio on Systematic Risk based on the Capital Asset Pricing Model Among Accepted Companies in Tehran Stock Market”, Journal of Educational and Management Studies ISSN: 2322-4770 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHÂN NGÀNH CẤP CỦA VIETSTOCK Mã Tên ngành Ghi 100 Nông-lâm-ngƣ nghiệp Ngành tạo sản phẩm nông nghiệp nhƣ chăn nuôi, săn bắt, trồng trọt, khai thác hoạt động hỗ trợ 200 Khai khoáng Ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên nhƣ: dầu mỏ, khí đốt,…và hoạt động hỗ trợ, phục vụ ngành khai khoáng 300 Tiện ích cộng đồng Sản phẩm ngành phục vụ nhu cầu thiết yếu sinh hoạt sản xuất 400 Xây dựng bất động sản Hoạt động lĩnh vực xây dựng cơng trình, nhà cửa kinh doanh bất động sản 500 Sản xuất chế biến Tạo sản phẩm từ nguyên liệu ban đầu thơng qua q trình chuyển đổi cơ, lý, hóa học 600 - Thƣơng mại 700 Hoạt động kinh doanh bán sĩ bán lẻ 800 Vận tải kho bãi Ngành vận chuyển hành khách hàng hóa, lƣu kho bãi hoạt động khác liên quan 900 Công nghệ truyền thơng Hoạt động điện ảnh, phát truyền hình, viễn thông, xuất số hoạt động liên quan 1000 Tài chính-bảo hiểm Ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ tài hoạt động khác liên quan 1100 Thuê cho thuê Cung cấp dịch vụ thuê cho thuê sản phẩm, phƣơng tiện, thiết bị máy móc 1200 Dịch vụ chuyên Cung cấp dịch vụ có tính chất chun mơn cao mơn-khoa học kỹ nhƣ pháp lý, kế toán, kiến trúc, tƣ vấn, quảng thuật cáo, 1300 Dịch vụ quản trị doanh nghiệp Tổ chức tham gia vào trình quản lý điều hành doanh nghiệp 1400 Dịch vụ hỗ trợ Hỗ trợ hành chính, du lịch, an ninh, kiểm định, xử lý tái chế rác thải 1500 Giáo dục đào tạo Hoạt động giáo dục đào tạo 1600 Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình cộng đồng 1700 Dịch vụ giải trí Nghệ thuật dịch vụ vui chơi giải trí khác 1800 Dịch vụ lƣu trú ăn uống Hoạt động kinh doanh du lịch, lƣu trú, nhà hàng, khách sạn,… 1900 Dịch vụ khác Một số dịch vụ khác 2000 Hành cơng Các quan hành có nhiệm vụ thực thi sách nhà nƣớc Nguồn: Vietstock (Tham khảo hệ thống phân ngành Việt Nam) ... 41 2.2.2 Tác động đòn bẩy đến rủi ro theo độ lớn đòn bẩy .65 2.2.3 Tác động đòn bẩy đến rủi ro theo tính chất sở hữu vốn công ty 73 2.2.4 Tác động đòn bẩy đến rủi ro phân theo... lƣờng tác động đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài đến rủi ro cơng ty niêm yết HSX - Hàm ý sách rút từ hƣớng tác động đòn bẩy đến rủi ro đề tài * Câu hỏi nghiên cứu - Xác định đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy. .. hoạt động 13 1.2.3 Đòn bẩy tài 17 1.3 TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY ĐẾN RỦI RO CỦA CÔNG TY 22 1.3.1 Đặc trƣng công ty niêm yết 22 1.3.2 Tác động đòn bẩy hoạt động đến rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tác động của đòn bẩy đến rủi ro của các công ty niêm yết trên HSX , Phân tích tác động của đòn bẩy đến rủi ro của các công ty niêm yết trên HSX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn