Phân tích hiệu quả tài chính tại công ty TNHH MTV bảo hiểm ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

102 48 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN LÊ ANH THƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV BẢO HIỂM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN LÊ ANH THƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV BẢO HIỂM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngu ễn L Anh Thư ng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 1.1.1 Khái niệm yêu cầu cần thiết doanh nghiệp bảo hiểm 1.1.2 Nội dung, nguyên tắc hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm 1.1.3 Đặc điểm hoạt động Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 10 1.2 KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Một số khái niệm 11 1.2.2 Ý nghĩa phân tích hiệu tài doanh nghiệp .13 1.3 NGUỒN TH NG TIN PHỤC VỤ CHO T NH TO N VÀ PH N T CH 14 1.3.1 Hệ thống báo cáo tài 14 1.3.2 sở liệu khác 14 1.4 TỔ CHỨC PH N T CH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM .16 1.5 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM .18 1.5.1 Các tiêu phân tích hiệu tài doanh nghiệp 18 1.5.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài 19 1.6 C C PHƢƠNG PH P SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .30 1.6.1 Phƣơng pháp so sánh 30 1.6.2 Phƣơng pháp thay liên hoàn 31 1.6.3 Phƣơng pháp loại trừ 32 1.6.4 Phƣơng pháp vấn 32 1.6.5 Phƣơng pháp phân tích Dupont 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG .33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH MTV BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 34 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP C NG THƢƠNG VIỆT NAM 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.2 cấu tổ chức cấu máy quản lý công ty .36 2.1.3 Chức hoạt động 39 2.1.4 Một số tiêu kết hoạt động kinh doanh cơng ty .41 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI VBI 44 2.2.1 Thực trạng công tác tổ chức phân tích hiệu tài VBI 44 2.2.2 Thực trạng nội dung phƣơng pháp phân tích VBI 48 2.2.3 Đánh giá cơng tác phân tích hiệu tài VBI 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG .55 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI VBI 57 3.1 U CẦU HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI VBI 57 3.1.1 Về quản l ộ phận phân tích .58 3.1.2 Về quy tr nh thực 59 3.1.3 Về tổ chức việc sử dụng ết phân tích 61 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI VBI 62 3.2.1 Hoàn thiện nội dung phƣơng pháp phân tích hiệu tài 62 3.2.2 Kiện tồn cơng tác phân tích hiệu tài VBI 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG .78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCTT : Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ BCTC : Báo cáo tài BGĐ : Ban giám đốc ĐBTC : Đòn ẩy tài HTK : Hàng tồn kho KNTTLV : Khả toán lãi vay LNST : Lợi nhuận sau thuế LNTT : Lợi nhuận trƣớc thuế NPT : Nợ phải trả NVTX : Nguồn vốn thƣờng xuyên RE : Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản ROA : Tỷ suất lợi nhuận tài sản ROE : Khả sinh lời vốn chủ sở hữu SXKD : Sản xuất kinh doanh TMCP : Thƣơng mại Cổ phần TMCP : Thƣơng mại cổ phần TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lƣu động VBI : Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam VCSH : Vốn chủ sở hữu VLĐ : Vốn lƣu động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tổng hợp tiêu tỷ suất sinh lời chi phí 22 1.2 Bảng tổng hợp tiêu phân tích tài sản 23 2.1 Một số tiêu kết hoạt động kinh doanh cơng ty 41 2.2 Phân tích tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản 49 2.3 Phân tích tiêu phản ánh hiệu inh doanh VBI 50 2.4 Phân tích tiêu hiệu tài 51 3.1 Phân tích hiệu tài 64 3.2 Phân tích tiêu ROE nhân tố ảnh hƣởng theo phƣơng trình Dupont 68 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến RO 71 3.4 Bảng phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài 74 77 ngũ phân tích phải biết kết hợp phƣơng pháp phân tích đại truyền thống, để đảm bảo tính xác hiệu đáp ứng nhu cầu Ban lãnh đạo Cơng ty d Xây dựng tiêu chuẩn hóa nội dung phân tích áp d ng cho chi nhánh Hiện nay, chi nhánh phải báo cáo kết hoạt động kinh doanh, chiến lƣợc kinh doanh chi nhánh cho Phòng Phát triển Kinh doanh trụ sở Tuy nhiên, việc phân tích hiệu chi nhánh hạn chế nên nội dung đánh giá hoạt động kinh doanh hiệu tài thời gian qua, nhƣ hoạch định chiến lƣợc giai đoạn 2015-2020 áo cáo chƣa đồng chất lƣợng, nhiều nhận định mang tính định tính, gây hó hăn việc đánh giá t nh h nh tài đầy đủ, xác VBI trụ sở Vì vậy, việc xây dựng tiêu chuẩn hóa nội dung phân tích trụ sở việc làm cần thiết, vừa hỗ trợ chi nhánh quản l , điều hành, vừa sở để VBI đánh giá hiệu tài Cơng ty 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong kinh tế thị trƣờng sản xuất kinh doanh khơng hiệu nhƣ nhà quản trị hông đƣa đƣợc định kịp thời hợp lý Điều đòi hỏi thơng tin tài cần đƣợc cung cấp đầy đủ xác cho nhà quản trị Hơn hoạt động đầu tƣ, cho vay vốn không diễn nhà đầu tƣ hơng đủ thơng tin kịp thời tình hình tài doanh nghiệp Mặt khác, thông tin doanh nghiệp đa dạng phức tạp, đòi hỏi phải đƣợc xử lý phƣơng pháp hoa học, giúp đối tƣợng sử dụng thơng tin đƣợc định đắn phù hợp với mục tiêu mà họ theo đuổi Căn vào kết khảo sát thực tế cơng tác phân tích hiệu tài VBI chƣơng 2, chƣơng tác giả đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác cơng ty, nhƣ: - Hồn thiện nội dung phƣơng pháp đánh giá chung hiệu qủa tài doanh nghiệp - Hồn thiện nội dung phƣơng pháp phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến biến động hiệu tài doanh nghiệp nhƣ: nhân tố hiệu kinh doanh, nhân tố cấu trúc nguồn vốn - Kiện tồn cơng tác tổ chức phân tích hiệu tài VBI nhƣ: ổ sung vào quy chế quản lý tài doanh nghiệp nội dung phân tích hiệu tài chính; phân cơng phận chun trách làm cơng tác phân tích tài chính; tố chức cơng tác phân tích tài doanh nghiệp 79 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế nay, doanh nghiệp nhiều hội để đầu tƣ inh doanh nhƣng hơng hó hăn, thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt Do đó, doanh nghiệp muốn tồn phát triển đòi hỏi phải tiềm lực mạnh mẽ tài chính, phải sản xuất kinh doanh hiệu Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải thấy đƣợc vai trò cơng tác phân tích hiệu tài doanh nghiệp khơng ngừng hồn thiện cơng tác này, doanh nghiệp tình hình tài hoạt động hiệu giúp doanh nghiệp đầy đủ điều kiện để đứng vững, cạnh tranh phát triển Qua nghiên cứu lý luận phân tích hiệu tài doanh nghiệp kết khảo sát thực tế cơng tác phân tích hiệu tài VBI, tác giả hồn thành luận văn cao học với đề tài hân t ch hiệu tài t i Cơng ty TNHH MTV Bảo hiểm gân hàng thư ng m i c ph n ông thư ng Việt am Với nỗ lực thân nghiên cứu vấn đề lý luận nhƣ sâu t m hiểu thực tế, với giúp đỡ tận tình Giáo viên hƣớng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Mạnh Toàn luận văn giải đƣợc số vấn đề sau: Thứ , hệ thống hóa vấn đề lí luận ản phân tích hiệu tài doanh nghiệp Thứ hai, tìm hiểu thực trạng cơng tác phân tích hiệu tài VBI, từ đƣa đánh giá cơng tác doanh nghiệp nói Thứ ba, sở nghiên cứu lí luận kết hợp với phân tích thực tiễn phân tích hiệu tài VBI , luận văn đƣa đƣợc phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện nội dung phƣơng pháp phân tích hiệu tài 80 Thứ tư, kết nghiên cứu luận văn đƣợc áp dụng để nâng cao chất lƣợng phân tích hiệu tài Cơng ty TNHH Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Với tinh thần ham thích nghiên cứu học hỏi, thân tơi mạnh dạn sâu vào đề tài với mong muốn góp phần cơng sức nhỏ bé vào việc làm rõ thêm, tạo thuận lợi thêm cho việc phân tích hiệu tài Cơng ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Tuy nhiên, hạn chế tr nh độ nhƣ số điều kiện khác nên luận văn hông thể tránh hỏi nhiều vấn đề thiếu sót nhƣ cần phải đƣợc tiếp tục nghiên cứu thêm Tôi mong cảm ơn iến góp thầy giáo, nhà chun mơn đồng nghiệp công tr nh nghiên cứu đƣợc tiếp tục đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Nguyễn Tấn Bình (2011), Phân tích ho t động doanh nghiệp, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Văn Cơng 2010 , Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [3] Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh (2009), Phân tích tài doanh nghiệp, NXB Đại học quốc gia, TP HCM [4] Phan Đức Dũng, Nguyễn Thị My, (2008), Phân tích ho t động kinh doanh, NXB Thống kê, Hồ Chí Minh [5] Nguyễn Minh Kiều (2011), Tài doanh nghiệp ản, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [6 Phạm Thị Kim Liên 2010 , phân t ch hiệu tài ch nh t i oanh nghiệp ệt may đ a àn Tà n Luận văn thạc sĩ Quản trị g kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [7] Lƣơng Thúy Nga 2006 , hân t ch hiệu ho t động phư ng hư ng nâng cao hiệu ho t động t i ông ty ch iệt am, Luận văn Quản trị inh doanh, Đại Học Đà Nẵng, Đà Nẵng [8] Ngô Kim Phƣợng (chủ biên), Lê Thị Thanh Hà, Lê Mạnh Hƣng, Lê Hồng Vinh (2010), Phân tích tài doanh nghiệp, NXB TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh [9] Nguyễn Ngọc Quang (2011), Giáo trình phân tích ho t động kinh doanh, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà nội [10] Trƣơng Bá Thanh 2001 , Phân tích ho t động kinh doanh II, NXB Giáo dục, Đà Nẵng [11] Phạm Hữu Thịnh (2012), Phân tích hiệu ho t động Công ty C ph n Nông Sản Thực Ph m Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ Quản trị inh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [12] Trần Ngọc Thơ 2007 , Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống kê, Hồ Chí Minh [13] Võ Thanh Thu, Ngô Thị Hải Xuân (2010), inh tế phân t ch ho t động kinh oanh thư ng m i, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh [14] Bùi Thị Thanh Thủy (2010), Phân tích hiệu ho t động t i T ng công ty c ph n dệt may Hòa Thọ, Luận văn thạc sĩ Quản trị inh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [15] Hồng Thị Tƣờng Vi (2008), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn t i Công ty c ph n đ a bàn tỉnh Quảng Nam, [16] Josette Peyrard (2004) - Phân tích tài doanh nghiệp - NXB Thống kê, Hà Nội PHỤ LỤC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐVT: triệu đồng STT TÀI SẢN A I Chỉ ti u TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100=110+120+130+150) Tiền khoản tư ng đư ng tiền Tiền mặt quỹ 513,984.39 282,990.53 2012 2013 641,368.60 712,894.19 30,918.87 92,677.63 2014 342,881.86 78,682.95 171.13 132.17 726.57 1,333.48 6,448.08 6,924.35 17,842.56 16,349.48 Các hoản tƣơng đƣơng tiền 276,371.32 23,862.35 74,108.50 61,000.00 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 124,967.64 466,561.69 414,271.54 64,800.10 Đầu tƣ chứng hoán ngắn hạn 111,030.26 Tiền gửi ngân hàng II 2011 Đầu tƣ ngắn hạn hác Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn 14,082.80 (145.42) 21,079.35 90,317.77 30,000.00 445,520.95 323,971.42 34,800.13 (38.61) (17.64) (0.03) III Các khoản phải thu 105,459.28 143,365.45 203,862.48 183,016.83 Phải thu hách hàng 112,458.17 148,842.82 196,753.11 173,608.80 Trả trƣớc cho ngƣời án Thuế GTGT đƣợc hấu trừ Các hoản phải thu hác Dự phòng hoản phải thu hó đòi IV Hàng tồn kho IV Tài sản lưu động khác B TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN (200=210+220+240+243) Tài sản cố định I Tài sản cố định hữu h nh 267.62 1,207.78 1,613.68 - - 411.17 838.05 - 168.79 2,525.88 10,180.82 9,408.03 (7,435.29) (9,622.20) (5,523.19) (405.63) - - 771.24 703.30 566.95 522.58 1,311.30 15,678.68 111,886.61 126,292.46 3,178.41 8,472.78 586,319.79 10,465.60 185,708.67 3,234.83 3,111.50 3,073.99 6,774.21 8,110.11 4,975.17 5,411.38 10,050.04 12,766.51 - Nguyên giá - Gi tr hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô h nh (1,863.67) (2,337.39) (3,275.83) (4,656.40) 123.33 104.42 1,698.57 2,355.49 148.90 (25.57) 168.53 (64.11) 1,831.40 (132.83) 3,130.40 (774.91) - Nguyên giá - Gi tr hao mòn lũy kế II III IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 170,007.46 100,000.00 107,000.00 566,285.80 Các hoản đầu tƣ dài hạn hác 170,007.46 100,000.00 107,000.00 566,285.80 Các khoản k quỹ, k cược dài hạn 10,493.96 6,101.58 6,126.61 6,176.61 K quỹ ảo hiểm 10,493.96 6,101.58 6,126.61 6,176.61 K quỹ ảo hiểm 10,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 Cầm cố, quỹ, cƣợc dài hạn khác Tài sản dài hạn khác 493.96 1,972.42 101.58 2,606.62 126.61 4,693.07 176.61 3,391.78 Chi phí trả trƣớc dài hạn 1,716.80 2,083.83 3,906.69 2,723.55 255.62 522.79 786.38 668.24 Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200) 699,693.07 753,255.21 839,186.64 929,201.65 149,110.37 194,078.13 283,880.84 355,330.29 Vay ngắn hạn 71,764.64 27,000.00 91,203.43 137,829.34 - 137,876.37 - Phải trả cho ngƣời án 18,403.54 62,775.71 121,989.36 106,788.09 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Ngƣời mua trả tiền trƣớc II 97.34 152.55 69.00 - Thuế hoản phải nộp Nhà nƣớc Phải trả công nhân viên 11,687.55 9,002.80 13,320.47 8,841.95 9,416.72 1,031.59 7,299.09 6,379.63 Các hoản phải trả, phải nộp ngắn hạn hác Quỹ hen thƣởng phúc lợi 3,335.31 2,238.12 4,652.44 1,460.30 4,906.84 415.82 16,933.70 475.86 102,874.70 146,036.50 217,423.92 Dự phòng nghiệp vụ 77,345.73 Dự phòng phí 44,503.69 20,228.75 47,111.68 149,705.90 Dự phòng ồi thƣờng 25,587.80 74,966.88 92,840.15 59,419.07 7,254.24 7,679.07 6,084.67 8,298.95 Nợ dài hạn - - 15.00 30.00 Phải trả dài hạn hác - - 15.00 30.00 Dự phòng dao động lớn III B I NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410) Nguồn vốn, quỹ 550,582.70 550,582.70 559,177.08 555,305.80 559,177.08 555,305.80 573,871.36 573,871.36 Nguồn vốn inh doanh 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 Chênh lệch tỷ giá - - - - Quỹ đầu tƣ phát triển - - - - Quỹ dự phòng tài 1,801.81 6,280.91 10,978.70 14,584.69 Quỹ dự trữ uộc 5,602.08 7,950.97 9,753.97 12,214.74 43,178.81 44,945.20 34,573.14 47,071.94 753,255.21 839,186.64 929,201.65 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 699,693.07 PHỤ LỤC 02 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐVT: triệu đồng STT Chỉ ti u Thu phí ảo hiểm gốc 2011 151,412.40 2012 121,061.23 2013 144,880.57 2014 263,401.48 Thu phí nhận tái ảo hiểm 20,637.40 24,883.32 28,264.43 46,773.95 Các hoản giảm trừ: 78,261.47 103,714.76 71,022.77 80,039.80 Tăng dự phòng phí (3,998.66) (24,274.93) 26,882.93 68,230.11 Thu hoa hồng nhƣợng tái ảo hiểm 17,836.62 27,497.57 16,691.76 11,100.73 Thu hác hoạt động inh doanh ảo hiểm: 25.94 20.07 44.02 528.62 - Thu kh c (đ i lý gi m đ nh…) 25.94 20.07 44.02 528.62 115,649.56 87,371.52 94,022.36 34,760.81 90,593.58 46,840.12 173,534.86 77,015.70 39,503.75 11,567.00 31,268.66 9,184.49 Doanh thu hoạt động kinh doanh ảo hiểm Chi ồi thƣờng ảo hiểm gốc Chi ồi thƣờng nhận tái ảo hiểm 10 Các hoản giảm trừ: 79,323.53 17,051.14 46,771.56 25,355.30 79,323.53 17,051.14 46,541.07 25,355.30 47,551.74 29,276.67 31,337.23 64,236.20 - - 2,600.00 - 12 Giảm /Tăng dự phòng ồi thƣờng 1,945.79 (2,972.12) 4,933.46 3,391.31 13 Số trích dự phòng dao động lớn năm 2,813.65 424.83 1,005.60 2,214.29 14 Chi hác hoạt động inh doanh ảo hiểm: 19,306.50 19,215.45 21,328.80 47,268.44 15 Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh ảo hiểm 71,617.68 45,944.82 56,005.09 117,110.23 16 Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh ảo hiểm 44,031.88 48,077.54 34,588.49 56,424.63 17 Chi phí quản l doanh nghiệp 49,070.26 53,587.81 47,602.14 50,282.75 18 Lỗ hoạt động kinh doanh ảo hiểm (5,038.38) (5,510.27) (13,013.65) 6,141.88 19 Doanh thu hoạt động tài 68,572.01 70,523.94 61,423.29 60,296.15 - Thu ồi thường nhượng t i ảo hiểm 11 Bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại 12 Chi ồi thƣờng từ dự phòng dao động lớn 20 Chi phí hoạt động tài 3,638.25 825.05 324.29 3,432.48 21 Lợi nhuận hoạt động tài 64,933.77 69,698.89 61,099.00 56,863.66 22 Thu nhập hoạt động hác 326.56 205.88 13.25 292.24 23 Chi phí hoạt động hác 188.40 1,365.77 45.90 76.70 24 Lợi nhuận hoạt động khác 138.16 (1,159.89) (32.64) 215.54 25 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 60,033.55 63,028.73 48,052.71 63,221.08 26.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 14,994.21 16,318.03 12,256.40 13,886.46 26.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (385.38) (267.17) (263.59) 118.14 45,424.72 46,977.86 36,059.90 49,216.48 27 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp PHỤ LỤC 02 BẢNG PHỎNG VẤN STT Nội dung câu hỏi vấn Ông/bà cho biết ý kiến hoạt động doanh nghiệp cơng tác phân tích tài Cơng ty thời gian qua vừa qua mặt đƣợc chƣa đƣợc? Cơng tác phân tích tình hình tài Cơng ty đƣợc thực thƣờng xun hay khơng? Nếu th theo định kỳ lần? Hiện Công ty đội ngũ chun trách cơng tác phân tích tài hay chƣa? Các phần mềm sử dụng để phục vụ cho cơng tác phân tích tài hay chƣa? Nếu th đƣợc VBI áp dụng triệt để chƣa? Các nội dung phƣơng pháp sử dụng q trình phân tích hiệu tại Cơng ty? Nguồn thơng tin bên ngồi mà Cơng ty thu thập để phục vụ cho cơng tác đánh giá tính tốn hiệu tài đƣợc lấy từ đâu mức độ tin cậy nó? Theo Ơng/bà mức độ quan trọng cơng tác phân tích hiệu tài ảnh hƣởng đến phát triển bền vững Công ty nhƣ nào? Kết phân tích đƣợc thể báo cáo nào? Các báo cáo đƣợc báo cáo cho ai? Ông/bà đánh giá nhƣ tình hình tài công ty nhận định chiến lƣợc cơng ty vòng - 10 năm tới? ... LÊ ANH THƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH MTV BẢO HIỂM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ... cứu hiệu tài công ty bảo hiểm Xuất phát từ tƣởng này, với định hƣớng giáo viên hƣớng dẫn thực Luận văn thạc sỹ với đề tài Phân tích hiệu tài Cơng ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần. .. ản phân tích hiệu tài doanh nghiệp - Khảo sát đánh giá cơng tác phân tích hiệu tài Cơng ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - Từ vấn đề lý luận thực trạng cơng tác phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả tài chính tại công ty TNHH MTV bảo hiểm ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam , Phân tích hiệu quả tài chính tại công ty TNHH MTV bảo hiểm ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn