Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng NNPTNT đắk lắk

117 47 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG    VÕ MINH HOÀNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG    VÕ MINH HOÀNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN ĐẮK LẮK Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng – Năm 2015 L I CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Võ Minh Hoàng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu , dự kiến đóng góp đề tài…………….3 Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 11 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 1.1.3 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng 14 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 14 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 14 1.2.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 17 1.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 22 1.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 25 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 28 1.3.1 Các yếu tố khách quan 28 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẮK LẮK 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.3 Các hoạt động 33 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 34 2.2.1 Hoạt động cho vay 34 2.2.2 Hoạt động bảo lãnh 42 2.2.3 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk 44 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẮK LẮK 56 2.3.1 Thực trạng hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng 56 2.3.2 Thực trạng hoạt động đo lƣờng rủi ro tín dụng 62 2.3.3 Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng 66 2.3.4 Thực trạng hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng 67 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 71 2.4.1 Những thành công 71 2.4.2 Những mặt hạn chế công tác quản trị rủi ro cho vay trung – dài hạn 72 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung- dài hạn NHNo&PTNT Đắk Lắk 74 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 77 3.1 CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ 77 3.1.1 Dự báo xu hƣớng kinh tế hoạt động ngân hàng thời gian tới 77 3.1.2 Định hƣớng hoạt động Agribank Đắk Lắk giai đoạn 20152020 tầm nhìn đến 2025 77 3.1.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đắk Lắk thời gian tới 79 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 80 3.2.1 Nhóm giải pháp nghiệp vụ quản trị rủi ro tín dụng 80 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 96 3.3 NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP99 3.3.1 Đối với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 99 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 101 KẾT LUẬN CHƢƠNG 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Đắk Lắk : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NQH : Nợ hạn RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng NHNo&PTNT : Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Bảng phân tích tổng hợp dƣ nợ Agribank Đắk Lắk từ năm 2011 đến 2014 2.2 Bảng tổng hợp dƣ nợ bảo lãnh Agribank Đắk Lắk từ năm 2011 đến 2014 2.3 Bảng nợ xấu dƣ nợ tín dụng Agribank Đắk Lắk 2011 - 2014 2.4 Nợ xấu phân theo nhóm nợ 2.5 Nợ xấu phân theo ngành nghề kinh doanh Agribank Đắk Lắk 2.6 Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế Agribank Đắk Lắk 2.7 Nợ xấu phân theo hình thức cho vay Agribank Đắk Lắk 2.8 Phân tích nợ xấu theo thời hạn cho vay 2.9 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Chi nhánh 2.10 Tình hình thu hồi nợ XLRR 2011-2014 Trang 35 43 44 46 48 50 52 54 67 69 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Tên hình vẽ, biểu đồ Số hiệu Trang 2.1 Sơ đồ máy tổ chức Agribank Đắk Lắk 33 2.1 Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo thời hạn tín 38 dụng Agribank Đắk Lắk 2.2 Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo ngành kinh 39 tế Agribank Đắk Lắk 2.3 Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo ngành kinh 41 tế Agribank Đắk Lắk 2.4 Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo ngành kinh 42 tế Agribank Đắk Lắk năm 2014 2.5 Thực trạng nợ xấu Agribank Đắk Lắk giai đoạn 2011- 45 2014 2.6 Dƣ nợ xấu từ nhóm – giai đoạn 2011 -2014 46 2.7 Tỷ trọng xợ xấu phân theo ngành nghề kinh doanh 49 2011-2014 2.8 Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2011- 50 2014 2.9 Nợ xấu phân theo bảo đảm tài sản 53 2.10 Phân tích nợ xấu theo thời hạn cho vay 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu, mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tuy nhiên, hoạt động tín dụng hoạt động ln chứa đựng nhiều rủi ro tổn thất tín dụng tổn thất lớn hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng ln song hành với hoạt động tín dụng, khơng thể loại bỏ hồn tồn rủi ro tín dụng mà phải quản trị rủi ro tín dụng cách khoa học, tồn diện có hệ thống nhằm nhận diện, kiểm sốt, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất tín dụng Tín dụng cho vay trung, dài hạn lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng kinh tế, lĩnh vực mà Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh từ Ngân hàng nƣớc ngồi Tuy nhiên, Hoạt động tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam chứa đựng nhiều rủi ro, nhƣng chƣa đƣợc quan tâm mức Bất kỳ tác động ảnh hƣởng đến tính khả thi tính sinh lời dự án gây thiệt hại cho Ngân hàng, nhẹ làm giảm tính cạnh tranh Ngân hàng, nặng gây tổn thất cho Ngân hàng nhƣ ngƣời gửi tiền toàn kinh tế chất hoạt động Ngân hàng vay vay Hoạt động điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, môi trƣờng cạnh tranh ngày khắc nghiệt hơn, đặt cho ngân hàng thƣơng mại phải tiến hành cấu lại tổ chức máy, cấu lại hoạt động, cấu lại số hoạt động theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế thực chức quản trị rủi ro tín dụng cách bản, hiệu đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu phát triển bền vững 94 Nhƣ phân tích nợ ngoại bảng Chƣơng 2, nợ ngoại bảng xem tổn thất tạm thời ngân hàng Nếu thu hồi đƣợc, chúng trở thành khoản thu nhập tăng thêm, góp phần tăng lực tài cho ngân hàng Vì vậy, cơng tác thu hồi nợ ngoại bảng quan trọng hoạt động tín dụng nói chung, hoạt động tài trợ nói riêng Với tình trạng nợ ngoại bảng tồn nhiều, hàng năm lại có thêm số nợ chuyển với mức độ tƣơng đối lớn, nên yêu cầu đẩy mạnh công tác thu hồi nợ ngoại bảng yêu cầu đặc biệt quan trọng Agribank Đắk Lắk năm đến Và để đẩy mạnh cách hiệu quản công tác thu hồi ngoại bảng, Chi nhánh cần tổ chức tốt công việc cụ thể sau: + Phải thực phân tích, đánh giá chi tiết thực trạng đến khoản nợ/con nợ ngoại bảng yếu tố: (1) Tài sản (gồm tài sản đƣợc tài trợ tài sản đảm bảo cho khoản nợ): xác định tình trạng mức độ giá trị lại tài sản, khả giá khả khoản tài sản; (2) Tình hình hoạt động nợ, khả phục hồi phát triển hoạt động để trả nợ, ý chí trả nợ nợ; (3) Các biện pháp thu nợ áp dụng mức độ kết quả, nguyên nhân tồn Công việc phải đƣợc thực thƣờng xuyên định kỳ hàng tháng, quý tháng + Trên sở kết phân tích đó, tiếp tục tiến hành đánh giá lại tính hiệu lực biện pháp thu, khả thu khoản nợ, xác định vấn đề cần phải tiếp tục phát huy, công việc cần phải có điều chỉnh hƣớng điều chỉnh; sau thực ghép nhóm khoản nợ có tình hình tƣơng tự để xếp xúc tiến chung biện pháp thu, khơng phân nhóm đƣợc xác định biện pháp cụ thể thực khoản nợ/con nợ riêng lẻ; cuối giao nhiệm vụ cụ thể cho cán thực thu nợ + Từng định kỳ phải tổ chức công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết 95 hoạt động thu hồi ngoại bảng nhằm rút kinh nghiệm thực tiễn cho hoạt động thu nợ ngoại bảng kinh nghiệm phát hiện, đánh giá dấu hiệu nhận biết rủi ro để phục vụ cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Đây việc quan trọng, phải đƣợc thực thƣờng xuyên nghiêm túc với quan tâm thích đáng e Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng nhằm phân tán rủi ro Để hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu cao việc phát triển mạnh dịch vụ, sản phẩm ngân hàng sở phát triển sử dụng cơng nghệ đại Bên cạnh đó, chi nhánh ngân hàng áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro nhƣ: đa dạng hoá danh mục đầu tƣ, đa dạng hoá danh mục cho vay, tài sản đảm bảo an toàn hơn…việc đa dạng hố danh mục đầu tƣ chi nhánh áp dụng nhƣ san rộng khoản tín dụng ngân hàng cho nhiều đối tƣợng khách hàng, bao gồm doanh nghiệp lớn nhỏ, ngành kinh tế khác nhau, cá nhân, hộ gia đình có nguồn thu nhập ổn định có tài sản chấp đa dạng Việc đa dạng hố có hiệu vấn đề giảm rủi ro tổn thất dòng tiền từ nhóm khách hàng khác đến dƣới nhiều hình thức khác nhau, sụt giảm dòng tiền từ nhóm khách hàng bù đắp đƣợc phần tăng lên dòng tiền đến từ nhóm khách hàng khác Đa dạng hoá hoạt động cho vay theo kiểu nhƣ liên kết với ngân hàng thƣơng mại khác cho vay đối tƣợng khách hàng Tăng tỷ trọng khoản cho vay có tài sản đảm bảo, giảm tỷ trọng khoản cho vay khơng có tính khả thi, tình hình tài thiếu tính lành mạnh, hoạt động hiệu quả, tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi 96 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ a Sắp xếp bố trí lại nhân l c, th c chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân l c Các nguyên tắc quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng xác định rằng: “Các chiến lược quản trị rủi ro khả thi chiến lược phù hợp với nguồn lực” Mức độ chất lƣợng nguồn lực có ý nghĩa định thành cơng q trình triển khai quản trị yếu tố quan trọng nói rủi ro rủi ro ngƣời Nguồn lực đƣợc xác định bao gồm ngƣời điều kiện vật chất Hiện Agribank Đắk Lắk, nguồn lực ngƣời cho hoạt động tín dụng có mặt yếu nhƣ: thiếu số lƣợng, hạn chế khả chuyên môn kinh nghiệm thực tiễn cán số phận quan trọng Vì phải xếp bố trí lại cán phận có tham gia vào q trình tín dụng thực thƣờng xuyên, chuyên sâu công tác đào tạo đào tạo lại nguồn nhân lực để bắt kịp với yêu cầu hoạt động kinh doanh, quản trị kinh doanh quản trị rủi ro yêu cầu quan trọng, vừa cấp thiết vừa mang tính lâu dài Cũng nhƣ nhìn vai trò chức máy kiểm toán nội mà Agribank Đắk Lắk phải thực - Thực luân chuyển định kỳ công việc cán cơng tác tín dụng: Đây biện pháp cần thiết để tạo không khí làm việc cho cán Nó vừa tạo điều kiện để cán thu thập, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm phong phú cho kỹ nghề nghiệp; đồng thời, có tác dụng phòng ngừa, hạn chế rủi ro tác nghiệp cán Tuy nhiên với đặc điểm cán tín dụng cơng việc phức tạp, cần phải có thời gian dài ổn định để tiếp cận nắm bắt tồn cơng việc, nên việc luân chuyển nên thực bƣớc: thay đổi đối tƣợng khách hàng quản lý từ cán sang cán khác, sau luân chuyển cán đến phòng khác, 97 phận khác Chỉ nên thực luân chuyển cán cán bắt đầu làm cơng tác tín dụng đƣợc từ 24 tháng trở lên, để đảm bảo trình làm việc, thu thập kiến thức tạo dựng kỹ tín dụng cán không bị gián đoạn chƣa đạt đến mức ổn định; cán có thâm niên cơng tác tín dụng lâu năm, thực ln chuyển năm lần; năm ln chuyển ngồi khơng nên q 1/3 nhân Nhƣ giữ đƣợc ổn định cần thiết cho hoạt động tín dụng hoạt động - Xây dựng thực thƣờng xuyên chƣơng trình đào tạo tập trung theo chuyên đề cho cán tín dụng quản trị rủi ro kiến thức quản trị chuyên đề chuyên sâu khác, quy trình quy định quản trị rủi ro Agribank, để đảm bảo cho kỹ tác nghiệp đội ngũ cán đƣợc hoàn thiện, nâng cấp Hình thức đào tạo theo chƣơng trình đào tạo Trung tâm đào tạo Agribank, mời chuyên gia chuyển giao kiến thức, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán tự học Chƣơng trình đào tạo, nội dung đào tạo nên đƣợc xem xét theo yêu cầu thực trạng nhu cầu Chi nhánh Đồng thời tạo chế thi đua khen thƣởng để công nhận thành tích tạo mơi trƣờng cạnh tranh lành mạnh hàng ngũ nhân viên ngân hàng động lực để cống hiến cho Agribank Đắk Lắk b T ng cường công tác thông tin Nhƣ xác định phần nghiên cứu lý thuyết Vấn đề sâu xa rủi ro tín dụng thơng tin bất đối xứng Do đó, để quản trị rủi ro tín dụng tốt hơn, cần thiết phải tăng cƣờng hoạt động thông tin qua việc mở rộng nguồn thông tin sử dụng thông tin cách khoa học, triệt để Việc tăng cƣờng nguồn thông tin sử dụng thông tin hoạt động quản lý không thông tin từ bên ngồi vào bên trong, mà việc thiết lập sử dụng hiệu hệ thống thông tin nội Thơng tin quản lý tín dụng đƣợc hình thành từ 98 trình tiếp cận, tiếp nhận, phân tích – đánh giá khách hàng, khoản vay; từ định cấp tín dụng q trình quản lý tín dụng sau Để tăng cƣờng thơng tin phục vụ cho q trình quản trị rủi ro, đòi hỏi hoạt động tác nghiệp phải đƣợc cung cấp phải có khả tiếp cận/có điều kiện khai thác đƣợc nguồn thơng tin thống, đáng tin cậy từ bên ngồi; bên cạnh đó, phải có chế phối hợp, trao đổi, tiếp nhận – phản hồi thông suốt với hệ thống thông tin bên Yêu cầu cụ thể Agribank Đắk Lắk hoạt động thông tin nhƣ sau: - Tăng cường tiếp cận, khai thác nguồn thơng tin từ bên ngồi: Việc tìm kiếm, tiếp cận khai thác nguồn thơng tin từ bên ngồi để phục vụ cho hoạt động quản lý nói chung, quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Agribank Đắk Lắk thời gian qua yếu Thơng tin sử dụng chủ yếu trình quản lý thông tin khách hàng cung cấp, số cán tự tìm kiếm Vì thông tin dùng để thẩm định, đánh giá khách hàng nghèo nàn, đơn điệu, tính thơng tin hữu ích chƣa cao Để có sở phân tích đánh giá dự báo tình hình chuẩn xác đòi hỏi cơng tác thu thập, khai thác thơng tin mơi trƣờng bên ngồi cần phải đƣợc trọng tăng cƣờng Chi nhánh nghiên cứu, chọn lọc sử dụng nguồn thông tin nhƣ: thơng tin từ tạp chí chun ngành, thơng tin chuyên ngành từ đơn vị, quan chuyên cung cấp thơng tin quản lý có mua quyền nhƣ: thông tin CIC, sở liệu chuyên ngành tổ chức nghiên cứu Từ trƣớc đến nay, việc tiếp cận sử dụng nguồn thông tin chƣa đƣợc Chi nhánh quan tâm đầu tƣ, nguồn thông tin đa dạng chất lƣợng Do đó, để giải yêu cầu tăng cƣờng nguồn thơng tin chất lƣợng nên ngồi Chi nhánh buộc phải trọng đẩy mạnh việc sử dụng đa dạng thông tin, mạnh dạng đầu tƣ kinh phí nhiều cho hoạt động khai thác thơng tin 99 - Chấn chỉnh lại chế phối hợp, trao đổi thông tin nội bộ, khai thác tối đa hệ thống thông tin bên trong: Nguồn thông tin bên Agribank Đắk Lắk gồm có: Thông tin từ sở liệu tập trung Agribank đƣợc gửi về; thông tin đạo số nội dung cơng việc Trụ sở chính; thơng tin trao đổi q trình quản lý nội Nguồn thông tin chủ yếu theo chiều từ xuống, thơng tin từ dƣới lên đƣợc sử dụng; thông tin đôi lúc xa rời thực tế, khơng đƣợc chấp nhận cách thật sự, khơng hồn tồn đƣợc sử dụng làm điều chỉnh công việc, dẫn đến xung đột thông tin không cần thiết Do vậy, thời gian tới Chi nhánh cần phải có biện pháp để chấn chỉnh lại chế trao đổi, sử dụng thông tin nội cách mạch lạc, đầy đủ hiệu quả; tăng cƣờng khả khai thác sử dụng thông tin cách triệt để hữu ích để phục vụ q trình quản lý điều hành Các hành động cụ thể cần triển khai nhƣ sau: + Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình khai thác thơng tin hệ thống cách đầy đủ, nhiều mục tiêu quản lý hơn, thay xác định vài tiêu quản trị điều hành nhƣ + Nghiên cứu xây dựng quy trình thông tin nội bộ, từ yêu cầu cung cấp sử dụng thông tin, cách thức lấy thông tin, chế thông tin, chức nhiệm vụ phận q trình thơng tin, chế giải vƣớng mắc thông tin cách bản; đến tổ chức thực cách nghiêm túc, có phản hồi đánh giá 3.3 NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 3.3.1 Đối với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Đắk Lắk với tƣ cách chi nhánh, hoạt động 100 phải tuân theo quy trình định hƣớng đạo trực tiếp Agribank, nhiều vấn đề liên quan đến chế, sách quy trình chế độ mà Chi nhánh khơng thể tự xử lý, cần phải có giải từ Agribank Với yêu cầu đặt hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đắk Lắk từ sách đến tác nghiệp, có nhiều vấn đề cần phải thay đổi, bổ sung sách, chế độ Vì thế, ngồi đề xuất cụ thể mà Chi nhánh tự giải đƣợc trên, đề tài có ý kiến kiến nghị với Agribank vấn đề vƣợt quyền Chi nhánh nhƣ sau: - Hoàn thiện qui trình đo lường đánh giá rủi ro tồn khách hàng tín dụng: + Tiếp tục cập nhật, hồn chỉnh quy định xếp hạng tín dụng khách hàng để theo kịp với diễn biến tình hình thực tế tình hình quản trị + Nghiên cứu xây dựng sớm áp dụng chƣơng trình xếp hạng tín dụng đối tƣợng hộ gia đình, cá thể để việc đo lƣờng rủi ro đƣợc thống nhất, chuẩn mực, khách quan chất lƣợng cao - T ng cường chất lượng công tác cán cho toàn hệ thống + Thƣờng xuyên tổ chức lớp tập huấn kỹ nhận diện, phân tích rủi ro mang tính hệ thống để nâng cao chất lƣợng tác nghiệp khâu cho chi nhánh + Nghiên cứu thực tuyển dụng tập trung Trụ sở thực để nâng cao chất lƣợng cán đầu vào tạo đồng khả cán chi nhánh - Nghiên cứu xây d ng qui trình kiểm sốt rủi ro tín dụng Trong hệ thống sách quản trị Agribank nay, sách quản trị rủi ro tín dụng chƣa đƣợc xây dựng tập trung Vì thế, cần thiết phải xây dựng hệ thống sách quản trị rủi ro tín dụng cách thức chuyên biệt Trƣớc mắt xây dựng quy trình kiểm sốt rủi ro tín dụng để chuẩn hóa nâng cao chất lƣợng hoạt động chi nhánh 101 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Chi phối hoạt động ngân hàng thƣơng mại nói chung, ngồi chế, chế độ quy trình tác nghiệp mang tính chất nội hệ thống có quy định pháp luật chuyên ngành chế quản lý, điều tiết nhà nƣớc Vì thế, với nghiên cứu đề tài này, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung chế, sách với nội Agribank, có số vấn đề liên quan đến chế pháp lý chung có tác động trực tiếp đến trình triển khai quản trị mà Nghiên cứu nhận thấy cần phải có kiến nghị thêm với cấp quản lý vĩ mô Cụ thể nhƣ sau: - Nghiên cứu vận hành thí điểm tiến tới cho phép triển khai cơng cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng mà kinh tế đại giới áp dụng nhƣ: Quyền chọn tín dụng, hốn đổi tín dụng – CDS, hợp đồng số chứng khoán tƣơng lai, chứng khốn hóa… - Tăng cƣờng lực thơng tin chất lƣợng thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng để thực kênh thơng tin xác, chất lƣợng, đầy đủ, đáng tin cậy cho ngân hàng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Nghiên cứu cho áp dụng mơ hình cho cơng ty xếp hạng tín nhiệm độc lập Việt Nam để hổ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh, thu hút chuyển giao cơng nghệ học tập kinh nghiệm công ty xếp hạng giới Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 thống đốc NHNN quy định phân loại nợ có số điểm chƣa phù hợp cần xem xét điều chỉnh theo hƣớng nợ gia hạn cần vào thời gian gia hạn số lần gia hạn để phân loại nợ (hiện vào số lần gia hạn, mà không vào thời gian gia hạn nên đánh đồng xếp tất khoản nợ gia hạn vào nhóm nợ xấu) 102 KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đắk Lắk thời gian qua, giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hƣởng khơng tốt đến chất lƣợng tín dụng, nâng cao khả phòng ngừa rủi ro tín dụng Agribank Đắk Lắk; đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, quy trình tín dụng, hỗ trợ thơng tin…cho Agribank, góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tồn hệ thống Đồng thời kiến nghị Ngân hàng nhà nƣớc, Chính phủ số vấn đề để tạo lập môi trƣờng kinh doanh quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững 103 KẾT LUẬN Cùng với khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi tồn cầu, chất lƣợng tín dụng Agribank nói chung Agribank Đắk Lắk nói riêng có dấu hiệu giảm sút Do nâng cao chất lƣợng tín dụng thơng qua hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu Agribank Đắk Lắk giai đoạn Dựa sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, đề tài sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay Agribank Đắk Lắk nhƣ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn Agribank Đắk Lắk, mặt hạn chế cần khắc phục Từ đó, tác giả mạnh dạn đƣa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng sở quan điểm định hƣớng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Một số giải pháp nằm tầm định Agribank Đắk Lắk, tác giả đề xuất kiến nghị Agribank, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam để hỗ trợ cho tăng trƣởng tín dụng bền vững.Còn nhiều vấn đề chƣa thể sâu nhƣ: Chất lƣợng kháchhàng, chất lƣợng sản phẩm tín dụng, lĩnh vực tài trợ; Năng lực quản trị rủi ro đội ngũ nhân lực; Nghiên cứu phƣơng án giải cụ thể cho tình hình nợ ngoại bảng… Do đó, nhiều nội dung nghiên cứu mà đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu cách chi tiết sát với yêu cầu thực tiễn nhƣ: Nghiên cứu sâu vào quản trị rủi ro tín dụng loại sản phẩm tín dụng cụ thể, nhóm đối tƣợng khách hàng; Nghiên cứu xử lý nợ ngoại bảng… Tiếp tục phát triển nội dung nghiên cứu đầy đủ, cụ thể hệ thống qua đề tài khoa học cụ thể khác tạo sở vững cho việc xây dựng phƣơng án nâng cao hiệu quản lý, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị q trình quản trị rủi ro tín dụng đơn vị Đề tài đƣợc viết sở kết hợp lý thuyết rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng với kinh nghiệm thực tiễn công tác tín dụng tác giả TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao Thông vận tải [2] PGS.TS Phan Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thƣơng mại, NXB Giao Thơng vận tải [3] PGS.TS Trần Huy Hồng (2007), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thông kê [4] TS Ngô Quang Huân (2008), Quản trị rủi ro, Đại học Kinh Tế Tp.HCM [5] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro ngân hàng, NXB Thống Kê [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro tài chính, NXB ThốngKê [7] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại, NXB Thống Kê [8] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê PHỤ LỤC 01: SƠ ĐỒ TỔNG THỂ QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TRONG HỆ THỐNG AGRIBANK PHỤ LỤC 02: PHÂN NHÓM KHÁCH HÀNG THEO KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN DỤNG BẰNG CHƢƠNG TRÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ Mức Điểm Ý nghĩa xếp hạng 90-100 AAA 80-90 AA Đây khách hàng có mức độ xếp hạng cao Khả hoàn trả khoản vay khách hàng đặc biệt tốt Khách hàng có lực trả nợ khơng nhiều so với AAA Khả hồn trả nợ khách hàng tốt Khách hàng xếp hạng A có nhiều khả chịu tác 73-80 A động tiêu cực yếu tố bên điều kiện kinh tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ tốt Khách hàng xếp hạng BB có khả khả trả nợ nhóm từ B đến D Tuy nhiên, khách hàng 63-70 BB phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh hƣởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi, ảnh hƣởng có khả dẫn đến suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy khả trả nợ khách hàng nhóm BB Tuy nhiên, thời khách 60-63 B hàng có khả toán khoản vay Các điểu kiện kinh doanh, tài kinh tế có nhiều ảnh hƣởng đến khả thiện chí trả nợ khách hàng 56-60 CCC Khách hàng xếp hạng CCC thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ khách hàng phụ thuộc vào độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh tế Trong trƣờng hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng có nhiều khả khơng trả nợ đƣợc 53-56 CC Khách hàng xếp hạng CC thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ Khách hàng xếp hạng C trƣờng hợp thực 43-53 C thủ tục xin phá sản có động thái tƣơng tự nhƣng việc trả nợ khách hàng đƣợc trì Khách hàng xếp hạng D trƣờng hợp khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng NNPTNT đắk lắk , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng NNPTNT đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn