Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của người tiêu dùng tại đà nẵng

999 50 0
  • Loading ...
1/999 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:11

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH THU HÀ NGHIÊN C U CÁC YU T NH H NG N Ý NH MUA TH C PH M CH C NĂNG CA NG I TIÊU DÙNG TI À NNG LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH N ᄉ ng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH THU HÀ NGHIÊN C U CÁC YU T NH H NG N Ý NH MUA TH C PH M CH C NĂNG CA NG I TIÊU DÙNG TI À NNG Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.05 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: GS TS NGUYN TR NG SƠN N ᄉ ng - Năm 2015 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Nguyn Th Thu Hà MC LC M Ph1 l1c PHÂN TÍCH NHÂN T - Phân tích nhân t /i v7i bi-n thành phBn KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .000 Communalities Initial Extraction TD1 TD2 TD6 TD7 TD9 NTKS1 NTKS3 NTKS4 KT2 KT3 KT4 KT8 YT1 YT2 YT6 YT7 YT8 TT3 TT4 TT5 TT6 TT8 848 8.037 198 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis .893 893 947 810 803 676 918 891 928 955 944 806 664 495 738 686 602 665 640 514 772 669 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance % of Variance Comp onent Total 8.529 4.807 2.076 1.497 826 767 3.756 3.485 697 530 3.169 2.411 10 471 413 2.141 11 366 38.769 21.851 9.435 6.806 1.877 1.665 Cumulative % Total Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 38.769 60.620 8.529 4.807 38.769 21.851 38.769 60.620 7.960 3.287 36.182 14.943 36.182 51.125 70.055 2.076 9.435 70.055 3.174 14.426 65.551 76.861 1.497 6.806 76.861 2.488 11.310 76.861 80.617 84.102 87.271 89.682 91.823 93.700 95.366 12 13 299 269 1.361 1.224 96.727 97.951 14 15 168 141 765 642 98.716 99.358 16 17 073 061 334 99.692 18 005 276 024 99.968 99.992 19 001 20 001 005 002 99.997 100.000 21 5.863E- 000 100.000 -6.310E- -2.868E-20 100.000 22 21 Extraction Method: Principal Component Analysis a TD1 TD2 TD6 TD7 TD9 NTKS1 Component Matrix Component 891 891 916 880 873 509 NTKS3 NTKS4 592 839 819 KT2 KT3 907 919 KT4 KT8 911 875 YT1 YT2 657 553 YT6 YT7 575 628 YT8 TT3 612 514 TT4 TT5 559 583 TT6 TT8 646 592 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .508 TD1 TD2 TD6 TD7 TD9 NTKS1 NTKS3 NTKS4 KT2 KT3 KT4 KT8 YT1 YT2 YT6 YT7 YT8 TT3 TT4 TT5 TT6 TT8 Rotated Component Matrix Component 943 943 971 a 880 876 761 947 934 961 976 971 878 734 633 836 803 733 793 739 674 811 773 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations - Phân tích nhân t ý /nh mua th9c ph>m ch2c KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .795 Bartlett's Test of Approx Chi-Square 409.951 Sphericity df Sig .000 Communalities Initial Extraction YD1 YD2 1.000 1.000 701 712 YD3 1.000 549 YD4 1.000 664 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Com Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues pone % of Variance nt Total 2.627 65.666 589 430 14.713 355 Cumulative % % of Cumulative Variance % Total 65.666 80.379 2.627 91.119 10.740 8.881 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component YD1 YD2 837 844 YD3 741 YD4 815 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 65.666 65.666 Ph1 l1c PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations NHAN DINH Pearson Correlation NHAN TRUYEN DINH THONG THUC Sig (2-tailed) TRUYEN THONG Y DINH SOAT MUA 000 000 000 081 1.000 1.000 1.000 000 N 287 287 287 287 287 Pearson Correlation 000 000 000 255** 1.000 1.000 000 Sig (2-tailed) N Y THUC Y NIEM TIN KIEM Pearson Correlation 1.000 287 287 287 287 287 000 000 000 930** Sig (2-tailed) N NIEM TIN KIEM SOAT 287 1.000 287 000 287 000 000 145* 1.000 1.000 287 287 287 287 287 Pearson Correlation 081 255** 930** 145* Sig (2-tailed) 171 000 000 014 287 287 287 287 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Y DINH MUA N 1.000 287 1.000 287 000 1.000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed) .000 287 Ph1 l1c PHÂN TÍCH HRI QUY Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered Removed b Method NIEM TIN KIEM SOAT, Y THUC, TRUYEN Enter THONG, NHAN DINH a a All requested variables entered b Dependent Variable: Y DINH MUA Model Summary Mode Std Error Adjusted R of the R l R 879a b Square Square 858 Estimate DurbinWatson 857 20713088 2.112 a Predictors: (Constant), NIEM TIN KIEM SOAT, Y THUC, TRUYEN THONG, NHAN DINH b Dependent Variable: Y DINH MUA ANOVA Model Sum of Squares Regression Residual Total b df Mean Square 273.901 68.475 12.099 282 043 286.000 F Sig 1.596E3 286 a Predictors: (Constant), NIEM TIN KIEM SOAT, Y THUC, TRUYEN THONG, NHAN DINH b Dependent Variable: Y DINH MUA 000 a Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) NHAN DINH TRUYEN Std Error a Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Toleranc Sig e 000 1.000 VIF 1.863E-17 012 081 255 012 012 081 255 6.608 20.789 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 930 145 012 012 930 145 75.950 11.830 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 THONG Y THUC NIEM TIN KIEM SOAT a Dependent Variable: Y DINH MUA Ph1 l1c KIHM NH ANOVA - Gi7i tính Test of Homogeneity of Variances Y DINH MUA Levene Statistic 807 df1 df2 Sig 285 370 ANOVA Y DINH MUA Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 300 300 285.700 286.000 285 286 1.002 F 299 $ tui Test of Homogeneity of Variances Y DINH MUA Levene Statistic 1.862 df1 df2 283 Sig .136 Sig .585 Y DINH MUA Sum of Squares Mean Square df Between Groups Within Groups 831 285.169 283 Total 286.000 286 F 277 1.008 Sig .275 843 - Tình tr5ng nhân Test of Homogeneity of Variances Y DINH MUA Levene Statistic df1 2.283 df2 285 Sig .132 ANOVA Y DINH MUA Sum of Squares Between Groups Within df Mean Square 011 011 285.989 285 1.003 286.000 286 Groups Total F 011 Sig .915 - Trình /< hGc v,n Y DINH MUA Levene Statistic df1 df2 1.235 Sig 283 297 ANOVA Y DINH MUA Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 1.686 562 284.314 283 1.005 286.000 286 F 559 - Ngh0 nghi'p Test of Homogeneity of Variances Y DINH MUA Levene Statistic 2.496 df1 df2 282 Sig .143 Sig .642 ANOVA Y DINH MUA Sum of Squares Mean Square df Between Groups Within Groups 4.244 281.756 282 Total 286.000 286 1.061 999 F 1.062 Sig .376 - Thu nh:p Test of Homogeneity of Variances Y DINH MUA Levene Statistic df1 854 df2 283 Sig .465 ANOVA Y DINH MUA Sum of Squares df Between Groups Within Groups 8.818 277.182 283 Total 286.000 286 Mean Square 2.939 979 F 3.001 Sig .131 ... liu nghiên c u CHƯƠNG CƠ S LÝ LUN 1.1 KHÁI NIM Ý NH MUA CA NG I TIÊU DÙNG VÀ CÁC NHÂN T -NH H NG N Ý NH MUA 1.1.1 Khái nim v 1.1.2 Các nhân t ý !nh mua. .. !nh ý !nh mua thc ph*m ch c c a ngư+i tiêu dùng theo gi-i tính 65 3.6.2 Ki,m !nh ý !nh mua thc ph*m ch c c a ngư+i tiêu dùng theo $ tui 66 3.6.3 Ki,m !nh ý !nh mua. .. N Ý NH MUA TH C PH M CH C NĂNG CA NG I TIÊU DÙNG TI À NNG LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH N ᄉ ng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH THU HÀ NGHIÊN C U CÁC YU T NH H NG N Ý NH MUA
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của người tiêu dùng tại đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của người tiêu dùng tại đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn