Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

96 51 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN LƢƠNG KIM DUNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN LƢƠNG KIM DUNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣờ ƣớng n o ọ : PGS.TS.NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tá g ả luận văn Trần Lƣơng K m Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP 12 1.1 CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP 12 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn doanh nghiệp 12 1.1.2 Các tiêu phản ánh cấu trúc vốn doanh nghiệp 13 1.1.3 Ý nghĩa nghiên cứu cấu trúc vốn 14 1.1.4 Các lý thuyết cấu trúc vốn doanh nghiệp 15 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP 25 1.2.1 Quy mô doanh nghiệp .25 1.2.2 Cấu trúc tài sản 26 1.2.3 Hiệu hoạt động kinh doanh .27 1.2.4 Khả khoản 27 1.2.5 Rủi ro hoạt động kinh doanh 28 1.2.6 Sự tăng trưởng doanh nghiệp 29 1.2.7 Đặc điểm riêng tài sản doanh nghiệp 30 1.2.8 Thuế .30 1.2.9 Một số nhân tố khác ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp 31 1.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 36 2.1 TỔNG QUAN NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 36 2.1.1 Khái niệm ngành vật liệu xây dựng .36 2.1.2 Đặc điểm ngành vật liệu xây dựng 37 2.1.3 Thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 38 2.2 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 48 2.2.1 Phân tích lựa chọn nhân tố ảnh hưởng 48 2.2.2 Xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam .51 2.2.3 Kết nghiên cứu 60 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG CẤU TRÚC VỐN 70 3.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỐNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 70 3.1.1 Kết nghiên cứu cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 70 3.1.2 Đánh giá kết nghiên cứu 70 3.2 MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 75 3.2.1 Quản lý chi phí 75 3.2.2 Gia tăng hiệu hoạt động kinh doanh .76 3.2.3 Quản lý rủi ro 77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (bản s o) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NDH/TTS Nợ dài hạn tổng tài sản LNST/DTT Lợi nhuận sau thuế doanh thu VCSH Vốn chủ sở hữu LNST Lợi nhuận sau thuế CTCP Công ty cổ phần CK Chứng khoán BĐS Bất động sản VLXD Vật liệu xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tóm tắt nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn theo lý thuyết thực nghiệm 32 2.1 Tỷ số nợ dài hạn tổng tài sản công ty vật liệu xây dựng qua năm 38 2.2 Tỷ số nợ dài hạn tổng tài sản công ty ngành vật liệu xây dựng phân theo quy mô 41 2.3 Tỷ số nợ dài hạn tổng tài sản phân theo lợi nhuận sau thuế so với doanh thu 42 2.4 Tỷ số nợ dài hạn tổng tài sản công ty ngành vật liệu xây dựng 42 2.5 Tỷ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu công ty ngành vật liệu xây dựng qua năm 43 2.6 Tỷ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu theo quy mô công ty 44 2.7 Tỷ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu theo lợi nhuận sau thuế so với doanh thu 46 2.8 Tỷ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu 47 2.9 Đặt tên biến đưa vào mơ hình 48 2.10 Ma trận hệ số tương quan 59 2.11 Kết mơ hình ảnh hưởng cố định 61 2.12 Kết mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên 63 2.13 Kết kiểm định Hausman 65 3.1 Kết hồi quy 69 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Mục tiêu chung doanh nghiệp tối đa hóa giá trị, gia tăng lợi nhuận nhằm đảm bảo ổn định tình hình kinh doanh Doanh nghiệp có nhiều cách để đạt điều này, cách quản lý cấu trúc vốn Một cấu trúc vốn hợp lý giúp tối thiểu hóa chi phí tài cơng ty tối đa hóa hiệu hoạt động Tuy nhiên, ngành có đặc thù riêng, cấu trúc vốn đặc trưng riêng Vì việc nghiên cứu nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp mức độ ảnh hưởng nhân tố thực cần thiết Thông qua nghiên cứu cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, doanh nghiệp đưa định quản trị định tài trợ hợp lý nhằm mang lại hiệu tối đa cho doanh nghiệp Ngành vật liệu xây dựng số ngành quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế Nó ngành đầu vào cho toàn ngành nghề, lĩnh vực khác kinh tế Đồng thời, ngành vật liệu xây dựng ngành chịu ảnh hưởng nhanh lớn có thay đổi, biến động tình hình kinh tế Có thể thấy rõ kinh tế phát triển, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng theo mà phát triển Ngược lại, hoạt động ngành vật liệu xây dựng có biến chuyển khơng tốt, tình hình sản xuất biến động ảnh hưởng đến chi phí đầu vào tác động đến hoạt động toàn ngành khác kinh tế Vì vậy, việc quan tâm đến quản lý tình hình hoạt động doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng cần thiết Do đó, tác giả định lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam” Thơng qua nghiên cứu, tác giả mong muốn kiểm nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn làm tảng nhằm giúp doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng xây dựng cấu trúc vốn hợp lý riêng cho để khơng giúp phát triển hoạt động doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng mà giúp kinh tế phát triển hiệu Mụ t ng ên ứu - Hệ thống hóa lý luận cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn - Phân tích thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Trên sở kế thừa kết nghiên cứu trước cấu trúc vốn, đề tài lựa chọn phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam để thấy tác động nhân tố cấu trúc vốn công ty ngành - Kiểm định tác động nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng để đưa đóng góp cho việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn cụ thể riêng cho ngành vật liệu xây dựng Việt Nam Đố tƣợng p ạm v ng ên ứu - Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt thời gian: Đề tài nghiên cứu số liệu lấy từ báo cáo tài doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 06 năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2014 73 doanh nghiệp vật liệu xây dựng có xu hướng sử dụng nợ dài hạn để tài trợ cho định đầu tư tài sản cố định Bên cạnh đó, kết phù hợp với kết nghiên cứu thực nghiệm Tran Ramachandra (2006) với đối tượng nghiên cứu cấu trúc vốn doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam tỷ lệ tài sản cố định doanh nghiệp cao sử dụng đảm bảo với người cho vay, tỷ lệ nợ dài hạn có tương quan thuận với tài sản hữu hình Khả khoản doanh nghiệp tương quan thuận với tỷ suất nợ dài hạn Lại lần nữa, kết luận lý thuyết đánh đổi kiểm nghiệm trường hợp doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng Việt Nam Các chủ nợ định cho vay dài hạn không xem xét đến việc trả nợ tương lai mà xem xét khả tốn ngắn hạn doanh nghiệp Do vậy, khả tốn cao khả vay nợ lớn Kết phù hợp với lý thuyết đánh đổi mối quan hệ đồng biến khả khoản cấu trúc vốn Như vậy, khác với lý thuyết trật tự phân hạng nghiên cứu Myers Rajan (1998), doanh nghiệp vật liệu xây dựng có nhiều tài sản khoản khơng ln chuyển nguồn tài để phục vụ cho hoạt động đầu tư mà sử dụng chúng để tăng khả vay Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp có tương quan thuận với tỷ suất nợ dài hạn Các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, đầu tư nhiều vào tài sản ngành vật liệu xây dựng sử dụng vốn vay nhiều nguồn lợi nhuận giữ lại không đủ Giải thích phù hợp với tình trạng doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng mà số lượng doanh nghiệp có tỷ lệ lợi nhuận sau thuế doanh thu cao không nhiều Kết ngược lại với lý thuyết đánh đổi mà phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng Kết phù hợp với nghiên cứu Booth cộng (2001) 74 cho tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp đòn bẩy tài có mối tương quan thuận Như cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam có mối tương quan với tốc độ tăng trưởng, khả khoản, quy mô cấu trúc tài sản doanh nghiệp Trong đó, quy mơ cấu trúc tài sản hai nhân tố có mối tương quan thuận lớn đến cấu trúc vốn Rủi ro hoạt động kinh doanh hiệu hoạt động kinh doanh không tác động đến tỷ suất nợ dài hạn tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu - Trong đa số nghiên cứu, rủi ro hoạt động kinh doanh có tác động ngược chiều đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Khi rủi ro kinh doanh cao, doanh nghiệp không tạo niềm tin từ nhà đầu tư Vì khả tiếp cận nguồn vốn vay thấp Tuy nhiên, nghiên cứu rủi ro hoạt động kinh doanh khơng có ảnh hưởng đến tỷ suất nợ dài hạn Nguyên nhân đưa định cho vay, ngân hàng đặt nặng vào tài sản làm đảm bảo cho khoản vay chưa quan tâm đến việc phân tích cách tồn diện doanh nghiệp khả sinh lời để tạo dòng tiền cho việc trả nợ khả xảy rủi ro xảy cho doanh nghiệp Ngồi ra, doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc quản trị rủi ro kinh doanh rủi ro hoạt động tài cách cân để tạo mức rủi ro tổng hợp (đòn bẩy tổng hợp) hợp lý nhằm giúp đảm bảo ổn định hoạt động gia tăng khả sinh lợi Chính vậy, việc tăng hay giảm tỷ lệ DOL không ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tăng giảm rủi ro tài chính, tức đòn bẩy tài DFL Như thay đổi DOL khơng ảnh hưởng đến việc thay đổi sách vay nợ công ty - Nhân tố hiệu hoạt động kinh doanh mơ hình nghiên cứu khơng có ảnh hưởng lên tỷ lệ nợ dài hạn Theo lý thuyết, hiệu hoạt động 75 kinh doanh cao, tức lợi nhuận cao doanh nghiệp có xu hướng giữ lại lợi nhuận để đầu tư thay vay (giảm chi phí vốn) Tức hiệu hoạt động kinh doanh có tỷ lệ nghịch với tỷ lệ nợ dài hạn Cũng có nghiên cứu cơng ty có hiệu hoạt động kinh doanh cao chủ nợ yêu thích dễ vay Do hiệu hoạt động kinh doanh có tỷ lệ thuận với cấu trúc vốn Như vậy, việc mô hình nghiên cứu nhân tố hiệu hoạt động kinh doanh khơng ảnh hưởng lên nợ dài hạn giải thích nguyên nhân Thứ nhất, doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng dựa vào việc vay thị trường vốn thay sử dụng nguồn vốn bên để tài trợ cho hoạt động Thứ hai, chủ nợ (ngân hàng) đề cập đặt nặng việc đánh giá tài sản bảo đảm cho khoản vay thay đánh giá khả sinh lời (tức khả trả nợ vay) doanh nghiệp Do đó, hiệu hoạt động kinh doanh khơng có ảnh hưởng lên cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng 3.2 MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN Xuất phát từ phân tích thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng, kết hợp với việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, đề tài có hàm ý cho sách doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng 3.2.1 Quản lý p í Như nghiên cứu phần 2.1.3, đa phần công ty ngành vật liệu xây dựng nhìn chung có tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu không cao Tuy nhiên, cá biệt có vài cơng ty có tỷ lệ cao, đặc biệt VTA, DTC TLT có tỷ lệ âm Điều có nghĩa cơng ty hồn tồn phụ thuộc vào vốn vay Vì vậy, cơng ty ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt công ty có tỷ lệ nợ dài hạn cao cần phải xem xét lại hoạt 76 động kinh doanh quản lý chi phí để đảm bảo vốn chủ sở hữu không bị giảm cân đối vốn vay với vốn chủ sở hữu Nếu tình trạng cân đối vốn chủ sở hữu vốn vay diễn thời gian dài dẫn đến rủi ro phá sản cho doanh nghiệp Ngoài ra, phân tích phần cho thấy cơng ty có tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu thấp Bên cạnh đó, phân tích phần 3.1.2 cho thấy tốc độ tăng trưởng có quan hệ tỷ lệ thuận với tỷ lệ nợ dài hạn Tức doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng dựa vào nguồn vốn vay để thúc đẩy tăng trưởng Về lâu dài, khiến cho việc tăng trưởng công ty không bền vững, ảnh hưởng đến hiệu hoạt động cơng ty Vì vậy, công ty ngành vật liệu xây dựng cần phải quan tâm đến việc quản lý chi phí để gia tăng lợi nhuận sau thuế từ giữ lại đầu tư vào hoạt động Cần phải có cân đối vốn vay vốn chủ sở hữu để vừa tận dụng đòn bẩy tài vừa giúp trì tăng trưởng bền vững 3.2.2 G tăng ệu oạt động nh doanh Như đề cập đa phần doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng có hiệu hoạt động thấp phải dựa nhiều vào nguồn vốn vay Việc không chủ động tài gây rủi ro cho hoạt động kinh doanh, hoạt động tài doanh nghiệp, dẫn đến rủi ro khả toán phá sản Bên cạnh việc quản lý chi phí, doanh nghiệp cần gia tăng chủ động tài thơng qua việc gia tăng hiệu hoạt động kinh doanh Sự chủ động tài giúp doanh nghiệp linh hoạt hoạt động điều hành định kịp thời, sáng suốt, có hiệu Để đạt hiệu kinh doanh, công ty cần phải có biện pháp sử dụng nguồn lực bên hiệu tăng cường tìm kiếm hội kinh doanh thị trường Có thể đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty như: 77 - Xây dựng phát triển đội ngũ lao động nhằm tận dụng tối đa nguồn lực nội công ty - Nâng cao hiệu hoạt động máy quản lý - Tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, vận dụng nghiên cứu kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh Để gia tăng khả cạnh tranh thị trường, công ty phải không ngừng cải tiến, đầu tư công nghệ - Có sách phân phối lợi nhuận hợp lý, đầu tư tập trung có hiệu để gia tăng lợi nhuận công ty 3.2.3 Quản lý rủ ro Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế trước giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng tại, có nhiều biến động thị trường làm ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp Đặc biệt, vật liệu xây dựng đầu vào cho ngành khác kinh tế có biến động, doanh nghiệp vật liệu xây dựng chịu tác động Như trình bày phần 3.1.2 doanh nghiệp vật liệu xây dựng chưa quan tâm đến việc nghiên cứu kiểm soát rủi ro kinh doanh rủi ro tài Do cơng ty có rủi ro kinh doanh rủi ro tài cao, có thay đổi thị trường, hoạt động kinh doanh khả sinh lời họ có thay đổi lớn, thiếu ổn định Khi mà kinh tế giai đoạn phục hồi nhiều biến động, doanh nghiệp vật liệu xây dựng cần quan tâm đến việc quản trị rủi ro, cân đối rủi ro kinh doanh rủi ro hoạt động tài để có tỷ lệ đòn bẩy tổng hợp hợp lý nhằm giúp vừa tận dụng hiệu đòn bẩy vừa đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh khả sinh lời điều kiện kinh tế biến động 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy có nhân tố thực ảnh hưởng đến cấu trúc vốn bao gồm quy mô doanh nghiệp, cấu trúc tài sản tốc độ tang trưởng Trong cấu trúc vốn chịu ảnh hưởng lớn từ nhân tố cấu trúc tài sản quy mô doanh nghiệp Dựa kết nghiên cứu, kết hợp với việc phân tích thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng, đề tài đưa số hàm ý cho sách doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng 79 KẾT LUẬN N ững ết đạt đƣợ a Về nghiên cứu lý thuyết Đề tài xác định chất cấu trúc vốn doanh nghiệp mối quan hệ vốn vay dài hạn nguồn vốn chủ sở hữu, thể thông qua hai tiêu tỷ suất nợ dài hạn tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu Đề tài hệ thống lại lý thuyết cấu trúc vốn, số nghiên cứu thực nghiệm cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Bằng thống kê mô tả phân tích, đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp b Về ý nghĩa thực tiễn Đề tài khái quát đặc điểm ngành vật liệu xây dựng đưa phân tích đặc điểm cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam từ 2009-2014 Đề tài lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng Tuy nhiên, qua q trình phân tích sử dụng mơ hình hồi quy có nhân tố thực có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp tốc độ tăng trưởng, khả khoản, quy mô cấu trúc tài sản Từ đó, đề tài phần kiểm định lại có so sánh đối chiếu kết nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng Việt Nam với lý thuyết cấu trúc vốn nghiên cứu thực nghiệm tương tự khác cấu trúc vốn Từ đó, đề tài đưa số hàm ý sách doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng để giúp xây dựng cấu trúc vốn hợp lý gia tăng hiệu hoạt động kinh doanh 80 Hạn ế Mức ý nghĩa nghiên cứu thấp, đặc biệt với mơ hình tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu R điều chỉnh hai mơ hình tỷ suất nợ dài hạn tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu 85,02% 5,17% Nghiên cứu dừng lại phân tích nhân tố bên doanh nghiệp với số liệu từ báo cáo tài Do điều kiện hạn chế việc thu thập số liệu, mơ hình chưa đưa vào phân tích nhân tố bên ngồi, nhân tố vĩ mơ Tác giả chưa tìm phương pháp định lượng nhân tố như: quan điểm cổ đông ban giám đốc hay thái độ nhà tài trợ,… Số liệu phân tích thu thập từ báo cáo tài doanh nghiệp nên chủ yếu phản ánh số liệu sổ sách, chưa xét đến giá trị thị trường Số liệu phân tích khoảng thời gian dài từ 2009 đến 2014 với nhiều biến động kinh tế vĩ mơ làm ảnh hưởng đến tính khách quan số liệu kết mô hình nghiên cứu Hƣớng ng ên ứu p át tr ển s u oàn t àn đề tà Đề tài cần xác định thêm nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp, đặc biệt nhân tố vĩ mơ để tìm mơ hình có mức ý nghĩa cao hơn, giải thích nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn Nghiên cứu cần sâu vào phân tích nữa, đưa thêm nhiều nhân tố khác bên bên ngồi doanh nghiệp vào mơ hình nghiên cứu để tăng biến giải thích tăng độ xác mơ hình hồi quy Sử dụng mơ hình hồi quy có khả loại bỏ tác động thời gian lên biến nhằm giúp tạo mơ hình tốt Hoặc để có nhìn chi tiết hơn, xuyên suốt hơn, nhằm cho kết không chịu tác động chu kỳ kinh tế, nghiên cứu tương lai cần thu thập số liệu khoảng thời gian dài 81 Từ kết nghiên cứu mở rộng nghiên cứu để xây dựng cấu trúc vốn phù hợp cho doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng V ệt [1] Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài chính: Tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn,” Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, 40, 14 22 [2] Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007) [3] Bùi Phan Nhã Khanh Võ Thị Thúy Anh (2012), “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh,” Tạp chí phát triển tinh tế, Trường đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh, 260, tháng 6, 33 – 42 [4] Nguyễn Thị Thanh Nga (2010), Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Tp HCM [5] TS Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình tài doanh nghiệp, Nxb Tài [6] PGS TS Trần Ngọc Thơ, PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Trang, PGS TS Phan Thị Bích Nguyệt, TS Nguyễn Thị Liên Hoa, TS Nguyễn Thị Uyên Uyên (2007), Tài doanh nghiệp đại, Nxb Thống kê [7] Lê Thị Kim Thư (2012), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trínhở giao dịch chứng khốn Tp Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Nẵng T ếng An [8] Antoniou, Antonios, and Guney, Yilmaz and Paudyal, Krishna (2002), Determinants of Corporate capital structure: Evidence from European Countries, University of Durham, Department of Economics and Finance [9] Booth, L., V Aivazian, A Demirguc – Kunt and V Maksimovic (2001), “Capital structure in developing countries”, The Journal of Finance, Vol 56 (1), 87 – 130 [10] Damodar N Gujarati (2004), “Basic econometrics”, th edition, Tata Mc Graw Hill [11] Huang, Samuel G H and Song Frank M (2006), “The Determinants of Capital Structure: Evidence from China”, China Economic Review, Vol 17 (1), 14 – 36 [12] M Jensen and W Meckling (1976),"Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." Journal of [13] Marsh, Paul (1982), “The Choice Between Equity and Debt: An Empirical Study”, The Journal of Finance, Vol 37 (1), 121 – 144 [14] Mouamer, Faris M Abu (2011), "The determinants of capital structure of Palestine‐listed companies", The Journal of Risk Finance, Vol 12 (3), 226 – 241 [15] Myers, Stewart C (1984), “The Capital Structure Puzzle”, The Journal of Finance, Vol 39 (3), 575 – 592 [16] Linh, Nguyen Thi Xuan (2012), “An investigation on the determinants influencing the capital structure of Vietnam listed construction companies in the period of 2009 – 2011”, a disertation submitted for the degree of MSc Accounting and Finance, Sheffield Hallam University [17] Psillaki, Maria and Daskalakis, Nikolaos (2008), “Are the Determinants of Capital Structure Country or Firm Specific? Evidence from SMEs”, Small Business Economics, Vol 33 (3), 319 – 333 [18] Rajan R.G and Zingales (1995), “Is there an optimal capital structure? Some evidence from International data”, The journal finance, Vol.50, 1421 – 1460 [19] Sheikh, Nadeem Ahmed and Wang, Zongjun (2011), "Determinants of capital structure: An empirical study of firms in manufacturing industry of Pakistan", Managerial Finance, Vol 37 (2), 117 – 133 [20] Titman, Sheridan and Wessels, Roberto (1988), “The Determinants of Capital Structure Choice”, The Journal of Fiannce, Vol 43 (1), – 19 [21] Nguyen, Tran Dinh Khoi And Ramachandran, Neelakantan (2006), “Capital Structure in Small and Medium-sized Enterprises: The Case of Vietnam”, ASEAN Economic Bulletin, Vol 23 (2), 192 – 211 Tà l ệu webs te [22] Ths Lê Đạt Chí, Trương Minh Huy, “Phân tích cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng”, tinnhanhchungkhoan.vn, ngày 23/05/2007 PHỤ LỤC CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM STT Cơng ty Mã CK Sàn g o ị CTCP Bê tông Becamex ACC HOSE CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn BBS HNX CTCP Xi măng Bỉm Sơn BCC HNX CTCP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC BHT HNX CTCP Beton BT6 HOSE CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn BTS HNX CTCP Khoáng sản Xi măng Cần Thơ CCM HNX CTI HOSE CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO Công ty cổ phần CMC CVT HNX 10 CTCP Gạch men Chang Yih CYC HOSE 11 CTCP Viglacera Đông Anh DAC HNX 12 CTCP DIC số DC4 HNX DCT HOSE 13 CTCP Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai 14 CTCP Hóa An DHA HOSE 15 CTCP Đầu tư Thương mại DIC DIC HOSE 16 CTCP Viglacera Đông Triều DTC UPCOM 17 CTCP Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng DXV HOSE 18 CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xn GMX HNX 19 CTCP Bê Tơng Hòa Cầm HCC HNX 20 CTCP Hạ Long I – Viglacera HLY HNX 21 CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai HOM HNX 22 CTCP Đá xây dựng Hòa Phát HPS HNX 23 CTCP Xi măng Hà Tiên HT1 HOSE 24 CTCP Xi măng Vicem Hải Vân HVX HOSE 25 CTCP Gạch ngói cao cấp MCC HNX 26 CTCP Nam Việt NAV HOSE 27 CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp NHC HNX 28 CTCP Đá Núi Nhỏ NNC HOSE 29 CTCP SX-TM-DV Phú Phong PPG HNX 30 CTCP Xi măng Xây dựng Quảng Ninh QNC HNX 31 CTCP Xi măng Sông Đà SCC UPCOM 32 CTCP Xi măng Sài Sơn SCJ HNX 33 CTCP Sông Đà Cao Cường SCL HNX 34 CTCP Sơn Đồng Nai SDN HNX 35 CTCP Xi măng Sông Đà Yaly SDY HNX 36 CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội SHN HNX 37 CTCP Xi măng Thái Bình TBX HNX 38 CTCP Cơng nghiệp Gốm sứ Taicera TCR HOSE 39 CTCP CTCP Viglacera Thăng Long TLT UPCOM 40 CTCP Vicem Thương mại Xi Măng TMX HNX 41 CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây TSM HNX 42 CTCP Gạch men Thanh Thanh TTC HNX 43 CTCP Vicem Thạch cao Xi măng TXM HNX 44 CTCP Vicostone VCS HNX 45 CTCP Viglacera Hạ Long VHL HNX 46 CTCP Viglacera Tiên Sơn VIT HNX 47 CTCP Tập đoàn Vingroup VTA HOSE 48 CTCP Viglacera Tù Sơn VTS HNX 49 CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre VXB HNX 50 CTCP Xi măng Khoáng sản Yên Bái YBC UPCOM ... dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 38 2.2 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. .. nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam. .. cho ngành vật liệu xây dựng Việt Nam Đố tƣợng p ạm v ng ên ứu - Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn