Kiểm soát nội bộ với huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam

93 26 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HIỀN KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đinh Bảo Ngọc ĐÀ NẴNG – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .6 1.1 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm vai trò hoạt động huy động tiền gửi 1.1.2 Các hình thức huy động tiền gửi Ngân hàng thƣơng mại .7 1.1.3 Rủi ro hoạt động huy động tiền gửi 13 1.2 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 15 1.2.1 Khái niệm kiểm soát nội 15 1.2.2 Nguyên tắc hoạt động hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thƣơng mại 17 1.2.3 Mục tiêu hệ thống kiểm soát nội 19 1.3 CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 20 1.3.1 Khái niệm kiểm soát nội huy động tiền gửi 20 1.3.2 Nội dung cơng tác kiểm sốt nội huy động tiền gửi ngân hàng thƣơng mại 21 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác kiểm sốt nội hoạt động huy động tiền gửi 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 31 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 35 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM 40 2.2.1 Tình hình thực nội dung kiểm tra kiểm soát nội huy động tiền gửi NHCT Việt Nam 40 2.2.2 Kết cơng tác kiểm sốt nội hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng TMCPCông thƣơng Việt Nam 55 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 59 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 59 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân công tác KSNB hoạt động huy động tiền gửi Vietinbank 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 68 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VÀ NHỮNG YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 68 3.1.1 Định hƣớng hoạt động huy động tiền gửi 68 3.1.2 Những yêu cầu việc hoàn thiện cơng tác kiểm sốt nội huy động tiền gửi NHCT Việt Nam 69 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 70 3.2.1 Về mơi trƣờng kiểm sốt 70 3.2.2 Hoàn thiện chế hoạt động kiểm soát 74 3.2.3 Tăng cƣờng quản trị rủi ro công tác giám sát 75 3.2.4 Tăng cƣờng công tác thông tin truyền thơng 76 3.2.5 Hồn thiện máy kiểm toán nội 77 3.3 KIẾN NGHỊ 78 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ Bộ ngành 78 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỂ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮ T ATM : Automated Teller Machine - máy giao dịch tự động CAMEL : Hệ thống đánh giá tình trạng vững mạnh tổ chức tài COSO : Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission HDQT : Hội đồng quản trị KSNB : Kiếm sốt nội NHCT : Ngân hàng Cơng thƣơng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại POS : Point of Sale - máy chấp nhận tốn thẻ TCTD : Tổ chức tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Một số tiêu hoạt động kinh doanh chủ yếu giai đoạn 2012-2014 35 2.2 Nguồn vốn huy động Vietinbank năm 2012-2014 37 2.3 Tình hình nhân phận KTKSNB qua năm 20122014 43 2.4 Số lƣợng KTKSNB hoạt động huy động tiền gửi qua năm từ 2012-2014 55 2.5 Số lƣợng hồ sơ chứng từ kiểm tra 56 2.6 Sai sót phát qua kiểm tra 57 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức của NHCT Việt Nam 33 2.2 Mơ hình tổ chức Trụ sở 34 2.3 Biểu đồ quy mô tăng trƣởng tổng nguồn vốn qua năm 36 2.4 Biểu đồ quy mô tăng trƣởng dƣ nợ cho vay qua năm 38 2.5 Sơ đồ mơ hình tổ chức máy kiểm tra kiểm sốt nội ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam 42 2.6 Sơ đồ quy trình giám sát từ xa hoạt động huy động tiền gửi NHCT 48 2.7 Sơ đồ quy trình kiểm tra trực tiếp hoạt động huy động tiền gửi NHCT 52 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hoạt động kinh doanh ngân hàng loại hình kinh doanh có nhiều rủi ro, dễ xảy gian lận sai sót Việc bảo đảm an tồn hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại đƣợc nhà quản trị ngân hàng quan tâm mà mối quan tâm quan quản lý Nhà nƣớc toàn xã hội Để ngăn ngừa tổn thất rủi ro xảy q trình hoạt đơng kinh doanh ngân hàng, ngồi biện pháp tra, kiểm tra, giám sát quan quản lý Nhà nƣớc, trƣớc hết thân NHTM phải có biện pháp hữu hiệu Mà biện pháp quan trọng phải thiết lập đƣợc hệ thống kiểm soát nội cách đầy đủ có hiệu Thực tế, hoạt động kiểm sốt nội NHTM đƣợc đề cập áp dụng năm gần nên phần lớn thiếu kinh nghiệm lý luận thực tiễn Chính vậy, việc nghiên cứu để xây dựng hệ thống KSNB hoàn thiện NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Cơng thƣơng Việt Nam nói riêng việc cần thiết giai đoạn Hiện tại, có số đề tài nghiên cứu hoạt động kiểm soát nội ngân hàng nói chung, lĩnh vực kiểm sốt nội hoạt động tín dụng, chƣa có nghiên cứu sâu vào mảng huy động tiền gửi Đó lý tác giả thực đề tài “Kiểm soát nội huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Tổng hợp quan điểm, khái niệm hệ thống kiểm soát nội hoạt động tiền gửi Tìm hiểu làm rõ quy trình, quy định chung hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tiền gửi Ngân hàng nhà nƣớc ban hành nhƣ quy trình, quy định riêng NHCT Việt Nam Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội hoạt động tiền gửi Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam Trên sở đánh giá thực trạng, đề xuất định hƣớng, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội hoạt động tiền gửi Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu: Kiểm sốt nội hoạt động huy động tiền gửi gì? Kiểm soát nội huy động tiền gửi bao hàm nội dung gì? Các nhân tố ảnh hƣởng cơng tác kiểm sốt nội hoạt động huy động tiền gửi? Thực trạng kiểm soát nội hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam nhƣ nào? Có kết gì? Những hạn chế gì? Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam cần tiến hành giải pháp để tiếp tục hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội hoạt động huy động tiền gửi? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: vấn đề lý luận thực tiễn công tác kiểm soát nội hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu kiểm soát nội hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam sở khảo sát thực trạng với liệu giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu sau: Phƣơng pháp vấn trực tiếp: phƣơng pháp vấn trực tiếp đối tƣợng cung cấp thông tin, phƣơng pháp giúp giải đƣợc thắc mắc trình nghiên cứu tài liệu, hiểu rõ nội dung, ý nghĩa bƣớc công việc quan sát đƣợc 71 vấn đề khó khăn vƣớng mắc trình vận hành Câp nhật, hệ thống hóa văn pháp luật Để có mơi trƣờng kiểm sốt nội hồn thiện, phòng ban chức cần phải trọng đến việc cập nhật, hệ thống hóa văn pháp luật từ xây dựng, thiết lập sách, quy trình nội đảm tuân thủ quy định pháp luật, đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý nhằm: giảm thiểu rủi ro, chống gian lận đem lại an toàn hiệu cho hoạt động ngân hàng Trong sách, quy trình phải thiết kế cài đặt chốt kiểm soát đầy đủ, hợp lý hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc: phân công phân nhiệm rõ ràng, nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn Xây dựng sách đào tạo theo hướng chun mơn hóa, cán làm nghiệp vụ phải đƣợc đào tạo chuyên sâu vào nghiệp vụ đó, riêng cán làm cơng tác kiểm tra phải đào tạo vừa chuyên sâu mặt nghiệp vụ vừa phải nắm khái quát hoạt động khác ngân hàng để có nhìn tổng quan thấy đƣợc mơi liên hệ khâu quy trình nghiệp vụ Muốn ngân hàng phải xây dựng sách: + Chính sách tuyển dụng: Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp Công tác tuyển dụng phải đảm bảo trung thực khách quan nhằm tuyển dụng đƣợc cán đủ lực, trình độ, đạo đức + Chính sách đào tạo: Thƣờng xuyên mở lớp, ngắn ngày nghiệp vụ, nhận diện rủi ro cho cán tác nghiệp (giao dịch viên, kiểm soát viên, thủ quỹ, hậu kiểm…), lớp đào tạo kỹ kiểm toán, phát sai sót, gian lận, đánh giá hệ thống KSNB theo mảng nghiệp vụ, đơn vị…để khuyến nghị, tƣ vấn đơn vị đƣợc kiểm tốn đồng thòi đạo tạo cơng tác đảm bảo chất lƣợng kiểm tốn tồn kiểm tốn viên nội + Chính sách đãi ngộ: Có chế tài thƣởng phạt cơng minh bạch nhằm khuyến khích nhân viên cơng tác nghiệp vụ Chế tài thƣởng phạt 72 có tác dụng việc ngăn ngừa, phát gian lận, sai sót ngân hàng, khuyến khích nhân viên tự hồn thiện việc thực nhiệm vụ, có ý thức tuân thủ quy định, có ý thức nhắc nhở tố giác hành vi sai phạm ngân hàng Do đó, việc thiết lập đƣợc chế tài thƣởng phạt công minh bạch động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu hoạt động, giảm thiểu rủi ro + Chính sách tạo mơi trƣờng làm việc: Xây dựng tạo lập đƣợc mội trƣờng làm việc tốt nhất: tâm lý ổn định, cống hiến, gắn với tồn thể cán ngân hàng Đối với việc Ban KTKSNB phê duyệt chƣa kịp thời không với mục tiêu ban đầu sở phòng kiểm sốt nội chi nhánh phải có đề xuất với Ban KTKSNB, với Tổng giám đốc để cải thiện Ban hành văn quy định tất cá nhân, phận cấp NHCT phải thƣờng xuyên, liên tục kiểm tra tự kiểm tra việc thực quy định, quy trình nội có liên quan; đồng thời có văn hƣớng dẫn thực việc kiểm tra tự kiểm tra, quy định trƣởng phận chức có trách nhiệm báo cáo kết thực theo định kỳ đột xuất cho Giám đốc chi nhánh, ban giám đốc chi nhánh cần có quan tâm đến cán kiểm soát Mặc dù không trực thuộc chi nhánh nhƣng máy giúp hạn chế rủi ro cho chi nhánh Chính vậy, ban giám đốc cần kiến nghị lên ban KTKSNB nội dung sau: Cần phải có quy định cụ thể nhƣ việc điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề bạt, quy hoạch cán bộ… để đảm bảo quyền lợi cho cán kiểm soát từ họ n tâm cơng tác Nên giao cho chi nhánh việc giám sát cán phòng kiểm sốt để đảm bảo cán phòng kiểm soát tuân thủ quy định Ban KTKSNB 73 Tránh tình trạng phòng kiểm sốt quản lý cán lỏng lẻo, từ ảnh hƣởng đến việc thực chƣơng trình nhiệm vụ mà Tổng giám đốc đề Đề nghị Ban KTKSNB bổ sung thêm cán cho phòng kiểm sốt để tránh tình trạng cán phải đảm nhiệm nhiều công việc làm cho chất lƣợng công việc không đảm bảo Ban KTKSNB cần nghiên cứu để xây dựng tính pháp lý tiến hành biện pháp nhằm đảm bảo độc lập hoạt động phòng kiểm sốt nội đặt chi nhánh Các giải pháp phòng kiểm soát nội chi nhánh Tổ chức rà soát lại văn quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kiểm tra kiểm soát, nhƣ hệ thống kiểm tra kiểm soát nội để kiến nghị lên Tổng giám đốc, Ban KTKSNB, giám đốc chi nhánh, để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời nhằm hoàn thiện văn quy phạm pháp luật, quy trình, quy định kiểm sốt nội Nâng cao vai trò trách nhiệm việc quản lý, điều hành mặt hoạt động phòng, phân cơng nhiệm vụ cụ thể đơn đốc theo dõi kết thực cán Nắm bắt tổng thể mặt hoạt động kinh doanh chi nhánh thông qua hoạt động kinh doanh, họp giao ban phản ánh hoạt động kinh doanh chi nhánh phòng ban chức năng, nắm tình hình chủ trƣơng ban lãnh đạo chi nhánh kế hoạch phát triển kinh doanh, từ xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp, đặc biệt phải trọng đến hoạt động trọng tâm, trọng điểm, mặt hoạt động thƣờng xảy rủi ro nhƣ: tín dụng, kế tốn, ngân quỹ Đồng thời trọng sâu kiểm tra, phát hiện, đánh giá rủi ro Tăng cƣờng hoạt động cảnh báo, đề xuất kiến nghị, giúp ban lãnh đạo chi nhánh có biện pháp xử lý kịp thời, tránh trƣờng hợp xảy vấn đề 74 nghiêm trọng tiến hành xử lý 3.2.2 Hồn thiện chế hoạt động kiểm soát Xây dựng chiến lược phát triển cho phận kiểm soát nội đồng thời hồn thiện quy trình phương pháp kiểm sốt nội Phòng kiểm sốt nội hoạt động hiệu hoạt động khung chiến lƣợc rõ ràng Khung chiến lƣợc vạch thƣờng tập trung vào số yếu tố chủ chốt: + Xây dựng nhu cầu nguồn nhân lực cho phận KSNB cho thời gian tƣơng lai vài năm + Xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá kết hoạt động KSNB Các kiểm tra chủ yếu hƣớng tới tính tuân thủ, đầy đủ hồ sơ chứng từ mà chƣa trọng vào việc đánh giá rủi ro phù hợp thủ tục kiểm soát đơn vị Do đó, hồn thiện quy trình phƣơng pháp KSNB triển khai nhằm xác định rõ vị trí, quyền hạn, trách nhiệm cán kiểm soát nâng cao chất lƣợng kiểm tra Xây dựng thực chế kiểm soát thường xuyên để thực tốt chức ngăn chặn giám sát, bên cạnh tiến hành kiểm tra đột xuất để kiểm tra, phát xử lý vấn đề phát sinh cách kịp thời, tránh để xảy tình trạng chuyện vƣợt khỏi tầm kiểm sốt chi nhánh Đổi phương pháp đánh giá cán bộ, gắn đào tạo phát triển với kết thực hiện, quy hoạch cán theo vị trí cơng việc đổi nhận thức rủi ro, triển khai công tác tự đánh giá rủi ro biện pháp kiểm sốt nhằm hỗ trợ cơng tác kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh Do số lƣợng văn đƣợc ban hành ngày tăng, có nhiều quy định nội dung chƣa rõ ràng gây khó khăn việc tác nghiệp cán 75 ngân hàng, NHCT cần tiến hành hệ thống hóa lại quy định, cơng văn (chia theo nghiệp vụ, nghiên cứu cách xếp, lƣu trữ) 3.2.3 Tăng cƣờng quản trị rủi ro công tác giám sát Nghiên cứu, lập hồ sơ rủi ro nghiệp vụ huy động tiền gửi đơn vị, nâng cao công tác kế hoạch hóa, đạo dều hành định hƣớng cơng tác kiểm soát nội Nâng cao hiệu lực quản lý tăng cường lực quản trị rủi ro Thành lập đƣa vào hoạt động có hiệu phận quản trị rủi ro; xây dựng hệ thống quản trị rủi ro khoản; rủi ro thị trƣờng, lãi suất, tỷ giá hối đối; rủi ro tín dụng; quản trị rủi ro thơng qua giám sát kiểm sốt việc tuân thủ khung sổ tay quản trị rủi ro thực tiễn thay cho quản lý rủi ro thông qua báo cáo tình hình Phƣơng thức nhận định, đánh giá rủi ro cần thay đổi bản, sâu vào chất sai sót, tồn phát đƣợc, qua nhận diện dấu hiệu rủi ro để cảnh báo sớm cho đơn vị thực chỉnh sửa đồng thời đƣa biện pháp xử lý kịp thời nhằm hạn chế ngăn ngừa rủi ro Tổ chức phân tích, đánh giá mức độ rủi ro hoạt động huy động tiền gửi đơn vị mình, rủi ro quy trình nghiệp vụ để có biện pháp kiểm sốt, hạn chế thấp rủi ro, đảm bảo an toàn hệ thống nhƣ uy tín NHCT Việt Nam Duy trì nâng cấp chƣơng trình phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm tra, giám sát phận nghiệp vụ nhằm phát hiện, cảnh báo kịp thời rủi ro tiềm ẩn, đảm bảo quản trị rủi ro, hệ thống hoạt động an tồn, hiệu Về cơng tác giám sát hoạt động: giám sát số an toàn hoạt động huy động tiền gửi, phân tích đánh giá độc lập hiệu hoạt động kinh doanh hàng tháng để điểm mạnh, hội rủi ro tiềm ẩn – hữu, theo nâng cao chất lƣợng đề xuất, khuyến nghị cho 76 HĐQT ban điều hành nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động huy động tiền gửi, đảm bảo hệ thống phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững 3.2.4 Tăng cƣờng công tác thông tin truyền thông Hệ thống INCAS SYSMON đƣợc Vietinbank triển khai thành cơng tồn hệ thống, nhƣng đến Vietinbank chƣa có tài liệu thức để hƣớng dẫn cho cán nghiệp vụ cán làm công tác KSNB hoạt động huy động tiền gửi Trụ sớ cần phối hợp với trung tâm cơng nghệ thông tin xây dựng ban hành cẩm nang hƣớng dẫn khai thác liệu hệ thống INCAS, cách hạch tốn hình BDS cho cán tác nghiệp hƣớng dẫn khai thác liệu hệ thống SYSMON cho cán KSNB nhằm giảm thiểu rủi ro tác nghiệp chi nhánh phát huy hiệu tính hỗ trợ cho cơng tác KSNB hoạt động huy động tiền gửi Thƣờng xuyên rà soát, đánh giá hệ thống văn bản, chế, quy trình quy định Vietinbank nhằm phát lỗ hổng, chốt kiểm sốt chƣa hiệu để hồn thiện hệ thống văn Phối hợp thống kênh thông tin báo cáo từ xuống từ dƣới lên, đảm bảo thông tin hoạt động đƣợc nắm bắt kiểm soát chặt chẽ Đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ, tăng cƣờng ý thức nhận biết rủi ro toàn hệ thống Các hệ thống máy móc cơng nghệ mà Vietinbank sử dụng phức tạp với số lƣợng ngƣời dùng lớn Trong đó, chi nhánh Vietinbank có từ đến hai cán phụ trách điện tốn, khơng đáp ứng đƣợc khối lƣợng cơng việc lớn đặc biệt giai đoạn chuyển đổi mơ hình Vì vậy, Vietinbank nên xem xét tăng cƣờng nhân cho mảng này, đảm bào hệ thống hoạt động thông suốt giảm thiểu lỗi tác nghiệp cho cán nghiệp vụ 77 3.2.5 Hồn thiện máy Kiểm tốn nội NHCT cần xây dựng lực kỹ thuật kiểm toán nội cho phận Kiểm toán nội Kiểm tra kiểm soát nội bộ, để đáp ứng yêu cầu cơng việc kiểm tốn nội cho Ban kiểm sốt cơng tác kiểm tra cho ban điều hành Việc phát triển lực kỹ thuật bao gồm phát triển sách, thủ tục chƣơng trình kiểm tốn đào tạo cán Phòng Kiểm tốn nội nên chuyển từ phƣơng pháp kiểm toán tuân thủ sang phƣơng pháp kiểm toán dựa sở rủi ro Phƣơng pháp dựa vào rủi ro Ngân hàng để đảm bảo hệ thống quản lý rủi ro Ngân hàng phù hợp đầy đủ tính hiệu Mục đích phƣơng pháp cung cấp cho ban lãnh đạo Vietinbank đảm bảo là: Hệ thống quản lý rủi ro Ngân hàng bao gồm quản lý rủi ro cấp doanh nghiệp, cấp phòng ban, chi nhánh… đƣợc tuân thủ hoạt động theo mong muốn ban lãnh đạo; quy trình quản lý rủi ro đƣợc thiết lập; định xử lý ban lãnh đạo đầy đủ để hạn chế rủi ro xuống mức chấp nhận đƣợc; có hệ thống kiểm soát nội tốt nhằm giảm thiểu rủi ro Phƣơng pháp mục tiêu kinh doanh, sau xác định rủi ro ảnh hƣởng đến mục tiêu Tiếp theo Kiểm tốn nội đánh giá sách, quy trình mà Ban lãnh đạo áp dụng nhằm giảm thiểu rủi ro xuống mức mà Hội đồng quản trị cho phép nhƣ Dựa sở Kiểm tốn nội xác định phƣơng pháp phạm vi công việc Phòng Kiểm tốn nội nên xây dựng chƣơng trình kiểm tốn cụ thể theo phƣơng pháp kiểm toán dựa rủi ro phù hợp với đơn vị kinh doanh hay lĩnh vực đƣợc kiểm toán cụ thể Về báo cáo kiểm toán: - Kiểm toán nội cần thảo luận thống vấn đề ghi nhận q trình kiểm tốn, nhƣ phân hạng rủi ro vấn đề với 78 đối tƣợng kiểm tốn, sau trình báo cáo kiểm toán lên Ban kiểm soát Tổng Giám đốc Kiểm toán nội cần báo cáo thƣờng xuyên cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trƣởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, giám đốc đơn vị kinh doanh nhằm trao đổi rủi ro trọng yếu, vấn đề kiểm soát, quản trị, vấn đề cần lƣu ý lãnh đạo NHCT Việt Nam báo cáo theo yêu cầu cụ thể lãnh đạo NHCT Việt Nam - Phòng Kiểm tốn nội nên xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo để đảm bảo báo cáo kiểm tốn đƣợc trình bày súc tích trọng đến vấn đề ghi nhận có tính rủi ro cao Báo cáo kiểm tốn nên có thơng tin sau: Phân hạng chuẩn mức độ rủi ro vấn đề đƣợc ghi nhận (ví dụ nhƣ cao, trung bình, thấp) Phân hạng chuẩn mức rủi ro chung cho báo cáo Các vấn đề ghi nhận trình kiểm toán cần đƣợc ghi lại cần đƣợc trao đổi với bên liên quan q trình kiểm tốn sở Báo cáo kiểm tốn cần trình bày súc tích rõ ràng vấn đề ghi nhận q trình kiểm tốn Báo cáo kiểm toán cần đƣa khuyến nghị có tính thực tế nêu rõ thời gian dự định hoàn thành kế hoạch hành động 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ Bộ ngành Một là, Chính phủ cần có sách, biện pháp để ổn định môi trƣờng kinh tế vĩ mơ, tức ổn định trị, ổn định tiền tệ sách phát triển đắn Trong kinh tế trị ổn định an tồn cho ngƣời dân sách huy động vốn đƣợc thực dễ dàng Khi tâm lý ngƣời dân ổn định, tin tƣởng vào giá trị đồng tiền tƣơng lai 79 họ có xu hƣớng gửi tiền vào ngân hàng với kỳ hạn dài Để trì ổn định tiền tệ khơng phải điều đơn giản, Chính phủ phải thực đồng thời sách tiền tệ hợp lý, trì tỷ lệ lạm phát mức hợp lý, sách tỷ giá ổn định linh hoạt Ngoài việc tạo điều kiện đẩy mạnh huy động vốn từ tầng lớp dân cƣ, Chính phủ cần tiếp tục phát huy thực hành sách tiết kiệm sử dụng vốn hoạt động quan hành Nhà nƣớc đẩy mạnh q trình cổ phần hóa doanh nghiệp, tránh tham ơ, lãng phí Hai là, Chính phủ cần tập trung sửa đổi, hoàn thiện luật văn dƣới luật để tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động hiệu an toàn nhƣ: Ban hành quy định cụ thể bảo hiểm cho hoạt động tín dụng huy động vốn lẫn cho vay để đảm an toàn cho ngƣời gửi tiền nhƣ tạo ổn định chung cho kinh tế quốc dân, văn dƣới luật quy định tỷ lệ dƣ nợ tín dụng/huy động vốn hợp lý, văn hƣớng dẫn hoạt động kiểm soát nội ngân hàng Bên cạnh đời luật ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM hoạt động nƣớc nhƣ giới, đời Bảo hiểm tiền gửi lại tạo niềm tin an tâm cho ngƣời dân gửi tiền vào NHTM Để huy động vốn hiệu kinh tế, môi trƣờng pháp lý cần hoàn thiện theo hƣớng kết hợp chặt chẽ luật ngân hàng luật doanh nghiệp, luật ngân sách, luật thƣơng mại nhằm tạo nên đồng thống hệ thống văn luật Để tạo môi trƣờng bình đẳng, Chính phủ cần nâng quy định quảng cáo, cạnh tranh thành luật 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Là quan chuyên trách quản lý Nhà nƣớc lĩnh vực tiền tệ tín dụng, Ngân hàng Nhà nƣớc cần thực giải pháp để nâng cao tính hiệu lực, hiệu hệ thống giám sát Ngân hàng Ngân hàng Nhà nƣớc, hệ thống Kiểm tra, kiểm soát nội bộ, máy Kiểm toán nội 80 Ngân hàng Thƣơng mại Hoàn thiện thể chế hạ tầng sở hỗ trợ hoạt động giám sát tài ngân hàng Hoàn thiện dự Luật Ngân hàng theo hƣớng qui phù hợp với mặt Luật pháp quốc tế: + Hoàn thiện khung pháp lý giám sát tài ngân hàng, nội dung đổi Thanh tra Ngân hàng Nhà nƣớc cần đƣợc cụ thể hóa Luật Ngân hàng Nhà nƣớc + Về lâu dài, cần có Luật Giám sát hoạt động ngân hàng, để xây dựng hệ thống giám sát ngân hàng dựa tảng công nghệ thơng tin đại + Luật Tổ chức tín dụng cần quy định thành lập chức Kiểm tốn nội bộ, chi tiết vai trò nhiệm vụ Kiểm tốn nội Tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc khẩn trƣơng ban hành văn hƣớng dẫn Tổ chức tín dụng thực QĐ 36/2006/QĐ-NHNN QĐ 37/2006/QĐ-NHNN để tổ chức tín dụng thực quy chế cách thông suốt, từ có sở xây dựng hệ thống kiểm soát nội đầy đủ, hiệu lực hiệu quả, tiến tới xây dựng mơ hình quản trị ngân hàng đại Việt Nam, chuẩn bị tốt cho trình hội nhập kinh tế quốc tế Đẩy mạnh đại hố cơng nghệ ngân hàng sở tăng cƣờng áp dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng thƣơng mại, ngân hàng Trung ƣơng giám sát ngân hàng Hoàn thiện quy chế kiểm toán độc lập Tổ chức tín dụng cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam thơng lệ quốc tế.Hồn thiện quy chế tổchức hoạt động quan kiểm toán nội hệ thống kiểm soát nội Tổ chức tín dụng Xây dựng khn khổ quy trình phương pháp tra, giám sát 81 Sớm xây dựng triển khai khn khổ quy trình phƣơng pháp tra, giám sát dựa sở tổng hợp rủi ro Xây dựng hệ thống giám sát rủi ro hoạt động ngân hàng có khả cảnh báo sớm Tổ chức tín dụng có vấn đề rủi ro hoạt động ngân hàng Ban hành quy định đánh giá, xếp hạng Tổ chức tín dụng theo tiêu chuẩn CAMELS 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng đƣa nhận xét ƣu điểm, hạn chế công tác KSNB huy động tiền gửi Vietinbank, kết hợp với vấn đề chung KSNB hoạt động huy động tiền gửi, Chƣơng nêu u cầu việc hồn thiện cơng tác kiểm soát nội huy động tiền gửi NHCT Việt Nam đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác KSNB huy động tiền gửi Bên cạnh đó, Chƣơng đề xuất số kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc để tạo điều kiện cho công tác KSNB hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng Công thƣơng Việt Nam đƣợc hiệu 83 KẾT LUẬN Đề tài giải đƣợc số vấn đề sau: Về lý luận khái quát đƣợc sở lý luận hoạt động huy động tiền gửi hệ thống KSNB Trình bày đƣợc phận cấu thành hệ thống KSNB huy động tiền gửi theo mơ hình COSO Đề tài nêu đƣợc thực trạng hoạt động hệ thống KSNB KSNB hoạt động huy động tiền gửi NHCT Việt Nam, sau tiến hành đánh giá số ƣu, nhƣợc điểm hệ thống, sở đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tácKSNB huy động tiền gửi Vietinbank Việc xây dựng đƣợc hệ thống KSNB tốt góp phần hồn thành mục tiêu hoạt động, sử dụng nguồn lực cách có hiệu Đồng thời hệ thống KSNB hoạt động huy động tiền gửi tốt hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng Nói chung, đề tài bƣớc đầu tiếp cận đƣợc với hệ thống KSNB hoạt động huy động tiền gửi NHCT Việt Nam Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian, kinh nghiệm, kiến thức nhƣ khó khăn thu thập xử lý số liệu nên đề tài chƣa khái quát đƣợc hết hoạt động nhƣ chƣa thể phân tích thật sâu ƣu nhƣợc điểm KSNB huy động tiền gửi NHCT Việt Nam Chính mà giải pháp đƣa mang tính chiến lƣợc chƣa có vào cụ thể, chi tiết Mặc dù nhƣng hi vọng qua phân tích giải pháp nêu góp phần giúp hồn thiện cơng tác KSNB hoạt động huy động tiền gửi NHCT Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Ngọc Anh (2010), Giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Ngân hàng Công thương chi nhánh Huế, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Huế [2] Võ Thị Thúy Anh (chủ biên), ThS Lê Phƣơng Dung, Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài [3] Phạm Thị Mỹ Ly (2011), Tăng cường kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu- chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [4] Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 010/8/2006 Thống đốc NHNN quy định kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng [5] Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2012, 2013, 2014 [6] Nguyễn Thị Quỳnh Tâm (2013), Hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [7] Phan Thụy Thanh Thảo (2007), Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh [8] Thơng tƣ số 44/2011/TT – NHNN ngày 29/12/2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam quy định Hệ thống kiểm soát nội kiểm tốn nội tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc [9] Hồ Văn Trị (2012), Giải pháp tăng cường huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam- Chi nhánh Bình Định, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng ... NỘI BỘ ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 20 1.3.1 Khái niệm kiểm soát nội huy động tiền gửi 20 1.3.2 Nội dung công tác kiểm soát nội huy động tiền gửi ngân hàng thƣơng... cơng tác kiểm soát nội huy động tiền gửi NHCT Việt Nam 69 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM ... TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 68 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VÀ NHỮNG U CẦU CỦA VIỆC HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát nội bộ với huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam , Kiểm soát nội bộ với huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn