Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần thương mại dược sâm ngọc linh quảng nam

848 17 0
  • Loading ...
1/848 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:11

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHAN TH BÍCH PHƯƠNG K TỐN TRÁCH NHI M TI CÔNG TY C PH N THƯƠNG MI D C – SÂM NGC LINH QU NG NAM LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHAN TH BÍCH PHƯƠNG K TỐN TRÁCH NHI M TI CÔNG TY C PH N THƯƠNG MI D C – SÂM NGC LINH QU NG NAM Chuyên ngành: K toán Mã s ᄉ: 60.34.30 LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN CÔNG PHƯƠNG Ðà Nng – Năm 2015 LI CAM OAN Tôi xin cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi PHAN TH BÍCH PHƯƠNG MC LC MU 1 Tính cp thit ca n xu"t thuc dùng ngồi Quy trình s&n xut Dip linh sâm Quy trình s n xu"t Dip linh sâm PH LC Báo cáo tình hình th4c hin k hoch kinh doanh chi ti t theo nhóm hàng Chi nhánh Núi Thành Năm 2014 STT I 10 11 12 13 14 15 16 II Tên hàng hóa Nhóm sn pham dư@c ATUSSIN 500mg H/25X4 (LD) BCOMPLEX C L/100 BĂNG KEO V*I BĂNG CÁ NHÂN 100M/H (T/50 H) MLP BEROCA Tube/10 CEPHALEXIN 500MG HOP/100 CEPHALEXIN 250mg H/100 ECOFLOX (CIPRO) HOP/100 CLORAMPHENICOL 0,4% 5ML T/480 COLDI -B LO/15ML OXY GIÀ 3% LF 30ML OXY GIÀ 3% LF 60ML C~N 70 – LF 30ML C~N 70 – LF 60ML C~N 90 LF 60ML Nhóm sn pham sâm Rư ᄉ u Sâm NgPc Linh Tên nơi SX VT Sᄉ lư@ng ơn giá Thành ti;n UNITED VN VIDIPHA K LINH MILOPHAR Viên Viên Cun Ming 8,000 1,000 11,000 9,340 647 269 1,500 165 4,160,600,000 517,568 268,800 150,000 825,000 PHAP ANDO ANDO ANDO QUANAPHAR Viên Viên Viên Viên LP 7,900 13,000 11,230 12,100 9,270 6,648 964 562 571 2,396 664,760 964,250 1,123,800 1,142,860 479,180 QUANAPHAR QUANAPHAR QUANAPHAR QUANAPHAR QUANAPHAR QUANAPHAR LP LP LP LP LP LP 1,650 2,200 1,500 2,100 1,900 3,500 12,190 909 1,200 1,273 1,750 1,920 QUANAPHAR Chai 3,200 145,450 609,500 1,090,800 1,800,000 2,673,300 3,325,000 2,880,000 4,016,436,735 465,440,000 STT III Tên hàng hóa Rư ᄉ u Dip Linh Sâm NưWc b dưsng Sâm NgPc Linh Sâm NgPc Linh m7t ong NưWc b dưsng Sâm Tây Giang Trà túi lPc Sâm NgPc Linh Nhóm sn pham nưc u ᄉ ng tinh Tên nơi SX VT Sᄉ lư@ng ơn giá Thành ti;n QUANAPHAR QUANAPHAR QUANAPHAR QUANAPHAR QUANAPHAR Chai Lon Chai Lon HIp 2,600 15,207 9,600 14,152 23,600 118,176 18,545 85,152 18,360 9,239 307,257,600 282,013,815 817,459,200 259,830,720 218,040,400 245,687,500 QUANAPHAR QUANAPHAR QUANAPHAR Bình Chai Chai 12,400 15,500 20,000 8,150 4,077 2,590 117,360,000 71,347,500 56,980,000 8,422,724,235 khit NưWc ung tinh khit bình 21 lít NưWc ung tinh khit chai 1500ml NưWc ung tinh khit chai 500ml TFng cXng PH LC Báo cáo tình hình th]c hi2n k hoCch kinh doanh chi tit theo :ᄉ i tư@ng Chi nhánh Núi Thành Năm 2014 TT NLI DUNG I Doanh s ᄉ mua vào A Mua ti cơng ty Trong ó :Mua t"i Phòng a KD=TT (kho 222 Huỳnh Thúc kháng) b Mua t"i c$a hàng liên ơn Lũy k te :cu vg Th]c hi2n năm tính bng 8,937,793,408 8,937,793,408 ]ng 7,496,884,168 7,496,884,168 ]ng 5,687,084,378 5,687,084,378 ]ng 1,000,029,790 1,000,029,790 ]ng ]ng 809,770,000 809,770,000 1,250,709,030 1,250,709,030 ]ng bng ]ng ]ng ]ng ]ng ]ng ]ng ]ng ]ng ]ng 190,200,210 8,422,724,235 2,508,981,917 1,640,860,919 1,182,853,931 525,020,400 610,000,080 707,539,878 528,791,058 300,285,849 418,390,203 doanh Công ty c Mua t"i CN ca Công ty Mua ca ơn vS khác Hàng mua ông Dư ᄉ c II Doanh s ᄉ bán a Doanh s bán sĩ b Doanh s bán se y t Bán cho BVK Bán cho Trung Tâm Y t c Doanh s bán lv Bán cho MDV Bán cho i Lý Bán cho quan XN(st) Bán khác( st) 190,200,210 8,422,724,235 2,508,981,917 1,640,860,919 1,182,853,931 525,020,400 610,000,080 707,539,878 528,791,058 300,285,849 418,390,203 PH LC Báo cáo Báo cáo Thu giá trg gia tăng hàng bán nXi :ga tCi Chi nhánh Núi Thành Quý I/2014 CHi TIÊU I - Thu GTGT :ư@c kh7u tre S thu GTGT ᄉ c kh 494,264 ᄉ c hoàn li Vu kỳ S thu GTGT kh MÃ Sl TI"N Sl Quí I/ 2014 Lum k te :cu năm u trd, 10 494,264 u trd phát sinh 11 84,832,856 84,83 2,856 S thu GTGT u trd, ã hoàn ᄉ c kh 85,327,120li, thu GTGT hàng mua tr& li 12 không u trd ᄉ c kh (12=1 3+14+ 15+16 ) Trong ó 13 85,286,426 a - S thu GTGT ã khu tr 14 b - S thu GTGT ã c hoàn l"i c - S thu GTGT hàng mua tr l"i, 15 40,694gi 16 d - S thuê GTGT không c khu tr 85,327,120 85,286,426 40,694 S thu GTGT ᄉ c kh hồn li cui kỳ (17=10+11-12) II - Thu GTGT :ư@c hồn lCi u trd, S thu GTGT ᄉ c hồn li Vu kỳ S thu GTGT ᄉ c hoàn li phát sinh S thu GTGT ã ᄉ c hoàn li 20 S thu GTGT hồn li cui kỳ (23=20+21-22) 23 21 22 17 CHi TIÊU MÃ Sl TI"N Sl Quí I/ 2014 Lum k te :cu năm 99,492,303 99,492,303 42 85,286,426 45 7,518,000 7,518,000 46 6,687,877 6,687,877 III - Thu GTGT :ư@c gim S thu GTGT ᄉ c gi&m Vu kỳ 30 S thu GTGT ᄉ c gi&m phát sinh 31 S thu GTGT ã ᄉ c gi&m 32 S thu GTGT ᄉ c gi&m cui kỳ (33=30+31-32) IV - Thu GTGT hàng bán nXi :ga 33 S ᄉ thu GTGT hàng bán nXi :ga phi nXp :cu kỳ s thu GTGT Vu phát sinh S thu GTGT Vu vào ã kh 85,286,426 S thu GTGT hàng bán bS tr& li, gi&m giá S thu GTGT ᄉ c gi&m trd vào s thu ã nIp S thu GTGT hàng bán nIi Sa ã nIp vào NSNN Sơ Thu GTGT Còn phi nXp cu ᄉ i kỳ( 46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45 ) 40 41 u trd 43 44 PH LC Báo cáo tình hình th]c hi2n nghĩa v> :ᄉ i vi Nhà nưc Chi nhánh Núi Thành Năm 2014 Ch_ tiêu I/THU Thu GTGT hàng bán nIi Sa Thu GTGT hàng nh7p khlu Thu tiêu th Gc bit Thu Xu khlu S ᄉ S ᄉ phát sinh quý Lum k te :cu năm IV S ᄉ phi Mã phi nXp s ᄉ :cu năm S ᄉ phi S ᄉ :ã nXp S ᄉ phi nXp S ᄉ :ã nXp nXp cu ᄉ i kỳ nXp 10 35,957,677 20,269,800 35,957,677 20,269,800 15,687,877 11 14,205,877 12 13 t, nh p 14 7,518,000 14,205,877 7,518,000 6,687,877 Thu TNDN Thu Thu nh7p cá nhân 15 16 4,401,800 4,401,800 4,401,800 4,401,800 Thu tài nguyên Tin thuê 9,00 0,00 Thu môn 10 Các Loi Thu khác II/ CÁC KHO N PH I NLP KHÁC Các kho&n ph&i nIp Các kho&n phí l phí Các kho&n khác Tng CIng (40=10+30) 17 18 t 19 9,000,000 9,000,000 8,350,000 8,350,000 8,350,000 8,350,000 35,957,677 20,269,800 35,957,677 20,269,800 20 30 31 32 40 15,687,877 PH LC Báo cáo tình hình th4c hin k hoch kinh doanh = Cơng ty Năm 2014 ơn vg tính Ch_ tiêu Tri2u :bng Triu ]ng Triu ]ng I/ Doanh s ᄉ mua vào Nh7p khlu Mua n Wc Td s&n xu t 4,500 II/ Doanh s ᄉ bán & Xu7t khác Bán y thác (Xu 105,500 - Doanh s ᄉ bán (ko kW u` thác) Phí y thác Nh7p khlu bán Phòng nh7p khlu bán CN HCM Phòng kinh doanh bán không kH CN, TT Hàng S&n xu 7,4 77 VTYT Trung gian D] Th]c toán hi2n 2014 2014 372,000 399,470 211,800 225,300 156,700 169,670 Triu ]ng Tri2u :bng t y thác) Tri2u :bng 3,500 326,200 375,387 Triu ]ng 95,500 230,700 269,887 1,600 2,500 6,700 8,600 19,800 23,900 85,900 102,200 t & Trm DL TL Triu ]ng 6,000 Triu ]ng 350 200 Triu ]ng Triu ]ng Triu ]ng Triu ]ng CN TP H] Chí Minh bán Trung Tâm phân phi - Bán MDV &#"i lý - Bán khác + TT Tip th ᄉ Các c\a hàng ông d ᄉ c 10 C\a hàng V7t tư y t 11 Các c\a hàng ch/doanh SP Qu'y SP Phú yên Qu'y SP NDP 2/9 (1) (2) Triu ]ng Triu ]ng Triu *ng Triu *ng Triu ]ng Triu ]ng Triu ]ng Triu *ng Triu *ng 22,900 25,600 22,300 20,440 12,400 9,900 1,100 11,740 8,700 2,120 3,000 5,030 24,600 28,728 2,400 1,200 2,350 1,420 Ch_ tiêu ơn vg tính Qu'y SP Trư0ng th> (3) Qu'y SP Tenamyd 4) Q.M? ph;m SPA,TPCN (Sâm) ( ) Qu'y SP Traphaco (6 ) Qu'y SP Hà tĩnh (7 ) Qu'y QUASAPHARCO ( ) Qu'y SP Euvipharm (9) Qu'y SP Khương Duy (10) 12 Các Chi Nhánh Huyn-ThS Triu *ng Triu *ng Triu *ng Triu *ng Triu *ng Triu *ng Triu *ng Triu *ng Triu ]ng Triu *ng Triu *ng Triu *ng Triu *ng Triu *ng Triu *ng Triu ]ng - CN Núi thành - CN Thăng Bình - CN Duy Xuyên - CN #in Bàn - CN #"i Lc - CN Hi An 13 CN TP N}ng bán D] toán 2014 1,200 1,300 1,500 6,000 1,000 5,200 2,400 2,400 36,800 Th]c hi2n 2014 1,550 1,170 1,600 6,230 2,000 7,100 2,520 2,788 43,292 7,000 6,200 5,000 3,000 7,000 6,600 2,000 8,422 5,910 6,720 4,400 7,500 7,100 3,240 ... CÔNG TY CPTM DƯCC-SÂM NGFC LINH 53 2.2.1 Tình hình phân cp qu&n lý nh7n din trung tâm trách nhim ti Công ty CPTM Dư ᄉ c -Sâm NgPc Linh 53 2.2.2 H thng báo cáo trách nhim ti công ty. .. C6A CÔNG TY CPTM DƯCC - SÂM NGFC LINH 40 2.1.1 Gc iHm hot Ing s&n xut kinh doanh ca công ty 40 2.1.2 Cơ cu t chc bI máy qu&n lý ca công ty 45 2.2 THNC TRNG CƠNG TÁC K TỐN TRÁCH...C – SÂM NGC LINH QU NG NAM LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHAN TH BÍCH PHƯƠNG K TỐN TRÁCH NHI M TI CÔNG TY C PH N THƯƠNG MI D C – SÂM NGC LINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần thương mại dược sâm ngọc linh quảng nam , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần thương mại dược sâm ngọc linh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn