Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp y tế tại kho bạc nhà nước đà nẵng

117 37 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THU HIẾU HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THU HIẾU HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐINH BẢO NGỌC Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hiếu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1.1 Khái niệm chi Ngân sách Nhà nƣớc 1.1.2 Quản lý chi Ngân sách Nhà nƣớc, đối tƣợng, mục tiêu quản lý chi Ngân sách Nhà nƣớc 1.1.3 Chu trình quản lý chi Ngân sách Nhà nƣớc 1.1.4 Kiểm tra, kiểm soát chi Ngân sách Nhà nƣớc 10 1.2 KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 11 1.2.1 Một số khái niệm kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế qua Kho bạc Nhà nƣớc .11 1.2.2 Trách nhiệm quyền hạn Kho bạc Nhà nƣớc quản lý, kiểm soát toán khoản chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc 13 1.2.3 Đặc điểm nguyên tắc kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế qua Kho bạc Nhà nƣớc .14 1.2.4 Tổ chức máy thực cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xun NSNN đơn vị nghiệp y tế qua Kho bạc Nhà nƣớc 17 1.2.5 Nội dung công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế qua Kho bạc Nhà nƣớc 18 1.2.6 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế qua Kho bạc Nhà nƣớc 23 1.2.7 Những nhân tố ảnh hƣởng đến công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế qua Kho bạc Nhà nƣớc 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG .32 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 32 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 34 2.1.3 Kết hoạt động chủ yếu Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014 35 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 37 2.2.1 Tổ chức máy thực công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 37 2.2.2 Quy trình kiểm sốt chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 38 2.2.3 Nội dung công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 40 2.2.4 Kết kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 52 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN Ngân sách Nhà nƣớc ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI Kho bạc Nhà nƣớc ĐÀ NẴNG 61 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 61 2.3.2 Những hạn chế cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xun Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 63 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế cơng tác kiểm sốt chi Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 CHƢƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 79 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 79 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc đến năm 2020 79 3.1.2 Mục tiêu định hƣớng hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 81 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 83 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy thực cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xun Ngân sách Nhà nƣớc Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng .83 3.2.2 Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 84 3.2.3 Hoàn thiện thực nghiệp vụ kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 85 3.2.4 Hồn thiện chế tốn không dùng tiền mặt khoản chi Ngân sách Nhà nƣớc 91 3.2.5 Tăng cƣờng thực công tác tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế 92 3.2.6 Hồn thiện chế kiểm sốt chi Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế theo kết đầu 92 3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 93 3.3.1 Đối với Bộ Tài 93 3.3.2 Đối với Kho bạc Nhà nƣớc cấp 96 3.3.3 Đối với quan Tài chính, quan chủ quản đơn vị nghiệp y tế 96 KẾT LUẬN CHƢƠNG 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu KBNN KSC MLNSNN Ý nghĩa Kho bạc Nhà nƣớc Kiểm soát chi Mục lục Ngân sách Nhà nƣớc NSNN Ngân sách Nhà nƣớc SNCT Sự nghiệp có thu SNYT Sự nghiệp y tế Tabmis Treasury And Budget Management Information System Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc TK Tài khoản DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Tên bảng Trang Số liệu thu NSNN địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014 35 Số liệu chi NSNN địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014 36 Số liệu số lƣợng đơn vị nghiệp y tế KBNN Đà Nẵng thực kiểm soát chi theo cấp ngân sách 53 Số liệu số lƣợng đơn vị nghiệp y tế KBNN Đà Nẵng thực kiểm soát chi theo mức tự bảo đảm kinh phí hoạt động thƣờng xuyên 53 Số liệu chi thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT theo cấp ngân sách địa bàn thành phố Đà Nẵng 54 Số liệu chi thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT theo nguồn kinh phí địa bàn thành phố Đà Nẵng 55 Số liệu chi thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT theo nhóm mục chi 56 Số liệu số lƣợng hồ sơ giải trƣớc hạn, hạn hạn 57 Số liệu số số tiền KBNN Đà Nẵng từ chối cấp phát, toán cho đơn vị SNYT qua kiểm soát chi 58 Số dƣ tạm ứng năm 2014 59 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 2.1 Tên hình Trang Mơ hình chun quản tài khoản dự tốn tài khoản tiền gửi 37 2.2 Mơ hình quản lý theo đơn vị 38 2.3 Quy trình kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN KBNN Đà Nẵng 39 Đề xuất Quy trình kiểm sốt tốn để cấp Séc lĩnh tiền mặt cho đơn vị giao dịch lĩnh tiền mặt Ngân hàng 84 3.1 92 3.2.5 Tăng cƣờng thực công tác tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Từ tháng 09/2014, Bộ Tài giao KBNN thực chức tra chuyên ngành nhằm tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt sau tốn Thanh tra chuyên ngành KBNN chức quan trọng cần thiết để KBNN nói chung KBNN Đà Nẵng nói riêng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đơn vị SNYT Sở dĩ nhƣ trƣớc đây, việc kiểm sốt KBNN hồn tồn bảng kê chứng từ (đối với khoản chi dƣới 20 triệu) đƣợc thực trƣớc toán Việc tăng cƣờng chức tra chuyên ngành KBNN tạo điều kiện cho KBNN quản lý, kiểm soát chặt chẽ khoản chi NSNN, giải pháp cần thiết chế kiểm soát theo bảng kê chứng từ, hạn chế việc tùy tiện đơn vị việc lập bảng kê chứng từ KBNN Đà Nẵng cần tăng cƣờng thực công tác tra chuyên ngành đơn vị SNYT nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm đơn vị việc sử dụng vốn NSNN mục đích, tiết kiệm hiệu quả; góp phần nâng cao chất lƣợng cơng tác KSC thƣờng NSNN qua KBNN 3.2.6 Hồn thiện chế kiểm soát chi Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế theo kết đầu Quản lý, kiểm soát ngân sách theo kết đầu phƣơng thức quản lý chi tiêu công dựa vận dụng phát triển khái niệm “quản lý theo kết quả” từ khu vực tƣ sang khu vực công với tƣ cách làm mơ hình quản lý nguồn nhân lực mới, chuyển dịch trọng tâm từ mơ hình quản lý theo “mệnh lệnh kiểm sốt” sang mơ hình quản lý “thúc đẩy hổ trợ” Ghi nhận vai trò quan trọng kết hoạt động cá nhân tổ chức Đây phƣơng thức cấp phát NSNN tiên tiến, đƣợc áp dụng số nƣớc, số khoản chi đặc biệt Theo đó, Nhà nƣớc khơng can thiệp vào việc sử dụng khoản kinh phí NSNN cấp cho quan đơn 93 vị, mà ch quan tâm đến hiệu sử dụng nguồn kinh phí đó, tức ch quan tâm đến kết đầu chƣơng trình, mục tiêu đƣợc quan có thẩm quyền phê duyệt Cơ chế kiểm sốt đƣợc thực hình thức nhƣ sau: Cấp phát KSC theo số lƣợng dịch vụ cung cấp (đặt hàng); cấp phát trực tiếp cho đối tƣợng mà Nhà nƣớc phải đảm bảo Để triển khai thực chế kiểm soát chi theo kết đầu KBNN Đà Nẵng đòi hỏi phải tăng cƣờng phối hợp chặt chẽ quan tài chính, quan chủ quản KBNN Đà Nẵng việc theo dõi, kiểm tra tình hình thực kết nhiệm vụ đƣợc giao đơn vị Trƣờng hợp phát đơn vị không bảo đảm thực công việc theo cam kết, KBNN Đà Nẵng tạm dừng cấp kinh phí cho đơn vị có biện pháp thu hồi phần kinh phí cấp Đặc biệt, với chức tra chuyên ngành KBNN, KBNN Đà Nẵng cần tăng cƣờng tra, kiểm tra, kiểm soát sau toán khoản chi thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT thực chế kiểm soát theo kết đầu 3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 3.3.1 Đối với Bộ Tài a Về hệ thống văn bản, chế độ Nhà nước Một là, hồn thiện sách, chế độ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngân sách nhƣ cơng tác kiểm sốt chi phù hợp với phát triển xã hội Văn sách cần đồng bộ, rõ ràng, minh bạch, cụ thể để không tạo kẻ hở cho việc vi phạm kỷ luật quản lý tài chính; khắc phục tình trạng chồng chéo ban hành văn quan có thẩm quyền Hai là, xây dựng hệ thống định mức chi phù hợp thực tế Các quan 94 Nhà nƣớc có thẩm quyền cần tập trung xây dựng sửa đổi bổ sung kịp thời, đầy đủ, đồng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách, đảm bảo phù hợp với thực tế, phù hợp với khả ngân sách để làm sở cho việc lập chấp hành ngân sách; đồng thời làm để kiểm soát chi Ngân sách; thúc đẩy đơn vị sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, thực công khai, minh bạch Đổi tiêu thức, định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp với nhiệm vụ cụ thể đơn vị SNYT Hệ thống định mức phải đƣợc vào nhiệm vụ cụ thể đơn vị nghiệp để áp dụng, khắc phục tình trạng phân bổ giao kinh phí cho đơn vị SNYT ch vào số biên chế có định mức phân bổ theo đầu ngƣời nhƣ Để khắc phục tình trạng bất hợp lý việc phân bổ mang tính “cào bằng” cần xây dựng hệ thống ch tiêu đầu ra, làm sở phân bổ ngân sách cho phù hợp Ba là, tiếp tục thực đổi chế tài nhóm đơn vị SNYT cung cấp dịch vụ cơng có khả xã hội hố cao, tự đảm bảo tồn chi phí hoạt động (các bệnh viện, trung tâm y tế…) theo hƣớng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đồng tổ chức thực nhiệm vụ, nhân lực, tài chính, tài sản cung cấp dịch vụ gắn với nhu cầu xã hội, đƣợc định thu giá dịch vụ sở khung giá tính đủ chi phí hợp lý, pháp luật cấp có thẩm quyền ban hành… Khắc phục bất hợp lý việc kiểm soát, theo dõi hạch toán khoản chi từ nguồn thu nghiệp Theo đó, đơn vị SNYT ch cần lập Bảng kê chứng từ có nội dung phù hợp với khoản chi định mức chi tiêu qui định qui chế chi tiêu nội đơn vị KBNN khơng kiểm sốt hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan thủ trƣởng đơn vị SNYT ký tên Bảng kê chứng từ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến nội dung khoản chi bảng kê Đồng thời kết hợp với chức tra chuyên ngành KBNN 95 để tăng cƣờng kiểm soát, quản lý khoản chi từ thu nghiệp b Nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương hoạt động tài chính, có chế tài xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kiểm sốt chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Trong năm qua KBNN Đà Nẵng thông qua công tác KSC thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT phát từ chối toán hàng t đồng chi khơng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, qua góp phần vào việc trì nề nếp quản lý chi NSNN Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt đƣợc hiệu công tác KSC thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT KBNN Đà Nẵng vấn đề cần bàn, việc xử lý trƣờng hợp vi phạm hành lĩnh vực KSC Thực trạng công tác KSC thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT KBNN Đà Nẵng ch dừng lại phạm vi hƣớng dẫn hồ sơ để thực luật Nhiều trƣờng hợp chi sai nhƣng khơng xử lý dứt điểm chƣa có chế tài xử phạt vi phạm, điều dẫn đến bất cập tạo chủ quan cho đơn vị, số đơn vị chƣa trọng mức hồ sơ, chứng từ đơn vị mình, mang đến KBNN Đà Nẵng kiểm tra vào dựa vào kết trả lời KBNN Đà Nẵng để hoàn ch nh hồ sơ vậy, khối lƣợng cơng việc Kho bạc tăng lên đáng kể, nhiều trƣờng hợp sai sót bình thƣờng nhƣng lặp đi, lặp lại gây nhiều thời gian vậy, cần có chế tài xử phạt nghiêm túc thực xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KSC thƣờng xuyên NSNN nói chung đơn vị SNYT nói riêng KBNN Đà Nẵng để nâng cao hiệu công tác KSC qua KBNN Trong chế tài cần quy định rõ hành vi vi phạm, hình thức mức xử phạt : - Xử phạt hành vi vi phạm qui định điều kiện chi NSNN - Xử phạt hành vi vi phạm qui định thủ tục KSC NSNN 96 - Xử phạt hành vi vi phạm KBNN, công chức KBNN làm nhiệm vụ KSC 3.3.2 Đối với Kho bạc Nhà nƣớc cấp KBNN cấp cần có hƣớng dẫn ch đạo kịp thời thống quy trình, nghiệp vụ KSC thƣờng xuyên NSNN cho tất KBNN trực thuộc Thƣờng xuyên tổ chức tập huấn công tác KSC thƣờng xuyên NSNN hệ thống KBNN, để đơn vị KBNN hệ thống thống chung cách thức kiểm soát; nắm bắt kịp thời văn chế độ Nhà nƣớc, ngành để triển khai đồng bộ, có hiệu phục vụ tốt cơng tác KSC thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT Thực tế KBNN Đà Nẵng, giải pháp quan trọng cần thiết Các Nghị định, Thơng tƣ, Quyết định có hƣớng dẫn …nhƣng khơng thể bao qt hết tình hình thực tế phát sinh, chí có văn hƣớng dẫn chung, không cụ thể, đơn vị KBNN có cách hiểu khác nhau, khơng thống thực khác Chính đề nghị KBNN cấp phải có ch đạo kịp thời thống mặt quy trình, nghiệp vụ KSC để giải quyết, khai thông công việc Kho bạc không gây phiền hà cho đơn vị thụ hƣởng NSNN 3.3.3 Đối với quan Tài chính, quan chủ quản đơn vị nghiệp y tế Cần tăng cƣờng phối hợp chặt chẽ KBNN, quan tài chính, đơn vị chủ quản đơn vị SNYT việc quản lý quỹ NSNN từ khâu lập, phân bổ, chấp hành dự toán đến toán chi NSNN Đối với quan Tài chính, cần nâng cao chất lƣợng cơng tác lập dự tốn, đảm bảo dự toán để đơn vị SNYT thực cam kết chi; tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc chấp hành dự toán đơn vị SNYT Đối với quan chủ quản, có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý 97 đắn quy chế chi tiêu nội đơn vị SNYT cấp dƣới xây dựng Trƣờng hợp có điều khoản khơng phù hợp với quy định Nhà nƣớc quan quản lý cấp có ý kiến yêu cầu đơn vị phải điều ch nh lại cho phù hợp Quy chế chi tiêu nội quan trọng để KBNN thực việc kiểm soát khoản chi NSNN, quan chủ quản cần quan tâm mức việc kiểm tra tính hợp lý, đắn quy chế chi tiêu nội đơn vị SNYT cấp dƣới Đối với đơn vị SNYT,việc thực tốt công tác quản lý tài đơn vị SNYT tiền đề, tạo điều kiện thuận lợi cho KBNN cơng tác kiểm sốt chi, cần thực tốt nội dung sau: Nâng cao chất lượng người làm công tác kế toán đơn vị SNYT Cần phải nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đối tƣợng này, đơn vị SNYT quận, huyện quản lý Cần đào tạo lĩnh vực tài chính, cập nhật thƣờng xuyên văn chế độ cho ngƣời làm cơng tác kế tốn đơn vị này, có điều kiện bố trí cán chun làm cơng tác kế tốn, khắc phục tình trạng kiêm nhiệm nhƣ Nâng cao kiến thức công tác quản lý tài cho chủ tài khoản đơn vị SNYT Cần nâng cao nhận thức cho ngƣời quản lý đơn vị SNYT pháp luật tài ngân sách; cơng tác kiểm sốt nội bộ; cơng tác tự kiểm tra tài chính, kế tốn đơn vị Do cần thƣờng xuyên bồi dƣỡng kiến thức lĩnh vực tài ngân sách cho chủ tài khoản đơn vị SNYT, từ đảm bảo cho việc giám sát, quản lý đơn vị đƣợc chặt chẽ Hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội bộ, tự kiểm tra kế toán đơn vị SNYT Kiểm soát nội bộ, tự kiểm tra đơn vị SNYT vấn đề quan trọng, đảm bảo cho cơng tác kế tốn đơn vị vào nề nếp, thực chế độ tài quy định, ngăn ngừa hành vi tiêu 98 cực quản lý tài Mặt khác, thực tốt cơng tác kiểm sốt nội tiền đề, tạo điều kiện thuận lợi cho KBNN công tác kiểm soát chi Nâng cao hệ thống sở vật chất tin học để đáp ứng yêu cầu giao dịch điện tử Theo định hƣớng đến năm 2020, việc toán qua KBNN thực chứng từ điện tử; điều đòi hỏi đơn vị SNYT không ngừng đầu tƣ, nâng cấp sở vật chất tin học để tƣơng thích với ứng dụng đại công nghệ thông tin liên quan đến chứng từ điện tử, đảm bảo an toàn hệ thống thực giao dịch Ngoài yêu cầu trên, đơn vị SNYT cần nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; chấp hành chế độ hóa đơn chứng từ; ứng dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác hạch tốn kế toán… KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ hạn chế, tồn công tác KSC thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT KBNN Đà Nẵng tham khảo chiến lƣợc phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020, định hƣớng hồn thiện cơng tác KSC thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT KBNN Đà Nẵng, tác giả đƣa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Trong giải pháp đƣợc đề xuất, có giải pháp đƣợc thực KBNN Đà Nẵng, nhƣng có giải pháp phải kiến nghị quan quản lý cấp thực Ngoài ra, để thực số giải pháp cần phải có điều kiện định mặt pháp lý cho chủ trƣơng thực hiện, yếu tố hỗ trợ đƣợc xét đến nhằm đảm bảo tính khả thi cho giải pháp hồn thiện công tác KSC thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT KBNN Đà Nẵng 99 KẾT LUẬN KSC chi thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT nội dung quan trọng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách Nhà nƣớc Thực tốt cơng tácý nghĩa to lớn việc thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí, góp phần lành mạnh hố tài quốc gia, góp phần nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh Cùng với tiến trình đổi chế kinh tế Đảng Nhà nƣớc, ngành Kho bạc nói chung KBNN Đà Nẵng nói riêng với chức chủ yếu quản lý nhà nƣớc quỹ NSNN, có cơng tác KSC thƣờng xun NSNN đơn vị nghiệp y tế, khẳng định đƣợc cách vững vị trí, vai trò, nhiệm vụ quan trọng hệ thống quản lý tài nƣớc nhà Tuy nhiên, vấn đề tồn cần đƣợc khắc phục để hồn thiện cơng tác Hồn thiện cơng tác KSC chi thƣờng xuyên NSNN đơn vị SNYT KBNN Đà Nẵng vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp Các giải pháp phải có tính hệ thống, xun suốt phù hợp với chế, sách, từ Luật đến văn hƣớng dẫn phù hợp với điều kiện thực tế Đƣợc hƣớng dẫn tận tình Cơ giáo –TS Đinh Bảo Ngọc, góp ý nhiệt tình lãnh đạo nhƣ đồng nghiệp KBNN Đà Nẵng, tác giả có nhiều nỗ lực cố gắng, nhƣng kết nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung Thầy giáo, Cô giáo, Nhà khoa học đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2003), Luật NSNN văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội [2] Bộ Tài (2008), Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, NXB Tài chính, Hà Nội [3] Bộ Tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 Hướng dẫn số điều Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập [4] Bộ Tài (2006), Thơng tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 Bộ Tài hướng dẫn chế độ kiểm soát chi NSNN qua KBNN đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài [5] Bộ Tài (2009) Thơng tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009 Bộ Tài Sửa đổi số điểm Thơng tư số 81/2006/TTBTC ngày 06/09/2006 Bộ Tài hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài [6] Bộ Tài (2012), Thơng tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài quy định chế độ kiểm sốt, tốn khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước [7] Bộ Tài (2012), Thơng tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 Bộ Tài quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước [8] Các Quyết định giao quyền tự chủ đơn vị SNYT lƣu KBNN Đà Nẵng [9] Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập [10] Chính phủ (2012), Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 Chính phủ chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh công lập [11] Minh Hà (2007), Luật Ngân sách văn pháp luật quản lý, thu chi ngân sách, NXB Tài chính, Hà Nội [12] KBNN Đà Nẵng (2011-2014), Báo cáo hoạt động năm 2011, 2012, 2013, 2014 KBNN Đà Nẵng PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 Sơ đồ cấu tổ chức KBNN Đà Nẵng GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phòng Kế Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng toán Nhà nƣớc Kiểm soát chi Thanh tra Tổng hợp Kho quỹ Tổ chức cán Tin học Tài vụ Các đơn vị Kho bạc Nhà nƣớc Quận, Huyện trực thuộc (7 đơn vị) Quan hệ Quản lý điều hành Quan hệ phối hợp Phòng Hành quản trị PHỤ LỤC 02 KHO BẠC NHÀ NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mã phiếu: PHIẾU KHẢO SÁT TRỰC TIẾP NĂM ……… Để đánh giá mức độ hài lòng tổ chức, cơng dân hoạt động giao dịch KBNN Đà Nẵng KBNN quận huyện trực thuộc KBNN Đà Nẵng (Xin vui l ng đánh dấu vào ô lựa chọn phương án đánh giá ph hợp tiêu chí) Các tiêu chí đánh giá Phƣơng án đánh giá I Về công chức: Thái độ làm việc phục vụ cơng chức Kho bạc Tốt Bình thƣờng Chƣa tốt gây khó khăn, phiền hà Tinh thần trách nhiệm cơng Có trách nhiệm caoCó trách nhiệm chức Kho bạc tiếp xúc, giải Thiếu trách nhiệm công việc Việc hƣớng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu cầu liên quan để giải công việc công chức Kho bạc Đầy đủ, lần, dễ hiểu Còn khó hiểu Khơng hiểu, yêu cầu bổ sung nhiều lần II Về sở vật chất, điều kiện phục vụ: Bảng hƣớng dẫn sơ đồ làm việc Rõ ràng, bố trí dễ quan sát quan Khơng rõ ràng, khó quan sát Vị trí làm việc phận giao dịch với khách hàng Thuận tiện cho giao dịch Bố trí khơng hợp lý, cần bố trí lại Cơ sở vật chất điều kiện hỗ trợ tổ chức, công dân giao dịch (bàn ghế ngồi chờ, nƣớc uống, quạt gió điều hòa, máy vi tính Đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc phục vụ tốt khách hàng Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, cần xem xét, tra cứu thông tin nhập liệu giao bổ sung bố trí lại nhận hồ sơ, máy đếm tiền, …) III Về công khai công vụ: Các nội dung niêm yết cơng khai Hình thức niêm yết cơng khai (có thể chọn 01 phương án) Rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu Chƣa rõ ràng, chƣa đầy đủ Thuận tiện cho quan sát Trang trọng, thẫm mỹ Không thuận tiện cho quan sát; khơng trang trọng, thiếu thẩm mỹ Khơng Ngồi nội dung niêm yết có Có yêu cầu niêm yết thêm nội dung Nếu có, thêm nội dung …………… khác hay khơng …………………………………………… Đeo thẻ công chức, đặt bảng tên bàn công chức xử lý cơng Có Khơng việc IV Về quy trình thủ tục giải cơng việc: Quy trình thủ tục giải công việc theo quy định hành Hợp lý Chƣa hợp lý, cần cải tiến thêm đƣợc đơn vị Kho bạc áp Nếu có, cần cải tiến ………… dụng …………………………………………… Đúng trình tự, cách thức Cách thức giải cơng việc Chƣa trình tự, cách thức Kho bạc theo quy trình quy định Có u cầu thêm hồ sơ ngồi quy định (có thể chọn 01 phương án) Nếu có, thêm loại hồ sơ …………… …………………………………………… Việc tổ chức phận giao nhận, Hợp lý giải trả hồ sơ trực tiếp 01 Thuận tiện cán giao dịch đƣợc Không hợp lý bất tiện đơn vị KBNN thực (có thể Hoặc ý kiến khác ……………………… chọn 01 phương án) …………………………………………… V Về thời gian giải quyết: Thời gian chờ đợi để đến lƣợt giải hồ sơ Nhanh Lâu Tạm đƣợc Nếu chờ đợi lâu, lý Nhiều khách giao dịch lúc Công chức kho bạc xử lý chậm Lý khác Thời gian trả kết giải hồ sơ so với hẹn Trƣớc hẹn Trễ hẹn Đúng hẹn VI Về phí, lệ phí: Tổ chức, cơng dân phải nộp phí, lệ phí ngồi quy định (khơng đƣợc Có Khơng niêm yết) Kho bạc giải thủ tục hành VII Về chế phản hồi khiếu nại, tổ cáo Các điều kiện để phản ánh, kiến Có nghị, góp ý (Số điện thoại đƣờng dây Khơng có nóng, hộp thƣ,…) KBNN nơi giao dịch (hoặc KBNN Có Đà Nẵng) tiếp thu phản ánh, Khơng khiếu nại, kiến nghị, góp ý KBNN nơi giao dịch (hoặc KBNN Có phản hồi Khơng phản hồi Đà Nẵng) phản hồi phản ánh, khiếu Có phản hồi nhƣng chƣa thỏa đáng nại, tố cáo kiến nghị, góp ý hợp lý VIII Mức hài lòng chung tổ chức, cơng dân Rất hài lòng Trung lập Khơng hài lòng Hài lòng XI Những nội dung cảm thấy hài Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ Thái độ phục vụ, tinh thần, trách nhiệm công chức Kho bạc Thành phần hồ sơ, biểu mẫu lòng ch n phương án Thời gian giải hồ sơ Phƣơng thức nhận, giải trả kết thông qua công chức nghiệp vụ Sự tiếp thu phản hồi ý kiến tổ chức công dân XII Những nội dung tổ chức, công Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ Thái độ phục vụ, tinh thần, trách nhiệm công chức Kho bạc Thành phần hồ sơ, biểu mẫu dân cảm thấy khơng hài lòng ch n phương án Thời gian giải hồ sơ Phƣơng thức nhận, giải trả kết thông qua công chức nghiệp vụ Sự tiếp thu phản hồi ý kiến tổ chức cơng dân Ngồi việc đánh giá theo tiêu chí đây, quý quan, đơn vị, cá nhân có thêm kiến nghị để nâng cao chất lƣợng phục vụ KBNN Đà Nẵng vui lòng gửi kèm nội dung ý kiến đến quan phiếu khảo sát phản ánh trực tiếp vào phiếu phần sau Trân trọng cảm ơn ……………………………………………………………………………………… …… ….…………………………………………………………………………… ... luận công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế qua Kho bạc Nhà nƣớc thực tiễn cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Kho bạc Nhà. .. cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xun Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng 40 2.2.4 Kết kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế Kho bạc Nhà nƣớc Đà. .. 1.2 KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 11 1.2.1 Một số khái niệm kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp y tế tại kho bạc nhà nước đà nẵng , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp y tế tại kho bạc nhà nước đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn