Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại cảng đà nẵng

91 25 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THANH NGA HỒN THIỆN BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CẢNG ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THANH NGA HỒN THIỆN BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CẢNG ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÙNG Đà Nẵng – Năm 2015 Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả ĐẶNG THANH NGA MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Khái niệm báo cáo kế toán quản trị 1.1.2.Hệ thống thơng tin kế tốn quản trị - thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp .7 1.2.BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Báo cáo dự toán 1.2.2 Báo cáo thực 20 1.2.3 Báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình thực dự tốn 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG .27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CẢNG ĐÀ NẴNG 28 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CẢNG ĐÀ NẴNG 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Chức nhiệm vụ .30 2.1.3 Bộ máy tổ chức quản lý 30 2.1.4 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty .33 2.2.THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG 36 2.2.1.Báo cáo dự toán (kế hoạch) 36 2.2.2 Báo cáo thực hiện: 53 2.2.3 Báo cáo kiểm sốt đánh giá tình hình thực dự tốn 61 CHƢƠNG HỒN THIỆN CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CẢNG ĐÀ NẴNG .63 3.1 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CẢNG ĐÀ NẴNG 63 3.1.1 Đánh giá báo cáo dự toán (kế hoạch) 63 3.1.2 Đánh giá báo cáo thực hiện: 65 3.1.3 Đánh giá báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình thực dự tốn: 65 3.2 HỒN THIỆN BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CẢNG ĐÀ NẴNG 65 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 65 3.2.2 Hoàn thiện báo cáo dự tốn (kế hoạch) 66 3.2.3 Hồn thiện báo cáo thực 73 3.2.4 Hoàn thiện báo cáo kiểm soát 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG .76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KTQT : Kế tốn quản trị KDC : Kinh doanh KDN : Kinh doanh NK : Nhập XK : Xuất QLDN : Quản lý doanh nghiệp TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ : Tài sản cố định VAT : Giá trị gia tăng SXC : Sản xuất SXN : Sản xuất ngồi SL : Sản lƣợng SCL : Sửa chữa lớn SCTX : Sửa chữa thƣờng xuyên DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Hệ thống báo cáo dự toán tổng thể 10 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 31 2.2 Sơ đồ máy kế tốn Văn phòng Cơng ty 34 2.3 Bộ máy kế tốn Xí nghiệp thành viên 35 DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Mẫu báo cáo dự toán doanh thu 11 1.2 Mẫu báo cáo dự toán sản xuất 12 1.3 Mẫu báo cáo dự tốn chi phí ngun vật liệu trực 14 1.4 Mẫu báo cáo dự tốn chi phí nhân cơng trực 15 1.5 Mẫu báo cáo dự tốn chi phí sản xuất chung 16 1.6 Mẫu báo cáo dự toán giá thành thành phẩm 17 1.7 Mẫu báo cáo dự toán giá vốn hàng bán 18 1.8 Mẫu dự tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 19 1.9 Mẫu báo cáo dự toán kết hoạt động kinh doanh 20 1.10 Mẫu báo cáo kiểm soát đánh giá 24 2.1 Các báo cáo dự toán Cảng Đà Nẵng 37 2.2 Kế hoạch sản lƣợng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2015 37 2.3 Mức tăng trƣởng dự kiến sản lƣợng, doanh thu, lợi nhuận 40 2.4 Dự kiến kế hoạch sản lƣợng-Doanh thu năm 2015 42 2.5 Chi phí theo yếu tố kinh doanh 48 2.6 Cơ cấu chi phí theo yếu tố kinh doanh 49 2.7 Kế hoạch đầu tƣ & xây dựng cơng trình năm 2015 50 2.8 Kế hoạch sửa chữa năm 2015 51 2.9 Các báo cáo thực Cảng Đà Nẵng 53 2.10 Báo cáo sản lƣợng 54 2.11 Báo cáo doanh thu 56 2.12 Báo cáo nhanh tháng 4-2015 57 2.13 Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng (tháng 4) 58 2.14 Tổng hợp công nợ phải thu 60 3.1 Kế hoạch sản lƣợng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2015 (sửa đổi) 67 3.2 Kế hoạch sản lƣợng – doanh thu (mẫu đề xuất) 70 3.3 Kế hoạch mua sắm dụng cụ bốc xếp, nhiên liệu năm 2015 72 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với bối cảnh tồn cầu hóa, hoạt động doanh nghiệp bị cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp ngành việc lập kế hoạch, dự tốn, phân tích yếu tố thực đƣa dự báo kịp thời, phù hợp đóng vai trò quan trọng cho định hƣớng phát triển doanh nghiệp Đáp ứng nhu cầu này, kế tốn quản trị trở thành cơng cụ chiến lƣợc nhiều nhà quản lý doanh nghiệp Kế toán quản trị phận kế toán nhằm thu thập, xử lý cung cấp thông tin có ích cho ngƣời sử dụng cấp doanh nghiệp Kế tốn quản trị hình thành đáp ứng nhu cầu quản lý bối cảnh cạnh tranh, yêu cầu nâng cao hiệu hoạt động đơn vị khơng ngừng đƣợc đòi hỏi Ở góc độ đầu q trình xử lý thơng tin, xem báo cáo kế tốn quản trị biểu sản phẩm kế tốn, cơng cụ để nhà quản trị sử dụng trình định Do đơn vị có yêu cầu quản lý riêng biệt, lực cán kế tốn khơng đồng nên việc tổ chức báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp thực có tính đa dạng Vì vậy, nghiên cứu phát triển báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp yêu cầu có ý nghĩa thực tiễn doanh nghiệp Ngày nay, Việt Nam trở thành thành viên 150 tổ chức thƣơng mại giới (WTO) với kinh tế mở cửa hội nhập ngồi thuận lợi doanh nghiệp đối mặt với thách thức Bên cạnh đó, đời ngày nhiều Cảng nƣớc nói chung khu vực nói riêng cạnh tranh doanh nghiệp trở nên gay gắt Để Cảng Đà Nẵng trở thành cảng lớn khu vực Miền Trung với sản lƣợng thông qua Cảng tăng không ngừng tăng hiệu sử dụng vốn đầu tƣ yêu cầu cấp thiết đặt phải nâng cao lực cạnh tranh 65 3.1.2 Đánh giá báo cáo thực hiện: a Ưu điểm Nhìn chung, báo cáo thực đƣợc lập đầy đủ, chi tiết Giúp cho nhà quản trị nắm bắt đƣợc tình hình hoạt động Công ty năm Các tiêu báo cáo thực đƣợc xác định dựa nhu cầu thông tin nhà quản trị b Nhƣợc điểm Mẫu báo cáo kế toán thực tiêu báo cáo chƣa quán, gây khó khăn việc xác định mức độ chênh lệch kì báo cáo kì trƣớc 3.1.3 Đánh giá báo cáo kiểm sốt đánh giá tình hình thực dự tốn: Báo cáo kiểm sốt đánh giá tình hình thực dự tốn cơng ty sơ sài chƣa đƣợc quan tâm cách hợp lý Công ty không lập riêng báo cáo mà lồng ghép vào báo cáo thực Việc kiểm sốt đánh giá q trình thực dự tốn quan trọng cơng tác quản lý, công ty cần quan tâm đến việc lập báo cáo kiểm sốt đánh giá tình hình thực dự tốn Ngồi ra, tiêu báo cáo dự toán báo cáo thực tƣơng ứng chƣa thống nhất, gây khó khăn việc lập báo cáo kiểm sốt, đồng thời khó khăn việc đánh giá mức độ thực kế hoạch 3.2 HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CẢNG ĐÀ NẴNG 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện Tại Cảng Đà Nẵng, báo cáo kế toán quản trị đáp ứng đƣợc phần yêu cầu cung cấp thông tin nên báo cáo chƣa hồn chỉnh, tồn diện u cầu báo cáo kế tốn quản trị cung cấp 66 thơng tin cách tổng hợp trực quan nhóm lãnh đạo nhu cầu cụ thể Các thông tin hệ thống báo cáo kế tốn quản trị cung cấp nhìn tổng thể tình hình tài kinh tế nội Trung tâm Phòng ban thời điểm khứ tại, thể so sánh thời điểm với thời điểm với số dự tốn Qua đó, giúp cho cấp lãnh đạo đƣa định điều hành hoạt động đơn vị cách phù hợp với nguồn lực xu hƣớng khả đảm bảo tài có 3.2.2 Hồn thiện báo cáo dự toán (kế hoạch) Các báo cáo dự toán phục vụ chức hoạch định Cảng Đà Nẵng đáp ứng đƣợc phần theo yêu cầu thông tin phục vụ cho nhà quản lý Tuy nhiên, mặt nội dung báo cáo nhiều điểm chƣa phù hợp cần phải sửa đổi a Hoàn thiện báo cáo “Kế hoạch sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2015” Từ đánh giá đƣợc đề cập chƣơng 2, tác giả đề xuất thay đổi tên số mục báo cáo Cụ thể đƣợc trình bày bảng sau: 67 Bảng 3.1 Kế hoạch sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2015 (sửa đổi) STT Mục ĐVT Tấn I Năm 2015 6,500,000 Bộ phận thực Bộ phận phối Bộ phận kiểm tra, hợp giám sát P KD XN C Tsa Ghi Ban điều hành Các đơn vị phòng ban, XN, Cty CP Tổng sản lƣợng Trong đó: phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành Các đơn vị phòng ban, XN, Cty CP Hàng container II Tổng doanh thu Doanh thu SXKD DT tài DT khác III Tổng chi phí IV Chi phí SXKD CP tài CP khác Lợi nhuận Lợi nhuận SXKD TEU Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ Lợi nhuận tài lợi nhuận khác đồng 260,000 P KD XN C Tsa phối hợp, hỗ trợ P TCKT Ban điều hành Các đơn vị phòng ban, XN, Cty CP phối hợp, hỗ trợ P KD Các đơn vị liên quan P TCKT 480 450 30 P KD XNCTS, P TCKT 370 P TCKT Ban điều hành 366 110 P TCKT Ban điều hành 84 P TCKT, Danatug, Các đơn vị Sontraport liên quan 26 Danalog, Cotraco, Ban điều hành 68 V VI Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Cổ tức dự kiến chia VII 9% Lợi nhuận phân phối quỹ thƣởng VIII ban điều hành Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 24.2 P TCKT Ban điều hành 85.8 P TCKT 7.72 P TCKT Ban điều hành Ban điều hành Tỷ đồng 78.08 69 b Hoàn thiện báo cáo “Dự kiến kế hoạch sản lượng – doanh thu” Với đánh giá nêu chƣơng 2, tác giả có ý kiến nhằm hồn thiện báo cáo “Dự kiến kế hoạch sản lƣợng – doanh thu nhƣ sau: Cơng ty cần có biện pháp nghiên cứu thị trƣờng, phát triển phận marketing - Không nên sử dụng số liệu năm trƣớc để làm sở dự toán, Công ty nên sử dụng số liệu nhiều năm, từ tính tốn tỷ trọng trung bình mặt hàng Sử dụng số liệu trung bình làm cho kết dự báo đáng tin cậy - Khơng nên sử dụng tiêu “đơn giá bình qn” - Ngồi ra, Cơng ty phân loại mặt hàng theo hoạt động Xuất khẩu, nhập khẩu, nội địa Với cách phân loại này, thấy đƣợc cấu sản lƣợng, doanh thu theo loại hoạt động “xuất khẩu”, “nhập khẩu”, “nội địa” Mẫu báo cáo đề xuất nhƣ sau: 70 Bảng 3.2 Kế hoạch sản lƣợng – doanh thu (mẫu đề xuất) Chỉ tiêu ĐVT SL dự kiến Doanh thu dự kiến Sản lƣợng HHTQ I.Xuất A container B Hàng tổng hợp Bột sắn Cát bành … II.Nhập A Container B Hàng tổng hợp Sắt thép XD Sắt thứ liệu … III.Nội địa a Xuất nội A Container B Hàng tổng hợp Phân bao Bột sắn … b Nhập nội A Container B Hàng tổng hợp Bột gia súc bao … Tổng cộng Tấn " " " " … Tấn " " " " Tấn " " " " " " Tấn " " Tỷ trọng doanh thu 71 c Bổ sung báo cáo “Kế hoạch mua sắm dụng cụ bốc xếp, nhiên liệu…” -Thông tin cung cấp: cung cấp thông tin chủng loại vật tƣ, số lƣợng số chi mua sắm dự kiến, xuất xứ vật tƣ -Thời điểm lập: Cuối năm -Căn phương pháp lập: Căn vào đề xuất mua sắm phận sử dụng Biểu mẫu “Kế hoạch mua sắm dụng cụ bốc xếp, nhiên liệu năm 2015” nhƣ sau 72 Bảng 3.3 Kế hoạch mua sắm dụng cụ bốc xếp, nhiên liệu năm 2015 STT Chủng loại vật tƣ A) B) Công cụ bốc xếp … … Nguyên, nhiên, vật liệu … … Tổng cộng Nơi nhận: - HĐQT Cơng ty - Các Xí nghiệp thành viên - Các phòng KTCN,TCKT,TCTL Đơn vị tính Số lƣợng Thành tiền Ghi Chú 73 3.2.3 Hoàn thiện báo cáo thực Các báo cáo thực đơn vị trình bày rõ ràng, đầy đủ chi tiết Đảm bảo cung cấp thơng tin tình hình kinh doanh Đối với báo cáo này, tác giả khơng đƣa giải pháp hồn thiện báo cáo sẵn có mà bổ sung thêm báo cáo “ Tổng hợp chi phí theo giá thành dịch vụ” Báo cáo cung cấp thơng tin chi phí theo loại dịch vụ gồm: dịch vụ container, dịch vụ bốc xếp hàng tổng hợp dịch vụ kinh doanh khác Giúp cho nhà quản trị thấy đƣợc cấu chi phí loại dịch vụ, từ có định thích hợp nhằm cắt giảm, tiết kiệm chi phí Căn lập: Căn vào sổ chi tiết chi phí – chi tiết theo loại dịch vụ để lập báo cáo 74 Giá thành STT Khoản mục CP Dịch vụ hàng cont CP XNTS 11 12 13 14 15 16 17 18 Vật liệu Nhiên liệu Phụ tùng Công cụ Tiền lƣơng BHXH BHYT BHTN KPCĐ Khấu hao CP SCL Điện Nƣớc Điện thoại SCTX SCĐX-bảo dƣỡng CP khác Cộng CP h/t VP Cảng Phân bổ CPQL Tổng CP DV cont Dịch vụ hàng tổng hợp CP Tổng Phân CP h/t CP bổ XNTS VP DV CPQL Cảng T/hợp Dịch vụ khác ( Cầu phí, CMD, phí hành khách, tàu lai ) CP h/t Phân Tổng CP CP VP bổ XNTS DV Cảng CPQL khác Tổng CP 75 3.2.4 Hoàn thiện báo cáo kiểm soát Báo cáo kiểm soát đơn vị chƣa thực đƣợc quan tâm Đơn vị nên tách riêng báo cáo kiểm sốt báo cáo kế hoạch Ngồi ra, đơn vị cần thông biểu mâu báo cáo dự toán (kế hoạch) báo cáo thực Trƣớc hết, muốn lập đƣợc báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình thực dự tốn, đơn vị cần thống biểu mẫu báo cáo dự toán biểu mẫu báo cáo thực Hiện đơn vị, việc lập dự toán lập báo cáo thực rõ ràng đầy đủ Các khoản mục, chi tiêu đƣợc lập cụ thể chi tiết theo mặt hàng Vì cần thống biểu mẫu báo cáo dự toán báo cáo thực đơn vị dễ dàng việc lập báo cáo kiểm sốt Qua thấy đƣợc tình hình thực dự tốn đơn vị 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở lý thuyết báo cáo kế toán quản trị, tác giả tiếp cận, tìm hiểu phân tích thực trạng báo cáo kế toán quản trị Cảng Đà Nẵng, tác giả nhận thấy vấn đề đạt đƣợc báo cáo kế toản quản trị Công ty, nhiên tồn vấn đề cần phải bổ sung hoàn thiện Tác giả đề xuất biện pháp để hồn thiện báo cáo kế tốn quản trị nhƣ: Sửa đổi số tên mục báo cáo “Kế hoạch sản lƣợng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2015” , loại bỏ tiêu “đơn giá bình quân” “Dự kiến kế hoạch sản lƣợng – doanh thu”, đề xuất mẫu báo cáo “Dự kiến kế hoạch sản lƣợng – doanh thu” theo tuyến vận tải, Bổ sung dự toán mua nguyên vật liệu, bổ sung báo cáo“Tổng hợp chi phí theo giá thành dịch vụ”,đƣa phƣơng hƣớng lập báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình thực dự tốn 77 KẾT LUẬN Hồn thiện Báo cáo kế tốn quản trị nội dung quan trọng cần thiết q trình hồn thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp, khẳng định chức cung cấp thông tin hệ thống kế toán quản lý đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trƣờng Thực trạng Báo cáo kế toán quản trị Cảng Đà Nẵng phần đƣợc xây dựng trọng công tác quản lý Điều đƣợc minh chứng việc Cảng Đà Nẵng lập kế hoạch dự toán chi tiết, Báo cáo thực hiện, Tuy nhiên, tồn số Báo cáo kế toán quản trị chƣa đƣợc lập chƣa đƣợc chi tiết so với mức độ cần thiết Đặc biệt báo cáo kiểm soát chƣa đƣợc trọng, điều gây khó khăn cho trình định nhà quản trị Trên sở nghiên cứu, phân tích lý luận, thực tiễn, luận văn giải đƣợc số nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận Báo cáo kế toán quản trị, làm tiền đề cho cơng tác đánh giá thực trạng tìm giải pháp khắc phục tồn Báo cáo kế toán quản trị Cảng Đà Nẵng Thứ hai, tìm hiểu đƣợc thực trạng Báo cáo kế tốn quản trị Cảng Đà Nẵng, từ nhận thấy đƣợc mặt hạn chế cần phải hoàn thiện đƣa giải pháp hoàn thiện Thứ ba, để hoàn thiện Báo cáo kế toán quản trị Cảng Đà Nẵng, tác giả đƣa giải pháp: Sửa đổi số tên mục báo cáo “Kế hoạch sản lƣợng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2015” , loại bỏ tiêu “đơn giá bình quân” “Dự kiến kế hoạch sản lƣợng – doanh thu”, đề xuất mẫu báo cáo “Dự kiến kế hoạch sản lƣợng – doanh thu” theo tuyến vận tải, Bổ sung dự toán mua nguyên vật liệu, bổ sung báo cáo“Tổng hợp chi phí theo giá thành dịch vụ”,đƣa phƣơng hƣớng lập báo cáo kiểm soát đánh 78 giá tình hình thực dự tốn Luận văn đáp ứng đƣợc mục tiêu nghiên cứu Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam, kế tốn quản trị mẻ việc áp dụng gặp nhiều khó khăn nên Báo cáo kế tốn quản trị cần đƣợc nghiên cứu cải thiện liên tục TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] ThS Hà Thị Hồng Nga (2012), Hồn thiện hệ thống báo cáo kế tốn quản trị Cảng vụ cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng [2] PGS.TS Võ Văn Nhị (2007), Giáo trình Báo cáo tài báo cáo kế toán quản trị áp dụng doanh nghiệp, NXB Giao thơng vận tải, TP Hồ Chí Minh [3] ThS Nguyễn Thị Diễm Phƣơng(2014), Hoàn thiện báo cáo kế tốn quản trị cơng ty cổ phần dược Danapha, Đại học Đà Nẵng [4] ThS Hoàng Kim Sơn (2007), Xây dựng báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị Medicare, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [5] GS.TS Trƣơng Bá Thanh (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, Nhà xuất Giáo dục, Đà Nẵng [6] ThS.Nguyễn Tấn Thành (2004), Xây dựng hệ thống báo cáo kế tốn quản trị Tổng cơng ty Xây dựng cơng trình giao thơng 5, Đại học Đà Nẵng [7] ThS.Hồng Thy Thơ (2014), Cơng tác lập dự tốn cơng ty TNHH thành viên Cảng Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng [8] Bộ Tài (2006), Thông tư 56/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp [9] Khoa kế tốn (2011), Kế tốn quản trị Tóm tắt lý thuyết tập, Nhà xuất Đà Nẵng ... luận Báo cáo kế toán quản trị 3 Chƣơng 2: Thực trạng Báo cáo kế toán quản trị Cảng Đà Nẵng Chƣơng 3: Hồn thiện Báo cáo kế tốn quản trị Cảng Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Hồn thiện báo cáo. .. LUẬN VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Khái niệm báo cáo kế toán quản trị 1.1.2.Hệ thống thông tin kế tốn quản trị - thơng tin cho nhà quản trị. .. 6 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Khái niệm báo cáo kế toán quản trị Kế toán quản trị (KTQT) phận kế tốn doanh nghiệp có nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại cảng đà nẵng , Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại cảng đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn