Đào tạo nguồn nhân lực tại khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai trường hải, quảng nam

1,521 30 0
  • Loading ...
1/1,521 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:10

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HNG TH NH ÀO TO NGUN NHÂN LC TI KHU PH CH PS N XU T VÀ L ᄂ P RÁP Ô TÔ CHU LAI - TR NG H I, QU NG NAM LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH N ᄂ ng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HNG TH NH ÀO TO NGUN NHÂN LC TI KHU PH CH PS N XU T VÀ L ᄂ P RÁP Ô TÔ CHU LAI - TR NG H I, QU NG NAM Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.05 LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa h-c: TS NGUYN HI P N ᄂ ng - Năm 2015 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn ! H"ng Thnh MC LC M# $U 1 Tính cp thit ca tài Mc tiêu nghiên c u t lý t 0ng,http://tapchicongthuong.vn/khu-cong-nghiep-co-khi-o-to-chu-lai-truonghai-moi-truong-san-xuat-ly-tuong-20150524101320355p23c301.htm PH LC T(NG H P NHU C$U ÀO TO NĂM 2015 C)A KHU PH CH P TT 1.1 ChQ RS Rào tWo Lý Rào tWo Ngh thut lãnh ᄂ o - Phát trin k) ct & t ᄂ chc cơng vic Tư có h thng tiên liu tình qu n Gi & quyt (nh Tìm kim la chn gi Lãnh ᄂ o lc i ngũ qu"n lý cp chuy n, xư4ng mt cách khoa hc; Áp dng tư sáng t ᄂ o trình quyt (nh b ph9n, Qu"n c xư4ng s"n xut Tn dng qu) thi gian eo hOp; qu My thác, giao 1.4 n lý lý Phi h p mi ngun lc ca t ᄂ chc hu hiu Nâng cao 1.3 yu ca lãnh ᄂ o, qu n tr( Lp k ho ᄂ ch ơn v3, Trư4 ng i tưVng tham dZ chuyên RS cho qun tr viên cOp trung qu 1.2 MTc tiêu c^n RWt RưVc nhim v - ng nhân thành viên; nâng cao hiu qu viên th Xây dng & qu n lý nhóm Xây dng nhóm làm vic ht sc mình, phát huy n lý c nhiu công vic chung ca 1.5 làm vic hiu c ti a ngun lc em l ᄂ i hiu qu qu sut cao công vic hiu TT 1.6 ChQ RS Rào tWo Lãnh ᄂ o & qu Lý Rào tWo Ho ᄂ ch 3nh chin l c Ho ᄂ ch 3nh ngun nhân lc T ᄂ o ng lc làm vic thit ca thay ᄂ i & ch n lý s ng thay ᄂ i Nâng cao k8 ho ᄂ ch 3nh, tm nhìn cho CBQL Nâng cao i tưVng tham dZ T m quan trng s c n thay ᄂ i MTc tiêu c^n RWt RưVc lc qu"n lý trung gian Nhn thc rõ ràng s quan trng ca ho ᄂ ch Qu"n lý, CV k ho ᄂ ch (nh, nm chc phương pháp phân tích tình hình CBTN, QL cp cơng c ho ᄂ ch (nh Thu hiu ci ngun hình thành nên nim am mê làm vic, nm c nhng nguyên tc quan trng vic t ᄂ o ng lc làm vic, hiu bit cách dng công c, chuy n CBTN, QL cp chuy n phương pháp t ᄂ o ng lc làm vic hiu qu t ᄂ o chuyên Nâng cao trình thit k k8 thu9t chuyên môn Nghip v qu"n tr3 kho Nâng cao trình CM NV kho VT Thành th ᄂ o nghip v qu hiu qu H thng hóa VB Pháp Nm chc ni dung quy (nh pháp lut hin hành nh1m ch$ ᄂ o công vic hiu qu ca Nhà n c hàng & lưu tr, Pháp lu9t dành cho lãnh ᄂ o k8 sư lu9t hin hành dành cho nhà qu"n lý Thành th ᄂ o ph n mm thit k, nâng cao hiu qu K8 sư, C k8 thu9t CBCNV kho v9t tư CB qu"n lý n v3, CBTN TT ChQ RS Rào tWo Lý Rào tWo MTc tiêu c^n RWt RưVc i tưVng tham dZ công c QLCL theo Nâng cao Nm chc công c qu lý cht l ng theo tiêu chun ISO n CBTN, CVNV tiêu chuIn ISO TS 16949:2009 10 K8 giao tip dành cho nhân viên l6 tân K8 qu"n lý giám sát s"n xut K8 qu"n 11 lý giám sát nh9n th cv ISO Nâng cao nghip v i ngũ l6 tân KPH Nâng cao trình qu"n lý s"n xut Giúp CBCNV làm ch gian cá nhân, K8 qu"n lý th!i gian s> dng th!i gian hiu qu" cho công vic cá nhân Giúp CBCNV t K8 giao 13 miCBT N, tip ng x> tip trc tip qua in tho ᄂ i Nâng cao k) giám s"n xut 12 Thành th ᄂ o k) giao sát & qu dng c công c, phương pháp hin ᄂ i phù h p th!i gian, phương pháp xác (nh mc tiêu cá nhân, mc tiêu công vic công c qu thi gian hiu qu Lãnh ᄂ o n v3 Qu"n c x 4ng SX QL cp chuy n Hiu rõ giá tr( ca thi CBTN, chuyên viên nghip v n lý Hc c k) giao tip hiu qu tin ch ng NV HC, l6 tân KPH tình hung, nâng cao hiu viên nghip v chuyên giao tip hàng ngày qu vic TT ChQ RS Rào tWo Lý Rào tWo Giúp CBCNV nâng cao K8 so ᄂ n 14 th"o văn b"n lc so ᄂ n th"o tt văn b"n o tt khoa h
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai trường hải, quảng nam , Đào tạo nguồn nhân lực tại khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai trường hải, quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn